IPPB5/423-406/14-5/MK | Interpretacja indywidualna

Czy spółka ma prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją samochodów wykorzystywanych do testowania instalacji oraz czy ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych pojazdów?
IPPB5/423-406/14-5/MKinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. samochód osobowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja środków trwałych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2014 r. (data wpływu 2 maja 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na eksploatację samochodów wykorzystywanych do testowania instalacji gazowych oraz możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych pojazdów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na eksploatację samochodów wykorzystywanych do testowania instalacji gazowych oraz możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych pojazdów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca produkuje oraz dokonuje sprzedaży samochodowych instalacji (systemów) gazowych LPG i CNG. Produkcja instalacji do zasilania LPG/CNG jest związana z koniecznością tworzenia unikalnych rozwiązań dla poszczególnych marek samochodów (każdy rodzaj silnika wymaga zastosowania innego typu instalacji).

Dodatkowo, Spółka prowadzi Centrum Szkoleniowo-Montażowe, którego podstawowym zadaniem jest szkolenie pracowników serwisów montujących systemy LPG/CNG oraz wykonywanie montaży testowych na potrzeby Działu Rozwoju Technicznego Spółki. Centrum jest wyposażone w urządzenia diagnostyczne i specjalistyczne narzędzia, dzięki którym możliwy jest profesjonalny montaż samochodowych instalacji gazowych, serwisowanie klimatyzacji samochodowych oraz przeprowadzanie podstawowych serwisów mechanicznych.

Oddzielna komórka Centrum Szkoleniowo-Montażowego zajmuje się montażami instalacji do samochodów z regionu województwa mazowieckiego.

Biorąc pod uwagę wspomnianą na wstępie konieczność dostosowywania instalacji gazowych do poszczególnych marek silników, produkcja podzespołów do instalacji LPG/CNG oraz ich sprzedaż jest każdorazowo poprzedzana testowaniem poszczególnych rodzajów (modeli) instalacji. W praktyce testowanie odbywa się podczas jazd samochodami służbowymi nabywanymi przez Spółkę, które zostają wyposażone w instalacje LPG/CNG.

Wszystkie samochody z instalacjami podlegającymi testowaniu stanowią własność Spółki. Samochody te są udostępniane pracownikom, którzy wykorzystując je do jazd służbowych i prywatnych testują jednocześnie zamontowane w nich instalacje.

W praktyce, samochody z instalacjami wymagającymi przetestowania są używane przez różne grupy pracowników, w tym w szczególności przez pracowników administracji, techników, handlowców, doradców klienta, szkoleniowców itp.

Każdy z pracowników używający samochód jest zobowiązany powiadamiać dział techniczny o wszelkich nieprawidłowościach i usterkach zaobserwowanych w czasie używania samochodów. Na każde żądanie odpowiedniej osoby zatrudnionej w dziale technicznym pracownik jest zobowiązany do zwrotu samochodu do działu technicznego. Po dokonaniu takiego zwrotu pracownicy działu technicznego dokonują przeglądu instalacji gazowej i podejmują decyzję bądź o zakończeniu testowania danego modelu instalacji lub o kontynuowaniu testów.

Wydanie i zwrot samochodu pracownikowi jest każdorazowo dokumentowane za pomocą:

 1. umowy zawartej pomiędzy Spółką a pracownikiem na mocy której Spółka przekazuje do dyspozycji pracownika samochód, nie pobierając z tego tytułu opłat, z przeznaczeniem do użytku służbowego. Zgodnie z tą umową pracodawca zezwala pracownikowi na korzystanie w wyjątkowych sytuacjach do celów niezwiązanych z działalnością służbową;
 2. Protokołu wydania samochodu”. Każdy protokół zawiera w szczególności następujące dane: datę i godzinę wydania samochodu, numer rejestracyjny pojazdu, stwierdzony stan licznika oraz poziom gazu w zbiorniku;
 3. Protokołu zwrotu samochodu”. Każdy protokół zwrotu zawiera odpowiednio datę i godzinę zwrotu samochodu, numer rejestracyjny pojazdu, stwierdzony stan licznika, poziom gazu w zbiorniku oraz wzmianki o ewentualnych uszkodzeniach samochodu.

Czasami pojazdy użytkowane przez pracowników są wykorzystywane do szkoleń prowadzonych przez Spółkę w Centrum Szkoleniowo-Montażowym. W tym wypadku pracownicy wzywani są do tymczasowego zwrotu pojazdu, a po zakończeniu szkolenia jest im on zwracany.

Wszystkie koszty związane z eksploatacją samochodów (opłaty za paliwo, płyny eksploatacyjne, części zamienne etc.), które w czasie jazd (służbowych i prywatnych) są wykorzystywane do testowania instalacji są ponoszone przez Spółkę. Od wartości początkowej wszystkich samochodów dokonywane są także odpisy amortyzacyjne, które Spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów.

Dodatkowo, dla wszystkich udostępnianych pracownikom samochodów, które w czasie jazd (służbowych i prywatnych) są wykorzystywane do testowania instalacji będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z korzystaniem z samochodów służbowych, w których testowane są instalacje gazowe, pracownicy otrzymują przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy spółka ma prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją samochodów wykorzystywanych do testowania instalacji oraz czy ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych pojazdów...
 3. Czy spółka ma prawo do pełnego (100%) odliczania VAT od wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją samochodów wykorzystywanych do testowania instalacji gazowych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wykładnia przepisów w zakresie pytania oznaczonego nr 2.

W zakresie pytań oznaczonych nr 1 oraz nr 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją samochodów wykorzystywanych do testowania instalacji oraz ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych pojazdów.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej jako: ustawa o CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

W świetle tej definicji wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodu jeśli:

 • został poniesiony przez podatnika (w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika),
 • został poniesiony w sposób definitywny (nie zostanie następnie zwrócony podatnikowi w jakikolwiek sposób),
 • jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika,
 • został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany.

W analizowanym stanie faktycznym wszystkie warunki niezbędne do uznania wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z eksploatacją samochodów (opłaty za paliwo, płyny eksploatacyjne, części zamienne etc.), są spełnione. W szczególności, są one ponoszone przez Spółkę, mają charakter definitywny oraz ściśle wiążą się z prowadzoną działalnością gospodarczą i przychodami osiąganymi ze sprzedaży instalacji gazowych. W konsekwencji, Spółka ma prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wszystkich wydatków związanych z eksploatacją samochodów służących testowaniu instalacji gazowych.

Powyższe stanowisko potwierdza między innymi interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 30 grudnia 2010 r. (sygn. ITPB3/423-498b/10/AW), w której Dyrektor stwierdził, że: „W analizowanej sprawie Wnioskodawca ponosić będzie wydatki na „wykonywanie jazd testowych”. W uzupełnieniu wniosku wyjaśnił, iż będą to wydatki na bieżące koszty eksploatacji samochodów (czyli wydatki na paliwo, płyny eksploatacyjne, części zamienne), a także wydatki związane z pracami rozwojowymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...) Ponoszone przez Spółkę wydatki służą prowadzonej przez nią działalności. Nie ma więc wątpliwości, że mają one na celu osiąganie przychodów (bądź zabezpieczenie źródła przychodów). Spełniają zatem przesłankę celowości z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z opisu zdarzenia przyszłego, a także treści uzupełnienia wniosku, nie wynika aby wydatki, które Spółka zamierza ponosić podlegały wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, mocą art. 15 ust. 1 omawianej ustawy podatkowej, przedmiotowe wydatki mogą stanowić koszty podatkowe Wnioskodawcy.”

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie natomiast z art. 16a ust. 1 wspomnianej ustawy, amortyzacji podlegają budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Samochody wykorzystywane przez Spółkę spełniają warunki określone w powyższym przepisie, w szczególności sposób ich używania, polegający na nieprzerwanym przeprowadzaniu przy ich użyciu testów instalacji gazowej świadczy o tym, że pojazdy te są wykorzystywanie przez podatnika wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej Spółki.

Reasumując, Spółka jest zdania, iż ma ona prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją samochodów wykorzystywanych do testowania instalacji oraz ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych pojazdów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

amortyzacja
IPPB1/415-814/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
ILPB1/415-611/14-2/AMN | Interpretacja indywidualna

samochód osobowy
ITPP3/443-362/14/JK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB3/423-498b/10/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.