IPPB5/423-682/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

Czy koszty uzyskania przychodów służące działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych, np. koszty wycen, pośrednictwa przy sprzedaży, nabycia nieruchomości, przygotowania działki do sprzedaży, sfinansowane z otrzymanych dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowią koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
IPPB5/423-682/14-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 2. dopłaty bezpośrednie
 3. dotacja
 4. działalność rolnicza
 5. fundusz
 6. koszty uzyskania przychodów
 7. spółki
 8. uprawa
 9. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2014 r. (data nadania 23 lipca 2014 r., data wpływu 25 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków Spółki sfinansowanych z otrzymanych dopłat, a służących działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków Spółki sfinansowanych z otrzymanych dopłat, a służących działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka funkcjonuje na rynku nieruchomości. Głównym źródłem jej dochodów jest sprzedaż własnych działek budowlanych. Sporadycznie Spółka zajmuje się również handlem innymi towarami. Z tego tytułu jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT. Spółka planuje rozszerzyć zakres prowadzonej działalności o uprawy rolne. W tym celu zamierza wydzierżawić grunty rolne i rozpocząć na nich uprawy. Dodatkowo planuje ubiegać się o przyznanie do wydzierżawianych gruntów i prowadzonych na nich upraw dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Mają to być trzy rodzaje dopłat:

 1. dopłaty w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, na które składają się dwie płatności:
  • jednolita płatność obszarowa
  • uzupełniająca płatność obszarowa;
  Płatności te przysługują m. in. osobie prawnej na będące w jej posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska. Wysokość wsparcia w ramach tej płatności jest niezależna od poziomu produkcji;
 2. tzw. płatności ONW, czyli wspierania gospodarstw na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Zobowiązanie do prowadzenia działalności rolniczej na obszarze ONW obejmuje okres 5 lat od daty otrzymania pierwszej płatności;
 3. płatności rolnośrodowiskowe, których celem jest zrekompensowanie dodatkowych kosztów prowadzonej działalności rolniczej, wynikłych z wdrażania programów rolnośrodowiskowych lub części utraconego z tego tytułu dochodu. Program ten także wymaga kontynuacji przez okres 5 lat.

Otrzymane dopłaty Spółka planuje wydatkować na cele związane z bieżąca działalnością gospodarczą. Oznacza to, że w momencie wpływu dopłat na rachunek bankowy, Spółka planuje z tych dopłat regulować swoje bieżące zobowiązania i to zarówno te związane z działalnością rolniczą, jak i te związane z funkcjonowaniem Spółki jako całości, tzw. koszty ogólne, ale i w miarę potrzeb koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, bądź ruchomości.

Jednocześnie Spółka płatności te w dacie otrzymania na rachunek bankowy zaliczy do pozostałych przychodów operacyjnych, jako przychody niepodlegające podatkowi dochodowemu od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy koszty uzyskania przychodów służące działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych, np. koszty wycen, pośrednictwa przy sprzedaży, nabycia nieruchomości, przygotowania działki do sprzedaży, sfinansowane z otrzymanych dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowią koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka prowadzi działalność w obrocie nieruchomościami oraz działalność w zakresie upraw rolnych.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów tejże ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z ust. 2 art. 2 ww. ustawy, uprawy roślin prowadzone przez Spółkę należy zakwalifikować jako działalność rolnicza.

Przyjmując tę działalność za źródło przychodów, uzasadnionym staje się być uznanie wszystkich przychodów z tego źródła, a więc również dopłat bezpośrednich, płatności ONW i płatności rolnośrodowiskowych za ich integralną część.

Wobec powyższego, przychody pochodzące z dopłat z ARiMR należy uznać za przychody z działalności rolniczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 2a tejże ustawy, zasadę o której mowa w ust. 2 art. 15 stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepisy art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 stanowi, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów oraz kosztów ze źródeł przychodów, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku,

Na podstawie powyższych uregulowań Spółka w celu ustalenia dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania zobowiązana jest wyłączyć z wartości przychodów środki uzyskane ze sprzedaży płodów rolnych oraz otrzymane dopłaty z ARiMR oraz jednocześnie pomniejszyć koszty uzyskania przychodów o koszty dotyczące działalności rolniczej. Część z tych kosztów dających się przypisać w sposób bezpośredni do przychodów z działalności rolniczej wyłączy na podstawie odpowiednio prowadzonej ewidencji księgowej. Pozostałą część związaną z funkcjonowaniem Spółki jako całości, tzw. koszty ogólnego zarządu, rozdzieli na poszczególne źródła przychodów na podstawie art. 15 ust. 2a.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Art. 16 ust. 1 wymienia koszty, które nie stanowią kosztów podatkowych. W żadnym z punktów art. 16 ust. 1 nie wyłączono z kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dopłatami do gruntów i upraw rolnych, także w pkt 58, w którym wymieniono dochody/przychody, z których finansowane wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Ww. pkt 58 powołuje się na dochody/przychody i środki wymienione w art. 17 ust. 1, czyli te zwolnione przedmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych. Wśród takich dochodów/przychodów bądź środków w pkt 36 powołanego przepisu art. 17 ust. 1 wymienia się dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. Ale art. 16 ust. 1 pkt 58 nie powołuje się na pkt 36 art. 17 ust. 1. Powołuje się natomiast na kilka innych punktów z tego przepisu. Gdyby celem ustawodawcy było wyłączenie z koszów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dopłatami do działalności rolniczej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to uczyniłby to wprost w art. 16 ust. 1 tejże ustawy. Takiego wyłączenia w artykule tym jednak nie ma.

Reasumując, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie pozwala na stosowanie swoich przepisów do działalności rolniczej. Nie jest tak jednak do końca, ponieważ w sytuacji, gdy w jednym podmiocie łączy się działalność opodatkowaną i działalność wyłączoną z podatku dochodowego od osób prawnych, przepisy ustawy regulują, w jaki sposób działalność niepodatkową należy uwzględnić w rachunku podatkowym. Ustawa mówi wprost o wyłączeniu przychodów i kosztów ze źródeł, z których dochód nie podlega opodatkowaniu. Nie wskazuje natomiast przepisu, który bezpośrednio zabraniałby finansować działalność opodatkowaną ze źródeł przychodów niepodatkowych, jakimi są przedmiotowe dopłaty.

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że wydatki sfinansowane otrzymanymi przez Spółkę dopłatami (płatnościami bezpośrednimi, płatnościami ONW oraz płatnościami rolnośrodowiskowymi) będą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki, ponieważ zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odnośnie konieczności wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków Spółki sfinansowanych z otrzymanych dopłat, a służących działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych, uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych działalność rolniczą definiuje przepis art. 2 ust. 2 ww. ustawy, który stanowi, iż działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo - fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
  – licząc od dnia nabycia.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Zgodnie z opisanym we wniosku zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca funkcjonuje na rynku nieruchomości. Głównym źródłem jej dochodów jest sprzedaż własnych działek budowlanych. Sporadycznie Spółka zajmuje się również handlem innymi towarami. Z tego tytułu jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT. Spółka planuje rozszerzyć zakres prowadzonej działalności o uprawy rolne. W tym celu zamierza wydzierżawić grunty rolne i rozpocząć na nich uprawy. Dodatkowo planuje ubiegać się o przyznanie do wydzierżawianych gruntów i prowadzonych na nich upraw dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Mają to być trzy rodzaje dopłat:

 1. dopłaty w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, na które składają się dwie płatności:
  • jednolita płatność obszarowa
  • uzupełniająca płatność obszarowa;
  Płatności te przysługują m. in, osobie prawnej na będące w jej posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska. Wysokość wsparcia w ramach tej płatności jest niezależna od poziomu produkcji;
 2. tzw. płatności ONW, czyli wspierania gospodarstw na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Zobowiązanie do prowadzenia działalności rolniczej na obszarze ONW obejmuje okres 5 lat od daty otrzymania pierwszej płatności;
 3. płatności rolnośrodowiskowe, których celem jest zrekompensowanie dodatkowych kosztów prowadzonej działalności rolniczej, wynikłych z wdrażania programów rolnośrodowiskowych lub części utraconego z tego tytułu dochodu. Program ten także wymaga kontynuacji przez okres 5 lat.

Otrzymane dopłaty Spółka planuje wydatkować na cele związane z bieżąca działalnością gospodarczą. Oznacza to, że w momencie wpływu dopłat na rachunek bankowy, Spółka planuje z tych dopłat regulować swoje bieżące zobowiązania i to zarówno te związane z działalnością rolniczą, jak i te związane z funkcjonowaniem Spółki jako całości, tzw. koszty ogólne, ale i w miarę potrzeb koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, bądź ruchomości.

Jednocześnie Spółka płatności te w dacie otrzymania na rachunek bankowy zaliczy do pozostałych przychodów operacyjnych, jako przychody niepodlegające podatkowi dochodowemu od osób prawnych.

W oparciu o powyższe zauważyć należy, że na gruncie podatkowym wartość otrzymanych dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wydzierżawianych gruntów i prowadzonych na nich upraw:

 1. w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, na które składają się dwie płatności:
  • jednolita płatność obszarowa,
  • uzupełniająca płatność obszarowa;
 2. tzw. płatności ONW, czyli wspierania gospodarstw na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
 3. płatności rolnośrodowiskowe,
  – będą stanowiły przychody z działalności rolniczej.

Należy tym samym stwierdzić, że przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowania w opisanym zdarzeniu przyszłym.

Zgodnie jednak z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio (art. 15 ust. 2a ww. ustawy).

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (...). Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (ust. 2 ww. artykułu).

Natomiast w myśl art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ww. ustawy, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się:

 1. przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku;
  (...)
 2. kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 21, jeżeli przychody te zostały uwzględnione przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypadającego na zagraniczny zakład.

Odnosząc powyższe regulacje do przedstawionego stanu faktycznego, w celu ustalenia dochodu stanowiącego przedmiot opodatkowania, Spółka zobowiązana będzie wyłączyć środki pomocowe otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wartości przychodów oraz jednocześnie pomniejszyć koszty uzyskania przychodów o koszty sfinansowane otrzymanymi dopłatami jako poniesione ze źródła, z którego dochód nie podlega opodatkowaniu (tj. z działalności rolniczej).

Co istotne, koszty te ustalić należy na podstawie ewidencji rachunkowej prowadzonej w sposób umożliwiający określenie prawidłowej podstawy opodatkowania, a więc przyporządkowanie określonych kosztów do odpowiednich źródeł przychodów, co jest wymagane przez art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.

Podsumowując, mając na uwadze art. 15 ust. 2a w zw. z art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów służące działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych, np. koszty wycen, pośrednictwa przy sprzedaży, nabycia nieruchomości, przygotowania działki do sprzedaży – sfinansowane z otrzymanych dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów.

W związku z tym, że ww. wydatki sfinansowane będą otrzymanymi przez Spółkę dopłatami (płatnościami z systemów wsparcia bezpośredniego, na które składają się dwie płatności: - jednolita płatność obszarowa, - uzupełniająca płatność obszarowa; tzw. płatnościami ONW; płatnościami rolnośrodowiskowymi), a dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów i powinny zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów Spółki.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków Spółki sfinansowanych z otrzymanych dopłat, a służących działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.