IPPB5/4510-102/15-2/JC | Interpretacja indywidualna

Czy wszystkie wydatki na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo-integracyjnym opisanych w punktach a) i b) powyżej, w którym uczestniczą pracownicy Spółki stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPPB5/4510-102/15-2/JCinterpretacja indywidualna
 1. cel wydatku
 2. impreza integracyjna
 3. integracja
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. pracownik
 6. szkolenie
 7. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu 13 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo-integracyjnym dla pracowników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo-integracyjnym dla pracowników.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka S.A. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze handlu hurtowego, przede wszystkim na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w wielu lokalizacjach. Spółka zatrudnia w całej Polsce ok. 6 tys. pracowników.

Wnioskodawca (zwany w dalszej części wniosku „Spółką”) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ponosi wydatki na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo-integracyjnym dla swoich pracowników. Zasadniczym celem przedmiotowych spotkań jest podnoszenie kwalifikacji pracowników Spółki, przekazanie im wiedzy o Spółce, a także zwiększenie poziomu integracji i motywacji pracowników oraz zwiększenie efektywności pracy zespołów, a przez to wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę. Organizowane spotkania są elementem strategii skutecznego zarządzania personelem i Spółka analizuje wpływ organizowanych spotkań zarówno z punktu widzenia zdobytej przez uczestników wiedzy, jak i z punktu widzenia poprawy zadowolenia z pracy w Spółce oraz zwiększenia efektywności pracy.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka organizuje między innymi spotkania dla swoich pracowników, o następujących charakterze:

 1. spotkania szkoleniowo-integracyjne odbywające się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w danym regionie,
 2. wyjazdowe spotkania szkoleniowo-integracyjne.

Ad a)

Spotkania szkoleniowo-integracyjne, które odbywają się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej (na terenie hali sprzedażowej) skierowane są przede wszystkim dla pracowników danej hali, bądź też dla określonych pracowników (np. działu nabiału) z danego regionu. Są to w głównej mierze spotkania jednodniowe. W trakcie takich spotkań omawiane są np. plany sprzedażowe, wskazywana jest nowa organizacja pracy, trenowane są techniki sprzedażowe itp. Po zakończonej części szkoleniowo-roboczej, pracownicy biorący udział w spotkaniu zapraszani są na część integracyjną. Przeważanie jest to obiad (kolacja) w restauracji. W ramach tych spotkań Spotka ponosi koszty gastronomii tj. przekąski, napoje w czasie trwania części roboczej oraz koszty związane z kolacją integracyjną na zakończenie spotkania.

Ad b)

Wjazdowe spotkania szkoleniowo-integracyjne są przeważnie kilkudniowe, a uczestniczą w nich pracownicy odpowiednich działów z różnych regionów. Spotkania takie organizowane są w hotelach, gdzie zapewniony jest również nocleg. W trakcie takich spotkań omawiane są np. plany sprzedażowe, omawiane wyniki sprzedażowe, następuje wymiana wzajemnych doświadczeń pracowników.

Wieczorem w ramach części integracyjnej, pracownicy są zapraszani na kolację poza hotelem. W ramach tego rodzaju spotkań, Spółka ponosi koszty noclegu pracowników, wyżywienia, wynajęcia sali konferencyjnej oraz koszty posiłku (obiadu, kolacji) spożywanego poza hotelem będący elementem integracyjnym całego spotkania.

Spółka pokrywa wydatki ze środków obrotowych (nie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych). Przed zorganizowaniem każdego spotkania opisanego w punkcie a) i b) powyżej Spółka ustala cele, jakie ma do zrealizowania, które zawiera w agendzie wyjazdu i stara się je zrealizować.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wszystkie wydatki na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo-integracyjnym opisanych w punktach a) i b) powyżej, w którym uczestniczą pracownicy Spółki stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z wypracowanym przez orzecznictwo i doktrynę stanowiskiem, aby zatem wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (kosztu uzyskania przychodu podatnika nie stanowią wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że kosztami podatkowymi są również tzw. "koszty pracownicze", które oprócz wynagrodzenia zasadniczego obejmując również inne wydatki ponoszone na rzecz pracowników takie jak w opisanej sprawie - związane z organizacją spotkań pracowniczych zarówno o szkoleniowym jak i integracyjnym charakterze pod warunkiem, że są związane z prowadzoną przez podatnika działalnością i w konsekwencji wpływają na osiąganie przychodów.

Zatem w ocenie Wnioskodawcy najistotniejszy jest cel organizowanego spotkania pracowniczego. Zgodnie z opisanym stanem faktycznym głównym celem organizowanych przez Wnioskodawcę spotkań szkoleniowo-integracyjnych dla pracowników jest podnoszenie kwalifikacji pracowników Spółki, przekazanie im wiedzy o Spółce, a także zwiększenie poziomu integracji i motywacji pracowników oraz zwiększenie efektywności pracy zespołów, a przez to wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę. Organizowane spotkania są elementem strategii skutecznego zarządzania personelem i Spółka analizuje wpływ organizowanych spotkań zarówno z punktu widzenia zdobytej przez uczestników wiedzy, jak i z punktu widzenia poprawy zadowolenia z pracy w Spółce oraz zwiększenia efektywności pracy.

Jednocześnie Wnioskodawca podkreśla, że spotkanie w części konsumpcyjnej (kolacja, obiad w restauracji) ma aspekt integracyjny, w ramach tej części spotkania pracownicy mogą wymienić się spostrzeżeniami związanymi z częścią szkoleniową, bądź z ogólna sytuacją w Spółce, poznać bliżej innych pracowników tych samych działów zatrudnionych w innej lokalizacji, zatem nie można uznać, że głównym celem tego wyjścia (przeważnie kończącego spotkanie) jest konsumpcja, a co za tym idzie wydatek taki nie będzie miał związku z przychodem. Element integracyjny, ma na celu zacieśnienie więzi społecznych w firmowym zespole, poprawę kontaktów oraz ułatwienie rozwiązywania problemów napotykanych podczas codziennej współpracy, przyczyniają się do wzrostu efektywności pracy, a co za tym idzie do wzrostu przychodów firmy. W związku z tym, wydatki na spotkanie w części dotyczącej integracji w ocenie Wnioskodawcy również stanowią ogólny koszt poniesiony w celu zachowania i zabezpieczenia źródeł przychodów.

W ocenie Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym spełnione są warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji wszystkie wydatki poniesione przez Spółkę na organizację spotkań opisanych w stanie faktycznym zarówno w części szkoleniowej jak i integracyjnej mają związek z działalnością Spółki, oraz osiąganymi przychodami, a w konsekwencji mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych.

Powyższe potwierdza przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2008 roku o sygn. IP-PB3-423-734/08-2/KR, w której organ podatkowy stwierdził: „Wydatki ponoszone na rzecz pracowników ze środków obrotowych w związku z organizacją dla nich imprez integracyjnych oraz szkoleniowo-integracyjnych są związane pośrednio z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy, a przez to zwiększenie jej efektywności, a to przekłada się na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów. W związku z powyższym można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów”.

Takie samo stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 23 grudnia 2013 roku o sygn. IBPBI/2/423-1169/13/PP, w której organ podatkowy potwierdził: „Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że organizowane przez Spółkę spotkania zawierają elementy szkoleniowe oraz integracyjne. W celu zapewnienia bieżącego przepływu informacji oraz odpowiednich relacji pomiędzy handlowcami i pracownikami, Spółka organizuje szkolenia, służące również komunikowaniu celów do realizacji, podsumowaniu wyników z poprzednich okresów. Szkolenia mają charakter merytoryczny - dotyczą informacji na temat aktualnej oferty produktowej Spółki, nowości w zakresie obuwia, odzieży sportowej, technik sprzedaży itp. Czas wolny uczestników wypełnia część integracyjne-rozrywkowa. Nie ma zatem wątpliwości, że wydatki dotyczące merytorycznej części szkolenia Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jako spełniające przedstawione powyżej kryteria określone w art. 15 ust. 1 updop”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.