IPPB4/4511-1324/15-4/MS1 | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
IPPB4/4511-1324/15-4/MS1interpretacja indywidualna
 1. członkowie
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. zarząd
 4. świadczenia
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin przekazywania zryczałtowanych zaliczek i podatków
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 7. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 grudnia 2015 r. (data nadania 31 grudnia 2015 r., data wpływu 4 stycznia 2016 r.) na wezwanie nr IPPB4/4511-1324/15-2/MS1 z dnia 21 grudnia 2015 r. (data nadania 22 grudnia 2015 r., data doręczenia 28 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.

Z uwagi na braki formalne pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. nr IPPB4/4511/1324/15-2/MS1 (data nadania 22 grudnia 2015 r., data doręczenia 28 grudnia 2015 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia danych identyfikacyjnych, doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego, oraz dokonania stosownej opłaty.

Pismem z dnia 30 grudnia 2015 r. (data nadania 31 grudnia 2015 r., data wpływu 4 stycznia 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił braki w terminie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 2015 roku Wnioskodawca osiągnie przychód z art. 13 punkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako Prezes Zarządu Komisarycznego do dnia 18 kwietnia 2015 r. w kwocie 500 zł. I od tego samego dnia jako Prezes Zarządu R. w kwocie 700 zł. Płatnik, czyli R. jako jednostka organizacyjna X. – osoba prawna, wypłaca Wnioskodawcy ten ekwiwalent w różnych wysokościach i różnym czasookresie, np. 500 zł za pierwsze półrocze, stosuje tylko koszty miesiąca, w którym wypłaca, tj. 111,25 zł, a od nadwyżki, tj. dochodu pobiera zaliczkę na podatek i przekazuje do urzędu skarbowego.

W piśmie z dnia 30 grudnia 2015 r., Wnioskodawca doprecyzował opis zdarzenia przyszłego o następujące informacje.

Funkcję Prezesa Zarządu Komisarycznego Wnioskodawca pełnił w R. w P, a następnie pełnił i pełni nadal funkcję Prezesa Zarządu w tym samym R. w P. Ogród ten podlega jako struktura wewnętrzna pod X., posiadający osobowość prawną i jako płatnik jest osobą prawną. Jest też organizacją pożytku publicznego mającą zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. o następujące informacje.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.o następujące informacje.

Czy rozliczając przychód z tego źródła za 2015 rok, Wnioskodawca może odliczyć roczną kwotę kosztów, tj. 1335 zł, czy też tylko kwotę kosztów wykazaną przez Płatnika w PIT-11... Wnioskodawca nadmienia, że jest to ekwiwalent pieniężny z tytułu pełnienia funkcji przez cały 2015 r. o następujące informacje.

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługują mu roczne koszty uzyskania przychodu, gdyż w R. wypłaty ekwiwalentu pieniężnego mogą nastąpić dopiero po 30 czerwca danego roku, tj. po uzyskaniu środków finansowych od działkowców. R. jest organizacją pożytku publicznego.o następujące informacje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Jak stanowi art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami z działalności wykonywanej osobiście, są przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

W myśl natomiast art. 13 pkt 7 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W świetle powyższych przepisów – przychody otrzymywane przez osoby należące do składów zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych stanowią odrębną – od przychodów osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich – kategorię przychodów.

Zgodnie z ukształtowanym przez doktrynę poglądem, za pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych uznaje się działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych.

Jak wynika z powyższego, obowiązkami społecznymi i obywatelskimi w przypadku czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych są obowiązki wynikające z funkcji np. radnego, posła czy senatora. Będą to przede wszystkim obowiązki związane z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej (zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej). Dotyczy to również określonych funkcji w ramach organizacji o charakterze społecznym (organizacje pozarządowe), w tym również w ramach wolontariatu. Powyższe oznacza, że pojęcie obowiązków społecznych i obywatelskich jest spełnione w przypadku czynności i zadań, związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych. Do pojęcia „pełnienia obowiązków społecznych” zaliczono zatem również prace w instytucjach reprezentujących daną społeczność zawodową.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca jako Prezes Zarządu Komisarycznego w R. w P. do dnia 18 kwietnia 2015 r. osiągnął przychód w kwocie 500 zł. Następnie od tego samego dnia jako Prezes Zarządu w R. w P. osiągnął przychód w kwocie 700 zł. Płatnik, czyli R. wypłaca Wnioskodawcy ten ekwiwalent w różnych wysokościach i różnym czasookresie, np. 500 zł za pierwsze półrocze, stosuje tylko koszty miesiąca, w którym wypłaca, tj. 111,25 zł, a od nadwyżki, tj. dochodu pobiera zaliczkę na podatek i przekazuje do urzędu skarbowego.

W celu prawidłowej kwalifikacji świadczeń jakie Wnioskodawca otrzymał w 2015 r. z tytułu działalności społecznej w Zarządzie R. do odpowiedniego źródła przychodów należy odnieść się do ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z późn. zm.), która została uchylona z dniem 19 stycznia 2014 r.

Zgodnie z art. 27 ust. 1ww. ustawy X. (PZD) posiada osobowość prawną. Stosownie do art. 27 ust. 2 tej ustawy, PZD działa poprzez swoje organy ustanowione ustawą oraz statutem. Jednostki organizacyjne PZD korzystają z osobowości prawnej PZD w ramach uprawnień i odpowiedzialności określonej statutem (art. 27 ust. 3).

Stosownie do art. 28 ust. 1 ww. ustawy, jednostkami organizacyjnymi PZD są:

 1. R. jako podstawowa jednostka organizacyjna;
 2. jednostki terenowe;
 3. jednostka krajowa.

Natomiast w myśl art. 28 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, organami samorządu PZD są:

 1. w rodzinnych ogrodach działkowych - walne zebranie (konferencja delegatów), zarząd, komisja rewizyjna i komisja rozjemcza;
 2. w jednostkach terenowych - zjazd delegatów, zarząd, komisja rewizyjna i komisja rozjemcza;
 3. w jednostce krajowej - Krajowy Zjazd Delegatów, Krajowa Rada, Krajowa Komisja Rewizyjna i Krajowa Komisja Rozjemcza.

Z zacytowanych przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wynika jednoznacznie, że tylko X. posiada osobowość prawną, natomiast jego jednostki organizacyjne, w tym R. korzystają jedynie z osobowości prawnej PZD w ramach uprawnień i odpowiedzialności określonej statutem.

Zatem osobą prawną w przedstawionym stanie faktycznym jest X. (PZD), a jego jednostkami organizacyjnymi są m.in. R, które jednak nie są osobami prawnymi.

Wypłacanych Wnioskodawcy świadczeń – wbrew jego twierdzeniu - nie sposób zatem zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem, pomimo tego, że Wnioskodawca pełnił funkcję Prezesa Zarządu Komisarycznego a następnie Prezesa Zarządu, to jednak świadczenia te nie zostały wypłacone osobie wchodzącej w skład organu stanowiącego osoby prawnej.

Mając na uwadze powyższe, wypłacone Wnioskodawcy przez R. świadczenia z tytułu działalności społecznej w organie (zarządzie) tego Ogrodu stanowią przychód wymieniony w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się zatem do wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu otrzymywania ww. świadczeń należy odwołać się do art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, że koszty uzyskania niektórych przychodów - w tym: z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 określa się wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2.

W myśl art. 22 ust. 2 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

 1. wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 2. nie mogą przekroczyć łącznie 2.002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 3. wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.668 zł 02 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
 4. nie mogą przekroczyć łącznie 2.502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że do świadczeń wypłacanych Wnioskodawcy w związku z działalnością społeczną w Zarządzie R., otrzymywanego od jednego podmiotu w różnych wysokościach i różnym czasookresie należy zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 111 zł 25 gr miesięcznie. Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawca uzyskał ww. świadczenie w ramach np. dwóch wypłat, każda w innym miesiącu może zastosować do ww. świadczeń koszty w łącznej kwocie 222 zł 50 gr. Zatem płatnik słusznie zastosował koszty miesięczne 111 zł 25 gr tylko dla miesiąca, w którym wypłacił Wnioskodawcy ekwiwalent za pierwsze półrocze w kwocie 500 zł jednorazowo.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie do art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Natomiast w myśl art. 42 ust. 1a ustawy podatkowej w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, w przypadku dwóch kolejnych wypłat ( 500 zł i 700 zł) należy zastosować do każdej z wypłat miesięczne koszty uzyskania przychodu (111 zł 25 gr) za miesiące, w których dokonano wypłaty przedmiotowego świadczenia. Po pomniejszeniu o miesięczne koszty uzyskania przychodu w kwocie 111 zł 25 gr po stronie Wnioskodawcy powstał dochód podlegający opodatkowaniu, od którego płatnik słusznie pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. Sumę przychodów z danego źródła, sumę kosztów oraz dochód lub stratę z tego źródła oraz sumę zaliczek pobranych w roku podatkowym płatnik był zatem zobowiązany wykazać w rocznej deklaracji. Wnioskodawca natomiast w zeznaniu rocznym – oprócz przychodu, kosztów uzyskania przychodów, dochodu/straty ze źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinien również uwzględnić kwotę pobranej przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy.

Zatem przy rozliczaniu przedmiotowych świadczeń, nie będą przysługiwały Wnioskodawcy roczne koszty uzyskania przychodu, a jedynie koszty za miesiące, w których Wnioskodawcy zostały wypłacone świadczenia.

W wyniku powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.