IPPB5/423-845/14-2/JC | Interpretacja indywidualna

1. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na działania corporate social responsibility przedstawione w niniejszym wniosku będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT?2. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na działania corporate social responsiblity przedstawione w niniejszym wniosku będą stanowić koszty pośrednie, o których mowa w art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT i powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia?
IPPB5/423-845/14-2/JCinterpretacja indywidualna
 1. cel wydatku
 2. koszty pośrednie
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. odpowiedzialność
 5. programy
 6. promocja
 7. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na przedstawione we wniosku działania CSR - jest prawidłowe,
 • kwalifikacji przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów i momentu ich poniesienia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na przedstawione we wniosku działania CSR oraz kwalifikacji przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów i momentu ich poniesienia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej „X.”, „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest podmiotem należącym do światowego koncernu X., będącego liderem nowoczesnych technologii, w tym w branży technologii cyfrowych oraz wiodącą firmą w branży elektronicznej, specjalizującą się w produkcji urządzeń elektronicznych i medialnych, sprzętu AGD, półprzewodników, pamięci i integracji systemów. W Polsce Spółka prowadzi w szczególności sprzedaż urządzeń koncernu X..

Spółka posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług, a sprzedaż produktów X. prowadzona przez Spółkę podlega opodatkowaniu VAT.

Spółka w ramach działań „Corporate Social Responsibility” (po polsku Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, dalej „CSR”) wspiera i/lub prowadzi w Polsce różnego rodzaju akcje na rzecz społeczeństwa, kultury i zdrowia lub może podjąć takie akcje w przyszłości. Działania CSR wpisują się w przyjętą przez Spółkę strategię rozwoju w Polsce, która polega między innymi na uwzględnieniu w działalności komercyjnej X. potrzeb i wymagań szeroko pojętych interesów społecznych w otoczeniu firmy. Uwzględnienie tych potrzeb i wymagań odbywa się w szczególności poprzez podejmowanie przez X. dobrowolnych inicjatyw na rzecz obywateli mających na celu wzrost innowacyjności społecznej, cyfryzację społeczeństwa, wsparcie szkół i innych placówek edukacyjnych w procesie nauczania, promocję zdrowia i zdrowego trybu życia.

W celu prawidłowej realizacji działań CSR Spółka ponosi wydatki na zakupy towarów i usług. Wśród zakupywanych usług są również usługi gastronomiczne i noclegowe.

Spółka poprzez działania CSR liczy nie tylko na osiągnięcie celów prospołecznych. Spółka oczekuje również, że działania CSR posłużą:

 • budowaniu i umacnianiu pozytywnego wizerunku Spółki wśród klientów i potencjalnych klientów jako podmiotu angażującego się w projekty społeczne a także wzmacnianiu renomy Spółki;
 • popularyzacji i promocji produktów X. wśród konsumentów i klientów biznesowych. W ramach niektórych projektów CSR może odbywać się ekspozycja i/lub promocja produktów marki X. Produkty X. (np. telefony X., tablety X.) mogą być przekazywane nieodpłatnie uczestnikom i partnerom projektów (w tym uczniom, nauczycielom, szkołom, organizacjom NGO). Logotyp X. może, ale nie musi, być eksponowany podczas działań CSR, w szczególności na plakatach, banerach, materiałach informacyjnych, tablicach pamiątkowych. Logotyp X. pojawi się na gadżetach rozdawanych beneficjentom akcji CSR. Informacja o działaniach CSR X. może pojawić się w mediach (w Internecie, w prasie, w telewizji etc.).

W perspektywie długofalowej działania nakierowane na budowanie pozytywnego wizerunku firmy X. jako firmy odpowiedzialnej społecznie mogą istotnie przyczynić się nie tylko do utrzymania pozycji X. na polskim rynku, ale także do dalszego intensywnego rozwoju działalności gospodarczej X. w Polsce. W konsekwencji działania te mogą przyczynić się pośrednio do zwiększenia wolumenu sprzedaży produktów koncernu X. na polskim rynku. Wszystko to może przełożyć się na zwiększenie przychodów Spółki w przyszłości.

Wsparcie akcji CSR przez Spółkę może przybierać różnoraką formę. W szczególności w strategię CSR X. wpisują się kompleksowe projekty edukacyjne i naukowe propagujące nowe technologie, edukację cyfrową dzieci i młodzieży, wzrost innowacyjności. Innym ważnym obszarem działań CSR X. są kompleksowe projekty i akcje propagujące zdrowie, zdrowy tryb życia i wspierające placówki ochrony zdrowia i pacjentów. Jak wskazano, w swojej strategii CSR X. nie ogranicza się do realizacji jednego rodzaju projektów, dlatego „portfolio” projektów CSR wspieranych przez X. może się zmieniać. Akcje CSR X. mogą mieć charakter cykliczny i długofalowy, albo też stanowić działania doraźne (w sytuacji, gdy X. dostrzeże szczególną niezaspokojoną potrzebę społeczną i uzna, że jest w stanie ją zaspokoić).

Reprezentatywnym projektem Spółki z kategorii edukacyjno-naukowej jest projekt edukacyjny. Spółka organizuje w tym roku jego drugą edycję (pierwsza zakończyła się w czerwcu 2014 r.). Projekt „X.” jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych. Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz propagowanie nauki tak zwanego trzeciego języka, za który już dziś uznawane jest programowanie. W ramach innowacyjnych zajęć szkolnych dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Partycypującym szkołom X. zapewnia między innymi udział w bezpłatnym szkoleniu dwóch nauczycieli ze szkoły, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, samouczki, filmy instruktażowe, wsparcie merytoryczne przez cały czas trwania programu, kontakt telefoniczny oraz mailowy, gdzie można uzyskać porady ekspertów, dostęp do forum przygotowanego specjalnie dla nauczycieli działających w programie. Wydatki na powyższe wsparcie ponosi X..

W ramach projektu „X.” X. może wyróżnić szkołę, która w szczególnie aktywny sposób uczestniczy w projekcie poprzez przyznanie tej szkole nieodpłatnie najnowocześniejszego sprzętu komputerowego marki X. dedykowanego edukacji. Sprzęt jest montowany i konfigurowany przez pracowników X. lub podmioty wynajęte przez X. w tym celu. Natomiast nauczyciele uczestniczący w projekcie mogą otrzymać od X. nieodpłatnie telefony lub tablety X. lub inne produkty marki X..

Koordynacją projektu „X.” dla X. zajmuje się agencja reklamowa. Agencja reklamowa odpowiedzialna jest również za stworzenie i wprowadzenie strategii działań komunikacyjnych i PR dla programu „X.”, w tym za działania medialne i promocję projektu wśród potencjalnych uczestników. Agencja reklamowa pozyskuje też partnerów i patronów dla projektu. Obecnie partnerami projektu są Stowarzyszenie, Ośrodek, Centrum oraz Porozumienie. Obecnie patronami są Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Gospodarki. Koszty usługi agencji reklamowej pokrywa X.. Dodatkowo X. zleca również podmiotom trzecim wykonanie filmów promujących projekt, które następnie umieszczane są w szczególności w Internecie, a także dba o zapewnienie obecności projektu w mediach, np. przez organizację konferencji prasowych, kontakty z prasą lokalną i ogólnopolską.

X. w celu popularyzacji projektu „X.” ponosi też wydatki na materiały promocyjne i gadżety takie jak plakaty, ulotki, t-shirty, torby, długopisy etc., które są dystrybuowane wśród uczestników i potencjalnych uczestników projektu.

W ramach projektu „X.” organizowane są liczne imprezy towarzyszące. Przykładowo X. samodzielnie lub za pomocą wynajętych podmiotów organizuje festiwal projektów, na którym uczniowie prezentują stworzone podczas trwania programu projekty (takie jak aplikacje komputerowe czy programy komputerowe), a nauczyciele mogą podzielić się swoimi doświadczeniami w nauczaniu kodowania. Ponadto X. organizuje strefę Mistrzów Kodowania w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie popularyzującą kodowanie wśród szerszej rzeszy odbiorców. Strefy popularyzujące naukę kodowania zostaną w tym roku otwarte przez X. na festiwalach. Wydatki na imprezy towarzyszące projektowi „X.” ponosi X.

Ponadto działania CSR X. z kategorii naukowo-edukacyjnych mogą polegać w szczególności na organizacji i/lub sponsoringu konkursów dla młodych naukowców - uczniów i studentów i innych wydarzeń popularyzujących naukę. Przykładowo, X. pełni rolę partnera technologicznego w Konkursie organizowanym przez Komisję Europejską. Celem Konkursu jest zachęcenie młodych ludzi - uczniów gimnazjów i liceów - do rozwijania zainteresowań naukowych oraz rozpoczęcia kariery naukowej. Konkurs ma ułatwiać współpracę i wymianę myśli pomiędzy uczestnikami Konkursu oraz starszymi, bardziej doświadczonymi naukowcami. W konkursach naukowych organizowanych i/lub sponsorowanych przez X. wydawane są w szczególności produkty X. jako nagrody, np. za najlepszy projekt badawczy.

X wspiera też jako organizator lub sponsor różne inne formy popularyzacji nauki, takie jak coroczny piknik naukowy sponsoruje to wydarzenie, w zamian za co logo X. jest umieszczone w materiałach promocyjnych pikniku, w tym na banerach i plakatach wystawianych w czasie trwania pikniku.

Jak wskazano na wstępie ważnym elementem działań CSR X. są projekty i akcje propagujące zdrowie, zdrowy tryb życia oraz wspierające placówki ochrony zdrowia. Reprezentatywnym projektem CSR X. z tego zakresu jest bieg zorganizowany w czerwcu 2014 r. pod patronatem Pani Ireny Szewińskiej. X. był partnerem tytularnym (nazwa X. znajduje w oficjalnej nazwie biegu) i sponsorem tego projektu. Projekt ten miał na celu promocję aktywnego i zdrowego trybu życia wśród Polek i postaw prospołecznych. X. jako sponsor finansował wydatki administracyjne związane z organizacją biegu (pozwolenia, wydatki na oznaczenie trasy, zbudowanie sceny, koszty trenerów, koszulki z nazwą X., medale z nazwą X. etc.).

Przykładami doraźnych akcji X. jest akcja polegająca na wyremontowaniu świetlicy w Centrum Onkologii i wyposażeniu jej w sprzęt marki X., na którym widnieje również logo X. Innym przykładem jednorazowego działania X. z zakresu CSR jest wyposażanie Muzeum w komputery obsługujące monitory, na których prezentowana są informacje turystyczne o Muzeum.

Końcowo, Spółka pragnie podkreślić, że działania CSR nie przekładają się bezpośrednio na określony wzrost sprzedaży produktów X. Działania CSR przyczynią się jednak do zbudowania pozytywnego wizerunku firmy X. jako spółki odpowiedzialnej społecznie i wypromowania produktów marki X., a w konsekwencji powinny prowadzić pośrednio do zwiększenia wolumenu sprzedaży produktów X. na polskim rynku. Opierając się na doświadczeniach X. i innych przedsiębiorców zebranych poza Polską, Spółka ma uzasadnione podstawy, aby realnie zakładać, że działania CSR mogą przyczynić się do wsparcia i rozwoju działalności gospodarczej X. w Polsce poprzez poprawę wizerunku X. i promocję produktów X.. Stąd Spółka uważa, iż wydatki na działania CSR są uzasadnione i mają charakter celowy w kontekście prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Wydatki na działania CSR są odpowiednio dokumentowane. Spółka otrzymuje faktury za zakupione na potrzeby działań CSR produkty i usługi. Faktury są opłacane przez X. przelewem. Ponadto z działań CSR Spółka lub podwykonawcy Spółki sporządzają dokumentację zdjęciową. Istnieje również bogata korespondencja e-mailowa dotyczącą działań CSR, a także oficjalne dokumenty dokumentujące takie działania takie jak: regulaminy akcji i programów CSR, regulaminy przyznawania nagród uczestnikom działań CSR w postaci produktów X. etc.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na działania corporate social responsibility przedstawione w niniejszym wniosku będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT...
 2. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na działania corporate social responsiblity przedstawione w niniejszym wniosku będą stanowić koszty pośrednie, o których mowa w art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT i powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia...
 3. Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, innych niż usługi gastronomiczne i noclegowe, wykorzystywanych do prowadzenia działań z zakresu corporate social responsibility...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Stanowisko Spółki co do pytania 1

Wydatki poniesione przez Spółkę na działania CSR będą stanowić koszty uzyskania przychodu, spełnione zostały bowiem przesłanki wymienione z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21, poz. 86 ze zm., dalej: „Ustawa o CIT”). Jednocześnie wydatki te nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych w oparciu o przepisy art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT.

Stanowisko Spółki co do pytania 2

Wydatki poniesione przez Spółkę na działania CSR będą stanowić koszty pośrednie, o których mowa w art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT i powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia.

Uzasadnienie stanowiska Spółki do pytania 1

Zdaniem Spółki, Ustawa o CIT nie zawiera żadnych szczególnych zasad dotyczących zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów działań CSR, dlatego zastosowanie powinna znaleźć tutaj klauzula generalna prawa podatkowego wyrażona w art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu”.

Powyższy przepis Ustawy o CIT określa, jakie poniesione koszty mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z przywołanym przepisem za koszt uzyskania przychodu może być uznany wydatek, który spełnia następujące warunki:

 1. wydatek musi być definitywnie poniesiony;
 2. wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodów, ewentualnie w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów i powinien mieć związek z działalnością gospodarczą podatnika;
 3. wydatek powinien być właściwie udokumentowany;
 4. wydatek nie powinien być ujęty w kosztach wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT.

W ocenie Spółki, w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na dziania CSR X. spełnione zostały wszystkie wyszczególnione powyżej warunki.

Ad. a. wydatek musi być definitywnie poniesiony

Spółka po otrzymaniu faktury dokumentującej wydatki na towary i usługi służące do realizacji działań CSR opłaca taką fakturę przelewem. W związku z powyższym należy uznać, że warunek, aby wydatek był definitywnie poniesiony będzie przez Spółkę spełniony.

Ad. b. wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodów, ewentualnie w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów i powinien mieć związek z działalnością gospodarczą podatnika

Zgodnie z art. 15 ust. l Ustawy o CIT tylko określone wydatki poniesione przez podatnika stanowią koszt uzyskania przychodów na gruncie prawa podatkowego. Aby wydatek uznać za koszt poniesienia przychodu, pomiędzy danym wydatkiem a kosztem uzyskania przychodu musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Związek ten jest wykazany, gdy poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu albo zachowanie lub zabezpieczenie jego źródła. Związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkiem a przychodem istnieje zatem, kiedy każdorazowo spełnione zostaje kryterium celowości tego wydatku (art. 15 ust. 1 odnosi się do „kosztów poniesionych w celu osiągnięcia przychodu”). Kryterium celowości ponoszonego wydatku nie oznacza jednak, że każde celowe działanie podatnika musi osiągnąć zamierzony skutek w postaci osiągnięcia lub zwiększenia przychodu czy też zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Z tych powodów ewentualny brak skutku w postaci konkretnego przychodu nie dyskwalifikuje wydatku jako kosztu poniesionego w celu osiągnięcia przychodu. Podatnik powinien jednak realnie zakładać, że poniesienie przez niego wydatku może przyczynić się bezpośrednio lub pośrednio do uzyskania przychodu.

Powyższa wykładnia zwrotu: „w celu uzyskania przychodów” zawartego w art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT została potwierdzona w szeregu orzeczeń sądów administracyjnych. Przykładowo, w wyroku z 28 lutego 1997 roku (sygn. SA/Gd 3458/95), Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodu, a nie niezbędności i rezultatu, jaki przyniosły w postaci konkretnego przychodu. O tym, co jest celowe, potrzebne w prowadzonej działalności decyduje podmiot prowadzący działalność, a nie organ podatkowy, który według własnego uznania przesądza, co było niezbędne, a co nie, dla uzyskania określonego przychodu”. Podobnie, w wyroku z 6 listopada 1998 roku, sygn. I SA/Ka 923/97, Naczelny Sąd Administracyjny zajął stanowisko, że „wydatek tylko wtedy stanowić będzie koszt uzyskania przychodu, gdy poniesiony został w celu osiągnięcia przychodu, przez co musi się wiązać z konkretnym źródłem przychodu i powodować lub co najmniej realnie zakładać osiągnięcie z tego źródła przychodu. Nie będzie natomiast stanowić kosztu uzyskania przychodu taki wydatek, który oceniany obiektywnie, nie może spowodować osiągnięcia przychodu ani też nie może mieć realnego wpływu na uzyskiwany przychód bądź jego źródło”. Powyższe rozumienie kryterium celowości wydatku przedstawiły również ostatnio Wojewódzkie Sądy Administracyjne - w Gdańsku w wyroku z dnia 4 stycznia 2011 r. o sygn. I SA/Gd 1107/10 oraz w Olsztynie z wyroku z dnia 10 grudnia 2009 r. o sygn. I SA/Ol 703/09.

Na podstawie powyższego nie ma więc wątpliwości, że już sam „kwalifikowany” cel poniesienia wydatku jest wystarczający do ujęcia wydatku w kosztach uzyskania przychodów, nawet jeśli końcowo przychód nie zostanie przez podatnika zrealizowany. Każdy wydatek wymaga jednak zawsze indywidualnej oceny pod kątem jego pośredniego lub bezpośredniego związku z przychodem podatnika.

Odnosząc powyższe ogóle rozważania na temat zasad kwalifikacji kosztów w koszty podatkowe do działań CSR, należy stwierdzić, że koszty działań CSR są (i będą) kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów. Jak już Spółka wskazała w opisie stanu faktycznego, działania CSR mają bowiem - w zamierzeniu X. - służyć realizacji dwóch równoległych i ściśle ze sobą powiązanych celów. Pierwszym celem działań CSR X. jest realizacja potrzeb, wymagań i interesów grup społecznych w otoczeniu Spółki.

Drugim celem działań CSR, który stanowi niejako konsekwencję realizacji pierwszego celu, jest budowanie pozytywnego wizerunku Spółki jako firmy odpowiedzialnej społecznie i popularyzacja/promocja produktów X. przy okazji działań CSR i wzmacnianie jej renomy. Spółka ma uzasadnione podstawy oczekiwać, że działania CSR ukazują X. w lepszym świetle, jako podmiot społecznie zaangażowany i świadomy potrzeb społeczności lokalnych/regionalnych. Zdaniem X., na działania CSR należy spojrzeć z perspektywy potencjalnych albo faktycznych kontrahentów lub konsumentów, którzy mogą wyżej cenić X. jako przedsiębiorcę aktywnego społecznie od innych przedsiębiorców. W konsekwencji faktyczni i potencjalni kontrahenci i konsumenci X. mogą być bardziej skłonni kupować produkty X. niż innych przedsiębiorców. To z kolei prowadzi do słusznego wniosku o prawie X. do zaliczenia związanych z działaniami CSR wydatków do kosztów podatkowych.

Wnioskodawca podkreśla, że działania CSR X. stanowią jedne z wielu narzędzi kreowania pozytywnego wizerunku X. wśród klientów i potencjalnych klientów. Działania te nie mają bezpośredniego przełożenia na zwiększenie sprzedaży produktów X., a tym samym na wzrost przychodów X. w Polsce. Jednakże w perspektywie długofalowej mogą nie tylko wywołać pozytywne skutki społeczne, lecz również istotnie przyczynić się do utrzymania i wzmocnienia pozycji X. na polskim rynku, w szczególności do zwiększenia wolumenu sprzedaży produktów X. na tym rynku.

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że Spółka ponosi wydatki na przedmiotowe działania CSR w celu osiągnięcia przychodu. Przy czym, ewentualny brak możliwości powiązania tych działań z konkretną sprzedażą nie może dyskwalifikować takich wydatków jako kosztu poniesionego w celu osiągnięcia przychodu. Spółka bowiem wykazała powyżej, że może realnie zakładać, że poniesienie przez nią wydatków na przedmiotowe działania CSR może przyczynić się do uzyskania przychodu.

Powyższe stanowisko potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 kwietnia 2010 r., sygn. III SA/Wa 2256/09. Sąd w szczególności wskazał, że „przy ocenie związku określonego wydatku z celem w postaci uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła nie można wymagać bezbłędności działania przedsiębiorcy. Założenie o obowiązku zachowania należytej staranności przy podejmowaniu decyzji gospodarczych nie wynika bowiem z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przeciwnie ustawodawca pozwala uwzględniać w rozliczeniu podatkowym poniesione straty, które są przecież konsekwencją nietrafionych decyzji gospodarczych, a w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. - katalogu wyłączeń z kosztów podatkowych - tylko co do niektórych wydatków określonych m.in. w pkt 17-22 zakazuje pomniejszania uzyskanych przychodów o koszty związane z wadliwym wykonywaniem działalności”.

Reasumując, wydatki na działania CSR są (i będą) ponoszone przez Spółkę w celu uzyskania przychodów i mają związek z działalnością gospodarczą Spółki.

Ad. c. wydatek powinien być właściwie udokumentowany

Spółka posiada i będzie posiadać pełną dokumentację poniesionych wydatków. W szczególności będzie w posiadaniu faktur, oficjalnej dokumentacji akcji CSR (takiej jak regulaminy uczestnictwa, regulaminy wynagradzania), ewentualnych notatek ze spotkań, korespondencji e-mailowej, zdjęć, filmów, podziękowań od partnerów, etc.

Ad. d. wydatek nie powinien być ujęty w kosztach wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT

Wydatki poniesione na działania CSR nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych w oparciu o przepisy art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT.

Końcowo Spółka wskazuje, że stanowisko Spółki co do możliwości zaliczenia wydatków na działania CSR w koszty uzyskania przychodów podziela również w pełni Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”), który odniósł się do tej kwestii w wyroku z dnia 24 kwietnia 2014 r. o sygn. II FSK 1205/12. Sprawa będąca przedmiotem rozpatrzenia przez NSA dotyczyła możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów przez spółkę z branży kosmetycznej wydatków na akcję corporate social responsibility polegającą na budowaniu placów zabaw dla dzieci z lokalnych społeczności. W przedmiotowym wyrok NSA orzekł, że „<...> z perspektywy Spółki projekt urządzenia placów zabaw dla dzieci został zaplanowany jako całościowa akcja marketingowa, nastawiona na ukształtowanie wizerunku firmy oraz zwiększenie popularności jej produktów. W związku z tym poszczególne czynności podejmowane w ramach tej akcji tj. informowanie o prowadzonym projekcie poprzez telewizję, radio, prasę czy internet, przeprowadzenie konkursu, zawarcie odpowiednich umów z wykonawcami i przekazanie nakładów na urządzenie placów zabaw na rzecz właścicieli, nie stanowią celu samego w sobie, lecz są elementem całej akcji marketingowej. <...> Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawione w rozpoznawanej sprawie okoliczności faktyczne uzasadniają twierdzenie Sądu pierwszej instancji, że wydatki na powyżej przedstawioną akcję marketingową mają związek z prowadzoną działalnością Spółki, są gospodarczo i racjonalnie uzasadnione, a ich poniesienie ma budować pozytywny wizerunek firmy i w konsekwencji powodować zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów. Spółka ponosi zatem wydatki spełniające kryterium z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.”.

W świetle powyższych rozważań i przytoczonych wyroków, Spółka stoi na stanowisku, że ma prawo do zaliczenia wydatków na działania CSR do kosztów uzyskania przychodu.

Uzasadnienie stanowiska Spółki do pytania 2

Wykazanie bezpośredniego związku wydatków poniesionych przez Spółkę na działania CSR z konkretnymi przychodami X. byłoby bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Tak jak to zostało jednak wskazane w uzasadnieniu do stanowiska Spółki w zakresie nr 1, działania CSR nie mają bezpośredniego przełożenia na zwiększenie sprzedaży produktów X., a tym samym na wzrost przychodów X. w Polsce. Jednakże, jak Spółka wykazała powyżej, w perspektywie długofalowej działania CSR mogą istotnie przyczynić się do utrzymania pozycji X. na polskim rynku, a także do dalszego intensywnego rozwoju działalności gospodarczej X. w Polsce. W szczególności usługi te mogą pośrednio przyczynić się do zwiększenia wolumenu sprzedaży produktów X. na polskim rynku.

W świetle powyższego, ponieważ wydatki na działania CSR mogą pośrednio przyczynić się do zwiększenia sprzedaży produktów X., należy uznać, że stanowią one tzw. koszty pośrednie uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT. Tym samym, powinny one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).

Ponadto zaznacza się, że tut. organ nie odniósł się do rozważań Wnioskodawcy w zakresie prawidłowości udokumentowania ponoszonych wydatków, bowiem nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Z kolei, powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że zdaniem organu podatkowego wyroki sądowe są rozstrzygnięciami w indywidualnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.