IPPB5/4510-1133/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe zbycia Oddziału;zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie składników majątku Oddziału niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, w tym: (i) wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszonych o sumę dokonanych uprzednio odpisów amortyzacyjnych (ii) wydatków poniesionych na nabycie papierów wartościowych, (iii) wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie innych składników wchodzących w skład majątku Oddziału.
IPPB5/4510-1133/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. oddział
 4. odpisy amortyzacyjne
 5. papier wartościowy
 6. skutki podatkowe
 7. sprzedaż
 8. wartości niematerialne i prawne
 9. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 10. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • skutków podatkowych zbycia Oddziału - jest prawidłowe;
 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie składników majątku Oddziału niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, w tym:
  1. wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszonych o sumę dokonanych uprzednio odpisów amortyzacyjnych
  2. wydatków poniesionych na nabycie papierów wartościowych,
  3. wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie innych składników wchodzących w skład majątku Oddziału - jest prawidłowe;

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • skutków podatkowych zbycia Oddziału;
 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie składników majątku Oddziału niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, w tym:
  1. wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszonych o sumę dokonanych uprzednio odpisów amortyzacyjnych
  2. wydatków poniesionych na nabycie papierów wartościowych,
  3. wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie innych składników wchodzących w skład majątku Oddziału.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

L.S.A. jest zakładem ubezpieczeń z siedzibą w Hiszpanii, wykonującym w Polsce działalność ubezpieczeniową na podstawie art. 128 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tj. w Dz. U. z 2015r. poz. 1206) poprzez założony w Polsce oddział (dalej: „L.”, „Oddział”, lub „Wnioskodawca”). Oddział oferuje pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe - głównie ubezpieczenia komunikacyjne.

Charakter prawny Oddziału odpowiada definicji zawartej w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. w Dz. U. z 2015 r. poz. 584), a mianowicie jest to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywanej przez L. S.A. (dalej: „Spółka”) poza głównym miejscem wykonywania działalności.

Jednocześnie, Oddział stanowi zakład w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. w Dz. U. z 2014 r. poz. 851 dalej: „ustawa o CIT”) oraz art. 5 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 15 listopada 1979 r. (Dz. U. 1982 Nr 17, poz. 127, dalej: „Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania”).

Obecnie Spółka planuje dokonać sprzedaży majątku Oddziału (dalej: „Transakcja”) na rzecz podmiotu niepowiązanego (dalej: „Nabywca”). Zgodnie z założeniami Spółki, Transakcja dotyczyć będzie zbycia całości działalności Oddziału. W szczególności, wyodrębniony zespół składników będących przedmiotem ww. Transakcji będzie obejmował:

 • portfel umów ubezpieczenia (umowy ubezpieczenia zawarte przez Oddział w trakcie funkcjonowania);
 • środki trwałe stanowiące własność Oddziału (np. system telefoniczny, samochody osobowe, wyposażenie biura, elektroniczny sprzęt biurowy, komputery itp., nie będące nieruchomościami) nabyte przez Oddział w toku prowadzonej działalności gospodarczej;
 • wartości niematerialne stanowiące własność Oddziału (np. licencje na programy komputerowe stanowiące własność Oddziału) nabyte przez Oddział w toku prowadzonej działalności gospodarczej;
 • środki pieniężne na rachunkach bankowych Oddziału;
 • papiery wartościowe stanowiące własność Oddziału (obligacje Skarbu Państwa) nabyte przez Oddział w toku prowadzonej działalności gospodarczej;
 • prawa i obowiązki wynikające z aktualnych umów, których stroną jest Oddział, a które pozostają w związku z jego działalnością (w szczególności umowy z agentami ubezpieczeniowymi, umowy serwisowe, umowy dotyczące nabywania towarów oraz usług);
 • prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z pracownikami;
 • inne należności i zobowiązania związane z działalnością Oddziału.

Co do zasady na Nabywcę przeniesione zostaną bieżące zobowiązania wynikające z umów z kontrahentami zawartych przez Oddział w ramach działalności gospodarczej, jak również zobowiązania wynikające ze stosunku pracy pracowników zatrudnionych przez Oddział (do wypłaty wynagrodzeń, premii itp. świadczeń przewidzianych w przepisach prawa pracy). Zobowiązania te będą uwzględniane w wycenie wartości majątku Oddziału mającego być przedmiotem sprzedaży w ramach Transakcji oraz odzwierciedlone w cenie sprzedaży.

Wnioskodawca pragnie przy tym wskazać, iż Oddział spełnia wymogi wyodrębnienia, w szczególności:

 • organizacyjnego - jako jednostka zarejestrowana w KRS, i ZUS, posiada numer REGON i NIP;
 • finansowego - w związki z faktem, iż Oddział sporządza sprawozdanie finansowe według polskich standardów rachunkowości, które badane jest corocznie przez niezależnego audytora oraz posiada samodzielne księgi rachunkowe;
 • funkcjonalnego - w związku z faktem, iż Oddział posiada aktywa i zobowiązania niezbędne dla prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, pracowników oraz środki pieniężne na rachunkach bankowych).

Tym samym, Oddział stanowi zespół składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc powyższe pod uwagę, sprzedaży w ramach Transakcji podlegać będzie zespół składników materialnych i niematerialnych wyodrębniony organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie, który może samodzielnie realizować przewidziane dla niego zadania związane z realizacją działalności gospodarczej, a tym samym stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”), zgodnie z art. 4a ust. 4 ustawy o CIT.

Cena jaką Nabywca uiści w związku z Transakcją zostanie ustalona na podstawie przeprowadzonej wyceny i odpowiadać będzie warunkom rynkowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku ze zbyciem majątku Oddziału (w postaci ZCP) na rzecz Nabywcy, Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w wysokości ceny sprzedaży przedmiotu Transakcji wyrażonej w umowie sprzedaży z Nabywcą przy założeniu, że cena ta nie będzie odbiegać bez uzasadnionej przyczyny od wartości rynkowej...
 2. Czy w związku ze zbyciem majątku Oddziału (w postaci ZCP) na rzecz Nabywcy, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez niego wydatków na nabycie składników majątku Oddziału nie zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, w tym: (i) wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszonych o sumę dokonanych uprzednio odpisów amortyzacyjnych (ii) wydatków poniesionych na nabycie papierów wartościowych, (iii) wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie innych składników wchodzących w skład majątku Oddziału...

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania pierwszego, w związku ze zbyciem majątku Oddziału (w postaci ZCP) na rzecz Nabywcy, Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w wysokości ceny sprzedaży przedmiotu Transakcji wyrażonej w umowie z Nabywcą, przy założeniu, że cena ta nie będzie odbiegać bez uzasadnionej przyczyny od wartości rynkowej.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, poprzez którą całkowicie albo częściowo wykonuje się działalność przedsiębiorstwa, w tym między innymi filię lub biuro. Jak zostało wskazane w treści zdarzenia przyszłego, Oddział stanowi zatem zakład w rozumieniu art. 5 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W świetle art. 13 ust. 2 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego, stanowiącego majątek zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, albo przynależnego do stałej placówki, którą dysponuje osoba zamieszkała w jednym z Umawiających się Państw w drugim Umawiającym się Państwie, wykonująca wolny zawód, łącznie z zyskami, które zostaną uzyskane przy przeniesieniu własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Powyższe oznacza, że zyski z tytułu przeniesienia majątku zakładu są opodatkowane w państwie, w którym zakład jest położony, bez względu na fakt opodatkowania ww. zysków w innym państwie (tj. w analizowanej sprawie w Hiszpanii).

W przedmiotowej sprawie, dochód ze sprzedaży majątku Oddziału będzie podlegał zatem opodatkowaniu w Polsce. W konsekwencji, ustalając dochód z tytułu Transakcji, należy odnieść się do regulacji zawartych w ustawie o CIT w zakresie rozpoznania przychodów i kosztów podatkowych.

Ustawa o CIT nie zawiera szczególnych regulacji dotyczących sposobu rozpoznania przychodu z tytułu transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. nie różnicuje skutków podatkowych sprzedaży zespołu składników majątkowych w zależności od tego, czy zespół ten stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, czy też nie. Konsekwentnie, zastosowanie znajdą ogólne reguły dotyczące ustalania przychodu.

Przepisy ustawy o CIT nie zawierają definicji przychodu, katalog przychodów przewidziany w ustawie o CIT ma charakter otwarty i co do zasady, każde przysporzenie o charakterze definitywnym będzie stanowiło dla podatnika przychód. W szczególności, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Odrębne zasady ustalania przychodu określone zostały dla odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o CIT, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. W przypadku jednak, gdy cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Jednocześnie, wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

W zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku, Spółka planuje dokonać sprzedaży majątku Oddziału na rzecz niepowiązanego Nabywcy. Cena jaką Nabywca uiści w związku z Transakcją zostanie ustalona na podstawie przeprowadzonej wyceny i odpowiadać będzie warunkom rynkowym.

W konsekwencji, w związku ze sprzedażą majątku Oddziału (w postaci ZCP) w ramach Transakcji, w ocenie Wnioskodawcy przychód podatkowy powinien zostać rozpoznany w wysokości ceny sprzedaży przedmiotu Transakcji wyrażonej w umowie z Nabywcą, przy założeniu, że cena ta nie będzie odbiegać bez uzasadnionej przyczyny od wartości rynkowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania drugiego, w związku ze zbyciem majątku Oddziału (w postaci ZCP) na rzecz Nabywcy, Wnioskodawca powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione przez niego wydatki na nabycie składników majątku Oddziału nie zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, w tym:

  1. wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszone o sumę dokonanych uprzednio odpisów amortyzacyjnych,
  2. wydatki poniesione na nabycie papierów wartościowych, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  3. wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie innych składników wchodzących w skład majątku Oddziału, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Regulacje ustawy o CIT nie zawierają również szczególnych postanowień dotyczących sposobu rozpoznania kosztów podatkowych z tytułu transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Koszty te powinny być zatem ustalone odrębnie dla każdego składnika majątkowego wchodzącego w skład zbywanego przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w odniesieniu do kosztów podatkowych, jakie powinny być rozpoznane w ramach Transakcji, zastosowanie znajdą regulacje ustawy o CIT dotyczące sprzedaży poszczególnych składników majątkowych (wchodzących w skład majątku Oddziału).

Artykuł 15 ust. 1 ustawy o CIT zawiera generalne zasady, zgodnie z którymi kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, kosztem uzyskania przychodu jest wyłącznie taki koszt, który spełnia łącznie warunki , określone w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, tj.:

 • został poniesiony przez podatnika;
 • jego poniesienie miało na celu uzyskanie lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, tj. istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania;
 • nie został wyłączony z kategorii kosztów podatkowych mocą art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Mając na uwadze, że na skutek zbycia majątku, Oddział osiągnie przychód podatkowy, zdaniem Wnioskodawcy wydatki na nabycie składników majątkowych wchodzących w skład majątku Oddziału zostaną poniesione w celu uzyskania przychodu.

W zakresie zasad rozpoznawania kosztów podatkowych w odniesieniu do składników majątkowych stanowiących przedmiot Transakcji, w ocenie Wnioskodawcy zastosowanie znajdą szczegółowe przepisy ustawy o CIT dotyczące zasad rozpoznawania kosztów podatkowych dla poszczególnych składników majątkowych.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

 • nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za  wieczyste użytkowanie gruntów;
 • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części;
 • ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu i na czas ich poniesienia.

Odnosząc powyższe do analizowanego zdarzenia przyszłego należy podkreślić, że co do zasady kosztem uzyskania przychodu ze zbycia określonego składnika majątku jest wartość jego nabycia bądź koszt wytworzenia (ewentualnie powiększony o nakłady czynione na ten składnik majątku). Zwrócić należy jednak uwagę, że część tego rodzaju wydatków mogła już zostać ujęta w rozliczeniach podatkowych sprzedającego jako koszty uzyskania przychodu, przed dokonaniem zbycia majątku. W takiej sytuacji, np. w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Oddziału przed zbyciem majątku, koszt uzyskania przychodu ze zbycia tego składnika majątku będzie równy wartości początkowej tego składnika majątku, pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów amortyzacyjnych.

W konsekwencji w przypadku sprzedaży tych części majątku Oddziału które stanowią środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne wprowadzone przez Oddział do ewidencji środków trwałych i podlegające amortyzacji, koszty uzyskania przychodów w związku z ich zbyciem będą równe wartości początkowej tych składników majątku, pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów amortyzacyjnych, zaliczonych uprzednio do kosztów podatkowych.

Papiery wartościowe

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z momentem odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych (z zastrzeżeniem ust. 7e).

Ustawa o CIT nie zawiera odrębnej definicji papierów wartościowych. Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94), przez papiery wartościowe rozumie się:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Należy wskazać, iż Oddział poniósł wydatki na nabycie papierów wartościowych (obligacji Skarbu Państwa). Wydatki te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Oddziału w momencie ich nabycia, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT.

W wyniku planowanej Transakcji, nastąpi zbycie tych papierów wartościowych na rzecz Nabywcy. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, na moment Transakcji, Spółka będzie więc uprawniona do rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie papierów wartościowych, wchodzących w skład majątku Oddziału.

Inne składniki wchodzące w skład majątku Spółki

Należy podkreślić, iż w przypadku zbycia składników majątku innych niż wskazane powyżej w stosunku do których brak jest szczegółowych regulacji dotyczących rozpoznawania kosztów podatkowych, w ocenie Wnioskodawcy zastosowanie znajdą regulacje ogólne.

W konsekwencji w przypadku zbycia ww. składników majątku zastosowanie znajdzie regulacja normująca zasady ogólne rozpoznawania kosztów podatkowych tj. art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. W świetle ww. regulacji kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Zatem wszelkie niezaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez Oddział na nabycie lub wytworzenie ww. składników majątkowych będących przedmiotem Transakcji które miały związek z osiągnięciem lub zachowaniem przychodu, będą stanowić koszt uzyskania przychodu (o ile koszty te nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT).

W konsekwencji, w przypadku zbycia w ramach Transakcji innych składników majątku, w ocenie Wnioskodawcy wydatki na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów, będą stanowiły koszty uzyskania przychodu.

Reasumując, w związku z planowaną Transakcją (sprzedaż majątku Oddziału na rzecz Nabywcy w postaci ZCP), Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w wysokości ceny sprzedaży przedmiotu Transakcji wyrażonej w umowie przy założeniu, że cena ta nie będzie odbiegać bez uzasadnionej przyczyny od wartości rynkowej.

Z kolei do kosztów uzyskania przychodów Oddział może zaliczyć:

  1. wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład majątku Oddziału, pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych;
  2. wydatki poniesione na nabycie papierów wartościowych wchodzących w skład majątku Oddziału, niezaliczone uprzednio do kosztów podatkowych;
  3. wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie innych składników wchodzących w skład majątku Oddziału, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.