IPPB5/423-814/14-2/JC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wydatki na nabycie usług gastronomicznych (obiady, lunche biznesowe, kolacje) oraz poczęstunki, napoje itp. ponoszone przez Spółkę w bezpośrednim związku i w trakcie typowych spotkań biznesowych z kontrahentami lub potencjalnymi klientami, prowadzonych (organizowanych) w lokalach zewnętrznych (restauracjach itp.) lub w siedzibie Spółki, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu dla Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na organizację spotkań biznesowych z kontrahentami lub potencjalnymi klientami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na organizację spotkań biznesowych z kontrahentami lub potencjalnymi klientami.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy (dalej także „Spółka”) jest dystrybucja i sprzedaż napojów alkoholowych, w tym piwa oraz napojów bezalkoholowych, a także prowadzenie działalności marketingowej.

W celu i w związku z prowadzoną działalnością, Spółka inicjuje szereg kontaktów (spotkań) gospodarczych z potencjalnymi kontrahentami, zmierzającymi do nawiązania z nimi regularnej współpracy - przedstawienia oferty Spółki, omówienia zasad i warunków współpracy itp., jak również prowadzi rozmowy biznesowe i negocjacje z obecnymi kontrahentami (spotkania robocze) w zakresie dotyczącym omówienia wszelkich spraw i kwestii związanych z aktualnie realizowanymi kontraktami lub przyszłymi zleceniami, w tym określenia zakresu i harmonogramu czynności wykonywanych w ramach realizacji danych zleceń, analizy i oceny skuteczności podejmowanych działań, rozwiązania ewentualnych spornych kwestii lub problemów związanych z realizowanymi kontraktami, przedyskutowania wszelkich innych bieżących zagadnień związanych z aktualnymi kontraktami.

Spółka mając klientów na terenie całej Polski organizuje spotkania w siedzibie Spółki jak i poza nią - zazwyczaj w restauracjach (lub innych punktach gastronomicznych), w zależności od lokalizacji danego kontrahenta lub woli samych kontrahentów.

W przypadku spotkań organizowanych w restauracjach, posiłki, które finansuje Spółka obejmują standardowe pozycje z menu, w tym napoje, włączając, sporadycznie, napoje alkoholowe w ilościach symbolicznych i w celach zwyczajowych (toast symbolizujący zamknięcie negocjacji, zawarcie kontraktu, nawiązanie współpracy itp.). Spotkania nie mają charakteru uroczystego, są przykładem zwyczajowego spotkania biznesowego.

W przypadku spotkań biznesowych odbywających się w siedzibie Spółki, Spółka zamawia u zewnętrznego podmiotu posiłki i napoje, w ilościach i w celach wspomnianych wyżej.

Posiłki (lunche, obiady biznesowe, czasami kolacje) i poczęstunki zapewniane kontrahentom w trakcie spotkań biznesowych nie noszą znamion wystawności, a ich zaserwowanie kontrahentom nie jest w żadnym wypadku celem takich spotkań lecz powszechnie przyjętym standardem i nie wykracza poza zwyczajowe ramy przyjęte przy okazji zapraszania partnerów biznesowych w celu prowadzenia rozmów biznesowych.

Wydatki dotyczące tych spotkań dokumentowane są rachunkami lub fakturami VAT wystawionymi na Spółkę oraz opisywane przez Jej przedstawicieli w sposób umożliwiający ustalenie kontrahenta (partnera biznesowego) i celu spotkania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki na nabycie usług gastronomicznych (obiady, lunche biznesowe, kolacje) oraz poczęstunki, napoje itp. ponoszone przez Spółkę w bezpośrednim związku i w trakcie typowych spotkań biznesowych z kontrahentami lub potencjalnymi klientami, prowadzonych (organizowanych) w lokalach zewnętrznych (restauracjach itp.) lub w siedzibie Spółki, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu dla Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki na nabycie posiłków i poczęstunków zapewnianych w trakcie spotkań biznesowych z kontrahentami są kosztem uzyskania przychodu dla Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z dnia 9 marca 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: „updop”).

Zgodnie z updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Natomiast w świetle art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

W ocenie Spółki ponoszone przez nią wydatki na posiłki i napoje serwowane kontrahentom Spółki podczas spotkań biznesowych nie mieszczą się w zakresie przedmiotowym art. 16 ust. 1 pkt 28 updop. Nie stanowią one wydatków na reprezentację, gdyż ich nadrzędnym celem nie jest osiągnięcie efektu w postaci stworzenia dobrego bądź poprawy wizerunku Spółki na zewnątrz.

Przepisy updop nie zawierają definicji pojęcia reprezentacji. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego reprezentacja oznacza okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Zachowywać się reprezentacyjnie to postępować w sposób okazały, okazale, wytwornie, wystawnie. Reprezentacja to kreowanie pozytywnego wizerunku danego podmiotu (Nowy Słownik Poprawnej Polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 1999, s. 842).

Zakwalifikowanie określonych przejawów działalności podatnika do zbiorczego pojęcia reprezentacji, którym posługuje się ustawodawca, przez dłuższy czas wywoływało rozbieżności zarówno w orzecznictwie jak i w stanowiskach organów podatkowych. Wątpliwości dotyczyły zwłaszcza rozstrzygnięcia kwestii czy wydatki na zakup usług gastronomicznych np. w czasie spotkań z kontrahentami należy zaliczyć do kosztów reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 updop.

Mając na uwadze powyższe wątpliwości, Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. II FSK 702/11 zdecydował o przedstawieniu zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia rozszerzonemu składowi siedmiu sędziów NSA. Wyrok w powyższej sprawie, wydany 17 czerwca 2013 r. w dużej mierze rozstrzyga rozbieżności, które pojawiły się w orzecznictwie. W wyroku tym NSA stwierdził, że reprezentacja w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 updop stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. Celem kosztów reprezentacyjnych jest z kolei stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny należy patrzeć przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym lub dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. NSA wskazał ponadto, że wydatki na usługi gastronomiczne nie są kosztami podatkowymi jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacji, przy czym na kwalifikację nie ma wpływu to, czy ich świadczenie ma miejsce w siedzibie podatnika, czy też poza nią (np. w restauracji).

Stanowisko wyrażone przez NSA w powyższym wyroku znalazło również potwierdzenie w interpretacji ogólnej wydanej przez Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r., nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521 w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów.

Zgodnie bowiem z wytycznymi wskazanymi w interpretacji ogólnej, za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop uznaje się te wydatki, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.

Stosownie do przedmiotowej interpretacji ogólnej, nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów i negocjacji z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc., dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.

Z uwagi, że ponoszone przez Spółkę wydatki na posiłki lub poczęstunki, w tym napoje, podawane w związku i w trakcie spotkań biznesowych, są w (bezpośrednim lub pośrednim) związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą w celu zdobycia nowych zleceń, skutecznego, efektywnego i zgodnego z oczekiwaniami kontrahentów wykonania bieżących i przyszłych kontraktów, a w końcowym rezultacie w celu osiągnięcia przychodów, przedmiotowe wydatki wypełniają dyspozycję art. 15 ust. 1 updop i w konsekwencji stanowią, w ocenie Spółki, koszty uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.