IPPB5/423-665/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wydatki, z tytułu nabycia usług świadczonych przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o. o., wynikające ze zleceń z dnia 16.01.2014 r. - etap II i z 29.01.2014 r. etap III na wykonanie usług doradczych „utworzenie infrastruktury i systemu komunikacji do wsparcia wdrożenia ZPC i nowego modelu motywacyjnego w ZM „PEKPOL Ostrołęka” S.A.” i zleceń: z dnia 23.04.2014 r. etap VIII, z dnia 13.05.2014 r. - etap 23.05.2014 r. - etap IX, z dnia 20.06.2014 r. - etap XIII, z dnia 2.07.2014 - etap XIV i XV nawy wykonanie usług doradczych „utworzenie infrastruktury i systemu komunikacji do wsparcia wdrożenia ZPC i nowego modelu motywacyjnego poprzez działania edukacyjne w ZM „PEKPOL Ostrołęka” S.A.” stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2014 r. (data wpływu 16 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 15 października 2014 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 2 października 2014 r. (data nadania 2 października 2014 r., data odbioru 6 października 2014 r.) Nr IPPB5/423-665/14-2/MK, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na nabycie usług doradczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na nabycie usług doradczych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Dnia 09.04.2013 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładami Mięsnymi „P.” S.A. a francuskim Instytutem Gospodarki Polska Sp. z o. o. o wykonanie na rzecz ZM „P.” S.A. prac usługowych obejmujących wsparcie szkoleniowo - doradcze przy wdrożeniu systemu zarządzania przez cele (MBO-ZPC) oraz opracowanie systemu premiowego w Zakładach Mięsnych „P.” S.A.

Następnie w dniu 12.09.2013 r. Spółka zawarła umowę z w/w Instytutem na seminarium warsztatowe dla konsultantów MBO.

Wydatki z tytułu wynagrodzenia za wykonanie w/w prac usługowych Spółka zaliczyła w poczet wydatków inwestycyjnych, z uwagi na to że umowa obejmowała nabycie wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu Zarządzania Przez Cele i systemu premiowania, co w myśl art. 16 ust. 1 pkt 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Spółka w dniach 16.01.2014 r., 29.01.2014r., 23.04.2014r., 13.05.2014 r., 23.05.2014 r. zawarła z w/w Instytutem umowy zlecenia na wykonanie usług doradczych na „utworzenie infrastruktury i systemu komunikacji do wsparcia wdrożenia ZPC i nowego modelu motywacyjnego poprzez działania edukacyjne ZM „P.” S.A.”

Spółka ma zamiar zawierać takie same umowy zlecenia na usługi doradcze na w/w usługi doradcze na następne okresy. Wydatki z tytułu wynagrodzenia za wykonanie w/w prac usługowych w 2014 r. iw latach następnych Spółka ma zamiar zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto w uzupełnieniu przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał , że umowa zawarta w dniu 09.04.2013 r. między Zakłady Mięsne „P.” S.A. a Francuskim Instytutem Gospodarki Polska Sp. z o.o. miała za przedmiot prace usługowe obejmujące wsparcie szkoleniowo-doradcze przy wdrożeniu systemu zarządzania przez cele (MBO-ZPC) oraz opracowanie systemu premiowego w Zakładach Mięsnych „P.” S.A.

Obowiązki Usługodawcy obejmowały dokonanie przeglądu organizacji Zakładów Mięsnych „P.” S.A. pod kątem wdrożenia sytemu Zarządzania przez Cele (ZPC) dla Zarządu, dyrektorów, kierowników, samodzielnych stanowisk oraz konsultantów wewnętrznych, określenie celów wdrożenia ZPC , w tym celów indywidualnych i mierników celów konsultantów w ramach wdrożenia, opracowanie szczegółowego projektu systemu zarządzania przez cele, przedstawienie projektu regulaminu premiowego, opracowanie ostatecznej wersji dokumentacji wdrożeniowej, przygotowanie i przeprowadzenie sesji warsztatowych i doradczych dla Zarządu, kadry dyrektorskiej.

Następnie w dniu 12.09.2013 r. Spółka zawarła umowę z w/w Instytutem na seminarium warsztatowe dla Konsultantów, którego przedmiotem było: karty zadań i produktów - analiza wybranych kart z obszaru Konsultanta, korekty, opracowanie wzorcowej karty do szkoleń, procedura dokumentowania i wykorzystania w kolejnych okresach definiowania celów, definiowanie celów zadaniowych i efektywnościowych - analiza wybranych kart z obszaru Konsultanta, korekty, opracowanie wzorcowych definicji dla szkoleń, definiowanie celów zespołowych (menadżerskich-dyrektorzy i kierownicy) i kaskadowanie na cele indywidualne, wypracowanie wzorcowych przykładów do celów szkoleniowych, udoskonalenie umiejętności, definiowania, doboru i opisu mierników, analiza wybranych Kart mierników, korekty, wypracowanie wzorcowych zapisów do celów szkoleniowych. Wydatki z tytułu wynagrodzenia za wykonanie w/w prac usługowych Spółka zaliczyła na poczet wydatków inwestycyjnych, z uwagi na to, że umowa obejmowała nabycie wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu zarządzania przez cele i systemu premiowania, co w myśl art. 16 ust. 1 pkt 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Spółka w dniach 16.01.2014r., 29.01.2014r., 13.05.2014r., 23.05.2014r., 20.06,2014r., 02.07.2014r. zawarła z w/w Instytutem umowy zlecenia na wykonanie usług doradczych na „utworzenie infrastruktury i systemu komunikacji do wsparcia wdrożenia ZPC i nowego modelu motywacyjnego poprzez działania edukacyjne ZM „P.” S.A. Wyżej wymienione zlecenia dotyczyły odpowiednio:

 1. wdrożenie regulaminu ZPC i regulaminu premiowania, w tym systemu informowania i edukacji, wspomaganie oczekiwanych postaw i zachowań,
 2. lista mierników standardowych - informacja, Karty Produktów - informacja o stanie prac, mapa celów strategicznych Firmy i cele Zarządu a cele, projekty i działania na poszczególnych obszarach funkcjonalności - przygotowanie do zdefiniowania Karty celów na 2014 r. z wyszczególnieniem I kwartału 2014 r.,
 3. przegląd sytuacji związanej z kaskadowaniem celów i rozwiązanie bieżących problemów wynikających z wdrażania procedur ZPC,
 4. szkolenie i warsztaty w zakresie definiowania celów, kaskadowania celów, doboru mierników, naliczania premii ZPC,
 5. przygotowanie do monitoringu realizacji celów, rozpoczynając od II kwartału, ustalenie ewentualnych działań aktywizujących do analiz i prezentacji w dniu 04.06.2014 r., ustalenia dotyczące utrzymania poprawności naliczeń i wsparcia Przełożonych w rozliczaniu Kart Celów Podwładnych,
 6. analiza kaskadowania celów Spółki i Prezesa na wszystkich uczestników ZPC z dodatkowym zastosowaniem Kart Delegowania zadań; wnioski, i rekomendacje dotyczące zamknięcia lub uzupełnienia procesu kaskadowania,
 7. wyrywkowe szczegółowe sprawdzanie dokumentacji rozliczenia celów i premii na kartach celów, ustalenia zakresu działań kluczowych osób w procesach ZPC dla sprawnego i ciągłego działania systemu.

Spółka ma zamiar zawierać takie same umowy zlecenia na w/w usługi doradcze na następne okresy. Wydatki z tytułu wynagrodzenia za wykonanie w/w prac usługowych w 2014 r. i w latach następnych Spółka ma zamiar zaliczać do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .

Wyżej wymienione usługi miały na celu wprowadzenie systemu zarządzania przez cele, przeszkolenie w tym zakresie pracowników i uzyskanie w konsekwencji tego sprawniejszej organizacji sprzedaży produktów spółki, optymalizację kosztów, zwiększenie zbytu, utrzymanie wysokiej jakości produktów, osiągnięcie wyższych marż, pozyskanie nowych klientów, zwiększenie motywacji, wydajności, i efektywności personelu zarządzającego i pozostałych pracowników. Usługi te mają związek z działalnością gospodarczą wnioskodawcy i w sposób pośredni przyczyniają się do osiągania przychodów. Zarządzanie przez cele pozwoli wnioskodawcy na bardziej efektywną współpracę z odbiorcami i usprawni procesy produkcyjne, administracyjne, księgowe, sprzedażowe, informatyczne. Wydatki na te usługi zostały pokryte z własnych środków wnioskodawcy, a wynagrodzenie Usługodawcy zostało wynegocjowane na warunkach rynkowych. W tych okolicznościach zdaniem wnioskodawcy wydatki z tytułu nabycia usług stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wydatki z tytułu nabycia takich samych usług w przyszłości, zdaniem wnioskodawcy będą także stanowiły koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki, z tytułu nabycia usług świadczonych przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o. o., wynikające ze zleceń z dnia 16.01.2014 r. - etap II i z 29.01.2014 r. etap III na wykonanie usług doradczych „utworzenie infrastruktury i systemu komunikacji do wsparcia wdrożenia ZPC i nowego modelu motywacyjnego w ZM „P.” S.A.” i zleceń: z dnia 23.04.2014 r. etap VIII, z dnia 13.05.2014 r. - etap 23.05.2014 r. - etap IX, z dnia 20.06.2014 r. - etap XIII, z dnia 2.07.2014 - etap XIV i XV nawy wykonanie usług doradczych „utworzenie infrastruktury i systemu komunikacji do wsparcia wdrożenia ZPC i nowego modelu motywacyjnego poprzez działania edukacyjne w ZM „P.” S.A.” stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Poniesione przez podatnika wydatki pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Wydatki związane z nabyciem usług niematerialnych, które w sposób pośredni przyczyniają się do efektu materialnego w postaci zwiększenia przychodów, sprawności organizacyjnej są wydatkami definitywnymi i nie podlegają żadnym zwrotom czy refundacji, wydatki te nie wchodzą w zakres katalogu negatywnego z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i są dokładnie udokumentowane przez podatnika. Poszczególne etapy wdrażania systemu Zarządzania przez Cele i usług doradczych polegające na wsparciu tego wdrożenia są odpowiednio raportowane. Wydatki poniesione na usługi doradcze przy wdrożeniu Systemu Zarządzania przyczynią się do osiągania przychodów bądź na zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. Nr 74, poz. 851, z późn. zm. dalej: updop) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Należy zatem przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie tego źródła przychodów. Aby zatem wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów - w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma jednak charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem, a powstaniem przychodu lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła uzyskiwania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów będą przy tym zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione, jako prowadzące do ich osiągnięcia.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowę na wykonanie na rzecz Spółki prac usługowych obejmujących wsparcie szkoleniowo-doradcze przy wdrożeniu systemu zarządzania przez cele (MBO-ZPC) oraz opracowanie systemu premiowego w Spółce. Wydatki z tytułu wynagrodzenia za wykonanie w/w prac usługowych Wnioskodawca zaliczył w poczet wydatków inwestycyjnych, z uwagi na to że umowa obejmowała nabycie wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu Zarządzania Przez Cele i systemu premiowania.

Ponadto Spółka w dniach 16.01.2014 r., 29.01.2014 r., 23.04.2014 r., 13.05.2014 r., 23.05.2014 r. zawarła umowy zlecenia na wykonanie usług doradczych na „utworzenie infrastruktury i systemu komunikacji do wsparcia wdrożenia ZPC i nowego modelu motywacyjnego poprzez działania edukacyjne ZM „P.” S.A.” Spółka ma zamiar zawierać takie same umowy zlecenia na usługi doradcze na w/w usługi doradcze na następne okresy. Wymienione usługi miały na celu wprowadzenie systemu zarządzania przez cele, przeszkolenie w tym zakresie pracowników i uzyskanie w konsekwencji tego sprawniejszej organizacji sprzedaży produktów spółki, optymalizację kosztów, zwiększenie zbytu, utrzymanie wysokiej jakości produktów, osiągnięcie wyższych marż, pozyskanie nowych klientów, zwiększenie motywacji, wydajności, i efektywności personelu zarządzającego i pozostałych pracowników.

Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcą, że nabyte/nabywane usługi doradcze mają związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy i w sposób pośredni przyczyniają/mogą przyczynić się do osiągania przychodów ponieważ zarządzanie przez cele pozwoli Wnioskodawcy na bardziej efektywną współpracę z odbiorcami i usprawni procesy produkcyjne, administracyjne, księgowe, sprzedażowe, informatyczne. Zatem ww. wydatki na usługi doradcze Wnioskodawca powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ponieważ spełniają przesłankę zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, mają związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą i nie znajdują się w katalogu kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.