IPPB5/4510-1104/15-3/AK | Interpretacja indywidualna

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu odsetek od obligacji płaconych na rzecz Inwestora;Obowiązek pobrania podatku u źródła od odsetek wypłacanych na rzecz Inwestora.
IPPB5/4510-1104/15-3/AKinterpretacja indywidualna
 1. cienka kapitalizacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. niedostateczna kapitalizacja
 4. obligacje
 5. odsetki
 6. ograniczony obowiązek podatkowy
 7. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od obligacji płaconych na rzecz Inwestora - jest prawidłowe;
 • obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek wypłacanych na rzecz Inwestora - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od obligacji płaconych na rzecz Inwestora;
 • obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek wypłacanych na rzecz Inwestora.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka w przyszłości zamierza nabyć udziały w innych spółkach kapitałowych (dalej: Udziały). Celem zapłaty za nabycie udziałów wyemituje na rzecz zbywcy Udziałów obligacje (dalej: Obligacje) (z technicznego punktu widzenia Spółka wyemituje obligacje i obligatariusz przeniesie na spółkę własność Udziałów celem opłacenia emisji Obligacji). Po dokonaniu nabycia Udziałów celem uproszczenia oraz zmniejszenia kosztów funkcjonowania struktury planowane jest połączenie Spółki z nabytymi spółkami, gdzie Spółka spełniłaby funkcje spółki przejmującej.

Docelowym właścicielem Obligacji będzie podmiot z siedzibą i rezydencją podatkową w innych państwach UE będących tam rezydentem podatkowym, który będzie 100% udziałowcem Spółki (dalej: Inwestor). Na rzecz Inwestora jako obligatariusza Spółka będzie wypłacała odsetki od Obligacji. Poza zadłużeniem z tytułu Obligacji Spółka posiadać może zadłużenia wobec Inwestora z innych tytułów np. innej emisji obligacji (dalej: Dodatkowe Zadłużenie). Spółka nie będzie posiadać jakiegokolwiek zadłużenia wobec innego podmiotu z grupy kapitałowej niż Inwestor.

Zamiarem Inwestora jest posiadanie udziałów reprezentujących co najmniej 25% kapitału zakładowego, w Spółce przez okres minimum 2 lat od ich nabycia. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z biegłym rewidentem dla celów bilansowych Spółka zastosowałaby dla celów rozliczenia połączenia na podstawie art. 44b ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości metodą nabycia udziałów. Po przeprowadzeniu połączenia kapitał własny Spółki nie byłby zwiększany w wyniku aktualizacji dokonanych na podstawie art. 28 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy odsetki od Obligacji płacone na rzecz Inwestora Spółka będzie mogła w pełni zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty...
 2. Czy od odsetek wypłacanych na rzecz Inwestora Spółka będzie zobowiązana pobrać podatek u źródła...

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania pierwszego, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Przy założeniu, że wartość zadłużenia Spółki wobec Inwestora nie przekracza kapitału własnego Spółki to należy uznać, że odsetki od Obligacji płacone przez Spółkę na rzecz Inwestora będą w pełni podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty.

Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania podatku u źródła od odsetek wypłacanych na rzecz Inwestora. Zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek: wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika, musi być definitywny, a więc bezzwrotny, musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, musi zostać poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, musi zostać właściwie udokumentowany, nie może być kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 updop.

Stosownie od utrwalonego stanowiska organów podatkowych odsetki od odsetki od obligacji wyemitowanych w celu sfinansowania nabycia akcji mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 marca 2014 r., sygn. IPPB3/423-1012/13-2/MC.

Zgodnie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop (w brzmieniem obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.), do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się:

 • odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki; w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni;
 • odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni.

Przy czym, zgodnie z art. 16 ust. 6 updop (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.), wskaźnik procentowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych udziałów (akcji) w spółce określa się na podstawie liczby praw głosu, jakie w związku z posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują danemu podmiotowi; przepis art. 11 ust. 5b stosuje się odpowiednio. W przypadku wspólnika spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, niebędącego akcjonariuszem uważa się, że ten wskaźnik procentowy pozostaje spełniony bez względu na wielkość jego udziału w tej spółce.

Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 7g updop, wartość zadłużenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, pomniejsza się o wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym, wskazanym w tych przepisach.

Z kolei w myśl art. 16 ust. 7h updop, wartość kapitału własnego, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, określa się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek, o których mowa w tych przepisach, bez uwzględnienia kapitałów z aktualizacji wyceny oraz części kapitału własnego pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych. Wartość tę pomniejsza się o wartość kapitału zakładowego spółki lub funduszu udziałowego w spółdzielni, jaka nie została na ten kapitał lub fundusz faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek, przysługującymi wspólnikom wobec tej spółki lub członkom wobec tej spółdzielni, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m. W myśl art. 16 ust. 7b przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz art. 15c, rozumie się każdą umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy; przez pożyczkę tę rozumie się także kredyt, emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę; pochodnych instrumentów finansowych nie uważa się za pożyczkę w rozumieniu tego przepisu.

Przy założeniu, że wartość zadłużenia Spółki z tytułu Obligacji i Dodatkowego Zadłużenia nie przekracza kapitału własnego Spółki to należy uznać, że odsetki od Obligacji i Dodatkowego Zadłużenia płacone przez Spółkę na rzecz Inwestora nie będą podlegać wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop i będą w pełni podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu. Przy założeniu, że wartość zadłużenia Spółki z tytułu Obligacji i Dodatkowego Zadłużenia przekracza kapitał własny Spółki to należy uznać, że odsetki od Obligacji i Dodatkowego Zadłużenia płacone przez Spółkę na rzecz Inwestora będą podlegać wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek. Stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2015 r., IPPB5/4510-300/15-2/IŚ.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania drugiego, zgodnie z art. 21 ust. 3-5 updop przychody z tytułu odsetek i należności licencyjnych, uzyskane po dniu 1 lipca 2013 r. zwolnione są od podatku dochodowego, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 • wypłacającym należności jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź położony na terytorium Polski zagraniczny zakład spółki, podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym w państwie członkowskim Unii Europejskiej (o ile wypłacane przez ten zakład należności licencyjne zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce),
 • uzyskującym przychody jest spółka podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (podlegająca tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w państwie rezydencji od całości osiąganych dochodów),
 • spółka dokonująca lub uzyskująca płatność posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów w kapitale drugiej spółki,
 • udziały w wysokości nie mniejszej niż 25% są w posiadaniu wspólników nieprzerwanie przez okres minimum 2 lat, przy czym warunek ten nie musi być spełniony w momencie otrzymania płatności.

Powyższe warunki będą spełnione, gdy spółki będą ze sobą powiązane kapitałowo bezpośrednio poprzez posiadanie udziałów w wysokości co najmniej 25% nieprzerwanie przez okres 2 lat.

Oznacza to, że odsetki od Obligacji wypłacane przez Spółkę na rzecz Inwestora jako obligatariusza będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w Polsce i Spółka nie będzie zobowiązana do poboru podatku u źródła od wypłacanych odsetek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od obligacji płaconych na rzecz Inwestora - jest prawidłowe;
 • obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek wypłacanych na rzecz Inwestora - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.