IPPB5/4510-343/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymanie przez Spółkę faktury korygującej dokumentującej przyznane Rabaty po upływie terminu do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za okres, którego Rabat dotyczy ma wpływ na wysokość uiszczonej zaliczki?
IPPB5/4510-343/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. bonus
 2. korekta
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. rabaty
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymanymi dokumentami korygującymi – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymanymi dokumentami korygującymi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A.” Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) jest domem mediowym specjalizującym się w planowaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych oraz zakupie usług medialnych (takich jak czas reklamowy w telewizjach, miejsce na reklamę w prasie, ekspozycja w Internecie materiałów reklamowych, itp.) dla swoich klientów. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Rokiem podatkowym dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych jest dla Spółki rok kalendarzowy.

Spółka współpracuje z wieloma dostawcami usług (dalej: „Kontrahenci”), od których otrzymuje różnego rodzaju rabaty posprzedażowe, w tym bonusy miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne (dalej: „Bonusy” lub premie (najczęściej z tytułu osiągnięcia określonego pułapu obrotu w podobnych jak w przypadku Bonusów okresach) (dalej: „Premie”). Wszystkie ww. Premie oraz Bonusy dotyczą zakupów towarów i usług dokonywanych w danym okresie kalkulowane są z reguły po zakończeniu tego okresu. Kontrahenci wystawiają zbiorcze faktury korygujące z tytułu przyznania Spółce omawianych Bonusów lub Premii w danym roku podatkowym lub innym okresie rozliczeniowym (krótszym lub dłuższym niż rok podatkowy). Zbiorcze faktury korygujące, jakie otrzymuje Spółka zawierają odwołanie do faktur pierwotnych. Odwołanie to ma miejsce bezpośrednio w treści faktury lub jest zamieszczone w załączniku do faktury, czego obowiązek wynika z art. 106j Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dla potrzeb rozliczenia Bonusów i Premii na gruncie podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) lub podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CU”) Spółka traktuje je jak rabat obniżający cenę nabywanych towarów i usług (dalej: „Rabaty”). Innymi słowy Rabat zmniejsza poniesione przez Spółkę wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodu. Warunkiem ich otrzymania jest realizacja określonego obrotu, a zatem dopiero po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego możliwe jest stwierdzenie, że Bonus/Premia są Spółce należne. Dopiero wtedy także możliwe jest ustalenie ostatecznej kwoty Premii czy Bonusu. Bonusy lub premie udzielane Spółce, co do zasady, odnoszą się do całego obrotu zrealizowanego z danym kontrahentem w przyjętym okresie rozliczeniowym (roku, okresie półrocznym, kwartale czy miesiącu).

Zdarza się jednak, że poszczególne umowy zawierają postanowienia, co do tego, jakiego rodzaju czynności lub źródła generujące obrót pomiędzy Spółką a kontrahentem są wyłączone z obliczania premii czy bonusa. Jednym z przykładów mogą być czynności inne, niż podstawowy rodzaj usług (np. techniczne rozliczenie kosztów/wydatków rozliczane za pomocą faktury). Rabaty dotyczą kosztów zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z przychodami. Z uwagi na sposób kalkulacji i opieranie się przy tym przede wszystkim na wynikach finansowych danego okresu rozliczeniowego, wysokość Rabatów jest - jak wyżej wskazano - znana dopiero po analizie ekonomicznej określonego okresu (np. roku czy kwartału) i otrzymaniu faktury korygującej od Kontrahenta (to Kontrahent, zgodnie z umową, oblicza i dokumentuje fakturą wysokość udzielonych Spółce Rabatów). Wykazanie tych kwot i uwzględnienie w momencie kalkulacji zaliczki na CIT za konkretny miesiąc nie jest więc możliwe, bowiem wysokość Rabatów nie jest wówczas znana.

Mając na uwadze ugruntowany pogląd Ministra Finansów oraz sądów administracyjnych Spółka otrzymując od swoich kontrahentów premie (rabaty) dokumentowane faktura korygującymi, powinna dokonać wysokości korekty kosztów uzyskania przychodów za okres, którego dotyczy faktura korygująca (okres, w którym pierwotnie ujęto koszt).

Część faktury korygujących dokumentujących otrzymanie rabatu Spółka otrzymuje dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

Rok podatkowy Spółki jest równy roku kalendarzowemu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymanie przez Spółkę faktury korygującej dokumentującej przyznane Rabaty po upływie terminu do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za okres, którego Rabat dotyczy ma wpływ na wysokość uiszczonej zaliczki...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez Spółkę faktury korygującej dokumentującej przyznane Rabaty po upływie terminu do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za okres, którego Rabat dotyczy, nie ma wpływu na wysokość uiszczonej zaliczki.

Zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy danego roku podatkowego. Na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy o CIT podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający m. in. określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Natomiast art. 25 ust. 1 Ustawy o CIT mówi, iż podatnicy są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Zaliczki miesięczne podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Tym samym podatnik ma obowiązek - na moment wpłaty zaliczki - ustalić prawidłowo uzyskany od początku roku przychód oraz kwotę poniesionych wydatków, stanowiących koszty uzyskania przychodów. W oparciu o te dane podatnik ustala kwotę należnej zaliczki za dany miesiąc i ma obowiązek wpłacić tę zaliczkę w całości.

Zaliczki miesięczne wpłaca się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 Ustawy o CIT).

Na moment wpłaty zaliczki zatem brany jest pod uwagę dochód osiągnięty od początku roku oraz suma zaliczek należnych. Tym samym kalkulując w trakcie roku zaliczkę na podatek Spółka nie ma możliwości uwzględnienia w jej wysokości faktury korygującej (w analizowanym przypadku zmniejszającej koszty uzyskania przychodu), której jeszcze nie otrzymała.

Zatem jeśli Spółka uiściła w całości zaliczkę obliczoną w oparciu o dostępne jej na moment kalkulacji dane (zakładając, że kalkulacja była prawidłowa) to art. 53a Ordynacji podatkowej nie będzie mógł znaleźć zastosowania. Wysokość zaliczek - także wykazywanych w zeznaniu CIT8 - będzie prawidłowa.

Zatem otrzymanie przez Spółkę faktury korygującej dokumentującej przyznane Rabaty po upływie terminu do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za okres, którego Rabat dotyczy nie ma wpływu na wysokość uiszczonej zaliczki. Zaliczka uiszczona była bowiem w prawidłowej wysokości, zgodnie bowiem z prowadzoną ewidencją rachunkową, w której nie było możliwości zaewidencjonowania nie posiadanej jeszcze faktury.

Ewentualne odsetki od zaległości podatkowej Spółka powinna uiścić jedynie wówczas, gdyby faktura korygująca, potwierdzająca otrzymanie Rabatów, została przez Spółkę uwzględniona w kalkulacji podatku CIT dopiero po dniu 31 marca roku następującego po roku podatkowym, którego kalkulacja dotyczy lub gdyby Spółka nie uwzględniła w kalkulacji zaliczki faktury korygującej posiadanej przed dniem zapłaty zaliczki.

Bezsprzecznie natomiast wszystkie faktury korygujące potwierdzające otrzymanie Rabatów powinny zostać uwzględnione w kalkulacji podatku CIT za dany rok podatkowy.

Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 4 Ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Natomiast koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT).

Powyższe przepisy odnoszą się do okresu jakim jest rok podatkowy. Kalkulując podatek za dany rok podatkowy Spółka ma obowiązek uwzględnić wszystkie koszty uzyskania przychodu, poniesione w danym roku w prawidłowej wysokości. Tym samym, otrzymując fakturę korygującą potwierdzającą otrzymanie Rabatów (a więc de facto zmniejszającą poniesione koszty uzyskania przychodów) Spółka powinna uwzględnić ją w kalkulacji podatku za dany rok.

Ma jednak obowiązek uwzględnić ją w rozliczeniach dopiero wówczas, kiedy fakturę otrzymała. Powinność taka wynika nie tylko ze wskazanych wyżej przepisów art. 15 ust. 4 i 4d Ustawy o CIT ale i z art. 9 ust. 1 ww. Ustawy, nakazującego prowadzenie ewidencji rachunkowej w sposób umożliwiający prawidłowe określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Jeśli uwzględnienie faktury korygującej zostanie dokonane przed dniem 31 marca następnego roku podatkowego (a więc przed upływem terminu do założenia zeznania i zapłaty podatku za zakończony rok podatkowy) nie dojdzie do powstania zaległości podatkowej.

31 marca - dla podatnika podatku CIT, którego rok podatkowy jest równy roku kalendarzowemu - jest bowiem dniem, do którego podatnik ma czas na złożenie zeznania podatkowego i zapłatę podatku za miniony rok. Ewentualna korekta złożonego przez tym dniem zeznania i dopłata podatku nie skutkuje koniecznością zapłaty odsetek (nie minął bowiem termin zapłaty podatku).

Dopiero natomiast uwzględnienie faktury korygującej po tym dniu oznacza powstanie zaległości podatkowej (za wyjątkiem sytuacji, gdyby Spółka osiągnęła stratę) oraz konieczność uiszczenia odsetek od tejże zaległości.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym otrzymanie przez Spółkę faktury korygującej dokumentującej przyznane Rabaty po upływie terminu do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za okres, którego Rabat dotyczy, nie ma wpływu na wysokość uiszczonej zaliczki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio z nimi związane, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia (tzw. koszty pośrednie).

Z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy wynika zatem, że aby wydatki poczynione przez podatnika można było uznać za koszty uzyskania przychodu, muszą być one poniesione w sposób celowy. Podatnik podejmując decyzję o dokonaniu wydatku, musi być przeświadczony o jego racjonalności, z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności, wydatkowania środków finansowych. Obowiązkiem podatników, jako odnoszących ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej.

Kosztem uzyskania przychodów jest wyłącznie taki koszt, który spełnia kumulatywnie warunki określone w cytowanym art. 15 ust. 1 ustawy, czyli:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Jak zostało wskazane powyżej, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje dwie kategorie kosztów:

 1. koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami,
 2. koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami.

Jak wynika z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Zgodnie natomiast z treścią art. 15 ust. 4b tej ustawy, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

 1. sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo
 2. złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego
  - są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Kwestię potrącalności kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami, reguluje przepis art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W myśl art. 15 ust. 4e ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej współpracuje z wieloma dostawcami usług (Kontrahentami), od których otrzymuje różnego rodzaju rabaty posprzedażowe, w tym bonusy miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne lub premie (najczęściej z tytułu osiągnięcia określonego pułapu obrotu w podobnych jak w przypadku Bonusów okresach). Wszystkie ww. Premie oraz Bonusy dotyczą zakupów towarów i usług dokonywanych w danym okresie kalkulowane są z reguły po zakończeniu tego okresu. Kontrahenci wystawiają zbiorcze faktury korygujące z tytułu przyznania Spółce omawianych Bonusów lub Premii w danym roku podatkowym lub innym okresie rozliczeniowym (krótszym lub dłuższym niż rok podatkowy). Zbiorcze faktury korygujące, jakie otrzymuje Spółka zawierają odwołanie do faktur pierwotnych. Odwołanie to ma miejsce bezpośrednio w treści faktury lub jest zamieszczone w załączniku do faktury. Bonusy oraz Rabaty dotyczą kosztów zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z przychodami.

Wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają szczególnych zasad dokonywania korekt kosztów uzyskania przychodów.

Podkreślić należy, że faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury korygującej jest zatem zawsze faktura pierwotna (faktura korygująca musi bowiem zawierać dane ujęte w fakturze, której dotyczy).

Nie może budzić wątpliwości, że bez względu na to czy poniesiony koszt ma charakter kosztu bezpośredniego, czy też kosztu pośredniego wystawiona faktura korygująca nie zmienia momentu poniesienia i potrącenia kosztu, a jedynie jego wysokość. Korekta wielkości kosztu powinna być co do zasady zawsze rozliczna w okresie rozliczeniowym, w którym koszt został już ujęty w ewidencji księgowej, z uwzględnieniem zasad potrącalności wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przypadku kosztów bezpośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami istotnym dla rozliczenia korekty kosztów będzie data uzyskania przychodów. Od niej zależy bowiem sposób ujęcia kosztów bezpośrednio z nimi związanych.

W konsekwencji, do właściwego określenia momentu, w którym powinna zostać rozpoznana korekta kosztu bezpośredniego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, zastosować należy ogólne reguły dotyczące sposobu kwalifikacji kosztów bezpośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, tj. przepisy art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem istotne jest, czy koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami zostały rozliczone, a zatem czy podatnik uzyskał przychody z nimi związane.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca uzyskuje od Kontrahentów Bonusy, Rabaty (upusty cenowe), a kontrahent wystawia faktury korygujące z ww. tytułów, które to wpływają na zmniejszenie wcześniej zaewidencjonowanych kosztów nabycia tych towarów oraz usług, to zdarzenia te powinny zostać uwzględnione w wielkości kosztów uzyskania przychodów poprzez ich zmniejszenie w okresie rozliczeniowym (miesiącu, roku podatkowym), w którym koszty te pierwotnie zostały zaksięgowane. Wnioskodawca powinien zatem pomniejszyć pierwotnie zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatki, o wartość otrzymanych Bonusów /Rabatów, a w konsekwencji dokonać stosownych korekt w okresie rozliczeniowym (miesiącu, kwartale, roku podatkowym), w którym pierwotnie te koszty zostały wykazane.

Faktura korygująca wskazuje bowiem właściwą wartość towaru, korekta kosztów wynikająca z faktury korygującej, powinna być odnoszona do uprzednio wykazanych kosztów uzyskania przychodów, ponieważ późniejsze wystawienie faktury korygującej nie powoduje zmiany daty poniesienia wydatków z tego tytułu. Korekty te należy odnieść do momentu, w którym koszt ten został potrącony.

Tym samym, obowiązek skorygowania kosztu uzyskania przychodu powstaje w dacie jego pierwotnego ujęcia w rachunku podatkowym.

Ponadto wskazać, należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nakłada na podatników obowiązek wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczek miesięcznych w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1 updop). Zaliczki miesięczne podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (art. 25 ust. 1a updop).

Wnioskodawca, w związku z korektą kosztów uzyskania przychodów na podstawie otrzymywanych faktur korygujących, zobowiązany będzie każdorazowo do dokonania stosownych korekt kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, a tym samym do korekty podstawy opodatkowania za poszczególne miesiące, co wpłynie również na wysokość zaliczki na podatek dochodowy, którą Wnioskodawca zobowiązany jest uiścić w prawidłowej wysokości. Korekty zeznań podatkowych za poszczególne lata Wnioskodawca będzie zobowiązany sporządzić po uwzględnieniu wszystkich otrzymanych dokumentów korygujących odnoszących się do danego roku.

Podsumowując, należy uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie przez Spółkę faktury korygującej dokumentującej przyznane Rabaty po upływie terminu do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za okres, którego Rabat dotyczy, nie ma wpływu na wysokość uiszczonej zaliczki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.