IPPB5/423-3/13-5/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wydatek związany z nabyciem pakietów świadczeń medycznych oraz sportowych odsprzedawanych podwykonawcom można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy Spółka dokonując sprzedaży premiowej może ustalać przychód w wysokości 1 zł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02.01.2013 r. (data wpływu 04.01.2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15.02.2013 r. (data wpływu 19.02.2013 r.) oraz pismem z dnia 28.02.2013 r. (data wpływu 06.03.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości nabytych towarów sprzedawanych następnie podwykonawcom w ramach sprzedaży premiowej – jest prawidłowe,
  • prawidłowości ustalania ceny towarów objętych sprzedażą premiową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04.01.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości nabytych towarów sprzedawanych następnie podwykonawcom w ramach sprzedaży premiowej oraz prawidłowości ustalania ceny towarów objętych sprzedażą premiową.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (Wnioskodawca) jest firmą świadczącą usługi na rynku nieruchomości. W zakres usług wchodzą przede wszystkim usługi zarządzania technicznego obiektami biurowymi, handlowymi i magazynowymi, doradztwo związane z tym rynkiem, zarządzanie projektami budowlanymi. Spółka współpracuje z szeregiem podwykonawców głównie z zarządcami technicznymi, doradcami, poject managerami.

Podwykonawcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; wspólnicy spółek komandytowych) generują dla Spółki zdecydowaną większość przychodów ze sprzedaży (ok. 40-50%). Dla poprawy konkurencyjności, związania podwykonawców ze Spółką oraz zwiększenia wpływów z bieżącej sprzedaży Spółka chce wprowadzić sprzedaż premiową polegającą na możliwości zakupu pakietu świadczeń medycznych oraz/lub sportowych przez podwykonawcę za symboliczną złotówkę. Sprzedaż premiowa oferowana byłaby jedynie podwykonawcom stale współpracującym ze Spółką oraz wykonującym świadczenia na zasadzie wyłączności zgodnie z regulaminem obowiązującym w Spółce. Działania te są podejmowane tylko i wyłącznie w celu zwiększenia oraz zabezpieczenia sprzedaży i atrakcyjności usług oferowanych przez Spółkę, dlatego pozostają w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością. Wnioskodawca planuje zaliczać koszt zakupu pakietów medycznych oraz sportowych do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż pakietów nastąpi wg opodatkowania podstawową stawką VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy wydatek związany z nabyciem pakietów świadczeń medycznych oraz sportowych odsprzedawanych podwykonawcom można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych...
  2. Czy ustalając taką cenę sprzedaży za „symboliczną złotówkę”, strony nie naruszą przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy zasadne jest odliczenie podatku VAT od zakupionych pakietów świadczeń...
  3. Czy Spółka dokonując sprzedaży premiowej może ustalać przychód w wysokości 1 zł...

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi odpowiedź na pytania w zakresie podatku CIT oznaczone nr 1 oraz nr 3.

Wniosek Spółki w zakresie pytania dotyczącego podatku VAT zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

Nabycie pakietów świadczeń medycznych/sportowych w celu ich premiowej odsprzedaży podwykonawcom zdaniem Wnioskodawcy powinno stanowić w całości wydatek klasyfikowany jako koszt uzyskania przychodów. Wydatek noże stanowić koszt uzyskania przychodów gdy spełni warunek z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: updop):

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.....

Zdaniem Spółki ten warunek został spełniony, ponieważ dokonanie takiego wydatku będzie miało na celu uatrakcyjnienie współpracy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Spółki, a w tym przede wszystkim zabezpieczenie utrzymywania długofalowej współpracy z tymi podmiotami (zachęcenie podwykonawców do dalszej, stałej współpracy na wyłączność oraz zachęcenie do intensyfikacji współpracy poprzez zaoferowanie korzystnych zasad współpracy). W praktyce utrzymywanie/intensyfikacja dotychczasowej współpracy przekładać się będzie na uzyskiwane przez Spółkę przychody oraz zabezpieczenie stałego źródła przychodów.

Wydatki związane z uatrakcyjnieniem współpracy ze Spółką mają wpływ na wzrost oraz rozszerzenie sprzedaży, a co się z tym wiąże również pozyskanie klienta i uzyskanie przychodu. Bez wątpienia, celem wydatków związanych ze sprzedażą premiową jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Będzie tak nawet wtedy, gdy sprzedaż faktycznie nie wzrośnie lub wzrośnie nieznacznie. Dzięki takiej ofercie Spółka ma nadzieję na poprawę konkurencyjności swojej oferty współpracy, również na nawiązanie współpracy z nowymi podwykonawcami, dzięki którym możliwe będzie generowanie większych przychodów ze sprzedaży.

Ponadto warto zauważyć, iż taki wydatek nie został umieszczony w zamkniętym katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (art. 16 updop).

Nabycie wyżej opisywanych pakietów każdorazowo jest dokumentowane fakturą VAT.

Ad. 3.

Zasad prowadzenia sprzedaży premiowej pakietów dla podwykonawców nie regulują żadne przepisy prawa. W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: updop) (oraz art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: updof), przychodem jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Ponieważ zgodnie z uzgodnieniami dokonywanymi pomiędzy Spółką i jej podwykonawcami, sprzedaż pakietów świadczeń, będących przedmiotem sprzedaży premiowej, następuje w cenie 1 zł, to cenę promocyjną należy uznać za cenę określoną w umowie, która odpowiada wysokości przychodu z tytułu sprzedaży towaru i usług.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że wysokość przychodu ustala się z uwzględnieniem udzielonych każdorazowo rabatów. Niewątpliwie sprzedaż promocyjna, w tym sprzedaż za 1 zł, spełniają definicję bonifikaty. Jednocześnie, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podobnie jak ustawa o VAT, nie zawierają ograniczeń co do możliwości stosowania przez podatników bonifikat oraz ich wielkości.

W rezultacie należy uznać, że sprzedawca powinien, zgodnie z art. 12 ust. 3 updop (oraz art. 14 ust. 1 updof), ustalić przychód w wysokości ceny netto umieszczonej na fakturze. W omawianym przypadku będzie to kwota 1 zł za jeden pakiet.

Stosownie do art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu, o którym mowa wyżej, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e (ust. 1 e, 1 h i 1i updof), dzień wydania rzeczy, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim, wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.