IPPB5/423-733/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe dokonania wpłat na PFRON ze środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej przez rząd państwa obcego.
IPPB5/423-733/14-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 2. dotacja
 3. działalność statutowa
 4. fundacje
 5. koszty uzyskania przychodów
 6. pomoc bezzwrotna
 7. pomoc zagraniczna
 8. programy
 9. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2014 r. (data nadania 1 sierpnia 2014 r., data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dokonania wpłat na PFRON ze środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej przez rząd państwa obcego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dokonania wpłat na PFRON ze środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej przez rząd państwa obcego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest fundacją ustanowioną przez Ministra Edukacji Narodowej. Wnioskodawca działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz Statutu. Celem działalności Wnioskodawcy jest wspieranie działań, które przyczyniają się do poprawy jakości i efektywności systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i szkoleń oraz ich otwarcia na świat.

Wnioskodawca realizuje swój cel w szczególności poprzez:

 1. wspomaganie prac analitycznych, studialnych i promocyjnych dotyczących reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce,
 2. zarządzanie operacyjne realizacją programów w obszarach edukacji formalnej, pozaformalnej, nieformalnej, a w szczególności programami Unii Europejskiej,
 3. współpracę z ośrodkami zagranicznymi i wymianę informacji o europejskich systemach edukacyjnych oraz o polityce edukacyjnej i młodzieżowej,
 4. promowanie rozwoju współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi,
 5. wspieranie mobilności studentów, uczniów, nauczycieli i grup młodzieży oraz wspierane inicjatyw młodzieżowych.

Na finansowanie działalności statutowej Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie m. in. z Komisji Europejskiej, budżetu państwa, a także od rządów państw obcych w formie bezzwrotnej pomocy finansowej.

W ramach swojej działalności statutowej Wnioskodawca zawarł umowę z Konferencją Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich w sprawie ustanowienia przez Wnioskodawcę punktu kontaktowego w Polsce, która to umowa stanowi realizację programu wymiany naukowej między Szwajcarią a państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Zgodnie z ww. umową aktywa finansowe przeznaczone na na realizację ww. Programu, a które otrzymał Wnioskodawca stanowią część bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej przez Szwajcarię w ramach umowy ramowej pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Szwajcarską Radą Federalną.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód pozyskany od rządów państw obcych pochodzący ze środków bezzwrotnej pomocy finansowej, przyznanych na podstawie umów zawartych z tymi państwami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, jest wolny od podatku.

Otrzymana ww. bezzwrotna pomoc finansowa pokrywa koszty działalności statutowej Wnioskodawcy, w tym również wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które uiszcza Wnioskodawca. Do wydatków dokonywanych na rzecz PFRON Wnioskodawca w chwili obecnej stosuje wyłączenie z art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i uznaje te wpłaty jako wydatek nie stanowiący kosztu uzyskania przychodu, a w konsekwencji dochód stanowiący ich równowartość traktuje jako podstawę opodatkowania i odprowadza z tego tytułu stosowny podatek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochód ustalany jako równowartość wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej przez rząd państwa obcego na podstawie umowy zawartej z tym państwem przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki które są pokrywane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymanej od rządu państwa obcego na podstawie umowy zawartej z tym państwem przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast dochód pozyskany z tytułu bezzwrotnej pomocy finansowej otrzymanej od rządu państwa obcego na podstawie umowy zawartej z tym państwem przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wolny od podatku.

Z ww. bezzwrotnej pomocy finansowej pokrywane są wpłaty na PFRON, które w związku z powyższym również powinny korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23; tym samym nie powinny być objęte obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 23 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W myśl natomiast art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji unii europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, że skoro wpłaty na PFRON finansowane są uzyskaną ww. pomocą bezzwrotną, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ wydatki te zostaną dokonane ze środków wolnych od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie skutków podatkowych dokonania wpłat na PFRON ze środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej przez rząd państwa obcego, jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W przypadku podatników, którzy uzyskują dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem określonej działalności statutowej, wszelkie ponoszone wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zapis art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z którego wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Zgodnie z ww. przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych” (art. 21 ust. 1 ustawy);

Jeżeli pracodawca nie wydzieli lub nie zorganizuje w przepisanym terminie stanowiska pracy dla osoby, o której mowa w art. 14, obowiązany jest dokonać, w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą, wpłaty na Fundusz w wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za pracownika” (art. 23 ustawy).

Następnie określone wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów należy analizować pod kątem możliwości zaliczenia ich do wydatków przeznaczonych na działalność statutową.

Jeżeli wydatek wiąże się bezpośrednio z realizacją celów statutowych, które stanowią pozytywną przesłankę zwolnienia, to równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 powyższej ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Przepis powyższy, stosownie do art. 17 ust. 1c ustawy, nie ma zastosowania w:

 1. przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach,
 2. przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
 3. zakładach budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Z kolei z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Natomiast z dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączone zostały przy tym z kategorii kosztów uzyskania przychodów wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W konsekwencji, wpłaty na PFRON nie stanowią kosztów uzyskania przychodów oraz jednocześnie ewentualny dochód stanowiący równowartość tych wydatków nie jest wolny od podatku dochodowego na podstawie przywołanego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4, gdyż nie realizuje celów statutowych Wnioskodawcy.

Niemniej jednak, mając na uwadze przytoczone uregulowania prawne, wpłaty (a ściśle rzecz ujmując – dochód stanowiący równowartość tych wpłat) na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. wydatki niezwiązane bezpośrednio z działalnością statutową Wnioskodawcy ze środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej przez rząd państwa obcego, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku.

Podsumowując, w oparciu o opisany we wniosku stan faktyczny i przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) są pokrywane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymanej od rządu państwa obcego na podstawie umowy zawartej z tym państwem przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i korzysta on ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych dokonania wpłat na PFRON ze środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej przez rząd państwa obcego, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.