IPPB5/423-1050/12-2/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wydatki Spółki na nabycie świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1 Prawa energetycznego, jak i uiszczanie opłaty zastępczej obliczanej w sposób określony w art. 9a ust. 2 tej ustawy, są kosztami uzyskania przychodu pośrednio związanymi z uzyskiwanymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej, wobec czego, stosownie do treści art. 15 ust. 4d u.p.d.p. (CIT) są potrącalne w dacie ich poniesienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.10.2012 r. (data wpływu 19.10.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • kwalifikacji podatkowej wydatków ponoszonych przez Spółkę na nabycie, w celu umorzenia, świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych oraz w zakresie momentu poniesienia przedmiotowych wydatków – jest prawidłowe,
  • kwalifikacji podatkowej wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z uiszczeniem opłaty zastępczej oraz w zakresie momentu poniesienia przedmiotowych wydatków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.10.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji podatkowej wydatków ponoszonych przez Spółkę na nabycie, w celu umorzenia, świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz w zakresie momentu poniesienia przedmiotowego wydatku a także w zakresie kwalifikacji podatkowej wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z uiszczeniem opłaty zastępczej i w zakresie momentu poniesienia przedmiotowej opłaty.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskująca Spółka prowadzi przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625, ze zm.) i zajmuje się obrotem energią elektryczną, sprzedając tę energię odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym wnioskująca Spółka na podstawie art. 9a ust. 1 Prawa energetycznego jest obowiązana uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi U świadectwo pochodzenia, potwierdzające wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, albo uiścić opłatę zastępczą, obliczoną w sposób określony w ust. 8a tegoż artykułu Prawa energetycznego. Z treści art. 9e ust. 13 i 14 Prawa energetycznego wynika, że Prezes U na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, któremu przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia, umarza w drodze decyzji to świadectwo pochodzenia w całości albo w części. Świadectwo pochodzenia umorzone do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego jest uwzględniane przy rozliczeniu wykonania obowiązku określonego w art. 9a ust. 1 w poprzednim roku. Opłaty zastępcze, o których wyżej mowa, należy uiszczać na wyodrębnione rachunki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. W celu realizacji wymienionych obowiązków ustawowych wnioskująca Spółka ponosi wydatki na nabycie praw majątkowych wynikających ze świadectwa pochodzenia, które w myśl treści art. 2 pkt 2 lit. d) ustawy o giełdach towarowych – są towarem giełdowym dopuszczonym do obrotu na danej giełdzie towarowej, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 ze zm.), bądź ponosi wydatki na opłatę zastępczą, będącą alternatywnym sposobem wywiązania się z obowiązku odpowiedniego udziału energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnego źródła energii, w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy wydatki Spółki na nabycie świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1 Prawa energetycznego, jak i uiszczanie opłaty zastępczej obliczanej w sposób określony w art. 9a ust. 2 tej ustawy, są kosztami uzyskania przychodu pośrednio związanymi z uzyskiwanymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej, wobec czego, stosownie do treści art. 15 ust. 4d u.p.d.p. (CIT) są potrącalne w dacie ich poniesienia...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Zasady ujmowania poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów regulują przepisy art. 15 ust. 4 - 4d u.p.d.p.

I tak koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami to koszty poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (art. 15 ust. 4 u.p.d.p.) albo odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzenia takiego sprawozdania, albo złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego – są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (art. 15 ust. 4b u.p.d.p.), odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie (art. 15 ust. 4c u.p.d.p.).

Jednocześnie koszty inne niż wyżej wskazane są potrącalne w dacie ich poniesienia, a w przypadku gdy dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalne do długości okresu, którego dotyczą (art. 15 ust. 4d u.p.d.p.).

Podniesiono, że prawa majątkowe wynikające z opisanych we wniosku świadectw pochodzenia, stosownie do dyspozycji art. 9e ust. 6 Prawa energetycznego są zbywalne i stanowią towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26.10.2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. nr 121, poz. 1019 ze zm.).

W ocenie Wnioskodawcy przedmiotowego towaru giełdowego nie można wiązać w sposób bezpośredni ze sprzedażą energii elektrycznej, gdyż związek ten przybiera raczej charakter funkcjonalny wynikający z obowiązującego systemu gospodarki energią elektryczną, a w konsekwencji ponoszonych przez podatnika wydatków na nabycie świadectw pochodzenia nie można bezpośrednio łączyć z jego przychodami z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

Analogicznie, zdaniem Wnioskodawcy, należy zakwalifikować wydatki na opłatę zastępczą będącą alternatywnym sposobem wywiązania się z obowiązku odpowiedniego udziału energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej, obowiązującą z mocy samego prawa (ex lege).

Wobec powyższego, według Spółki, na postawione w pkt 69 przedmiotowego wniosku pytanie, należy odpowiedzieć twierdząco. Przy czym, zdaniem wnioskującej Spółki, zgodnie z art. 15 ust. 4e u.p.d.p. za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, w którym ujęto (zaksięgowano) koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłby ujętych, jako koszt rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie:
  • kwalifikacji podatkowej wydatków ponoszonych przez Spółkę na nabycie, w celu umorzenia, świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych oraz w zakresie momentu poniesienia przedmiotowych wydatków – za prawidłowe,
  • kwalifikacji podatkowej wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z uiszczeniem opłaty zastępczej oraz w zakresie momentu poniesienia przedmiotowych wydatków – za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy poinformować, iż:

  • w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 maja 2012 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 03 lipca 2012 r., Nr 74, poz. 397 - został ogłoszony jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 czerwca 2012 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2012 r., Nr 1059 - został ogłoszony jednolity tekst ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, oraz
  • w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 maja 2012 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 19 marca 2010 r., Nr 48, poz. 284 - został ogłoszony jednolity tekst ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.