IPPB5/423-836/14-2/JC | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na przebudowę drogi publicznej / infrastruktury drogowej, na gruncie będącym własnością Miasta należy zaliczyć do pośrednich kosztów uzyskania przychodu w dacie ich przekazania?
IPPB5/423-836/14-2/JCinterpretacja indywidualna
 1. drogi
 2. drogi publiczne
 3. gmina
 4. infrastruktura
 5. koszty pośrednie
 6. koszty uzyskania przychodów
 7. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 4 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Spółkę na przebudowę drogi publicznej / infrastruktury drogowej, na gruncie będącym własnością Miasta należy zaliczyć do pośrednich kosztów uzyskania przychodów w dacie ich przekazania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Spółkę na przebudowę drogi publicznej / infrastruktury drogowej, na gruncie będącym własnością Miasta należy zaliczyć do pośrednich kosztów uzyskania przychodów w dacie ich przekazania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka w ramach prowadzonej działalności deweloperskiej buduje i sprzedaje domy, lokale mieszkalne i użytkowe. Funkcjonowanie budowanych osiedli zależy od ich powiązań komunikacyjnych z siecią dróg publicznych, wobec czego wymagają one przebudowy. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Inwestycji, Spółka ma wykonać przebudowę drogi graniczącej z obecnie prowadzoną inwestycją, na gruncie będącym własnością Miasta, zgodnie z parametrami drogi publicznej Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Koszty budowy drogi w całości ponosi Spółka. Realizacja budowy drogi jest niezbędna do obsługi komunikacyjnej budowanego osiedla. Spółka zawarła z Miastem umowę na podstawie, której po jej wybudowaniu przekaże ją bezpłatnie Miastu.

Na podstawie wskazanej umowy Miasto udostępni Spółce działki będące w jego posiadaniu, na potrzeby przebudowy drogi i udzieli zgody na dysponowanie tymi nieruchomościami na potrzeby uzyskania zezwolenia na przebudowę, w tym również na wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym zgodnie z projektem gospodarki zielenią. Po prawidłowym i kompletnym wykonaniu przez Spółkę jej zobowiązań wynikających z umowy, Miasto zobowiązuje się do przejęcia na swój majątek wybudowanej Drogi w oparciu o protokół przekazania - przejęcia podpisanego przez obie strony określającego wartość wykonanej inwestycji w postaci Drogi (wszystkich jej elementów związanych z jej funkcjonowaniem). Inwestor ma obowiązek udzielenia Miastu gwarancji jakości i rękojmi za wady zrealizowanej Drogi na okres 36 miesięcy, od daty bezusterkowego odbioru robót.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na przebudowę drogi publicznej / infrastruktury drogowej, na gruncie będącym własnością Miasta należy zaliczyć do pośrednich kosztów uzyskania przychodu w dacie ich przekazania...
 2. Czy przekazanie infrastruktury drogowej wykonanej na gruncie Miasta przez Spółkę - czynnego podatnika VAT powinno być traktowane jak nieodpłatne przekazanie usług, niepodlegające opodatkowaniu VAT...
 3. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na budowę drogi publicznej / infrastruktury drogowej...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z realizacją inwestycji drogowej na gruncie będącym własnością Miasta, stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodu w dacie przekazania inwestycji na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego Miastu. Wydatki, które zostaną poniesione w związku z budową infrastruktury drogowej stanowią inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Pośrednie koszty uzyskania przychodów to takie wydatki, które nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami Spółki. Do tej grupy wydatków zaliczane są m.in. koszty ogólne zarządu, koszty administracyjne, wydatki na koszty reklamy i promocji.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm. - „ustawa o CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów musi spełniać łącznie następujące warunki:

 1. Pomiędzy wydatkiem a przychodem musi istnieć związek tego typu, że jego poniesienie ma wpływ na powstanie przychodu bądź zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów,
 2. Wydatek nie może być wymieniony w katalogu wydatków, których przepisy ustawy o CIT nie pozwalają zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów,
 3. Został poniesiony przez podatnika (w ostatecznym rozrachunku musi być pokryty z zasobów majątkowych podatnika),
 4. Jest definitywny / rzeczywisty (wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona).

Konieczność poniesienia przedmiotowych kosztów / przekazania infrastruktury na rzecz jednostek samorządowych wynika ze szczególnych regulacji prawnych tj. art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (ustawa z 21 marca 1985 r.), nakładający na inwestora obowiązek budowy lub przebudowy dróg publicznych w związku z inwestycją niedrogową.

Stosownie do art. 15 ust. 4d ustawy CIT, koszty uzyskania przychodu, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Art. 15 ust. 4e wskazuje, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W związku z powyższym Spółka uważa, że wydatki poniesione na realizację inwestycji drogowej na gruncie Miasta, która następnie zostanie przekazana nieodpłatnie, stanowią pośredni koszt uzyskania przychodu, a podstawą jego zarachowania jest protokół zdawczo-odbiorczy przekazania inwestycji Miastu.

Spółka podnosi, że powyższe znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji np. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20.05.2013 r. znak: IBPBI/2/423-333/13/JS, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18.03.2014 r. znak: IBPBI/2/423-1714/13/MS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.