IPPB5/423-1013/14-4/KS | Interpretacja indywidualna

1) Czy wydatek na organizację imprezy integracyjnej opisanej w stanie faktycznym jako Sytuacja 1, stanowi koszt uzyskania przychodu dla Spółki?2) Czy wydatek poniesiony na nabycie posiłków i napojów podczas spotkania, opisanego w stanie faktycznym jako Sytuacja 2, stanowi koszt uzyskania przychodu dla Spółki?3) Czy wydatek poniesiony na nabycie posiłków podczas spotkania, opisanego w stanie faktycznym jako Sytuacja 3, stanowi koszt uzyskania przychodu dla Spółki?
IPPB5/423-1013/14-4/KSinterpretacja indywidualna
 1. catering
 2. impreza integracyjna
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. napoje
 5. posiłki
 6. pracownik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych:

 • na organizację imprezy integracyjnej opisanej w stanie faktycznym jako Sytuacja 1 - jest prawidłowe,
 • na nabycie posiłków i napojów podczas spotkania opisanego w stanie faktycznym jako Sytuacja 2 -jest prawidłowe,
 • na nabycie posiłków podczas spotkania opisanego w stanie faktycznym jako Sytuacja 3 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację imprezy o charakterze integracyjnym oraz spotkań organizacyjnego i podsumowującego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność w zakresie transportu i spedycji. Pracownicy Spółki zatrudnieni są w W. (siedziba Spółki), Wr. oraz M. (dodatkowe miejsca prowadzenia działalności, zwane dalej „oddziałami”). Spółka funkcjonuje w międzynarodowej grupie kapitałowej i procesy decyzyjne Spółki podlegają w przeważającej części zasadom obowiązującym w tej grupie.

Sytuacja 1.

Na koniec roku Spółka organizuje dwie imprezy integracyjne dla Zarządu oraz wszystkich pracowników w W. oraz we Wr. (dalej „impreza” lub „impreza integracyjna”). W imprezie nie uczestniczą inne osoby, niż Zarząd i pracownicy Spółki. Impreza nie ma celu socjalnego, a jej koszty pokrywane są ze środków bieżących Spółki. Impreza odbywa się przed Świętami Bożego Narodzenia, aby wzmocnić więź między pracownikami poprzez lepsze zintegrowanie się oraz możliwość złożenia życzeń świąteczno-noworocznych. Ponadto istotnym punktem imprezy jest omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem firmy, planów i strategii. Na imprezę do centrali przeważnie przyjeżdżają pracownicy z M., natomiast z uwagi na dużą odległość - pracownicy z Wr. nie bywają na tej imprezie, organizują oni własną imprezę o takim samym charakterze w oddziale we Wr.. Dzięki tego rodzaju imprezom integracyjnym pracownicy mogą się osobiście poznać oraz - w przypadku imprezy organizowanej w centrali - mogą bezpośrednio omówić wszelkie kwestie związane z relacjami oddział M. - centrala. Impreza organizowana jest najczęściej w restauracji, gdzie zamawiane są posiłki i napoje towarzyszące spotkaniu (w tym napoje alkoholowe), w ramach ustalonej przez Spółkę z restauracją kwoty. Spotkanie nie ma charakteru wystawnego, reprezentacyjnego, a kwoty wydawane na jego organizację są zwyczajowe. Spółka nie sporządza listy pracowników biorących udział w tej imprezie, udział w imprezie jest dobrowolny. Spółka nie ewidencjonuje ilości spożytych przez danego pracownika posiłków i napojów, nie przyporządkowuje zamówień złożonych podczas spotkania do danego pracownika.

Sytuacja 2.

W ciągu roku Prezes Zarządu Spółki (aktualnie w Spółce funkcjonuje jednoosobowy Zarząd) zaprasza na lunch lub kolację (spotkanie odbywa się w godzinach ustalonych w Spółce jako przerwa lunchowa lub po godzinach pracy) dyrektora lub kierownika działu bądź osobę zarządzającą oddziałem, w celu omówienia spraw organizacyjnych Spółki. Z uwagi na fakt, iż omawiane kwestie dotyczą spraw pracowniczych lub bardzo poufnych spraw związanych z funkcjonowaniem Spółki w międzynarodowej grupie kapitałowej, Prezes Zarządu organizuje takie spotkanie poza siedzibą Spółki bądź jej oddziału. Najczęściej jest to spotkanie w restauracji, któremu towarzyszy konsumpcja, a więc zamawiane są posiłki oraz napoje, w tym alkoholowe. Spotkanie nie ma charakteru wystawnego, reprezentacyjnego, a kwoty wydawane na jego organizację są zwyczajowe. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa, ponieważ ma ono charakter wyłącznie służbowy i służy omówieniu ważnych kwestii firmowych. A z uwagi na fakt, iż spotkanie odbywa się w bardzo małym gronie (2-3 osoby), wszyscy czują się zobowiązani zamówić jakiś posiłek nawet, jeśli nie spożyją go, albo spożyją w niewielkim stopniu.

Sytuacja 3.

Na koniec każdego miesiąca Spółka organizuje w swojej siedzibie spotkanie podsumowujące dla pracowników siedziby centrali Spółki w W.. Celem spotkania jest omówienie wyników finansowych oraz innych spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem firmy, w tym omówienie problemów występujących w poszczególnych działach i sposobów ich rozwiązania. Spotkanie trwa około 1 godziny i odbywa się w godzinach lunchu. Na spotkanie zamawiany jest posiłek, najczęściej pizza, albo inne danie na wynos. Kwoty wydawane na posiłki spożywane podczas spotkania są zwyczajowe. Udział pracowników w spotkaniu jest obowiązkowy. Spółka nie ewidencjonuje ilości faktycznie spożytych przez danego pracownika posiłków (kawałków pizzy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy wzięcie udziału w imprezie integracyjnej, opisanej w stanie faktycznym jako Sytuacja 1, prowadzi do powstania u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy Spółka powinna zwiększać przychody pracowników z tytułu umowy o pracę w związku z tym, że wzięli oni udział w imprezie integracyjnej...
 2. Czy wydatek na organizację imprezy integracyjnej opisanej w stanie faktycznym jako Sytuacja 1, stanowi koszt uzyskania przychodu dla Spółki...
 3. Czy należy ustalić przychód pracowników Spółki uczestniczących w spotkaniu opisanym w stanie faktycznym jako Sytuacja 2, w sytuacji, gdy obecność pracowników na tym spotkaniu jest obowiązkowa, a służby kadrowo- księgowe nie mają wiedzy, jaka wartość zamówienia przypadała dla poszczególnych uczestników spotkania...
 4. Czy wydatek poniesiony na nabycie posiłków i napojów podczas spotkania, opisanego w stanie faktycznym jako Sytuacja 2, stanowi koszt uzyskania przychodu dla Spółki...
 5. Czy należy ustalić przychód pracowników Spółki uczestniczących w spotkaniu opisanym w stanie faktycznym jako Sytuacja 3, w sytuacji, gdy obecność pracowników na tym spotkaniu jest obowiązkowa, a służby kadrowo- księgowe nie mają wiedzy, jaka wartość zamówienia przypadała dla poszczególnych uczestników spotkania...
 6. Czy wydatek poniesiony na nabycie posiłków podczas spotkania, opisanego w stanie faktycznym jako Sytuacja 3, stanowi koszt uzyskania przychodu dla Spółki...

Przedmiotem interpretacji jest rozstrzygnięcie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych tj. w zakresie pytań we wniosku oznaczonych numerami 2, 4 i 6. W zakresie zagadnień dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 2

Zdaniem Spółki, koszty imprezy integracyjnej będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 updop. Zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. l6 ust. 1 powołanej ustawy. Koszty spotkań integracyjnych nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 updop, zatem dla kwalifikacji tego rodzaju wydatków do kosztów podatkowych, istotne jest istnienie związku między ponoszonym wydatkiem a osiąganymi przychodami lub zabezpieczeniem ich źródła.

Wydatki ponoszone przez Spółkę z jej środków obrotowych, w związku z organizacją dla pracowników imprezy opisanej w stanie faktycznym jako Sytuacja 1, są związane pośrednio z prowadzoną przez Spółkę działalnością. Mają one na celu poprawę atmosfery pracy jak też dają możliwość wymiany doświadczeń, omówienia kwestii związanych z podsumowaniem działalności Spółki w mijającym roku, omówienia planów na przyszły rok. Stosowana formuła imprezy integracyjnej przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy pracowników, co z kolei przekłada się na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów. W związku z powyższym istnieje związek wymienionych kosztów z przychodem uzyskiwanym przez Spółkę.

Ad. 4

Zdaniem Spółki, koszty posiłków i napojów poniesione podczas spotkania Zarządu z pracownikiem, będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 updop. Zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 powołanej ustawy. Koszty spotkania z pracownikiem nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 updop, zatem dla kwalifikacji tego rodzaju wydatków do kosztów podatkowych, istotne jest istnienie związku między ponoszonym wydatkiem a osiąganymi przychodami lub zabezpieczeniem ich źródła.

Wydatki ponoszone przez Spółkę na posiłki i napoje podczas spotkania opisanego w stanie faktycznym jako Sytuacja 2, są związane wyłącznie z prowadzoną przez Spółkę działalnością. Na spotkaniu omawiane są poufne kwestie związane z pracownikami i organizacją pracy, funkcjonowaniem Spółki w grupie kapitałowej, planowanymi zmianami, nowymi pomysłami związanymi z poprawą efektywności działalności Spółki. Stosowana formuła spotkania przyczynia się do swobodnego wyrażenia swoich opinii, obaw pracownika uczestniczącego spotkaniu, przez innych pracowników. Spotkanie nie ma charakteru wyłącznie konsumpcyjnego, ponieważ konsumpcja jest zupełnie uboczna i występuje z uwagi na miejsce spotkania (restauracja). Charakter spotkania jest wyłącznie służbowy i przekłada się na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów (omawiane są nowe możliwości pozyskania klientów) ale też ma na celu zabezpieczenie źródła przychodów (omawiane są sposoby poprawy efektywności pracy, sprzedaży, zarządzania oraz korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowaniem Spółki na rynku i w grupie kapitałowej). W związku z powyższym istnieje związek wymienionych kosztów z przychodem uzyskiwanym przez Spółkę, a zatem wydatek Spółki na posiłki i napoje podczas spotkania pracownika z Zarządem, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Ad. 6

Zdaniem Spółki, koszty posiłków poniesione podczas spotkania pracowników, będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 updop. Zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 powołanej ustawy. Koszty spotkania pracowników nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 updop, zatem dla kwalifikacji tego rodzaju wydatków do kosztów podatkowych, istotne jest istnienie związku między ponoszonym wydatkiem a osiąganymi przychodami lub zabezpieczeniem ich źródła.

Wydatki ponoszone przez Spółkę na posiłki podczas spotkania opisanego w stanie faktycznym jako Sytuacja 3, są związane wyłącznie z prowadzoną przez Spółkę działalnością. Na spotkaniu omawiane są kwestie związane z działalnością Spółki. Charakter spotkania jest wyłącznie służbowy i przekłada się na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów (omawiane są możliwości zwiększenia sprzedaży, ustalenia dotyczące cen) ale też ma na celu zabezpieczenie źródła przychodów (omawiane są sposoby poprawy efektywności pracy i sprzedaży). W związku z powyższym istnieje związek wymienionych kosztów z przychodem uzyskiwanym przez Spółkę, a zatem wydatek Spółki na posiłki podczas spotkania pracowników, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych:
 • na organizację imprezy integracyjnej opisanej w stanie faktycznym jako Sytuacja 1 - jest prawidłowe,
 • na nabycie posiłków i napojów podczas spotkania, opisanego w stanie faktycznym jako Sytuacja 2 - jest prawidłowe,
 • na nabycie posiłków podczas spotkania, opisanego w stanie faktycznym jako Sytuacja 3 - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Z powyższego wynika, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami (tzn. wydatki takie są uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ w rezultacie ich poniesienia podatnik może oczekiwać zwiększenia swoich przychodów), w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. 

Kosztami podatkowymi są m.in. tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji, czyli np. w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych (integracyjnych).

W każdej sytuacji jednakże trzeba sprawdzić, jaki jest cel takiego spotkania. W przypadku, jeżeli wydatki poniesione zostały na zorganizowanie spotkania integracyjnego mającego na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawy atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. Jeśli jednak spotkanie nie służy takiemu celowi, a przebywanie pracowników ze sobą czy konsumpcja są celem samym w sobie, to w takim przypadku nie można uznać, że wydatki poniesione na organizację takiej imprezy mają związek z przychodem, wobec czego nie stanowią one kosztu uzyskania przychodów.

Należy także pamiętać o wyłączeniach wynikających z uregulowań zawartych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Tak więc aby wydatki na organizację imprezy dla pracowników mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, muszą zostać sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy, a nie z funduszu socjalnego.

Z kolei, zgodnie art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Spółki kapitałowe działają poprzez swoje organy. Chociaż istnienie organów Spółki nie wiąże się bezpośrednio z uzyskiwaniem przez Spółkę przychodu, jednakże ustawodawca określił, że wynagrodzenia wypłacane z tytułu pełnienia funkcji członków rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących są kosztami uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów nie będą natomiast wydatki, inne niż wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, ponoszone na rzecz osób wchodzących w skład ww. organów, w związku z wykonywaniem przez nie swoich obowiązków jako członków tych organów.

Należy także zauważyć, że z treści powołanego wyżej art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, nie wynika wykluczenie z kosztów podatkowych wydatków na rzecz obsługi przedmiotowych organów, które związane są z funkcjonowaniem samej jednostki. Wydatki ponoszone przez Spółkę, które nie mają charakteru osobowego (nie stanowią przysporzenia majątkowego dla tych osób), lecz związane są z funkcjonowaniem obligatoryjnych organów Spółki mogą stanowić koszty podatkowe pod warunkiem spełnienia ogólnej reguły, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z punktu widzenia możliwości zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów istotnym jest wykazanie przez podatnika związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów.

Dodatkowo zauważyć należy, że w celu wykazania związku pomiędzy kosztem, a przychodem podatnik musi dysponować wymaganymi przez prawo dowodami. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Z tak udokumentowanych wydatków winno ponadto wynikać, że mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wielkość osiąganych przez podatnika przychodów. W zakresie obowiązków podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy.

Ad. 2

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie transportu i spedycji. Pracownicy Spółki zatrudnieni są w W. (siedziba Spółki), Wr. oraz M. (dodatkowe miejsca prowadzenia działalności). Spółka funkcjonuje w międzynarodowej grupie kapitałowej i procesy decyzyjne Spółki podlegają w przeważającej części zasadom obowiązującym w tej grupie.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego Sytuacja 1 dotyczy dwóch imprez integracyjnych organizowanych dla Zarządu oraz wszystkich pracowników Spółki w W. oraz we Wr.. Spółka podaje, że w przedmiotowej imprezie nie uczestniczą inne osoby, niż Zarząd i pracownicy Spółki.

Zdaniem tutejszego organu stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego wydatki ponoszone przez Spółkę z jej środków obrotowych w związku z organizacją dla pracowników imprezy integracyjnej opisanej w stanie faktycznym jako Sytuacja 1, związane są z prowadzoną przez Spółkę działalnością, jest prawidłowe. Jak podaje Wnioskodawca, przedmiotowe imprezy mają na celu poprawę atmosfery pracy, jak też dają możliwość wymiany doświadczeń, omówienia kwestii związanych z podsumowaniem działalności Spółki w mijającym roku, omówienia planów na przyszły rok. Ponadto stosowana formuła imprezy integracyjnej przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy pracowników, co z kolei przekłada się na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów.

W związku z powyższym wskazać należy, że istnieje związek poniesionych przez Spółkę kosztów z osiąganymi przychodami. W ocenie tutejszego organu w danej sprawie nie znajduje także zastosowania art. 16 ust. 1 ustawy. Koszty te spełniają więc założenia art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej i jako takie stanowią koszty uzyskania przychodów.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania oznaczonego numerem 2 jest prawidłowe.

Ad. 4

Opisana we wniosku Sytuacja numer 2 dotyczy spotkań organizowanych przez Prezesa Zarządu Spółki, na które zapraszani są dyrektor lub kierownik działu bądź osoba zarządzającą oddziałem. Spotkania te organizowane są w celu omówienia spraw organizacyjnych Spółki. Z uwagi na fakt, że omawiane kwestie dotyczą spraw pracowniczych lub bardzo poufnych spraw związanych z funkcjonowaniem Spółki w międzynarodowej grupie kapitałowej, spotkania te organizowane są poza siedzibą Spółki i jej oddziału.

Wydatki ponoszone przez Spółkę na posiłki i napoje podawane podczas przedmiotowego spotkania związane są z prowadzoną przez Spółkę działalnością. Na spotkaniu omawiane są kwestie związane z pracownikami, organizacją pracy, funkcjonowaniem Spółki w grupie kapitałowej, planowanymi zmianami, poprawą efektywności działalności Spółki. Spotkanie ma charakter wyłącznie służbowy i przekłada się na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów (omawiane są nowe możliwości pozyskania klientów) ale też ma na celu zabezpieczenie źródła przychodów (omawiane są sposoby poprawy efektywności pracy, sprzedaży, zarządzania oraz korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowaniem Spółki na rynku i w grupie kapitałowej). Podczas spotkania konsumpcja występuje z uwagi na miejsce spotkania (restauracja) i ma charakter wyłącznie uboczny.

W związku z powyższym istnieje związek wymienionych kosztów z przychodami uzyskiwanym przez Spółkę, a zatem wydatki Spółki poniesione na posiłki i napoje podawane podczas spotkania pracowników z Zarządem, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego numerem 4 jest prawidłowe.

Ad. 6

Pytanie numer 6 dotyczy wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z organizacją w siedzibie Spółki na koniec każdego miesiąca spotkań podsumowujących dla pracowników siedziby centrali Spółki w W.. Celem spotkania jest omówienie wyników finansowych Spółki oraz innych spraw bieżących związanych z jej funkcjonowaniem, w tym omówienie problemów występujących w poszczególnych działach i sposobów ich rozwiązania.

We wniosku o wydanie interpretacji Spółka podała, że wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na posiłki podawane podczas spotkań opisanych powyżej związane są wyłącznie z prowadzoną przez Spółkę działalnością. Na spotkaniu omawiane są kwestie związane z działalnością Spółki. Charakter spotkania jest wyłącznie służbowy i przekłada się na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów (omawiane są możliwości zwiększenia sprzedaży, ustalenia dotyczące cen) ale też ma na celu zabezpieczenie źródła przychodów (omawiane są sposoby poprawy efektywności pracy i sprzedaży). W związku z powyższym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatek Spółki na posiłki podawane podczas spotkania pracowników, będą stanowiły, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów, gdyż istnieje związek wymienionych kosztów z przychodami uzyskiwanymi przez Spółkę. W danej sprawie nie znajduje także zastosowania art. 16 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.