IPPB5/4510-1091/15-4/BC | Interpretacja indywidualna

Czy koszty nabycia podarunku dla pracownika z okazji ważnego wydarzenia w jego życiu, takiego jak narodziny dziecka lub zawarcie związku małżeńskiego albo jubileusz pracy lub odejście z pracy stanowią koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami, potrącalne w dacie ich poniesienia?
IPPB5/4510-1091/15-4/BCinterpretacja indywidualna
 1. cel wydatku
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. potrącalność kosztów
 4. praca
 5. pracownik
 6. premia
 7. upominki
 8. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 18 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca rozważa przekazywanie swoim pracownikom okolicznościowych podarunków z okazji ważnych wydarzeń w ich życiu, takich jak narodziny dziecka lub zawarcie związku małżeńskiego, a także z okazji jubileuszu w pracy lub odejścia z pracy (np. przejścia na emeryturę). W tym pierwszym przypadku prezentem z okazji urodzin potomka mogą być pieluchy, środki higieniczne, zabawki, czy inne przedmioty potrzebne do opieki nad potomstwem, ewentualnie voucher do sklepu sprzedającego tego typu towary. W przypadku, gdy pracownik wziął ślub, obchodzi jubileusz lub odchodzi z pracy prezentem może być np. wino, przedpłacony voucher na zakupy lub inny zwyczajowy podarunek o małej wartości, wręczany powszechnie w takich sytuacjach.

Wręczane prezenty mają w intencji Wnioskodawcy stanowić upominek towarzyszący złożeniu zwyczajowych gratulacji.

Podarunek będzie wręczany każdemu pracownikowi, jeśli w jego życiu zajdzie okoliczność taka jak wskazane. Wyniki osiągane przez pracownika w pracy czy też ocena jego pracy nie będą miały żadnego znaczenia dla przyznania mu prezentu ani dla wartości tego prezentu. Takiego znaczenia nie będzie też miała sytuacja materialna lub socjalna pracownika. Jedynie w przypadku pracowników odchodzących z pracy, przyznanie prezentu może być uzależnione od pewnego minimalnego okresu zatrudnienia pracownika u Wnioskodawcy. W tym ostatnim przypadku podarunek wręczany byłby jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 18 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 • Wydatki Spółki ponoszone na podarunki dla pracownika z okazji ważnego wydarzenia w jego życiu finansowane są ze środków obrotowych Spółki;
 • Celem przekazywania podarunków jest budowa pozytywnej atmosfery pracy, poprzez tworzenie „rodzinnych” relacji między Spółką i jej zarządem wręczającym podarunki a pracownikami. Wyrazem owej rodzinnej relacji jest podarunek z okazji ważnych wydarzeń życiowych pracownika, z okazji których otrzymałby on podarunki od swoich bliskich – zgodnie z utrwalonym w polskiej kulturze zwyczajem. Żadnego innego celu podarunek nie ma.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy koszty nabycia podarunku dla pracownika z okazji ważnego wydarzenia w jego życiu, takiego jak narodziny dziecka lub zawarcie związku małżeńskiego albo jubileusz pracy lub odejście z pracy stanowią koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami, potrącalne w dacie ich poniesienia...

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty nabycia podarunku dla pracownika z okazji ważnego wydarzenia w jego życiu, takiego jak narodziny dziecka lub zawarcie związku małżeńskiego albo jubileusz pracy lub odejście z pracy stanowią koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami, potrącalne w dacie ich poniesienia.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „updop”): „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d udpop: „Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zdaniem Wnioskodawcy nie budzi wątpliwości, że wydatki na drobne upominki dla pracowników z okazji ważnych wydarzeń życiowych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Koszty te nie mają bezpośredniego związku z żadnym konkretnym przychodem Wnioskodawcy, ale mają związek pośredni - albowiem wręczanie takich prezentów jest elementem budowy pozytywnej atmosfery pracy, co pośrednio przekłada się na wzrost przychodów w wyniku wzrostu efektywności pracowników.

Przy tym, wydatków na prezenty dla pracowników wręczane przy specjalnych okazjach nie można uznać za wydatki reprezentacyjne, o których mowa w art. 16 ust. 28 updop, albowiem reprezentacja jest zasadniczo skierowana do otoczenia zewnętrznego firmy, nie do jej pracowników. Ponadto, trudno zakup pieluch dla dziecka uznać za wydatek o „wystawnym” charakterze. Nie są to także wydatki socjalne, albowiem wręczany podarunek nie będzie związany w żaden sposób z sytuacją materialną i warunkami socjalnymi pracownika.

Podobne stanowisko wyrażają także organy podatkowe - por. np. interpretacja DIS w Warszawie listopada 2012 r., sygn. IPPB5/423-758/12-4/JC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.