IPPB5/423-893/14-3/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy zakup jabłek będzie stanowił koszt uzyskania przychodów?2. Czy wykorzystane przez pracownika jabłka będą stanowiły jego przychód?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z zakupem jabłek dla pracowników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z zakupem jabłek dla pracowników.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka nabywa jabłka dla pracowników. Owoce umieszczane są w pomieszczeniach socjalnych Spółki i są do wykorzystania przez pracowników podczas dnia pracy oraz podczas spotkań służbowych odbywających się w siedzibie Spółki. Owoce są pozostawione do dyspozycji pracowników i nie są skierowane na zewnątrz tj. do kontrahentów. Korzystanie z owoców jest dobrowolne, bez określania żadnych limitów i nie są przypisane indywidualnie do pracownika. Spółka zatrudnia około 300 pracowników, obecnie zakupy wynoszą 100 kg jabłek na tydzień (na tym poziomie Spółka planuje utrzymać zakupy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy zakup jabłek będzie stanowił koszt uzyskania przychodów...
  2. Czy wykorzystane przez pracownika jabłka będą stanowiły jego przychód...

Przedmiotem interpretacji jest rozstrzygnięcie w zakresie pytania nr 1 dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie pytania dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Spółki wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wydatki na nabycie owoców, w tym jabłek, nie zostały wyodrębnione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu wskazanych w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z powodu ich związku z generowanymi przychodami poprzez dbanie o warunki pracy, zdaniem Spółki, stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zakup owoców należy rozumieć jako tzw. koszty pracownicze. Koszty te stanowią przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, a także wszelkiego rodzaju nagrody, premie, obejmują one również diety oraz inne należności za czas podróży służbowych, wydatki związane z podnoszenim kwalifikacji zawodowych pracowników, jak również inne świadczenia na rzecz pracowników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z zakupem jabłek dla pracowników jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W świetle tego przepisu, ocena prawna konkretnego wydatku poniesionego przez podatnika wymaga odniesienia się do kryterium celowości jego poniesienia oraz uwzględnienia wyłączeń z kategorii kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Odnosząc się do przesłanki celowości wydatku należy podkreślić, że kosztem uzyskania przychodów są zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia. W każdym przypadku konieczne jest jednak zaistnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem, a uzyskiwaniem, bądź też szansą uzyskiwania przychodów przez podmiot ponoszący ten koszt.

Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. 

Kosztami podatkowymi są także tzw. koszty pracownicze. Obejmują one przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, a także inne wydatki, które w sposób pośredni wpływają na zwiększenie ich motywacji do pracy, poprawę jakości wykonywanej pracy oraz zdrowie i samopoczucie pracowników.

Jak wskazano powyżej, ocena prawna danego wydatku wymaga także uwzględnienia unormowań art. 16 ust. 1 ustawy podatkowej. W danej sprawie należy mieć na uwadze zwłaszcza art. 16 ust. 1 pkt 28, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych m.in. na zakup żywności. Za wydatki na zakup żywności, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w myśl ww. przepisu należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z klientami, kontrahentami.

Spółka, w opisie stanu faktycznego, podaje, że nabywa jabłka dla pracowników, które następnie umieszcza w pomieszczeniach socjalnych Spółki w ceku skonsumowania ich przez pracowników podczas dnia pracy oraz podczas spotkań służbowych odbywających się w siedzibie Spółki. Owoce są pozostawione do dyspozycji pracowników, nie są skierowane na zewnątrz tj. do kontrahentów. Korzystanie z owoców jest dobrowolne, bez określania żadnych limitów i nie są przypisane indywidualnie do pracownika. Spółka zatrudnia około 300 pracowników, obecnie zakupy wynoszą 100 kg jabłek na tydzień (na tym poziomie Spółka planuje utrzymać zakupy).

Odnosząc przywołane przepisy prawa na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że ponoszone przez Spółkę wydatki dotyczące zakupu jabłek z przeznaczeniem dla pracowników są przejawem i wyrazem starań Spółki o stan zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia jej pracowników, co w dalszej perspektywie może przyczyniać się do poprawy atmosfery pracy, a w konsekwencji do zwiększania wydajności pracy z przełożeniem na uzyskiwane przez Spółkę przychody. Przedmiotowe wydatki nie stanowią kosztów reprezentacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy. Nie budzi wątpliwości organu także wielkość ponoszonych przez Spółkę wydatków – zakup 100 kg jabłek tygodniowo dla około 300 pracowników jest racjonalny.

Mając na uwadze powyższe, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki poniesione na zakup jabłek udostępnianych pracownikom spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy, jako poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów – Wnioskodawca wydatki poniesione na zakup jabłek może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.