IPPB5/423-649/14-2/MW | Interpretacja indywidualna

CIT - w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15b ustawy.
IPPB5/423-649/14-2/MWinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. spółki
 4. termin płatności
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15b ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15b ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie dystrybucji i marketingu szeregu produktów/marek grupy U z branży FMCG.

W związku z prowadzoną działalnością Spółka ponosi koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Do kosztów bezpośrednich wskazanych w art. 15 ust. 4 ustawy o CIT, zaliczane są m.in. wydatki na nabycie produktów grupy U. Natomiast jako koszty pośrednie (art. 15 ust. 4d ustawy o CIT) kwalifikowane są wydatki niedające się wprost powiązać z osiągnięciem konkretnych przychodów.

W zależności od charakteru kosztów Spółka dokonuje ich potrącania zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o CIT, tj.:

 • koszty bezpośrednie potrącane są co do zasady w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody;
 • koszty pośrednie potrącane są w dacie ich poniesienia, za którą uznaje się dzień na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury.

Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, w których faktury dokumentujące koszty bezpośrednie otrzymywane są przez Spółkę z dużym opóźnieniem. W związku z zaistnieniem takich przypadków kwoty wynikające z dokumentów nie mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Koszty uzyskania przychodów są ujmowane w rozliczeniach Spółki na podstawie faktur (zakupowych), w tym również na podstawie faktur korygujących oraz w niektórych przypadkach na podstawie duplikatów faktur, czy innych dokumentów uprawniających Spółkę do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów.

Spółka podpisuje umowy handlowe z większością kontrahentów, którzy dostarczają na jej rzecz towary lub produkty albo świadczą usługi. W treści umów wskazana jest długość terminu płatności, który jest liczony od daty wystawienia faktury przez kontrahenta. W konsekwencji, kluczowe dla ustalenia upływu terminu płatności jest brzmienie odpowiednich zapisów poszczególnych umów. Tym samym, w przypadku niezgodności pomiędzy terminem zaznaczonym na fakturze a terminem określonym w umowie, decydujące znaczenie ma treść umowy. Termin płatności wskazany na fakturze jest wiążący dla Spółki jedynie w przypadku, gdy termin płatności nie został określony w odpowiedniej umowie albo umowa nie została zawarta.

Mając na uwadze liczbę zawieranych umów handlowych, związane z nimi różne uwarunkowania biznesowe oraz szczególne ustalenia możliwe są następujące rozwiązania w zakresie rozliczeń:

 • termin płatności krótszy bądź równy 60 dni od dnia wystawienia faktury;
 • termin płatności przekracza 60 dni, ale nie jest dłuższy niż 90 dni od dnia wystawienia faktury;
 • termin płatności dłuższy niż 90 dni od dnia wystawienia faktury.

Spółka pragnie potwierdzić prawidłowość podejścia w odniesieniu do korekty kosztów uzyskania przychodów dokonywanej na podstawie art. 15b ustawy o CIT w odniesieniu do opisanego zdarzenia przyszłego. Intencją Spółki jest objęcie przedmiotowym wnioskiem wszystkich otrzymywanych przez Spółkę faktur jakie zostały powyżej opisane (w tym również faktur korygujących oraz duplikatów faktur).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w sytuacji, gdy ustalony przez Wnioskodawcę i kontrahenta termin płatności jest krótszy bądź równy 60 dni, Spółka jest zobowiązana do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym upłynął 30-sty dzień od daty upływu terminu płatności, jeżeli nie ureguluje płatności na rzecz kontrahenta w terminie 30 dni od daty upływu ustalonego terminu płatności...
 2. Czy w sytuacji, gdy ustalony przez Wnioskodawcę i kontrahenta termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, ale nie jest dłuższy niż 90 dni od dnia wystawienia faktury, Spółka jest zobowiązana do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym upłynął 90-ty dzień od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli nie ureguluje płatności na rzecz kontrahenta w ciągu tych 90 dni...
 3. Czy w sytuacji, gdy ustalony przez Wnioskodawcę i kontrahenta termin płatności jest dłuższy niż 90 dni od dnia wystawienia faktury Spółka jest zobowiązana do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym upłynął 90-ty dzień od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli nie ureguluje płatności na rzecz kontrahenta w ciągu tych 90 dni...
 4. Czy w sytuacji, gdy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury, dla której termin płatności był krótszy bądź równy 60 dni, nastąpi po upływie 30 dni od daty upływu terminu płatności, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania...
 5. Czy w sytuacji, gdy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury, dla której termin płatności był dłuższy niż 60 dni, nastąpi po upływie terminu płatności, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania...

Ad. 1

W opinii Spółki, jeżeli kwota wynikająca z faktury zostanie przez nią zaliczona do kosztów uzyskania przychodów i potrącona zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o CIT (w zależności od charakteru kosztów – przepisy odnoszące się do kosztów bezpośrednich/kosztów pośrednich), to w przypadku nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności (nie dłuższego niż 60 dni), Spółka jest zobowiązana do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym upłynął 30-dniowy termin liczony od daty upływu terminu płatności.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, jeżeli kwota wynikająca z faktury zostanie przez nią zaliczona do kosztów uzyskania przychodów i potrącona zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o CIT (w zależności od charakteru kosztów – przepisy odnoszące się do kosztów bezpośrednich/kosztów pośrednich), to w przypadku nieuregulowania tej kwoty w terminie 90 dni od dnia zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów (termin płatności dłuższy niż 60 dni ale nie dłuższy niż 90 dni), Spółka jest zobowiązana do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym upłynął 90-dniowy termin liczony od daty zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

Ad. 3

Spółka stoi na stanowisku zgodnie z którym, jeżeli kwota wynikająca z faktury zostanie przez nią zaliczona do kosztów uzyskania przychodów i potrącona zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o CIT (w zależności od charakteru kosztów – przepisy odnoszące się do kosztów bezpośrednich/kosztów pośrednich), to w przypadku nieuregulowania tej kwoty w terminie 90 dni od dnia zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów (termin płatności dłuższy niż 90 dni), Spółka jest zobowiązana do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym upłynął 90-dniowy termin liczony od daty zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

Ad. 4

W opinii Spółki, w przypadku gdy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury, dla której termin płatności był krótszy bądź równy 60 dni, nastąpi na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o CIT po upływie 30 dni od daty upływu terminu płatności, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania.

Ad. 5

W opinii Spółki, w przypadku gdy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury, dla której termin płatności był dłuższy niż 60 dni, nastąpi na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o CIT po upływie terminu płatności, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania.

Poniżej Spółka szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami podatkowymi są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. W konsekwencji należy uznać, że koszty niewymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów podatkowych, w odniesieniu do których widoczny jest związek pomiędzy ich poniesieniem, a osiągnięciem przychodów lub zabezpieczeniem albo zachowaniem ich źródeł, stanowią koszty uzyskania przychodów. Zdaniem Spółki, wydatki przez nią ponoszone, będące przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację, spełniają wskazane warunki.

Ustawodawca dokonał rozróżnienia na tzw. koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie określając moment w jakim powinny być potrącane. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o CIT koszty bezpośrednie powinny być co do zasady rozliczane w roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT koszty pośrednie powinny być ujmowane w rachunku podatkowym podatników w dacie ich poniesienia. W myśl art. 15 ust. 4e za dzień poniesienia uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury albo innego dowodu.

Z uwagi na brak jednoznacznego wskazania jakie koszty należy zaliczać do kosztów bezpośrednich, a jakie do pośrednich (w ustawie o CIT nie zawarto bowiem definicji kosztów bezpośrednich oraz kosztów pośrednich), Spółka dokonując kwalifikacji kosztów odwołuje się do językowych znaczeń słów „bezpośrednie” oraz „pośrednie” oraz wypracowanego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. Za koszty bezpośrednie uznawane są takie koszty, które ponoszone są „w celu” osiągnięcia konkretnego przychodu. Pozostałe koszty Spółka kwalifikuje jako koszty pośrednie.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. do ustawy o CIT został dodany art. 15b nakazujący korektę kosztów w przypadku nieuregulowania kwot wynikających z faktur dokumentujących poniesienie kosztów. W ramach wniosku o interpretację Spółka pragnie podkreślić prawidłowość metodologii dokonywania korekt kosztów uzyskania przychodów.

Ad. 1

W świetle art. 15b ust. 1 ustawy o CIT w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Zgodnie z art. 15b ust. 2 ustawy o CIT jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Art. 15b ust. 3 ustawy o CIT wskazuje, że zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w art. 15b ust. 1 lub 2.

W konsekwencji, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury, Spółka będzie zobowiązana do dokonania zmniejszenia tych kosztów, jeżeli nie ureguluje kwoty zobowiązania w ciągu 30 dni od daty upływu terminu jego płatności. Zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów należy dokonać w miesiącu, w którym upłynął 30-ty dzień od dnia upływu terminu płatności. Taki sposób dokonywania korekt jest właściwy dla zobowiązań w odniesieniu do których termin płatności jest nie dłuższy niż 60 dni.

Prawidłowość podejścia Spółki znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 lipca 2013 r. (nr IBPBI/2/423-693/13/JS) oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 lipca 2013 r. (nr ILPB3/423-156/13-2/KS).

Ad. 2

W myśl art. 15b ust. 2 ustawy o CIT jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Art. 15b ust. 3 ustawy o CIT wskazuje, że zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w art. 15b ust. 1 lub 2.

Tym samym, w sytuacji ustalenia z kontrahentami terminu płatności dłuższego niż 60 dni, ale nie dłuższego niż 90 dni Spółka będzie zobowiązana do dokonania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury w miesiącu, w którym upłynął 90-ty dzień od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli w tym terminie kwota ta nie zostanie uregulowana. Aby uniknąć konieczności korekty, wartość zobowiązania powinna zostać uregulowana w ciągu 90-dni od dnia zaliczenia kwoty z faktury do kosztów uzyskania przychodów. Nie ma przy tym znaczenia kwestia nieuregulowania płatności w terminie płatności (dłuższym niż 60 dni, ale nie dłuższym niż 90 dni), ponieważ jeżeli kwota zostanie uregulowana po upływie terminu płatności, ale w ciągu 90-dni od daty zaliczenia do kosztów, to Spółka nie będzie zobowiązana do dokonania korekty.

Co ważne przedstawione stanowisko Spółki znajduje powszechne potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych, m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2013 r. (nr ILPB4/423-397/13-2/MC) oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 lipca 2013 r. (nr IBPBI/2/423-375/13/SD).

Ad. 3

Stosownie do art. 15b ust. 2 ustawy o CIT jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Art. 15b ust. 3 ustawy o CIT wskazuje, że zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w art. 15b ust. 1 lub 2.

Natomiast w świetle art. 15b ust. 4 ustawy o CIT jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu w którym uregulował zobowiązanie zwiększa odpowiednio koszty uzyskania przychodów.

Mając na uwadze powyższe, w sytuacji ustalenia z kontrahentami terminu płatności dłuższego niż 90 dni, Spółka będzie zobowiązana do dokonania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury w miesiącu, w którym upłynął 90-ty dzień od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli w tym terminie kwota ta nie zostanie uregulowana. Aby uniknąć konieczności korekty, wartość zobowiązania powinna zostać uregulowana w ciągu 90-dni od dnia zaliczenia kwoty z faktury do kosztów uzyskania przychodów.

Nie ma przy tym znaczenia kwestia uregulowania płatności w terminie płatności (dłuższym niż 90 dni), ponieważ jeżeli kwota zostanie uregulowana przed upływem terminu płatności, ale po upływie 90-dni od daty zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, to Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty kosztów w miesiącu w którym upłynął 90-ty dzień od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Konsekwencją uregulowania płatności w terminie płatności (po 90-tym dniu od zaliczenia kwoty do kosztów) będzie możliwość odpowiedniego zwiększenia kosztów uzyskania przychodów tzw. odwrócenia wcześniejszej korekty kosztów.

Stanowisko Spółki znajduje odzwierciedlenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 stycznia 2014 r. (nr IBPBI/2/423-1697/13/SD) oraz prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 grudnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Kr 1403/13), gdzie wskazano, że „Słusznie więc za nieprawidłowe uznano stanowisko spółki, iż w sytuacji, gdy podatnik należycie wywiązuje się z zaciągniętych przez siebie zobowiązań również w przypadku, gdy termin płatności uzgodniony przez strony umowy jest dłuższy niż 60 dni i wynosi 180 dni, a dokonuje zapłaty w terminie, to brak jest podstaw do korygowania kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko to istotnie nie znajdowało bowiem oparcia w literalnym brzmieniu art. 15b ust. 2 ustawy o p.d.o.p.”.

Ad. 4

Zgodnie z art. 15b ust. 8 ustawy o CIT jeżeli zgodnie z art. 15 zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury, nastąpi po upływie terminu określonego w ust. 1 lub 2, to zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów następuje z uwzględnieniem art. 15, z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania.

W świetle art. 15b ust. 1 ustawy o CIT w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku gdy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury, dla której termin płatności był krótszy bądź równy 60 dni, będzie mogło nastąpić na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o CIT (w zależności od charakteru kosztów – bezpośrednie/pośrednie) dopiero po upływie 30 dni od daty upływu terminu płatności, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania.

Przedstawione stanowisko Spółki znajduje odzwierciedlenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 marca 2014 r. (sygn. akt I SA/Wr 76/14), gdzie pokreślono, że „Podatnik zalicza wydatki do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z zasadami, wynikającymi z art. 15 u.p.d.o.p. Jedynie wówczas, gdy zgodnie z art. 15 u.p.d.o.p. zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwot wynikających z dokumentów, o których mowa w art. 15b ust. 1 nastąpić ma po upływie terminów, wskazanych w ust. 1 i 2 tego przepisu, to zaliczenie to następuje wprawdzie według zasad określonych w art. 15, ale nie wcześniej niż w miesiącu uregulowania długu”.

Ponadto, prawidłowość podejścia Spółki znajduje również potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 stycznia 2014 r. (nr IBPBI/2/423-1696/13/SD) oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 lipca 2013 r. (nr IBPBI/2/423-677/13/BG).

Ad. 5

Zgodnie z art. 15b ust. 8 ustawy o CIT jeżeli zgodnie z art. 15 zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury, nastąpi po upływie terminu określonego w ust. 1 lub 2, to zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów następuje z uwzględnieniem art. 15, z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania.

Stosownie do art. 15b ust. 2 ustawy o CIT jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

W konsekwencji, w przypadku gdy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury, dla której termin płatności był dłuższy niż 60 dni, będzie mogło nastąpić na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o CIT (w zależności od charakteru kosztów – bezpośrednie/pośrednie) dopiero po upływie terminu płatności, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania.

Przedstawione stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 stycznia 2014 r. (nr IBPBI/2/423-1695/13/SD), w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 lipca 2013 r. (nr IBPBI/2/423-709/13/BG) oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 lipca 2013 r. (ILPB3/423-156/13-2/KS).

Końcowo, Spółka pragnie wskazać, że mając na uwadze treść art. 15b ust. 5 ustawy o CIT, jeżeli w miesiącu, w którym wystąpi obowiązek dokonania zmniejszenia kwoty kosztów uzyskania przychodów zgodnie z uregulowaniami omówionymi powyżej, Spółka nie będzie ponosić kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty będą niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas Spółka odpowiednio zwiększy przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Dodatkowo, Spółka pragnie podkreślić, że wskazane powyżej indywidualne interpretacje podatkowe, które jakkolwiek nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego, to wpływają jednak na praktykę wykładni prawa podatkowego i jednolite jego stosowanie w indywidualnych sprawach podatników. Uwzględnianie treści indywidualnych interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego w rozstrzyganiu indywidualnych spraw o zbliżonych stanach faktycznych prowadzi bowiem do ujednolicenia stosowania prawa podatkowego, co z kolei jest zgodne z konstytucyjną zasadą równości podatników wobec prawa i zasadą zaufania do organów państwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.