IPPB5/4510-27/15-5/KS | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki poniesione przez Spółkę w związku z aktywizacją sportową pracowników w postaci pokrycia kosztów treningów (wynajem sali), wyjazdów na zawody (transport, noclegi, wyżywienie) oraz zakup strojów sportowych z logo Spółki będą stanowić koszty uzyskania przychodu?
IPPB5/4510-27/15-5/KSinterpretacja indywidualna
 1. akwizycja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. pracownik
 4. sport
 5. strój
 6. zawody
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 1 kwietnia 2015 r.) na wezwanie organu Nr IPPB5/4510-27/15-2/KS z dnia 26 marca 2015 r. (data nadania 26 marca 2015 r., data doręczenia 27 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z aktywizacją sportową pracowników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z aktywizacją sportową pracowników.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

P. zajmuje się transportem i magazynowaniem ropy naftowej i produktów naftowych oraz świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Spółka zatrudnia ponad 800 osób.

Spółka zamierza finansować aktywność sportową swoich pracowników. Pracownicy mogliby uczestniczyć indywidualnie lub zespołowo w rozgrywkach sportowych zarówno w strukturach Spółki jak i na zewnątrz w zawodach organizowanych przez inne firmy z branży paliwowej, energetycznej lub w ramach Grupy Kapitałowej.

Wydatki dotyczyłyby sfinansowania zakupu strojów sportowych, które byłyby opatrzone logo Spółki, kosztów wyjazdów na zawody (transport, hotel, wyżywienie), wynajmu Sali sportowej na potrzeby treningu potencjalnych uczestników rozgrywek.

Ponieważ jest to nowa inicjatywa w P., celem określenia zasad i warunków aktywizacji sportowej pracowników Spółki przygotowano do wdrożenia Regulamin finansowania aktywności sportowej pracowników P. związanej z promowaniem Spółki (dalej: regulamin).

Regulamin określa kryteria jakie muszą być spełnione, aby P. wsparł finansowo przedsięwzięcia związane z aktywnością sportową swoich pracowników, z zastrzeżeniem, że inicjatywa ta powinna promować pozytywny wizerunek oraz rozpoznawalność marki P. Określono tam zakres, warunki ubiegania się o wsparcie finansowe oraz zasady korzystania z otrzymanego wsparcia. Wnioski o udzielenie wsparcia rozpatrywać będzie powoływana na tę okoliczność z grona pozostałych pracowników komisja.

Zadaniem powołanej Komisji będzie ocena zgłoszeń o udzielenie wsparcia finansowego w oparciu o następujące kryteria:

 1. potencjalne korzyści wizerunkowe/promocyjne dla P,
 2. koszty realizacji przedsięwzięcia,
 3. zasięg projektu (regionalny/krajowy).

Przewidziane są następujące formy wsparcia na realizację wybranego przedsięwzięcia:

 1. wsparcie finansowe - przekazanie środków pieniężnych dla osoby/przedstawiciela zespołu, ubiegających się o wsparcie na pokrycie wnioskowanych kosztów,
 2. wsparcie rzeczowe - przekazanie zakupionych strojów sportowych zawierających logo Spółki i inne elementy identyfikujące Spółkę, zgodnie z przyjętymi zasadami oznakowania/brendowania.

Lista osób, którym przyznano wsparcie zawierająca imię, nazwisko, nazwę komórki organizacyjnej, zakres przedsięwzięcia - zostanie opublikowana w portalu intranetowym lub w Newsletterze P.

Przyznanie wsparcia, niezależnie od jego formy, równoznaczne jest z koniecznością rozliczenia się przez Beneficjenta z otrzymanych środków.

Rozliczenie rozumiane jest jako przedstawienie dokładnego raportu z przebiegu przedsięwzięcia, dostarczenia materiałów fotograficznych, filmowych, dźwiękowych etc. poświadczających fakt przeprowadzenia przedsięwzięcia wraz ze szczegółowym rozliczeniem finansowym (faktury VAT, rachunki). W przypadku zgłoszenia drużynowego obowiązek ten spoczywa na liderze drużyny.

Beneficjent, niezależnie od formy wsparcia, zobowiązany będzie w sytuacjach wszelkiego rodzaju występów publicznych (takich jak: wywiad prasowy, radiowy, telewizyjny, wejście na podium, przemówienie, podziękowanie za otrzymaną nagrodę w przypadku zwycięstwa itd.) do podkreślenia faktu otrzymania wsparcia od P. oraz w wypadku otrzymania wsparcia rzeczowego w postaci stroju sportowego z logo P. do występowania w nim podczas takich występów publicznych.

Niedotrzymanie powyższych warunków uprawnia do cofnięcia przyznanego przez P. wsparcia i obowiązkiem jego zwrotu przez Beneficjenta.

W wypadku, gdyby realizacja przedsięwzięcia przez Beneficjenta, z powodów zależnych od Beneficjenta nie doszła do skutku, jest on zobowiązany:

 1. w wypadku wsparcia finansowego - do zwrotu otrzymanych środków w ich pełnej wysokości,
 2. w wypadku wsparcia rzeczowego - do zwrotu otrzymanych środków w stanie nowym, nieużywanym lub w przypadku rzeczy używanych do zwrotu równowartości otrzymanego wsparcia rzeczowego.

Fotografie, filmy i pozostałe materiały podlegające publikacji, o których mowa powyżej Organizator zawodów może nieodpłatnie wykorzystywać w dowolnym czasie i miejscu na terytorium Polski w mediach, materiałach reklamowych i promocyjnych P., w tym w szczególności w materiałach publikowanych w portalu intranetowym, na stronie internetowej, na wystawach, w folderach i prospektach dotyczących własnych prac.

W uzupełnieniu z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 1 kwietnia 2015 r.) Wnioskodawca podał, że opisane we wniosku zdarzenie przyszłe będzie finansowane w całości ze środków obrotowych z bieżącej działalności Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę w związku z aktywizacją sportową pracowników w postaci pokrycia kosztów treningów (wynajem sali), wyjazdów na zawody (transport, noclegi, wyżywienie) oraz zakup strojów sportowych z logo P. będą stanowić koszty uzyskania przychodu...
 2. Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem przez Spółkę ww. towarów i usług... Czy nieodpłatne przekazanie przez Spółkę ww. towarów i usług na rzecz pracowników Spółki będzie podlegać opodatkowaniu VAT...
 3. Czy otrzymane przez pracowników Spółki świadczenia związane z ich aktywizacją sportową: możliwości uczestnictwa w treningach (wartość czynszu najmu hali sportowej, równowartość kwot wydatkowanych na zakup napojów i żywności), możliwość uczestnictwa w wyjazdach na zawody (transport, noclegi, wyżywienie) oraz wartość strojów sportowych z logo P. będą stanowić przychód podatkowy pracowników...

Przedmiotem interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone numerem 1 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczące kwalifikacji wydatków poniesionych w związku z aktywizacją sportową pracowników do kosztów uzyskania przychodów. W zakresie pozostałych pytań tj. w zakresie pytań nr 2 i 3 dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W ocenie Wnioskodawcy wydatki poniesione przez Spółkę, w szczególności w postaci pokrycia kosztów treningów (wynajem sali), wyjazdów na zawody (transport, noclegi, wyżywienie) oraz zakup strojów sportowych z logo P., mogą zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodu.

Powyższe wynika zdaniem Wnioskodawcy, z dwojakiego rodzaju argumentacji. Po pierwsze tego typu wydatki służą reklamie Spółki, a po drugie wspólne uprawianie sportu w gronie pracowników służy zacieśnianiu więzi społecznych i przyczynia się do większej integracji pracowników co poprawia jakość wzajemnych kontaktów, a zatem pośrednio przyczynia się do osiągania przychodów przez Spółkę. Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Wydatki na promocję i reklamę nie są ujęte w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Analogiczną argumentację zaprezentował m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 25 kwietnia 2014 r. sygn. IPTPB3/423-58/14-2/MF, czy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 stycznia 2014 r. sygn. IBPBI/2/423-1326/13/MO.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawę prawną kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów stanowi przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem a powstaniem przychodu lub zabezpieczeniem źródła uzyskiwania przychodów.

Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Zatem to podatnik zobowiązany jest wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego związek z przychodem lub zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

Kosztami będą zarówno koszty uzyskania przychodów pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (pozostające w związku pośrednim) - jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Kosztami podatkowymi mogą być również tzw. „koszty pracownicze”, gdyż wydatki ponoszone na rzecz pracowników, co do zasady stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów, jeśli tylko spełniają wymóg art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, a także wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety wypłacane przez pracodawcę na rzecz pracowników oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników jako inne należności wynikające ze stosunku pracy.

Co istotne, nie każde świadczenie na rzecz pracownika, które stanowi dla niego przychód, może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. Pracodawca może bowiem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko te wydatki na rzecz pracowników, które pozostają w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i z uzyskiwanymi przez niego przychodami, a jednocześnie wydatki te nie mogą znajdować się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że Spółka zamierza finansować aktywność sportową swoich pracowników. Wydatki te będą finansowane w całości ze środków obrotowych z bieżącej działalności Spółki. Pracownicy mogliby uczestniczyć indywidualnie lub zespołowo w rozgrywkach sportowych zarówno w strukturach Spółki jak i na zewnątrz w zawodach organizowanych przez inne firmy z branży paliwowej, energetycznej lub w ramach Grupy Kapitałowej.

Wydatki dotyczyłyby sfinansowania zakupu strojów sportowych, które byłyby opatrzone logo Spółki, kosztów wyjazdów na zawody (transport, hotel, wyżywienie), wynajmu Sali sportowej na potrzeby treningu potencjalnych uczestników rozgrywek.

Wnioskodawca, celem określenia zasad i warunków aktywizacji sportowej pracowników Spółki przygotował do wdrożenia Regulamin finansowania aktywności sportowej pracowników związanej z promowaniem Spółki.

Regulamin określa kryteria jakie muszą być spełnione, aby Spółka wsparła finansowo przedsięwzięcia związane z aktywnością sportową swoich pracowników, z zastrzeżeniem, że inicjatywa ta powinna promować pozytywny wizerunek oraz rozpoznawalność marki Spółki. Określono tam zakres, warunki ubiegania się o wsparcie finansowe oraz zasady korzystania z otrzymanego wsparcia. Wnioski o udzielenie wsparcia rozpatrywać będzie powoływana na tę okoliczność z grona pozostałych pracowników komisja.

Zadaniem powołanej Komisji będzie ocena zgłoszeń o udzielenie wsparcia finansowego w oparciu o następujące kryteria:

 1. potencjalne korzyści wizerunkowe/promocyjne dla Spółki,
 2. koszty realizacji przedsięwzięcia,
 3. zasięg projektu (regionalny/krajowy).

Przyznanie wsparcia, niezależnie od jego formy, równoznaczne jest z koniecznością rozliczenia się przez Beneficjenta z otrzymanych środków. Rozliczenie rozumiane jest jako przedstawienie dokładnego raportu z przebiegu przedsięwzięcia, dostarczenia materiałów fotograficznych, filmowych, dźwiękowych etc. poświadczających fakt przeprowadzenia przedsięwzięcia wraz ze szczegółowym rozliczeniem finansowym (faktury VAT, rachunki).

Beneficjent, niezależnie od formy wsparcia, zobowiązany będzie w sytuacjach wszelkiego rodzaju występów publicznych (takich jak: wywiad prasowy, radiowy, telewizyjny, wejście na podium, przemówienie, podziękowanie za otrzymaną nagrodę w przypadku zwycięstwa itd.) do podkreślenia faktu otrzymania wsparcia od Spółki - Wnioskodawcy oraz w wypadku otrzymania wsparcia rzeczowego w postaci stroju sportowego z logo Spółki do występowania w nim podczas takich występów publicznych.

Niedotrzymanie powyższych warunków uprawnia do cofnięcia przyznanego przez Spółkę wsparcia i obowiązkiem jego zwrotu przez Beneficjenta.

Fotografie, filmy i pozostałe materiały z imprezy sportowej podlegające publikacji, Organizator zawodów może nieodpłatnie wykorzystywać w dowolnym czasie i miejscu na terytorium Polski w mediach, materiałach reklamowych i promocyjnych Wnioskodawcy, w tym w szczególności w materiałach publikowanych w portalu intranetowym, na stronie internetowej, na wystawach, w folderach i prospektach dotyczących własnych prac.

Zdaniem tutejszego organu, wydatki opisane w zdarzeniu przyszłym, finansowane w całości ze środków obrotowych z bieżącej działalności Spółki, poniesione w związku z aktywizacją sportową pracowników mogą służyć reklamie Spółki – Wnioskodawca podaje, że pracownicy, którym przyznano wsparcie będą obowiązani występować na imprezach sportowych w koszulkach z logo Spółki, będą także zobowiązani w sytuacjach wszelkiego rodzaju występów publicznych (takich jak np. wywiad prasowy, radiowy, telewizyjny, wejście na podium, przemówienie, podziękowanie za otrzymaną nagrodę w przypadku zwycięstwa itd.) do podkreślenia faktu otrzymania wsparcia od Spółki. Ponadto Wnioskodawca podkreśla, że wspólne uprawianie sportu w gronie pracowników służy zacieśnianiu więzi społecznych i przyczynia się do większej integracji pracowników co poprawia jakość wzajemnych kontaktów, a zatem pośrednio przyczynia się do osiągania przychodów przez Spółkę.

Mając na uwadze powyższe, należy zgodzić się z opinią Wnioskodawcy, że wydatki, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego spełniają przesłanki art. 15 ust. 1 ustawy - zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie zostały także wymienione w tzw. negatywnym katalogu kosztów w art. 16 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym, prawidłowe jest stanowisko Spółki odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z aktywizacją sportową pracowników, takich jak koszt treningów (wynajem sali), wyjazdów na zawody (transport, noclegi, wyżywienie), czy zakup strojów sportowych z logo Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.