IPPB5/4510-333/15-3/JC | Interpretacja indywidualna

Czy środki pieniężne wypłacone Współpracownikowi z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa stanowić będą koszty uzyskania przychodów Spółki?
IPPB5/4510-333/15-3/JCinterpretacja indywidualna
 1. cel wydatku
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. pochodne instrumenty finansowe
 4. pracownik
 5. program motywacyjny
 6. programy
 7. wydatek
 8. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wypłatą środków pieniężnych z tytułu organizacji programu motywacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wypłatą środków pieniężnych z tytułu organizacji programu motywacyjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) zatrudnia i będzie w przyszłości zatrudniać kadrę na podstawie różnych stosunków prawnych – umowy o pracę, umowy zlecenia lub kontraktu menedżerskiego, a także powołania w skład zarządu – w zależności od zakresu obowiązków danej osoby oraz jej kompetencji. Członek kadry Spółki zatrudniony w ramach jednego z wyżej wymienionych stosunków prawnych zwany będzie w dalszej części niniejszego wniosku „Współpracownikiem”.

Spółka zamierza wprowadzić program motywacyjny dla Współpracowników oparty o pochodne instrumenty finansowe (dalej: „Program”). Założeniem Programu będzie uzależnienie korzyści Współpracownika z uczestnictwa w Programie od wyników finansowych Spółki, co zdaniem Spółki skutkować będzie zwiększeniem zaangażowania Współpracowników w wykonywane na rzecz Spółki zadania. Zwiększenie zaangażowania Współpracowników przekładać się będzie, zgodnie z założeniem Spółki, na poprawę efektywności działania Spółki, jej wyniki finansowe i pozycję rynkową.

W Spółce wprowadzony zostanie regulamin Programu, który będzie podstawowym dokumentem określającym zasady jego funkcjonowania (dalej: „Regulamin”). Zgodnie z planowaną przez Spółkę treścią Regulaminu, zostanie w nim wskazane, iż Program ma na celu stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących Współpracowników, które mają skłaniać do podjęcia działań zapewniających wzrost wartości rynkowej Spółki oraz stabilny wzrost osiąganych zysków i które mają na celu ustabilizowanie kadry menedżerskiej, zwiększenie jej zaangażowania oraz odpowiedzialności za wyniki i rozwój Spółki. Program polegać będzie na przyznaniu Współpracownikom praw majątkowych w postaci jednostek uczestnictwa. Jednostka uczestnictwa uprawniać będzie Współpracownika do uzyskania „kwoty realizacji” w przypadkach określonych w Regulaminie. Jednostki uczestnictwa zostaną wyemitowane w formie niematerialnej, a ewidencję przydzielonych jednostek prowadzić będzie Spółka. Na żądanie Współpracownika Spółka dokona materializacji jednostek uczestnictwa.

Zgodnie z Regulaminem, udział w Programie przysługiwać będzie „osobom uprawnionym”. „Osoby uprawnione” wskazane zostaną przez organ decyzyjny Spółki (tj. osobę/osoby umocowane do reprezentacji Spółki lub - w odniesieniu do Współpracowników będących członkami zarządu - przez udziałowców Spółki), który sporządzi listę osób uprawnionych. Do „osób uprawnionych” należeć będą wyłącznie Współpracownicy Spółki. „Osobą uprawnioną” może być jeden lub większa liczba Współpracowników Spółki, w zależności od uznania organu decyzyjnego. Ilość jednostek uczestnictwa, które zostaną przyznane poszczególnym Współpracownikom ustalana będzie indywidualnie przez organ decyzyjny. Przyznanie jednostek uczestnictwa następować będzie na podstawie umowy o objęcie jednostek uczestnictwa zawartej pomiędzy Spółką a Współpracownikiem, która określać będzie datę przyznania jednostek uczestnictwa i liczbę przyznanych jednostek uczestnictwa (dalej: „Umowa”). Zawarcie przez Współpracownika Umowy będzie miało charakter dobrowolny.

W ramach Programu nastąpi jednorazowe przyznanie jednostek uczestnictwa Współpracownikom i ich realizacja w oparciu o wynik finansowy Spółki we wskazanym w Regulaminie i Umowie roku obrotowym Spółki (dalej: „Rok”). Spółka nie wyklucza jednak, iż w przyszłości wprowadzić może analogiczny Program po raz kolejny.

Współpracownik, który zawarł ze Spółką Umowę staje się uczestnikiem Programu. Podpisanie Umowy nie gwarantuje dalszego zatrudnienia w Spółce i nie jest w żaden sposób elementem innej umowy podpisanej ze Współpracownikiem (np. umowy o pracę). Zgodnie z Regulaminem, w dniu realizacji jednostek uczestnictwa Spółka - w przypadku ziszczenia się warunków wskazanych w Umowie - zobowiązuje się wypłacić Współpracownikowi, będącemu uczestnikiem Programu, „kwotę realizacji” w formie pieniężnej. Wypłata na rzecz Współpracownika „kwoty realizacji” stanowić będzie realizację praw z jednostek uczestnictwa. Zgodnie z Umową, możliwość realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa, a tym samym otrzymania „kwoty realizacji” wystąpi tylko wówczas, gdy poziom zysku operacyjnego Spółki przed odliczeniem podatków, ustalony zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami w Roku wyniesie przynajmniej określoną w Umowie kwotę (dalej: „Warunek”). Zgodnie z Umową wartość jednostki uczestnictwa uzależniona będzie od wysokości zysku operacyjnego w Roku, zgodnie z założeniem, że im wyższy poziom zysku operacyjnego, tym wyższa wartość jednostki uczestnictwa. W przypadku spełnienia ww. Warunku, uczestnik Programu nabędzie prawo do wynagrodzenia z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa w wysokości stanowiącej iloczyn otrzymanych jednostek uczestnictwa i wartości pojedynczej jednostki uczestnictwa określonej zgodnie z ww. zasadami („kwota realizacji”).

Prawo do realizacji praw z jednostek uczestnictwa przysługiwać będzie Współpracownikowi w terminie określonym w Regulaminie. Jednostki uczestnictwa będą ważne do dnia realizacji praw z jednostek uczestnictwa, przy czym realizacja praw z jednostek uczestnictwa może nastąpić nie wcześniej niż po zatwierdzeniu wyników finansowych Spółki za Rok, przygotowanych zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Spółce. W celu realizacji praw inkorporowanych w jednostkach uczestnictwa Współpracownik powinien złożyć oświadczenie o realizacji. Wypłata „kwoty realizacji” nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia ww. oświadczenia. Współpracownik po podpisaniu Umowy będzie miał możliwość rezygnacji z praw wynikających z jednostek uczestnictwa – w takim wypadku złoży oświadczenie o rezygnacji. Współpracownik będzie miał prawo zbycia jednostek uczestnictwa po dniu zatwierdzenia wyników finansowych Spółki za Rok, jeżeli Spółka wyrazi na to zgodę. Do tej pory prawo inkorporowane w jednostkach będzie niezbywalne i nie będzie mogło być przenoszone na osoby trzecie w drodze czynności prawnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z przyznaniem Współpracownikowi jednostek uczestnictwa lub w związku z realizacją przez Współpracownika jednostek uczestnictwa na Spółce będą ciążyć obowiązki płatnika na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy środki pieniężne wypłacone Współpracownikowi z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa stanowić będą koszty uzyskania przychodów Spółki...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, środki pieniężne wypłacone Współpracownikowi z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa stanowić będą koszty uzyskania przychodów Spółki na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, ze zm., dalej: „Ustawa CIT”).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

Zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika,
 • musi być definitywny, a więc bezzwrotny,
 • musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • musi zostać poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • musi zostać właściwie udokumentowany,
 • nie może być kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

Zdaniem Spółki, w odniesieniu do wydatku na wypłatę Współpracownikom „kwoty realizacji” w związku z realizacją jednostek uczestnictwa w Programie, wszystkie ww. warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów zostaną spełnione. Wydatek na wypłatę Współpracownikom „kwoty realizacji” zostanie poniesiony przez Spółkę i nie będzie on – zgodnie z Regulaminem - podlegał zwrotowi Spółce. Wydatek na wypłatę „kwoty realizacji” będzie pozostawał w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością, jak też zostanie poniesiony w celu uzyskania przychodów. Zgodnie z przywołanymi wyżej planowanymi postanowieniami Regulaminu, Program będzie miał na celu stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących Współpracowników, które mają skłaniać do podjęcia działań zapewniających wzrost wartości rynkowej Spółki oraz stabilny wzrost osiąganych zysków i które mają na celu ustabilizowanie kadry menedżerskiej, zwiększenie jej zaangażowania oraz odpowiedzialności za wyniki i rozwój Spółki. Spółka wskazuje, iż uzasadnieniem dla wdrożenia przez nią Programu wiążącego się z wypłatą Współpracownikom „kwot realizacji” jednostek uczestnictwa jest chęć zwiększenia zysków osiąganych przez Spółkę. Należy zauważyć, iż wypłata Współpracownikom „kwot realizacji” jest uwarunkowana osiągnięciem przez Spółkę zakładanego poziomu zyskowności w Roku, a im wyższy będzie ten poziom, tym wyższa będzie „kwota realizacji”. Wskazany mechanizm – w szczególności powiązanie wysokości „kwoty realizacji” z wysokością zysku operacyjnego Spółki – skłoni Współpracowników objętych Programem do zwiększenia zaangażowania w ich działaniach na rzecz Spółki. Współpracownicy będą osobiście zainteresowani zwiększeniem zyskowności Spółki (a więc osiągnięciem przez nią jak najwyższych przychodów), w związku z czym wykonywać będą czynności na rzecz Spółki z większym zaangażowaniem i bardziej efektywnie. W ocenie Spółki, zmotywowanie kadry w przedstawiony sposób powinno przełożyć się na osiągnięcie przez nią wyższych przychodów – powodzenie Spółki jest bowiem w dużej mierze uzależnione od działań jej personelu (między innymi, ale nie tylko, sprzedażowych, zarządczych). W świetle powyższego, w opisanym zdarzeniu przyszłym, zaistnieje zatem związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkami poniesionymi przez Spółkę w związku z wdrożeniem i funkcjonowaniem Programu, a potencjalnymi przychodami, jakie uzyska. Ponadto zwiększona konkurencyjność Spółki, osiągnięta dzięki wdrożeniu Programu, przyczyni się do zachowania źródła aktualnie osiąganych przychodów. Wydatek na wypłatę „kwoty realizacji” zostanie także właściwie udokumentowany (na okoliczność poniesienia wydatku przez Spółkę wskazywać będzie szereg dokumentów m.in. Regulamin, Umowa, oświadczenie Współpracownika o realizacji prawa z jednostek uczestnictwa, ewidencja przydzielonych jednostek uczestnictwa prowadzona przez Spółkę, wreszcie dowód zapłaty Współpracownikowi „kwoty realizacji”). Opisany wydatek nie jest również wymieniony w katalogu z art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

Powyższe stanowisko potwierdzają jednomyślnie organy podatkowe, w tym m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji indywidualnej z dnia 23 stycznia 2015 r. o sygn. IBPBI/2/423-1464/14/KP wskazał, że: „wydatki na realizację programu motywacyjnego, mogą mieć wpływ na zachowanie lub zwiększenie, obecnie lub w przyszłości przychodu Spółki, zatem wydatki na ten cel, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane, mogą być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że tut. organ nie odniósł się do rozważań Wnioskodawcy w zakresie prawidłowości udokumentowania ponoszonych wydatków, bowiem nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanej interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacja ta co do zasady wiąże w sprawie, w której została wydana i nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowi podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.