IPPB5/4510-377/15-2/JC | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki, które poniosła na organizację promocji o nazwie „Paczki”?
IPPB5/4510-377/15-2/JCinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. cel wydatku
 3. darowizna
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. programy
 6. promocja
 7. reklama
 8. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację akcji promocyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację akcji promocyjnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka, Wnioskodawca) w związku z obchodami 25-lecia marki organizuje w dniach 1 marca 2015 r. - 4 czerwca 2015 r. kampanię „Paczki” (dalej: akcja, kampania). Akcja ma na celu umożliwienie podziękowania osobom przebywającym poza Polską oraz organizacjom zagranicznym, które w latach 80-tych wysyłały do Polski paczki z pomocą. Podziękowanie będzie realizowane poprzez przesłanie do nich kartki z podziękowaniem oraz paczki kawy.

Uczestnikiem akcji może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i przebywająca obecnie na terytorium Polski. Zadaniem uczestnika kampanii jest wskazanie, w formularzu znajdującym się na stronie internetowej kampanii, osoby fizycznej przebywającej poza granicami Polski albo organizacji zagranicznej, od której on lub inna osoba w latach 80-tych otrzymała paczkę z pomocą lub opisanie w jaki sposób paczka ta pomogła osobie obdarowanej. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne i bezpłatne.

Na podstawie informacji zadeklarowanych przez uczestnika akcji, Spółka ma prawo do przygotowania przesyłki zawierającej podziękowania oraz paczkę kawy i wysłania jej na wskazany adres. Zgodnie z regulaminem kampanii Wnioskodawca wybiera osoby, których podziękowania będą przekazywane wraz z kawą do wskazanych podmiotów, a w weryfikacji uczestników bierze również udział zatrudniona agencja reklamowa.

Wysyłka kawy organizowana jest w sposób dwuetapowy tzn. najpierw jest ona wydawana z magazynu Spółki (zaliczana w koszty reklamy), a następnie przekazywana firmie zewnętrznej, która zajmuje się jej konfekcjonowaniem oraz wysyłką, za co w całości obciąży Spółkę wystawiając fakturę za wykonaną usługę. Ani uczestnik akcji, ani podmiot obdarowany nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu kampanii.

Przesyłka dostarczana jest za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów przy pomocy których realizowana będzie wysyłka. Dodatkowo, do jednej osoby fizycznej może zostać wysłane tylko jedno opakowanie kawy, natomiast do organizacji zagranicznej jedna paczka zbiorcza zawierająca więcej niż jedno opakowanie kawy.

Ponadto, przy organizacji kampanii Wnioskodawca współpracuje jeszcze z dwoma agencjami reklamowymi. Jedna z nich prowadzi stronę internetową akcji i tworzy bazę danych uczestników, druga odpowiedzialna jest za wykupowanie czasu antenowego i internetowego. Obie agencje za świadczone usługi obciążają Spółkę.

Nadto Wnioskodawca zaznacza, że prowadzona przez niego kampania nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Celem akcji jest promocja takich wartości jak pomoc, ludzka solidarność i wdzięczność połączona z promocją produktów Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki, które poniosła na organizację promocji o nazwie „Paczki”...
 2. Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług od podatników VAT, którzy wyświadczyli na rzecz Spółki usługi odnoszące się do akcji o nazwie „Paczki”...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka organizując kampanię „Paczki”, korzystając z usług firm zewnętrznych (agencji reklamowych, domów mediowych), ma prawo do rozpoznania kosztów tych usług jako kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 851, ze zmianami); (dalej: Ustawa CIT).

Stosownie do art. 15 ust. 1 Ustawy CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Wynika z tego, że poniesienie wydatku przez podatnika musi być związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a sam wydatek powinien potencjalnie wpływać na wielkość przyszłych przychodów z działalności.

W ocenie Spółki, wydatki ponoszone na organizację kampanii reklamowej w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym wniosku pozostają w związku z osiąganymi przez nią przychodami. Istotnym aspektem takiego rodzaju kampanii jest budowanie i utrzymywanie marki wśród obecnych i przyszłych klientów i kontrahentów. Spółka angażując się w działania społeczne zyskuje zaufanie klientów, rozpoznawalność na rynku oraz dobrą reputację, które docelowo mają zaowocować wzrostem sprzedaży i przełożyć się na wynik finansowy Spółki.

Spółka korzysta w sumie z usług trzech agencji reklamowych i medialnych. Ich zadaniem jest odpowiednio weryfikacja danych uczestników kampanii, organizacja wysyłki paczek, prowadzenie strony internetowej akcji jak i bazy uczestników oraz kupowanie czasu antenowego i internetowego. Wszystkie te działania mają zapewnić dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców oraz sprawny przebieg kampanii. Wydatki ponoszone na usługi świadczone przez ww. agencje są integralną częścią kosztów akcji „Paczki”, a zatem ponoszone są w celu promowania marki i zdobywaniu klientów co w przyszłości znajdzie swe odzwierciedlenie w przychodach Spółki.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, przepis art. 15 ust. 1 Ustawy CIT należy interpretować stosunkowo szeroko, a za koszty uzyskania przychodu uznawać każdy koszt, który został poniesiony w sposób bezpośredni lub pośredni i rzeczywisty lub potencjalny (tzn. w intencji podatnika poniesiony w celu zwiększenia przychodu). Takie stanowisko potwierdził WSA w Warszawie w wyroku z dnia 25 września 2008 r., nr III SA/Wa 870/08 wskazując, że: „W przypadku gdy podatnik w momencie podejmowania decyzji o poniesieniu konkretnego wydatku oceni, że obiektywnie przyczyni się on do osiągnięcia przychodów z działalności gospodarczej tego podatnika, organ podatkowy nie może kwestionować zasadności poniesienia tego wydatku i wykluczenia go do kosztów uzyskania przychodów”.

Zdaniem Spółki nie budzi wątpliwości fakt, iż koszty kampanii „Paczki” zostały poniesione w celu zagwarantowania ciągłości funkcjonowania Spółki, stanowią świadome i celowe narzędzie służące promowaniu działalności Spółki oraz mają sprzyjać rozwojowi działalności gospodarczej. Wykazując związek wydatków z uzyskaniem przychodu oraz brak tych wydatków w katalogu wyłączeń zawartym w art. 16 Ustawy CIT uznać należy, że wydatki te stanowiły koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT.

Stanowisko przedstawione przez Spółkę, jest również prezentowane w interpretacjach indywidualnych, tytułem przykładu:

 • w interpretacji indywidualnej z dnia 29 stycznia 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB3/423-876/13-4/KK,
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 30 października 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB5/423-720/14-3/IŚ.

Spółka nadmienia, że jej działania w ramach akcji „Paczka Wdzięczności” wpisują się w działania o charakterze CSR. Spółka w ramach swej działalności angażuje się w działania z zakresu CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Tego rodzaju działania nakierowane są na budowanie pozytywnych i trwałych relacji z klientami i partnerami biznesowymi, a ich efektem jest lojalność klientów, wiarygodność oraz pozytywny wizerunek Spółki w oczach lokalnej społeczności, kontrahentów i pracowników. Ponadto, zdaniem Komisji Europejskiej, strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) prowadzi do trwałego sukcesu przedsiębiorstwa oraz przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym i jednocześnie kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego dzięki prowadzeniu dialogu z otoczeniem ma poziomie lokalnym.

Spółka w związku z z budowaniem strategii firmy społecznie odpowiedzialnej zorganizowała akcję „Paczki”, której ideą jest promowanie społecznej solidarności oraz pomocy humanitarnej. Zdaniem Spółki są to wartości ważne dla jej klientów i partnerów biznesowych, a sfinansowanie takiej kampanii zagwarantuje Spółce lojalność klientów przekładającą się tym samym na wzrost przychodów ze sprzedaży i sukces rynkowy.

Także zdaniem Izby Skarbowej w Poznaniu działania w ramach CSR mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów: „Dla oceny ponoszonych wydatków pod kątem kwalifikacji podatkowej istotne jest określenie ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. W powyższym stanie faktycznym związek przyczynowo-skutkowy między poniesionym wydatkiem a powstaniem (możliwością powstania) lub zwiększeniem osiąganego przez Spółkę przychodu, nie jest możliwy do wskazania w oderwaniu od definicji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Pod pojęciem tym należy rozumieć koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych ale oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli dobrowolne zaangażowanie. Społeczna odpowiedzialność jest procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na sukces w działalności gospodarczej.

W związku z tym, że realizacja przez Spółkę działań polegających na wdrażaniu procesu CSR, jest:

 • jednym z elementów efektywnej strategii zarządzania, o charakterze marketingowym, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego na poziomie lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności Spółki na poziomie globalnym;
 • pomocna w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego;
 • procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na sukces w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej;
 • strategią prowadzącą do trwałego sukcesu Spółki”.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 31 lipca 2014 roku nr ILPB3/423-200/14-2/PR zgodził się, że wydatki podatnika ukierunkowane na działania ukierunkowane na zarządzanie relacjami podatnika z różnymi interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na sukces w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, są kosztem uzyskania przychodu.

W ocenie Spółki jej akcja „Paczki” spełnia w całej rozciągłości warunki ustawowe do uznania ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.