IPPB5/4510-234/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania w swoim zeznaniu rocznym dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. przychodów i kosztów podatkowych przyporządkowanych do wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powstałych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia podziałuCzy Wnioskodawca w przypadku gdy Nowa Spółka nie uiści przejętych zobowiązań w terminie, które to zobowiązania ujęte zostały przez Wnioskodawcę jako koszt uzyskania przychodu w okresie poprzedzającym dzień podziału, przepis art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miał zastosowania, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o wartość zobowiązania nieuiszczonego w terminach, o których mowa w art. 15b ustawy
IPPB5/4510-234/15-2/MWinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. podział
 3. przychód
 4. rozliczanie (rozliczenia)
 5. sukcesja prawna
 6. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania w swoim zeznaniu rocznym dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. przychodów i kosztów podatkowych przyporządkowanych do wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powstałych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia podziału (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • czy Wnioskodawca w przypadku gdy Nowa Spółka nie uiści przejętych zobowiązań w terminie, które to zobowiązania ujęte zostały przez Wnioskodawcę jako koszt uzyskania przychodu w okresie poprzedzającym dzień podziału, przepis art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miał zastosowania, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o wartość zobowiązania nieuiszczonego w terminach, o których mowa w art. 15b ustawy (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania w swoim zeznaniu rocznym dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. przychodów i kosztów podatkowych przyporządkowanych do wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powstałych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia podziału oraz czy Wnioskodawca w przypadku gdy Nowa Spółka nie uiści przejętych zobowiązań w terminie, które to zobowiązania ujęte zostały przez Wnioskodawcę jako koszt uzyskania przychodu w okresie poprzedzającym dzień podziału, przepis art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miał zastosowania, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o wartość zobowiązania nieuiszczonego w terminach, o których mowa w art. 15b ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową podlegającą w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swych dochodów. W związku z działaniami reorganizacyjnymi wspólnicy Wnioskodawcy podjęli decyzję o podziale Wnioskodawcy przez wydzielenie nowej spółki (dalej „Nowa Spółka”). W efekcie tych działań do Nowej Spółki wydzielona została zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawy o PDOP), stanowiąca dotąd oddział Wnioskodawcy położony w Krakowie. Podział Wnioskodawcy nastąpił dnia 15 grudnia 2014 r. Nowa Spółka również podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym w Polsce.

Jak wskazano powyżej w ramach podziału przez wydzielenie na Nową Spółkę przeniesiony został majątek Wnioskodawcy stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa, czyli zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W skład zobowiązań Wnioskodawcy, które w ramach podziału przez wydzielenie zostały przeniesione na Nową Spółkę były między innymi zobowiązania handlowe, które zostały w okresie przypadającym przed podziałem rozpoznane przez Wnioskodawcę jako koszt uzyskania przychodów i które stały się wymagalne w dniu lub po dniu podziału.

Jednocześnie mogą zdarzyć się przypadki, gdy Nowa Spółka nie uiści należności wynikających z przejętych zobowiązań handlowych w terminach, o których mowa w art. 15b ustawy o PDOP.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że będzie on zobowiązany do wykazania w swoim zeznaniu rocznym dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. przychodów i kosztów podatkowych przyporządkowanych do wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powstałych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia podziału...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w sytuacji opisanej we wniosku, w przypadku gdy Nowa Spółka nie uiści przejętych zobowiązań w terminie, które to zobowiązania ujęte zostały przez Wnioskodawcę jako koszt uzyskania przychodu w okresie poprzedzającym dzień podziału, przepis art. 15b ustawy o PDOP nie będzie miał zastosowania, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o wartość zobowiązania nieuiszczonego w terminach, o których mowa w art. 15b ustawy o PDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Będzie on zobowiązany wykazać w swoim zeznaniu rocznym dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. przychody i koszty podatkowe przyporządkowane do wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powstałe od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia podziału.

Zgodnie z art. 93c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749, dalej jako: „OP”), osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 OP). Uregulowanie to jest wyrazem tzw. zasady sukcesji ograniczonej. Oznacza to, że spółka przejmująca jest następcą podatkowym spółki dzielonej, ale tylko w takim zakresie, w jakim prawa i obowiązki podatkowe pozostają w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Oznacza to także, że przedmiotem sukcesji są tylko te prawa i obowiązki podatkowe, które łącznie:

(i) pozostają w związku z przejmowaną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa;

(ii) pozostają na dzień podziału „stanami otwartymi”.

Dla dalszej wykładni odpowiednich uregulowań podatkowych kluczowym jest podkreślenie statusu Nowej Spółki (spółki przejmującej), która nie istniała do dnia 15 grudnia 2014 r. Stąd Nowa Spółka nie może wstąpić w prawa i obowiązki już od początku roku podatkowego Wnioskodawcy, czyli spółki dzielonej (np. prawa i obowiązki podatkowe dotyczące okresu od 1 stycznia do 14 grudnia 2014 r.). Niemożliwym byłoby bowiem wykonanie obowiązków za okres kiedy spółka nie istniała. A contrario w związku z faktem, że przedmiotem sukcesji są „prawa i obowiązki”, to te z nich, które uległy konkretyzacji przed dniem podziału nie będą przedmiotem sukcesji – nie będą miały bowiem przymiotu praw i obowiązków (oraz nie będą „stanami otwartymi”).

Podsumowując, w przypadku podziału przez wydzielenie decydujące znaczenie ma więc okoliczność, czy dane prawo lub obowiązek na dzień podziału można uznać za „stan otwarty”. Wniosek taki wynika z literalnej wykładni art. 93c OP, zgodnie z którym sukcesji podlegają prawa i obowiązki „pozostające” w związku z przydzielonymi Nowej Spółce składnikami majątku. W przepisie tym, ustawodawca posłużył się czasem teraźniejszym. Stąd, przedmiotem sukcesji mogą być wyłącznie „stany otwarte”, tj. prawa i obowiązki, które na dzień wydzielenia „pozostają” jeszcze w związku z przydzielonymi Nowej Spółce składnikami majątku.

Z literalnej wykładni przepisu wynika zatem, że nie odnosi się on do praw i obowiązków, które „pozostawały” w związku z danymi składnikami majątku przed dniem wydzielenia. W konsekwencji, jeżeli dane prawo bądź obowiązek powstało przed dniem wydzielenia lub dotyczy okresu poprzedzającego podział (powinno być rozliczone w tym właśnie czasie), skutki podatkowe z nim związane ściśle wiążą się z rozliczeniami podatkowymi spółki dzielonej (a więc w tym przypadku z rozliczeniami Wnioskodawcy), tj. na dzień wydzielenia nie „pozostają” w związku z wydzielanym majątkiem (zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa).

Tym samym, jeżeli przychody należne i – odpowiednio – związane z nim koszty uzyskania przychodu dotyczące działalności wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa powstały od początku roku podatkowego do dnia podziału, to prawa i obowiązki dotyczące rozliczenia takich przychodów i kosztów, w sytuacji opisanej we wniosku o interpretację, nie będą przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej, ponieważ na moment podziału nie będą już stanowiły „stanów otwartych”, związanych z wydzielanym majątkiem.

Odmiennie można by argumentować w przypadku, gdyby podział został dokonywany poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki, która już istniała w okresie przypadającym przed podziałem. Wówczas istnieją argumenty za przyjęciem, że spółka przejmująca rozliczałaby przychody i koszty przypisane do wydzielanej części majątku za okres od początku roku podatkowego do daty podziału. Jednakże sytuacja taka nie zachodzi w przedmiotowym przypadku, gdyż niemożliwym byłaby sukcesja praw i obowiązków przez podmiot, który nie istniał w dacie realizacji tych praw (Nowa Spółka powstała dnia 15 grudnia 2014 r. nie może rozpoznawać przychodów i kosztów za okres, w którym nie istniała, czyli za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 14 grudnia 2014 r.).

Stąd w sytuacji opisanej we wniosku Wnioskodawca powinien rozliczyć przychody należne i koszty uzyskania przychodów (bezpośrednie i pośrednie) powstałe i potrącalne od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 14 grudnia 2014 r. i związane z wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, natomiast Nowa Spółka powinna rozpoznać przychody należne i koszty uzyskania przychodów powstałe i potrącalne w dniu wydzielenia lub po tej dacie, tj. takie, które pozostają w dniu wydzielenia i po nim w związku ze składnikami majątku podlegającymi wydzieleniu.

Następstwo prawne (sukcesję generalną częściową) zgodnie z art. 93c OP należy w tym przypadku rozumieć jako kontynuację – od dnia wydzielenia – rozliczeń podatkowych prowadzonych dotychczas przez Wnioskodawcę, z którego wydzielony został majątek, a nie jako przejęcie przez Nową Spółkę całości rozliczeń podatkowych wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa z okresu przed podziałem.

Wynika z tego, że przedmiotem sukcesji nie będzie mógł być obowiązek rozpoznania przychodów oraz uprawnienie do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów powstałych w okresie od pierwszego dnia roku podatkowego, w którym nastąpi podział przez wydzielenie aż do dnia wydzielenia. Wnioskodawca powinien rozliczyć je w swoim rocznym zeznaniu podatkowym w CIT za 2014 r.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w pisemnych interpretacjach prawa podatkowego. Taki pogląd przykładowo zaprezentował:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 30 stycznia 2014 r., sygn. ILPB3/423-521/13-4/PR, który stwierdził: Podsumowując, Wnioskodawca (Spółka dzielona) dokonując rozliczenia dochodu za rok 2013, w którym nastąpił podział Spółki przez wydzielenie powinien ująć w swoim rocznym zeznaniu podatkowym w przychodach i kosztach uzyskania przychodów za okres od początku roku podatkowego do dnia podziału wszystkie przychody i koszty (bezpośrednie i pośrednie) do dnia podziału (...).
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 20 lutego 2013 r., sygn. IPPB3/423-953/12-2/MS: Reasumując powyższe, w przedstawionym stanie faktycznym, spółka dzielona- Wnioskodawca w swoim rozliczeniu podatkowym - zeznaniu za rok 2012, powinna wykazać wszystkie osiągnięte przez nią przychody i poniesione przez nią koszty w ciągu całego roku podatkowego, w tym przychody i koszty wygenerowane przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa - Zakład I. do dnia podziału.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 4 stycznia 2013 r., sygn. ILPB3/423-421/12-2/JG: Oznacza to, że przychody i koszty związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tj. częścią przedsiębiorstwa prowadzoną przez Wnioskodawcę), do dnia wydzielenia (tj. do dnia przejęcia przez Spółkę Przejmującą) stanowią integralną część rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy. Natomiast Spółka Przejmująca powinna przejąć obowiązek rozliczania wyłącznie przychodów należnych i kosztów odpowiednio powstałych i potrącanych w dniu wydzielenia lub po tej dacie. Reasumując, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów i kosztów podatkowych związanych z działalnością wydzielanej części przedsiębiorstwa (tj. M), które powstały do dnia podziału.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji opisanej we wniosku, w przypadku gdy Nowa Spółka nie uiści przejętych zobowiązań w terminie, które to zobowiązania ujęte zostały przez Wnioskodawcę jako koszt uzyskania przychodu w okresie poprzedzającym dzień podziału, przepis art. 15b ustawy o PDOP nie będzie miał zastosowania, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o wartość zobowiązania nieuiszczonego w terminach, o których mowa w art. 15b ustawy o PDOP.

Zgodnie z przepisem art. 15b ust. 1 ustawy o PDOP w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Zgodnie natomiast z art. 15b ust. 2 ustawy o PDOP jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

W myśl art. 15b ust. 3 ustawy o PDOP zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach. Jeżeli natomiast po dokonaniu zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia (art. 15b ust. 4 ustawy o PDOP).

Zdaniem Wnioskodawcy z powyższych regulacji wyraźnie wynika, że do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów jest podatnik, który uprzednio rozpoznał koszt uzyskania przychodu z tytułu zobowiązania, które następnie nie zostało uregulowanie w terminie. Obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów powstaje w miesiącu, w którym upłynął określony prawem termin.

Oznacza to, że w sytuacji opisanej we wniosku, tj. w przypadku gdy Nowa Spółka nie uiści w określonym terminie zobowiązań, które zostały uznane przez Wnioskodawcę jako koszt uzyskania przychodów, obowiązek zmniejszenia kosztów, o którym mowa w art. 15b ustawy o PDOP powstanie już po dniu podziału. Tymczasem zgodnie z przepisem art. 15b ustawy o PDOP w związku z przepisem 93c OP Wnioskodawcę obciążał będzie obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, jedynie w przypadku gdy obowiązek taki zaktualizował się jeszcze przed dniem podziału, z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jako spółka dzielona zobowiązany jest rozliczyć wszystkie przychody i koszty podatkowe związane z wydzielanym majątkiem powstałe do dnia podziału.

Zdaniem Wnioskodawcy, nieuzasadnione jest zatem przyjęcie, że w przypadku nieuiszczenia przez Nową Spółkę zobowiązań przejętych przez nią wraz z częścią majątku spółki dzielonej (Wnioskodawcy), Wnioskodawca byłby zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów. Za powyższym wnioskiem przemawia przede wszystkim wskazana wyżej okoliczność, że zmniejszenia kosztów, o którym mowa w art. 15b ustawy o PDOP należy dokonać na bieżąco, a zatem w okresie, w którym upłynął określony w przepisach termin uiszczenia należności. Z uwagi zaś na okoliczność, że termin upłynął już po dniu podziału, Wnioskodawca rozliczający przychody i koszty podatkowe związane z wydzielanym majątkiem wyłącznie do dnia podziału nie będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, w przypadku gdy obowiązek taki powstanie już po dniu podziału.

Niezależnie od wskazanych wyżej argumentów przemawiających za uznaniem, że nieuiszczenie przez Nową Spółkę należności w terminach, o których mowa w art. 15b ustawy o PDOP nie może skutkować obowiązkiem zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę, zwrócić należy również uwagę na fakt, że nieuzasadnionym byłoby w tym wypadku wywodzenie niekorzystnych skutków podatkowych dla Wnioskodawcy z faktu nieuiszczenia przez Nową Spółkę obciążających ją należności w przepisanych prawem terminie, skoro uiszczenie tych należności jest całkowicie od Wnioskodawcy niezależne i nie ma on zupełnie wpływu na to czy i kiedy Nowa Spółka uiści należności przejęte w wyniku przejęcia majątku w ramach podziału przez wydzielenie. Nie sposób zatem przyjąć, że podatnik będzie zobowiązany do wyłączenia określonych kwot z kosztów uzyskania przychodów tylko z tego względu na fakt, że inny podmiot, na którego działanie podatnik nie ma żadnego wpływu, nie uiścił ciążących na nim zobowiązań w określonych terminach.

W świetle wskazanych wyżej argumentów stwierdzić należy, że prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym, w przypadku gdy Nowa Spółka nie uiści przejętych zobowiązań, które ujęte zostały przez Wnioskodawcę jako koszt uzyskania przychodu w okresie sprzed dnia podziału, przepis art. 15b ustawy o PDOP nie będzie miał zastosowania, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o wartość zobowiązania nieuiszczonego w terminach, o których mowa w art. 15b ustawy o PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Natomiast w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.