IPPB5/4510-1023/15-3/BC | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionych stanach, określonych w pkt. I niniejszego wniosku, wydatki ponoszone na zakup artykułów spożywczych, owoców, usług cateringowych i gastronomicznych stanowią i będą w przyszłości stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 updop?
IPPB5/4510-1023/15-3/BCinterpretacja indywidualna
 1. artykuły spożywcze
 2. impreza
 3. kontrahenci
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. poczęstunki
 6. posiłki
 7. pracownik
 8. reprezentacja
 9. usługi gastronomiczne
 10. wydatek
 11. wyżywienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 27 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na zakup artykułów spożywczych, owoców, usług cateringowych i gastronomicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na zakup artykułów spożywczych, owoców, usług cateringowych i gastronomicznych opisanych we wniosku w stanie faktycznym /zdarzeniu przyszłym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji produktów leczniczych dostępnych bez recepty, suplementów diety, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych. W związku z prowadzoną działalnością Spółka zatrudnia pracowników. W celu rozwijania swojej działalności i poprawiania finansowych wyników Spółka organizuje spotkania z udziałem pracowników. Spotkania te mogą mieć charakter wewnętrzny (odbywają się w siedzibie Spółki) lub zewnętrzny (odbywają się poza siedzibą Spółki), np. spotkania poszczególnych działów, szkolenia, konferencje, a także spotkania z kontrahentami odbywające się zarówno w siedzibie Spółki jak i poza nią. Dodatkowo, w celu pozyskania nowych pracowników Spółka przeprowadza spotkania rekrutacyjne, a dla nowo zatrudnionych pracowników spotkania wprowadzające w funkcjonowanie i strukturę Spółki. Ponadto, celem wypełniania norm wynikających z przepisów prawa pracy oraz poprawy warunków i atmosfery pracy Spółka nabywa artykuły spożywcze (w tym m.in. napoje i owoce) udostępniane pracownikom m.in. w ogólnodostępnej kuchni.

W związku z powyższym, Spółka ponosi i w przyszłości również będzie ponosić różnego rodzaju wydatki związane z nabyciem artykułów spożywczych, usług cateringowych i gastronomicznych. W szczególności są to wydatki na:

 1. zakup artykułów spożywczych na wyposażenie kuchni ogólnodostępnej dla pracowników, m.in. herbata, kawa, cukier, mleko, woda mineralna butelkowana jak i woda w dystrybutorach, kakao, przyprawy oraz owoce udostępniane pracownikom, bez możliwości wydzielenia części przeznaczonej indywidualnie dla każdego pracownika. Spółka nie prowadzi ewidencji w zakresie wydań i spożywania artykułów spożywczych i owoców;
 2. zakup artykułów spożywczych, usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby spotkań wewnętrznych (odbywających się w siedzibie Spółki) i zewnętrznych (odbywających się poza siedzibą Spółki) pracowników, organizowanych w celach służbowych, dotyczących m. in. bieżącej działalności Spółki, prezentowania i analizy nowych strategii, oceny efektów pracy pracowników; a także na potrzeby spotkań rekrutacyjnych dla kandydatów na pracowników Spółki i spotkań wprowadzających w zakres obowiązków i strukturę Spółki dla nowo zatrudnionych pracowników;
 3. zakup artykułów spożywczych, usług cateringowych i gastronomicznych dla pracowników podczas szkoleń i konferencji organizowanych zarówno w siedzibie Spółki jak i poza nią. Szkolenia organizowane są przez pracowników (i są przez nich prowadzone dla pozostałych pracowników), mogą być również prowadzone dla pracowników przez podmioty zewnętrzne. Szkolenia prowadzone dla pracowników służą pogłębianiu wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników;
 4. zakup artykułów spożywczych, owoców, usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby Zarządu Spółki;
 5. zakup artykułów spożywczych (np. pączków, słodyczy), owoców, usług cateringowych i gastronomicznych na organizację różnego rodzaju imprez okolicznościowych dla pracowników, np. Wigilia pracownicza, Tłusty Czwartek itp.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionych stanach, określonych w pkt. I niniejszego wniosku, wydatki ponoszone na zakup artykułów spożywczych, owoców, usług cateringowych i gastronomicznych stanowią i będą w przyszłości stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 updop...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej „updop”) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, za koszty uzyskania przychodów uważa się takie wydatki, których poniesienie przez podatnika jest spowodowane racjonalnym dążeniem i obiektywną możliwością osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu i które nie są wymienione w art. 16 ust. 1 updop. Zatem aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem, a przychodem musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu lub na zachowanie albo zabezpieczenie źródeł przychodów (por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dn. 18.11.2014 r, DD6/033 -229/SOH/12/PK-1536).

Kosztami uzyskania przychodów niewątpliwie są świadczenia pracodawcy dla pracowników (por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dn. 10.12.2014 r., IPBPI/2/423 -1118/14/MS).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nr 1

Zdaniem Spółki, wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych na wyposażenie kuchni ogólnodostępnej dla pracowników, takich jak: herbata, kawa, cukier, mleko, woda mineralna butelkowana, woda w dystrybutorach, kakao, przyprawy, oraz owoce udostępniane bez możliwości wydzielenia części przeznaczonej indywidualnie dla każdego pracownika, stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki, gdyż spełniają ustawową definicję wyrażoną w art . 15 ust. 1 updop.

Wydatki ponoszone przez Spółkę na zapewnienie napojów dla pracowników mają na celu wypełnienie obowiązków pracodawcy, wynikających z nałożonych na niego norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnianie pracownikom pozostałych artykułów spożywczych, w tym owoców, dodatkowo przyczynia się do poprawy atmosfery w pracy, wzrostu motywacji w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych, a w konsekwencji do zwiększenia wydajności pracy, co przekłada się na wzrost przychodów uzyskiwanych przez Spółkę.

Powyższe stanowisko potwierdza m. in. interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dn. 18.11.2014 r., DDG/033-229/SOH/12/PK-1536, w której wskazano m. in., że wydatki na zakup artykułów spożywczych udostępnianych pracownikom stanowią koszty uzyskania przychodów.

Wydatki ponoszone na zakup ogólnodostępnych artykułów spożywczych, w szczególności owoców, w założeniu Spółki mają na celu poprawę warunków pracy i atmosfery pracy, stanowią przejaw dbałości o poprawę zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia pracowników, co przyczynia się do poprawy wydajności ich pracy, a w efekcie prowadzi do zwiększenia przychodów uzyskiwanych przez Spółkę (podobnie w interpretacji Ministra Finansów z dn. 02.07.2015 r., IBPBI/2/4510-375/15/APO).

Podkreślić należy, że wydatki, które stanowią, koszty uzyskania przychodów to zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia. Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dn, 10.12.2014 r., IBPBI/2/423 -1118/14/MS.

Wśród kosztów uzyskania przychodów są także tzw. koszty pracownicze obejmujące m.in. wydatki, które w sposób pośredni wpływają na zwiększenie motywacji do pracy, poprawę jakości wykonywanej pracy oraz zdrowie i samopoczucie pracowników (por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dn. 02.07.2015 r., IBPBI/2/4510-375/15/APO). Zdaniem Spółki, do grupy kosztów pracowniczych należy zaliczyć wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych i owoców dla pracowników.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że wydatki ponoszone na zakup artykułów spożywczych i owoców przeznaczonych dla pracowników stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów, gdyż spełniają wymogi definicji wyrażonej w art. 15 ust. 1 updop.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych nr 2 i 3

Spółka stoi na stanowisku, że wydatki na zakup artykułów spożywczych, usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby spotkań wewnętrznych (odbywających się w siedzibie Spółki) i zewnętrznych (odbywających się poza siedzibą Spółki) pracowników, spotkań rekrutacyjnych dla kandydatów na pracowników, spotkań wprowadzających w zakres obowiązków i strukturę Spółki nowo zatrudnionych pracowników, oraz na organizowane szkolenia i konferencje zarówno w siedzibie Spółki jak i poza nią – stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki.

Spotkania pracowników organizowane są w celach służbowych i dotyczą m. in.: prezentowania zagadnień z zakresu bieżącej działalności Spółki, podsumowań danych okresów pracy, planowania kolejnych działań i przedsięwzięć. Podczas spotkań prezentowana jest m.in. strategia sprzedażowa, marketingowa, finansowa Spółki, wyznaczane są nowe zadania i cele oraz przekazywane są informacje o nowych produktach wprowadzanych do sprzedaży przez Spółkę. Spotkania te często przybierają postać narad zespołów merytorycznych, grup pracowników i ich przełożonych, podczas których analizowane są m.in. kwestie dotyczące działalności poszczególnych działów Spółki, planowanych kampanii marketingowych, uzyskanych wyników sprzedażowych oraz planów na kolejny okres rozliczeniowy, dostosowywania się do zmieniających się przepisów prawa, zaznajamiania pracowników z przepisami prawa podatkowego. Podczas spotkań dokonywana jest także ocena efektów pracy pracowników.

Spotkania rekrutacyjne mają na celu pozyskanie dla Spółki nowych pracowników, których praca i zaangażowanie przyczynią się do wzrostu osiąganych przez Spółkę przychodów, natomiast podczas spotkań wprowadzających nowo zatrudnionych pracowników przedstawiana jest kultura organizacyjna, zasady funkcjonowania, obowiązujące procedury, struktura i charakter Spółki oraz prezentowane są wartości i cele przyświecające Spółce, ma miejsce także zapoznanie z najbliższymi współpracownikami i przełożonymi, co ma na celu łatwe i sprawne przystąpienie do wykonywania obowiązków pracowniczych.

Organizowane szkolenia i konferencje przeprowadzane są przede wszystkim w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników i pogłębiania ich wiedzy.

Wydatki ponoszone na zakup artykułów spożywczych, usług cateringowych i gastronomicznych mają na celu zapewnienie sprawnego przebiegu wymienionych powyżej spotkań, szkoleń i konferencji. W szczególności, udostępnienie pracownikom nabytych artykułów spożywczych, usług cateringowych i gastronomicznych wpływa na skrócenie czasu trwania ww. spotkań, szkoleń i konferencji, a także na realizację jednego z podstawowych obowiązków pracodawcy - zorganizowania czasu pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy przez pracownika. Ponadto, umożliwia też pracownikowi osiągnięcie wysokiej wydajności i należytej jakości pracy w sytuacji, gdy program spotkania, szkolenia lub konferencji nie przewiduje możliwości dostosowania przerw do indywidualnych potrzeb żywieniowych pracowników.

Wydatki na nabycie artykułów spożywczych serwowanych podczas spotkań wewnętrznych z pracownikami były już kwalifikowane przez organy podatkowe jako „koszty pracownicze” stanowiące koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 updop (por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dn. 25.09.2013 r., IPPB5/423-487/13-2/AS). Podobnie, wydatki ponoszone na zakup usług gastronomicznych, związane ze szkoleniami oraz wewnętrznymi spotkaniami z pracownikami, pod warunkiem, że służą np. omówieniu spraw związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą celom szkoleniowym, konsultacyjnym, integracyjnym, czy motywacyjnym (por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dn. 10.07.2014r., IPPB5/423-441/14-2/MK; oraz interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dn. 06.03.2013 r., IPTPB3/423-433/12-4/MF). Wymienione sytuacje mają miejsce w zaistniałym stanie faktycznym, co zdaniem Spółki pozwala na uznanie prezentowanych wydatków za koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 updop.

Podsumowując, wskazane w punktach 1, 2 i 3 niniejszego wniosku wydatki ponoszone przez Spółkę na zakup artykułów spożywczych, owoców, usług cateringowych i usług gastronomicznych w opisanych stanach faktycznych mają na celu poprawę warunków i atmosfery w pracy, co w konsekwencji przekłada się na efektywność pracowników. Opisane wydatki mają związek z działalnością Spółki, gdyż zwiększona wydajność i efektywność pracy pracowników wpływa na wzrost przychodów Spółki, co spełnia definicję zawartą w art. 15 ust. 1 updop.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nr 4

Zdaniem Spółki, wydatki ponoszone na zakup artykułów spożywczych, owoców, usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby Zarządu Spółki, przy uwzględnieniu szczególnego charakteru jego działalności, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów.

Głównym zadaniem Zarządu jest prowadzenie spraw Spółki, kierowanie jej działalnością, co wiąże się m.in. z organizowaniem spotkań podsumowujących powzięte przedsięwzięcia Spółki, wytyczanie nowych zadań i celów, analizowanie kierunków rozwoju Spółki, dokonywanie oceny zrealizowanych projektów, podejmowanie kluczowych decyzji inwestycyjnych i strategicznych oraz dotyczących innych spraw wymagających podjęcia rozstrzygnięcia na wysokim szczeblu, np. działalności poszczególnych działów, analizy osiągniętych wyników sprzedażowych, dokonywanie oceny pracy pracowników.

Ponadto, niejednokrotnie dochodzi do spotkań Zarządu z pracownikami Spółki. Organizowanie takich spotkań jest konieczne w celu utrzymania prawidłowej wymiany informacji w Spółce, a przekazywanie informacji o celach i kierunkach działania stanowi istotny element sprawnego zarządzania. Dodatkowo, spotkania te charakteryzuje element motywacyjny – w szczególności, gdy dotyczą podsumowania okresu sprawozdawczego bądź zakończenia określonych działań czy przedsięwzięć. Pracownicy są dodatkowo zaangażowani w prezentowanie np. wyników pracy działów lub realizacji projektów. Spotkania te mają na celu zwiększenie przywiązania pracowników do Spółki jako pracodawcy, wpływu na zaangażowanie w pełnione funkcje, co w konsekwencji ma mieć przełożenie na przychody Spółki.

Wydatki ponoszone na zakup artykułów spożywczych, owoców, usług cateringowych i gastronomicznych w wyżej wymienionych sytuacjach mają na celu zapewnienie sprawnego przebiegu spotkań, skrócenie czasu trwania przerw, usprawnienie procesu podejmowania decyzji, osiągnięcie wysokiej wydajności członków Zarządu oraz pracowników, a także zwiększenie efektywności ich pracy.

W związku z powyższym, wydatki ponoszone przez Spółkę na zakup artykułów spożywczych, owoców, usług cateringowych i gastronomicznych związanych z organizacją posiedzeń Zarządu Spółki, a także spotkań Zarządu z pracownikami wiążą się ściśle z prawidłowym funkcjonowaniem Spółki. Zdaniem Wnioskodawcy, przyczyniają się do uzyskiwania przez Spółkę przychodów stanowiąc koszty uzyskania przychodów zgodnie z definicją wyrażoną w art. 15 ust. 1 updop.

Podobne stanowisko było prezentowane w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dn. 06.03.2013 r, IPTPB3/423-433/12-4/MF.

Wydatki na zakup artykułów spożywczych, owoców, usług cateringowych i usług gastronomicznych na posiedzenia Zarządu Spółki są ponoszone w związku z działalnością gospodarczą Spółki. Wydatki te mają na celu osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów poprzez usprawnienie przebiegu tych spotkań, co zdaniem Spółki, wyczerpuje definicję kosztów uzyskania przychodów wyrażoną w art. 15 ust. 1 updop.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nr 5

Zdaniem Spółki, wydatki na zakup artykułów spożywczych, owoców, usług cateringowych i gastronomicznych ponoszone w związku z organizacją dla pracowników imprez okolicznościowych, np. Wigilie pracownicze, Tłusty Czwartek, itp., stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 updop.

Organizowane przez pracodawcę imprezy okolicznościowe dla pracowników mają na celu zintegrowanie pracowników z pracodawcą, budowanie zespołu, ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami, poprawę atmosfery pracy, a docelowo zwiększenie efektywności świadczonej przez nich pracy i przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez Spółkę.

Organizowane przez Spółkę imprezy okolicznościowe dla pracowników charakteryzuje cel motywacyjno – integracyjny. Zdaniem Spółki pomiędzy prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz wydatkami ponoszonymi, nawet w sposób pośredni, na lepszą, bardziej wydajną pracę pracowników, a przez to na zwiększenie przychodów osiąganych przez Spółkę, istnieje zauważalny związek, pozwalający na uznanie tych wydatków za koszty uzyskania przychodów Spółki.

Prezentowane w tym zakresie stanowisko Spółki znalazło potwierdzenie m. in. w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dn. 15.03.2013 r., IPTPB3/423-418/12-7/GG.

Wobec powyższego, zdaniem Spółki, należy uznać, że opisane w przedstawionych stanach faktycznych wydatki na zakup artykułów spożywczych, owoców, usług cateringowych i gastronomicznych mają związek z działalnością Spółki i jej przychodami, a więc spełnione są wymogi definicji kosztu uzyskania przychodu określonej w art. 15 ust. 1 updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

W związku z uiszczeniem przez Spółkę opłaty wyższej od należnej, poniesiona z tego tytułu nadpłata w wysokości 80,00 zł zostanie zwrócona na numer rachunku bankowego wskazany we wniosku, zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.