IPPB5/423-566/14-3/IŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu realizacji przedsięwzięcia na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2014 r. (data wpływu 16 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu realizacji przedsięwzięcia na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu realizacji przedsięwzięcia na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka – Wnioskodawca (dalej: Spółka lub Partner Prywatny) zawarta z Gminą K (dalej: Gmina) umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: Umowa o PPP) której przedmiotem jest realizacja Przedsięwzięcia, składającego się z dwóch etapów robót budowlanych i utrzymania.

Etap Robót Budowlanych obejmuje wykonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do budowy hali sportowej na gruncie gminnym wraz z zapleczem i infrastrukturą. Projekt został przejęty przez Spółkę, ponieważ poprzedni partner prywatny nie wywiązał się ze swoich obowiązków i Gmina zdecydowała o wyborze nowego partnera prywatnego. Etap ten rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia robót budowlanych a kończy się w chwili uprawomocnienia się decyzji administracyjnej zezwalającej na użytkowanie hali.

Etap Utrzymania obejmuje okres od dnia uprawomocnienia się decyzji administracyjnej zezwalającej na użytkowanie hali do dnia zakończenia umowy i polega na świadczeniu usług w zakresie utrzymania tej hali wraz z infrastrukturą przez okres 120 miesięcy kalendarzowych.

Zatem przedmiotem Umowy o PPP jest budowa i wyposażenie, a następnie utrzymanie hali sportowej w K.

W ramach Umowy PPP Partner Prywatny zobowiązuje się do sfinansowania realizacji Przedsięwzięcia na Etapie Robót Budowlanych i na Etapie Utrzymania, do wykonania robót budowlanych, pozyskania wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń (w tym pozwolenia zamiennego na budowę) i opinii wymaganych przepisami prawa w toku procesu inwestycyjnego, w tym prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Ponadto Spółka zobowiązuje się do zapewnienia utrzymania hali podczas Etapu Utrzymania.

ETAP ROBÓT BUDOWLANYCH

W celu wykonania hali sportowej Gmina przekaże Partnerowi Prywatnemu m.in. projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikację technicznych warunków wykonania i odbioru, dziennik budowy, komplet materiałów/dokumentów kolaudacyjnych z zakresu robót wykonanych przez poprzedniego Partnera Prywatnego, materiały odbiorowe z wykonanej części inwestycji. Natomiast Spółka uzyska wszelkie decyzje, zgody lub pozwolenia niezbędne do wykonania hali na własny koszt. Partner Prywatny będzie pełnił funkcję inwestora w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego na swój koszt oraz wykonana roboty budowlane konieczne do wybudowania hali. Spółka pokryje koszty materiałów użytych w trakcie procesu budowlanego, a także koszty rozbiórek (spowodowanymi - wadami poprzedniego partnera prywatnego) i utylizacji odpadów oraz montażu instalacji monitoringowej. Partner Prywatny będzie ponosił odpowiedzialność za zastosowanie niewłaściwych materiałów. Ponadto uporządkuje teren budowy po zakończeniu etapu robót budowlanych oraz ponosić będzie koszty wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej pozwalającej na użytkowanie hali. Spółka przez cały okres Etapu Robót Budowlanych zobowiązana jest posiadać ubezpieczenie od ryzyk budowy i odpowiedzialności cywilnej za szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w związku z realizacją hali.

ETAP UTRZYMANIA

W trakcie trwania tego etapu Gmina będzie miała zagwarantowaną dostępności hali sportowej, spełniającej określone standardy wraz z funkcjonującą infrastrukturą. Na tym etapie Partner Prywatny będzie ponosił koszty konserwacji oraz remontów i napraw, związanych z utrzymaniem hali w należytym stanie.

Wynagrodzenie Spółki będzie składało się z dwóch elementów, rozliczanych oddzielnie i niezależnie od siebie:

  1. wynagrodzenie za wybudowanie hali sportowej, czyli za roboty budowlane, należne w terminie 7 dni od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie hali.
  2. wynagrodzenie za utrzymanie hali sportowej w Etapie Utrzymania, odpowiednia część należne będzie co kwartał przez cały okres trwania tego Etapu, tj. przez 120 miesięcy.

Niezależnie od powyższego, w określonych w Umowie PPP przypadkach, Partner Prywatny otrzyma wynagrodzenie za inne roboty budowlane niż roboty budowlane związane z Etapem Robót Budowlanych. Wynagrodzenie to będzie należne po wykonaniu tych dodatkowych robót.

Zgodnie z Umową o PPP Partnerowi Prywatnemu nie przysługuje żadne wynagrodzenie przed datą zakończenia Etapu Robót Budowlanych, tj. oddaniem do używania hali sportowej (z wyjątkiem wynagrodzenia za inne roboty budowlane, które będą wynagradzane po ich wykonaniu, a mogą one zostać wykonane przed zakończeniem Etapu Robót Budowlanych).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Kiedy Spółka powinna rozpoznać, jako koszty uzyskania przychodu wydatki poniesione w związku z wykonywaniem robót budowlanych w ramach Etapu Robót Budowlanych...

Stanowisko Spółki:

Spółka powinna rozpoznać wszystkie wydatki poniesione bezpośrednio w związku z wykonywaniem prac w ramach Etapu Robót Budowlanych, jako koszty uzyskania przychodu w tym samym czasie, w którym rozpozna przychód dotyczący tego okresu, czyli przychód z wynagrodzenia za wybudowanie hali sportowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: ustawa o CIT - kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Wybudowana hala sportowa nie będzie stanowiła własności Spółki. W trakcie Etapu Utrzymywania Spółka będzie świadczyła na rzecz Gminy usługi związane z utrzymaniem tej hali, ale nie będzie ona wykorzystywana do działalności gospodarczej Partnera Prywatnego. W konsekwencji, hala sportowa nie będą środkiem trwałym Spółki ani też inwestycją w obcych środkach trwałych.

Moment zaliczenia danego wydatku jako koszt uzyskania przychodu wskazują przepisy art. 15 ust. 4-4f ustawy o CIT. Zdaniem Spółki, wydatki związane z pracami dotyczącymi Etapu Robót Budowlanych będą, co do zasady bezpośrednio związane z uzyskiwanym z tego tytułu wynagrodzeniem (tj. wynagrodzenia za wybudowanie hali sportowej), a zatem powinny one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w tym samym roku podatkowym, w którym Spółka uzyska przychód z tytułu zakończenia Etapu Robót Budowlanych.

Taki sposób rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, jako kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem Etapu Robót Budowlanych, został zaakceptowany w interpretacjach Ministra Finansów, przykładowo: interpretacja indywidualna wydana w dniu 24 stycznia 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB3/423-910/13-2/KK, interpretacja indywidualna wydana w dniu 18 listopada 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBI/2/423-1031/11/MS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.