IPPB5/423-952/14-5/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w opisanym stanie faktycznym, wydatki na organizację spotkań i imprez o charakterze integracyjnym, motywacyjnym i okolicznościowym, dla pracowników spółek PGK, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 grudnia 2014 r. (data nadania 19 grudnia 2014 r., data wpływu 22 grudnia 2014 r.) na wezwanie organu Nr IPPB5/423-952/14-3/KS z dnia 12 grudnia 2014 r. (data nadania 12 grudnia 2014 r., data doręczenia 16 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację spotkań i imprez o charakterze integracyjnym, motywacyjnym i okolicznościowym dla pracowników spółek PGK - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację spotkań i imprez o charakterze integracyjnym, motywacyjnym i okolicznościowym dla pracowników spółek PGK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka Akcyjna (dalej: „X.”), tworzy wraz z poniższymi podmiotami:

 1. O. Sp. z o.o.,
 2. T. SA,
 3. S. Sp. z o.o,,
 4. P. Sp. z o.o.,
 5. X. S. sp. z o.o.,
 6. X. Y. sp. z o.o.,
 7. X. Z. sp. z o.o.

podatkową grupę kapitałową (dalej: „PGK” lub „Wnioskodawca” lub „Grupa”) w rozumieniu art. la ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397, ze zm., dalej: „ustawa CIT”). X. w podatkowej grupie kapitałowej jest spółką dominującą, o której mowa w art. 1a ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT, natomiast pozostałe spółki to podmioty zależne.

PGK została utworzona na podstawie umowy podatkowej grupy kapitałowej zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 20 grudnia 2013 r., która została zarejestrowana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zgodnie z decyzją z dnia 24 lutego 2014 roku. PGK rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 kwietnia 2014 r. Głównym przedmiotem działalności Grupy jest działalność produkcyjna, usługowa i handlowa w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz importu, magazynowania i obrotu paliw gazowych i płynnych.

Zakres działalności Grupy obejmuje m.in.:

 1. wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju,
 2. zagospodarowanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą,
 3. import gazu ziemnego do Polski,
 4. magazynowanie gazu ziemnego w podziemnych magazynach gazu,
 5. obrót paliwami gazowymi,
 6. dystrybucję paliwa gazowego.

W ramach Grupy, prowadzona jest również działalność związana z wytwarzaniem energii elektrycznej oraz wytwarzaniem i dystrybucją ciepła.

Główną ambicją Grupy jest utrzymanie wiodącej pozycji na rynku gazu w Polsce oraz zbudowanie silnej pozycji międzynarodowej. Mając doświadczenie oparte na ponad 150-letniej tradycji gazownictwa w Polsce, dysponując zaawansowanym zapleczem technicznym oraz doskonale wykwalifikowaną kadrą specjalistów, zmierza do tego aby być coraz bardziej nowoczesną organizacją. Spółki wchodzące w skład Grupy zatrudniają łącznie ponad 20 tys. pracowników dbając jednocześnie o ich rozwój oraz bezpieczeństwo. Pracownicy, ich doświadczenie, wiedza, kreatywność oraz zaangażowanie są największą wartością spółek. Tym samym, inwestycje w zasoby ludzkie sprzyjają realizacji planów, a także pozwalają urzeczywistniać indywidualne aspiracje poszczególnych pracowników. Wnioskodawca podnosi, że dzięki wysokim kompetencjom i doświadczeniu pracowników Grupa dostarcza towary oraz świadczy usługi na najwyższym poziomie milionom swoich klientów, odnosi międzynarodowe sukcesy a także realizuje na szeroką skałę inwestycje. W związku z powyższym, strategicznym priorytetem obszaru zarządzania zasobami ludzkimi jest zbudowanie silnego, stabilnego, zmotywowanego, świadomego i zaangażowanego w realizację celów Grupy zespołu pracowników.

Spółki wchodzące w skład Grupy podejmują szereg działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej, stymulowanie i motywowanie zatrudnionych osób do zwiększenia jakości i wydajności ich pracy jak też budowanie trwałych i silnych relacji pracodawca - pracownik oraz konstruktywnych relacji pomiędzy działami i pracownikami, a także pomiędzy samymi pracownikami. Mając na uwadze powyższe założenia, spółki PGK organizują pracownikom spotkania integracyjno-szkoleniowe. W zależności od specyfiki zakładanego celu (lepsze relacje w zespole, wzmacnianie identyfikacji ludzi z organizacją, rozwijanie komunikacji, wypracowywanie rozwiązań istniejących problemów bądź konfliktów), spotkania takie mogą przybierać różne formy.

Wnioskodawca podnosi, że dla potrzeb niniejszej interpretacji analizie podlegać będą następujące formy spotkań:

 1. wyjazd integracyjny (integracyjno-szkoleniowy) - organizowany dla konkretnych grup pracowników (departamentów, biur) poza siedzibą jednostki, mający na celu zintegrowanie ze sobą pracowników, tworzenie pomiędzy nimi więzi niezbędnej dla zwiększenia efektywności pracy oraz poprawę komunikacji wewnątrz organizacji. Wyjazdowi integracyjnemu towarzyszą różne formy animacji grupowej zgodne z potrzebami rozwojowymi zespołu (gry decyzyjne, scenariusze bazujące na metaforze itp.).

Integracje powyższe mogą być przygotowywane wewnętrznie bądź zlecone wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Podczas takich wyjazdów odbywać się mogą również spotkania grup roboczych, projektowych, warsztaty tematyczne dotyczące prowadzonej działalności, czy promujące wartości korporacyjne Wnioskodawcy. Wydatki, jakie ponoszą spółki PGK na organizację ww. wyjazdów to m.in. usługi animacji szkoleń, transportu, hotelu, wyżywienia czy ubezpieczenia.

 1. spotkanie integracyjne grupy pracowników - najczęściej w ramach jednego lub kilku departamentów/biur, organizowane przez daną spółkę PGK dla pracowników wyjście do miejsca, gdzie możliwe są aktywności integrujące pracowników. Spotkania takie organizowane są w celu budowania i zacieśniania więzi zespołowych, poprawy komunikacji i współpracy pracowników podczas realizacji zadań oraz w celu stworzenia możliwości budowania relacji między pracownikami również na płaszczyźnie pozabiurowej. Spółki PGK pokrywają koszty usług gastronomicznych, koszty wynajęcia obiektów niezbędnych do przeprowadzenia spotkania jak również koszty organizacji i obsługi dodatkowych zajęć uatrakcyjniających spotkanie.
 2. spotkania okolicznościowe:
  1. spotkania przy okazji ważnego wydarzenia dla spółek PGK, spotkania przedświąteczne. Przykładami tego typu spotkania są np. święta branżowe - Barbórka i Dzień Energetyka, spotkania związane z tradycyjnie obchodzonymi świętami (Wielkanoc, Wigilia), uroczyste jubileusze zakładów wytwórczych np. 110-lecie Elektrociepłowni Warszawskich, czy 100 lat Elektrociepłowni. Podczas takich spotkań pracownicy informowani są o osiągnięciach danej spółki PGK, wybranych kierunkach i strategiach rozwoju jej działalności, wyznaczonych na dany okres celach biznesowych. Jest to także okazja do wręczenia odznaczeń i stopni górniczych, jak również dyplomów i medali dla zasłużonych pracowników energetyki.
  2. krótkie spotkania organizowane dla pracowników na terenie jednostki organizacyjnej o charakterze integracyjno-informacyjnym, poprzedzające lub podsumowujące rok obrotowy, rozpoczynające lub kończące się projekty.

Spółki Grupy nabywają wówczas usługi gastronomiczne, kateringowe i/lub artykuły spożywcze, wynajmują sale, oprawę artystyczną. Czasami z takich spotkań przygotowywana jest dokumentacja fotograficzna na potrzeby Intranetu i wewnętrznych wydawnictw. W tym celu zostaje zakupiona usługa fotograficzna.

Celem organizacji ww. spotkań jest przede wszystkim poprawa efektywności i organizacji pracy poprzez bliższe poznanie się pracowników, większą identyfikację pracowników z daną spółką PGK i jej działalnością, poprawę atmosfery pracy oraz promowanie szczególnie pożądanych wzorców zachowań.

Wydatki poniesione w związku z organizacją ww. spotkań finansowane są ze środków obrotowych. Wydatki udokumentowane są fakturami lub rachunkami.

W uzupełnieniu z dnia 19 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że organizatorem spotkań i imprez o charakterze integracyjnym, motywacyjnym i okolicznościowym są poszczególne spółki tworzące Podatkową Grupę Kapitałową X., przy czym spółki te organizują takie spotkania (imprezy) wyłącznie dla swoich pracowników oraz ponoszą ich koszty. Przedmiotem wniosku nie jest sytuacja gdzie w danym wydarzeniu o charakterze integracyjnym uczestniczą pracownicy z kilku spółek podatkowej grupy kapitałowej, natomiast koszty z tym związane ponoszone są przez jedną z nich. Innymi słowy celem Wnioskodawcy jest potwierdzenie przez Ministra Finansów stanowiska w sytuacjach kiedy dana spółka PGK organizuje imprezy integracyjne, w których uczestniczą wyłącznie jej pracownicy oraz ponosi koszty takich wydarzeń.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym, wydatki na organizację spotkań i imprez o charakterze integracyjnym, motywacyjnym i okolicznościowym, dla pracowników spółek PGK, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust 1.

Wydatki ponoszone na wyjazdy i spotkania integracyjne służą motywowaniu/integrowaniu pracowników oraz budowaniu zespołów. Są to więc ogólne koszty działalności, poniesione w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Uczestnicząc w tego rodzaju spotkaniach pracownicy utożsamiają się z firmą, a mając świadomość, że pracodawca o nich dba, sumienniej wywiązują się ze swoich obowiązków. Efektywność pracy wykonywanej przez silnie zmotywowany i zharmonizowany zespół skutkuje w konsekwencji wzrostem przychodu Grupy.

Osoby na co dzień bezpośrednio ze sobą współpracujące, a także te, których obowiązki zawodowe zbiegają się tylko sporadycznie, mają możliwość poznania się bliżej, poprawiają wzajemne relacje. Poznanie współpracowników wpływa niewątpliwie na poprawę komunikacji podczas pracy, co może okazać się szczególnie przydatne, np. w sytuacjach wymagających wykonywania zadań pod presją czasu. Występujący podczas spotkań element szkoleniowy ma na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz kształtowanie właściwych postaw. Tego typu szkolenia są też źródłem cennych informacji zwrotnych dla firmy, które można potem wykorzystać planując działania rozwojowe i naprawcze, pomocne w skuteczniejszym osiąganiu przez zespoły bądź poszczególnych ich członków wytyczonych celów w przyszłości.

Wnioskodawca podnosi, iż organizowane spotkania okolicznościowe (przy okazji Świąt i związanej z nimi tradycji) są elementem kultury organizacji spółek PGK i spełniają ważne funkcje np. podczas spotkań Wigilijnych pracodawca ma możliwość złożenia podziękowań pracownikom za ich całoroczny wkład w pracę danej spółki PGK. Stanowią także idealne miejsce, o czym była mowa wcześniej, do przekazania pracownikom informacji o osiągnięciach danej spółki PGK, kierunkach i strategiach rozwoju jej działalności, czy też wyznaczonych na dany okres celach biznesowych. Wpływa to na budowanie i umacnianie poczucia solidarności pracowników między sobą i ze Spółką. Zatem także w tym przypadku poniesione przez Grupę koszty mają na celu wzrost przychodów poprzez lepszą motywację pracowników i umocnienie ich więzi z pracodawcą a także, co ważne, kształtują wizerunek spółek wchodzących do Grupy, jako dobrego pracodawcy.

Zdaniem Pracodawcy, organizacja obchodów święta branżowego, jakim jest Barbórka, czy Dzień Energetyka, niewątpliwie wpływa na integrację pracowników, ich identyfikację z firmą a także buduje lojalność wobec pracodawcy. Organizacja takich spotkań okolicznościowych zakorzeniona jest w wieloletniej tradycji sektorów - wydobywczego, do którego należy gazownictwo oraz energetycznego, do którego należą zakłady wytwórcze. Uczestnictwo w imprezie jest dobrowolne. Pracownicy na co dzień kontaktujący się ze sobą tylko telefonicznie lub za pomocą e-maili mają możliwość osobistego kontaktu, przełamywany jest dystans i bariery między pracownikami oraz między przełożonymi i pracownikami, co podczas normalnego dnia pracy niejednokrotnie jest trudne do osiągnięcia.

Podczas spotkania w nieformalnej atmosferze organizowane są turnieje i konkursy, w których pracownicy z różnych działów mogą między sobą współzawodniczyć. Tego typu wydarzenia bezsprzecznie pomagają w poprawie efektywności komunikacji pracowników różnych działów i szczebli, w tym także wpływają na poprawę relacji z przełożonymi.

Szczególnie motywujące wpływa na pracowników uroczyste nadawanie stopni i odznaczeń górniczych oraz dyplomów i medali branżowych, które są wręczane podczas obchodów ww. świąt. Miła i przyjemna atmosfera stworzona podczas spotkania oraz element motywacyjny, zdaniem Wnioskodawcy, istotnie zwiększają poczucie własnej wartości pracowników i wpływają na ich nastawienie do wypełniania codziennych zadań w pracy. Podtrzymywanie tradycji branżowych i związków z historią oraz kultywowanie świadomości przynależności do organizacji, której tradycja sięga początków ubiegłego wieku, pozwalają także na budowanie wśród załogi poczucia stabilności i pewności zatrudnienia oraz więzi z pracodawcą.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że pomiędzy prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz wymienionymi w stanie faktycznym wydatkami istnieje związek przyczynowo-skutkowy wpływający na zwiększenie przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę, a zatem wydatki ponoszone w ramach organizowanych ww. spotkań mogą stanowić w pełni odliczalne koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy CIT. Należy wskazać, że w bieżących czasach inwestycja w pracowników jest potężną bronią w walce z konkurencją. Wykwalifikowana, lojalna i zmotywowana do pracy kadra jest w stanie skutecznie walczyć o utrzymanie przewagi na rynku, co niewątpliwie ma wpływ na zwiększenie przychodów Grupy.

Jednocześnie Wnioskodawca uważa, że wyżej wymienione koszty, to koszty pośrednio związane z przychodami. Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik powinien rozpoznać rodzaj powiązania tych kosztów z przychodami. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania koszty podatkowe można podzielić na:

 1. bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód - art. 15 ust. 4, ust. 4b - 4c ustawy CIT),
 2. inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie - art. 15 ust. 4d, 4e ustawy CIT).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji kosztu „bezpośredniego” oraz kosztu „pośredniego”. Zgodnie z ugruntowanym poglądem, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. Klasycznym przykładem bezpośredniego związku kosztów z przychodami jest relacja, w jakiej pozostają wydatki na nabycie lub wytworzenie jednostki towaru i przychód ze zbycia tej jednostki towaru.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przedstawioną powyżej argumentacją, wszelkie koszty pracownicze, w tym poniesione w celu integracji pracowników np. w postaci organizacji dla nich spotkań szkoleniowo-integracyjnych (w tym wyjazdowych), spotkań integracyjnych grupy pracowników, spotkań okolicznościowych z okazji świąt lub innych ważnych wydarzeń są kosztami podatkowymi pośrednio związanymi z przychodami. Koszty takie bez wątpienia zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów jednak nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, a więc nie można do nich przypisać konkretnego przychodu, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie.

W związku z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że koszty ponoszone na organizację spotkań i imprez o charakterze integracyjnym, motywacyjnym i okolicznościowym powinny być rozliczane zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy CIT, a więc w dacie ich poniesienia. Z kolei art. 15 ust. 4e ustawy CIT definiuje datę poniesienia kosztu jako dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Wnioskodawca zwraca uwagę na fakt, że zaprezentowane w niniejszym wniosku argumenty były potwierdzane w licznych interpretacjach indywidualnych, które obejmowały swym zakresem podobne stany faktyczne. W szczególności Wnioskodawca zauważa, że spółka dominująca w podatkowej grupie kapitałowej, jaką jest X. S.A., przed przystąpieniem do PGK otrzymała interpretację indywidualną, w której został przedstawiony analogiczny do niniejszego stan faktyczny – interpretacja z dnia 26 maja 2011 roku, sygnatura: IPPB5/423-375/11-2/RS. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w powyższej interpretacji wydanej dla X. S.A., uznał stanowisko spółki za prawidłowe oraz potwierdził, że wydatki wymienione także w niniejszym wniosku stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy CIT. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził m.in: „W przypadku, jeżeli wydatki poniesione zostały na zorganizowanie spotkania integracyjnego mającego na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawy atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych.” Dalej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił, że: „Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku Spółki, koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mogą stanowić wydatki poniesione przez Spółkę na organizację imprez o charakterze integracyjnym, motywacyjnym i okolicznościowym dla pracowników przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków.

Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 17 lutego 2014 roku (ITPB3/423-559/13/PST) stwierdził: „Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że wydatki poniesione przez Spółdzielnię na wigilię w części dotyczącej pracowników jak i Prezesa oraz Dyrektora Handlowego można zaliczyć do kosztów podatkowych zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, o ile przedmiotowe wydatki będą miały na celu zintegrowanie załogi i stworzenie właściwej atmosfery w pracy oraz zostaną właściwie udokumentowane.

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 stycznia 2014 roku (IBPBI/2/423-1326/13/MO) stwierdził: „Zorganizowanie udziału w rozgrywkach sportowych może przybrać charakter podobny do imprezy integracyjnej. Ma na celu poprawienie atmosfery pracy i zmotywowanie pracowników. Pokazuje, że firma dba o zdrowie i lepsze samopoczucie zatrudnionych. Jest to więc ogólny koszt działalności, poniesiony w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Zawody sportowe, w których biorą udział pracownicy z różnych firm należących do tej samej branży, mają dodatkowy element rywalizacji związany z konkurencją. Ponadto, wspólne sportowe emocje integrują pracowników, sprzyjają wytworzeniu dobrej atmosfery w pracy, jak również wpływają na zacieśnienie więzi pracowników z firmą. Uczestnicząc w tego rodzaju spotkaniach pracownicy konsolidują się z firmą, a mając świadomość, że pracodawca o nich dba, sumienniej wywiązują się ze swoich obowiązków. Efektywność pracy wykonywanej przez silnie zmotywowany i zharmonizowany zespół skutkuje w konsekwencji wzrostem przychodu firmy.” Dalej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach postanowił, że: „Podsumowując, w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca może, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust, 1 updop, zaliczyć do pośrednich kosztów uzyskania przychodów poniesione ze środków obrotowych wydatki na rzecz pracowników w postaci kosztów związanych z ich uczestnictwem w zorganizowanych branżowych zawodach sportowych. Koszty te są potrącalne w dacie ich poniesienia w rozumieniu powołanego wcześniej art. 15 ust. 4e updop.

Wnioskodawca stoi również na stanowisku, że koszty poniesione w celu organizacji dla pracowników imprez integracyjnych nie spełniają kryterium kosztów reprezentacji i w związku z tym nie mogą zostać wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust 1 pkt 28 ustawy CIT. W orzecznictwie ugruntowany został pogląd, że analizując pojęcie reprezentacji należy uznać, że jest to takie działanie podatnika, które ma na celu utrzymanie kontaktów oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami, przyjmowanie i utrzymywanie delegacji lub kontrahentów, uczestniczenie w przyjęciach. Za wydatki związane z reprezentacją należy uznać te, które mają na celu kształtowanie własnego wizerunku firmy, powodujące pozytywne postrzeganie przedsiębiorcy przez osoby zewnętrzne, co z kolei stanowi zachętę do podejmowania rozmów, czy współpracy.

Taki pogląd wyraził mi in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 czerwca 2013 roku (II FSK 702/11). Naczelny Sąd Administracyjny w składzie poszerzonym stwierdził m. in.: „Wyraz „reprezentacja” pochodzi od łacińskiego „repraesentatio” oznaczającego wizerunek. Upływ czasu nie zmienił jego znaczenia i formy. Oznacza to, że „reprezentacja” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobności, profesjonalizmu. Przy tak zdefiniowanym terminie „reprezentacji” kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia.”

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki poniesione w celu organizacji dla pracowników imprez integracyjnych nie stanowią, zgodnie z powyżej przywołaną definicją, kosztów reprezentacji, gdyż ich nadrzędnym celem nie jest osiągnięcie efektu w postaci stworzenia dobrego bądź poprawy wizerunku spółek PGK na zewnątrz. Ich wyłącznym celem jest integracja, motywowanie pracowników oraz podnoszenie ich kwalifikacji.

Podsumowując Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż opisane w stanie faktycznym wydatki na organizację spotkań i imprez o charakterze integracyjnym, motywacyjnym i okolicznościowym dla pracowników spółek PGK:

 1. są kosztem uzyskania przychodu, ponieważ zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 2. są kosztami pośrednio związanymi z osiąganymi przychodami i powinny być rozliczane w dacie ich poniesienia,
 3. nie stanowią kosztów reprezentacji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację spotkań i imprez o charakterze integracyjnym, motywacyjnym i okolicznościowym dla pracowników spółek PGK, co jest przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Tutejszy organ nie odniósł się natomiast do rozważań Wnioskodawcy dotyczących momentu ujęcia przedmiotowych wydatków w kosztach uzyskania przychodów, gdyż powyższa kwestia nie była przedmiotem zapytania

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.