IPPB5/423-788/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

W ocenie organu, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup usług wsparcia Promocji ponoszonych w celu zwiększenia sprzedaży lokali mieszkalnych - Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone na zakup od Podwykonawcy usług wsparcia Promocji mających na celu zwiększenie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Wnioskodawcę.
IPPB5/423-788/14-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. deweloper
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. nabycie
 4. podwykonawstwo
 5. promocja
 6. usługi
 7. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2014 r. (data wpływu 20 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup usług wsparcia Promocji ponoszonych w celu zwiększenia sprzedaży lokali mieszkalnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup usług wsparcia Promocji ponoszonych w celu zwiększenia sprzedaży lokali mieszkalnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Grypa Kapitałowa P. prowadzi działalność deweloperską na rynku polskim. Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym działalności Grupy do większości inwestycji powołane zostają spółki celowe, czasem do realizacji inwestycji zakładane są spółki z innymi partnerami biznesowymi - po 50 % udziałów, takie jak Stacja K. sp. z o.o. ska (dalej: Spółka, Wnioskodawca), które odpowiadają za ich realizację. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

W ramach aktualnie prowadzonych inwestycji, Wnioskodawca zamierza sprzedawać m.in. lokale mieszkalne, które w myśl przepisów ustawy o VAT zaliczane są do obiektów budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym przez co ich dostawa, zgodnie z art. 41 ust. 12-12c podlega opodatkowaniu stawką 8% VAT.

W celu sprawnego przeprowadzenia inwestycji, Wnioskodawca pozyskał finansowanie, którego koszt (m.in. prowizje, płacone odsetki) stanowi jeden z głównych elementów obciążających wynik Wnioskodawcy i znacząco wpływający na opłacalność całego przedsięwzięcia. Zatem w interesie Wnioskodawcy leży jak najszybsza spłata uzyskanego finansowania aby koszty związane z jego obsługą nie wpływały negatywnie na zwrot z inwestycji.

W konsekwencji, w celu zwiększenia rentowności prowadzonego projektu oraz ograniczenia ryzyka utraty płynności finansowej kluczowa dla Wnioskodawcy jest jak najszybsza sprzedaż lokali mieszkalnych w wybudowanych przez niego budynkach.

Aby uatrakcyjnić swoją ofertę oraz zachęcić klientów do nabywania od Spółki lokali mieszkalnych, Wnioskodawca zamierza zorganizować promocję - kampanię marketingową (dalej: Promocja), której elementem będzie możliwość nabycia przez klientów nabywających lokale mieszkalne usługi wykończenia po preferencyjnej cenie (np. za 1 zł netto). Promocja będzie regulowana w opracowanym przez Wnioskodawcę regulaminie określającym warunki zakupu przez klienta wykończenia w preferencyjnej cenie, okres obowiązywania promocji itp.

W celu realizacji Promocji, Spółka zamierza podpisać umowę o współpracy handlowej ze współpracującym z nią wyspecjalizowanym w zakresie wykańczania lokali podmiotem lub podmiotami (dalej: Podwykonawca). Podwykonawca będzie świadczył na rzecz Wnioskodawcy usługę wsparcia Promocji, w ramach której Podwykonawca będzie oferował klientom Wnioskodawcy nabywającym od niego lokale mieszkalne usługi wykończenia mieszkania po preferencyjnej cenie. Z tytułu świadczenia usługi wsparcia Promocji na rzecz Wnioskodawcy, Podwykonawca będzie otrzymywał od Wnioskodawcy wynagrodzenie oraz będzie wystawiał na niego faktury VAT. Wynagrodzenie to będzie uzależnione od zakresu wsparcia Promocji. W skład usługi wsparcia Promocji wchodzić będą następujące czynności:

 1. przygotowanie dla klientów Wnioskodawcy oferty prezentującej możliwe wykończenia i dostępne wyposażenie;
 2. zaoferowanie klientom Wnioskodawcy preferencyjnej ceny wykończenia wraz z wyposażeniem, zgodnego z założeniami Promocji (np. 1 zł netto);
 3. doradzanie klientom Wnioskodawcy w zakresie wykończenia i wyposażenia;
 4. przygotowanie projektu wykończenia;
 5. wykonanie wykończenia lokalu mieszkalnego nabytego przez klienta od Wnioskodawcy oraz dostawa wyposażenia przy czym dla poszczególnych lokali standard wykończenia i wyposażenia może się różnić.

Równocześnie, w ramach wykonywania usługi wsparcia Promocji, Podwykonawca będzie podejmować szczególne starania w celu zwiększenia sprzedaży lokali mieszkaniowych Wnioskodawcy (np. umieszczanie logo P. na swojej stronie i na swoich materiałach drukowanych, itp.). Czynności wykonywane przez Podwykonawcę mają bowiem na celu zachęcenie i zmotywowanie potencjalnych klientów do nabywania lokali mieszkalnych z oferty Wnioskodawcy.

Celem nabycia przez Wnioskodawcę usługi wsparcia Promocji od Podwykonawcy jest zwiększenie atrakcyjności oferty Wnioskodawcy, poprzez dostosowanie jej do bieżących potrzeb klientów i zaoferowanie im preferencyjnej ceny za wykończenie. Dzięki usługom nabywanym od Podwykonawcy oferta Wnioskodawcy stanie się bardziej kompleksowa, przez co Wnioskodawca liczy na większe zainteresowanie oraz szybszą sprzedaż dostępnych lokali mieszkalnych.

W ramach wykończenia lokali mieszkalnych nabytych od Wnioskodawcy, Podwykonawca oferować będzie w szczególności malowanie pomieszczeń, ułożenie podłóg, zamontowanie drzwi wewnętrznych, wykończenie łazienek (położenie glazury, terakoty, armatury i tzw. białego montażu), kuchni (zlewozmywak i bateria), instalację oświetlenia trwale związanego z bryłą lokalu etc. Ponadto, Podwykonawca może zapewnić również wyposażenie mieszkań, które będzie obejmować elementy trwale związane z bryłą lokalu, takie jak: trwała zabudowa kuchenna wraz ze sprzętem AGD, zabudowa garderobiana, trwale zamontowane meble łazienkowe, pralka, suszarka, etc. Sporadycznie w skład takiego wyposażenia mogą wchodzić również m.in. meble pokojowe, tj. kanapa, łóżko, regały, szafy wolnostojące, oświetlenie, etc.

Z tytułu usługi wykończenia mieszkania (czy też dodatkowo dostawy wyposażenia) Podwykonawca będzie wystawiał fakturę na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego na kwotę wyrażającą preferencyjną cenę (np. 1 zł netto + VAT). Klienci uprawnieni do korzystania z Promocji nie będą podmiotami powiązanymi z Wnioskodawcą ani z Podwykonawcą w rozumieniu art. 32 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z nabyciem usługi wsparcia Promocji od Podwykonawcy, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT ...
 2. Czy wydatki ponoszone na zakup od Podwykonawcy usług wsparcia Promocji, które mają na celu zwiększenie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT...

Przedmiotem interpretacji jest rozstrzygnięcie w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie nr 2). W zakresie pytania nr 1 dotyczącego podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, wydatki ponoszone przez Spółkę na zakup od Podwykonawcy usług wsparcia Promocji mających na celu zwiększenie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Wnioskodawcę można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

Uzasadnienie stanowiska Spółki w zakresie pytania 2

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Na podstawie powyższego przepisu możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku, który racjonalnie oceniając - mógłby przyczynić się do powstania przychodu czy jego zwiększenia, nawet jeżeli przychód faktycznie nie wystąpi.

Ponadto, kosztami uzyskania przychodów będą zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskania konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów (tzw. koszty pośrednie), ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania podmiotu.

Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków trzeba brać pod uwagę ich celowość, racjonalność oraz potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodu. Dodatkowo, wydatek taki musi być adekwatny do zakresu prowadzonej działalności. Przy czym o tym, co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej, decyduje podmiot prowadzący tę działalność.

Dodatkowo, aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), co oznacza, że wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Wszystkie wyżej wymienione przesłanki są w niniejszym stanie faktycznym spełnione.

Usługi wsparcia Promocji nabywane przez Wnioskodawcę od Podwykonawcy stanowią szeroko rozumiane działania podmiotu gospodarczego, mające na celu kształtowanie popytu na oferowane przez niego lokale mieszkalne poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania lokali mieszkalnych.

Jak wskazał Wnioskodawca w stanie faktycznym, wydatki na nabycie usług wsparcia Promocji służą wykonaniu świadczenia Wnioskodawcy polegającego na sprzedaży lokali mieszkalnych. Celem nabycia usług wsparcia Promocji jest przede wszystkim przyciągnięcie klientów do Wnioskodawcy, co niewątpliwie będzie mieć wpływ na sprzedaż, a co za tym idzie, także przychody Wnioskodawcy.

Tym samym, nie ulega wątpliwości, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na rzecz Podwykonawcy, mają na celu osiąganie przychodu przez Wnioskodawcę, przez co niewątpliwie spełniają warunki kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Jednocześnie, art. 16 ust 1 ustawy o CIT nie wskazuje, aby koszty ponoszone w związku ze zorganizowaniem Promocji polegającej na sprzedaży lokali mieszkalnych z wykończeniem po preferencyjnych cenach były wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, bądź by ich zaliczenie do kosztów podatkowych było obwarowane specyficznymi warunkami.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, wydatki ponoszone przez niego na zakup od Podwykonawcy usług wsparcia Promocji mających na celu zwiększenie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Wnioskodawcę można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na promocję została potwierdzona m.in:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 września 2013 r., sygn. IBPBI/1/415-616/13/ESZ;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 sierpnia 2013 r., sygn. ITPB1/415-604/13/MW;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 maja 2012 r., sygn. ITPB1/415-148a/12/DP.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Na podstawie powyższego przepisu możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku, który - racjonalnie oceniając - mógłby przyczynić się do powstania przychodu albo jego zwiększenia, nawet jeżeli przychód faktycznie nie wystąpi. Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanym w ustawie, wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania podmiotu.

O tym, co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej, decyduje podmiot prowadzący tę działalność, lecz nie każdy wydatek ponoszony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowić może koszt uzyskania przychodu i jako taki podlegać odliczeniu od postawy opodatkowania. Takimi kosztami bowiem nie mogą być wydatki enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W związku z powyższym, kosztami uzyskania przychodów będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów (zachowania albo zabezpieczenia). Kosztem uzyskania przychodów będą zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w celu sprawnego przeprowadzenia inwestycji pozyskał finansowanie, którego koszt (m.in. prowizje, płacone odsetki) stanowi jeden z głównych elementów obciążających wynik Wnioskodawcy i znacząco wpływa na opłacalność całego przedsięwzięcia. Zatem w interesie Wnioskodawcy leży jak najszybsza spłata uzyskanego finansowania aby koszty związane z jego obsługą nie wpływały negatywnie na zwrot z inwestycji.

W celu zwiększenia rentowności prowadzonego projektu oraz ograniczenia ryzyka utraty płynności finansowej kluczowa dla Wnioskodawcy jest jak najszybsza sprzedaż lokali mieszkalnych w wybudowanych przez niego budynkach w ramach prowadzonej inwestycji.

Aby uatrakcyjnić swoją ofertę oraz zachęcić klientów do nabywania od Spółki lokali mieszkalnych, Wnioskodawca zamierza zorganizować promocję - kampanię marketingową, której elementem będzie możliwość nabycia przez klientów nabywających lokale mieszkalne usługi wykończenia po preferencyjnej cenie (np. za 1 zł netto). Promocja będzie prowadzona w oparciu o opracowany przez Wnioskodawcę regulamin określający m.in. warunki zakupu przez klienta wykończenia w preferencyjnej cenie, okres obowiązywania promocji.

W celu realizacji Promocji, Spółka zamierza podpisać umowę o współpracy handlowej ze współpracującymi z nią wyspecjalizowanymi w zakresie wykańczania lokali Podwykonawcami. Podwykonawca będzie świadczył na rzecz Wnioskodawcy usługę wsparcia Promocji, w ramach której będzie oferował klientom Wnioskodawcy, nabywającym od niego lokale mieszkalne, usługi wykończenia mieszkania po preferencyjnej cenie. Z tytułu świadczenia usługi wsparcia Promocji na rzecz Wnioskodawcy, Podwykonawca będzie otrzymywał od Wnioskodawcy wynagrodzenie udokumentowane wystawianymi na Podwykonawcę fakturami VAT. Wynagrodzenie to będzie uzależnione od zakresu wsparcia Promocji. W skład usługi wsparcia Promocji wchodzić będą następujące czynności:

 1. przygotowanie dla klientów Wnioskodawcy oferty prezentującej możliwe wykończenia i dostępne wyposażenie;
 2. zaoferowanie klientom Wnioskodawcy preferencyjnej ceny wykończenia wraz z wyposażeniem, zgodnego z założeniami Promocji (np. 1 zł netto);
 3. doradzanie klientom Wnioskodawcy w zakresie wykończenia i wyposażenia;
 4. przygotowanie projektu wykończenia;
 5. wykonanie wykończenia lokalu mieszkalnego nabytego przez klienta od Wnioskodawcy oraz dostawa wyposażenia przy czym dla poszczególnych lokali standard wykończenia i wyposażenia może się różnić.

Równocześnie, w ramach wykonywania usługi wsparcia Promocji, Podwykonawca będzie podejmował szczególne starania w celu zwiększenia sprzedaży lokali mieszkaniowych Wnioskodawcy (np. umieszczanie logo P. na swojej stronie i na swoich materiałach drukowanych, itp.). Czynności wykonywane przez Podwykonawcę mają na celu zachęcenie i zmotywowanie potencjalnych klientów do nabywania lokali mieszkalnych z oferty Wnioskodawcy.

Wnioskodawca podaje, że celem nabycia przez Wnioskodawcę usługi wsparcia Promocji od Podwykonawcy jest zwiększenie atrakcyjności oferty Wnioskodawcy, poprzez dostosowanie jej do bieżących potrzeb klientów i zaoferowanie im preferencyjnej ceny za wykończenie. Dzięki usługom nabywanym od Podwykonawcy oferta Wnioskodawcy stanie się bardziej kompleksowa, przez co Wnioskodawca liczy na większe zainteresowanie oraz szybszą sprzedaż dostępnych lokali mieszkalnych.

W ramach wykończenia lokali mieszkalnych nabytych od Wnioskodawcy, Podwykonawca oferować będzie w szczególności malowanie pomieszczeń, ułożenie podłóg, zamontowanie drzwi wewnętrznych, wykończenie łazienek (położenie glazury, terakoty, armatury i tzw. białego montażu), kuchni (zlewozmywak i bateria), instalację oświetlenia trwale związanego z bryłą lokalu etc. Ponadto, Podwykonawca może zapewnić również wyposażenie mieszkań, które będzie obejmować elementy trwale związane z bryłą lokalu, takie jak: trwała zabudowa kuchenna wraz ze sprzętem AGD, zabudowa garderobiana, trwale zamontowane meble łazienkowe, pralka, suszarka, etc. Sporadycznie w skład takiego wyposażenia mogą wchodzić również m.in. meble pokojowe, tj. kanapa, łóżko, regały, szafy wolnostojące, oświetlenie, etc.

Z tytułu usługi wykończenia mieszkania (czy też dodatkowo dostawy wyposażenia) Podwykonawca będzie wystawiał fakturę na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego na kwotę wyrażającą preferencyjną cenę (np. 1 zł netto + VAT).

Mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, należy podkreślić, że, działania podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach organizowanej promocji nakierowane są na zwiększenie sprzedaży oferowanych lokali mieszkalnych, co prowadzi do zwiększenia wielkości osiąganego przychodu, a w konsekwencji zwiększenia rentowności prowadzonego projektu oraz ograniczenia ryzyka utraty płynności finansowej. W związku z powyższym, pomimo że w okresie trwania promocji usługi wykończenia lokali mieszkalnych oferowane będą po preferencyjnej cenie, to w ogólnym rozrachunku działania te będą uzasadnione ekonomicznie – będą poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W związku z powyższym, w ocenie organu, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup usług wsparcia Promocji ponoszonych w celu zwiększenia sprzedaży lokali mieszkalnych - Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone na zakup od Podwykonawcy usług wsparcia Promocji mających na celu zwiększenie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Wnioskodawcę.

Końcowo wskazać należy, że powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne dotyczyły przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponadto zostały wydane w indywidualnych sprawach, przez co nie mogą wpływać na przedmiotowe rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.