IPPB4/4511-1204/15-3/JK2 | Interpretacja indywidualna

1) Czy w związku z tym, że lokal mieszkalny został sprzedany wraz z wyposażeniem dokładnie wymienionego w akcie notarialnym sprzedaży (co umownie podwyższało cenę sprzedawanego lokalu) za koszty uzyskania przychodu pomniejszające wysokość należnego podatku można uznać koszty zakupu lodówki, okapu kuchennego, kuchenki gazowo-elektrycznej, wyposażenia łazienki wraz z meblami i oświetlenia, stałej zabudowy kuchni i szaf wnękowych w kuchni i przedpokoju?2) Czy do kosztów uzyskania przychodów pomniejszających wysokość należnego podatku można zaliczyć:a) koszty aktu notarialnego nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z zapłaconym podatkiem od czynności cywilnoprawnych,b) koszty aktu notarialnego przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność (przeniesienie własności)?
IPPB4/4511-1204/15-3/JK2interpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. meble
 3. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego kosztów aktu notarialnego nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z zapłaconym podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz kosztów aktu notarialnego przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność – jest prawidłowe,
 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego kosztów wyposażenia (zakup lodówki, okapu kuchennego, kuchenki gazowo-elektrycznej, wyposażenia łazienki wraz z meblami i oświetlenia, stałej zabudowy kuchni i szaf wnękowych w kuchni i przedpokoju) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni wraz z narzeczonym w 2009 r. aktem notarialnym nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu za cenę 86.000 zł. Środki na zakup i remont tego lokalu w całości pochodziły z kredytu hipotecznego. Tego samego roku aktem dokonano przekształcenia własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność (umowa przeniesienia prawa własności). Zakupiony lokal został poddany gruntownemu remontowi i wyposażeniu.

W 2011 r. Wnioskodawczyni wraz z narzeczonym sprzedała lokal wraz z wyposażeniem (lodówka, okap kuchenny, kuchenka gazowo-elektryczna, meble i oświetlenie łazienkowe, szafy wnękowe w kuchni i przedpokoju, stała zabudowa kuchni, stół z trzema krzesłami). Strony ustaliły, że ww. wyposażenie lokalu podnosi jego wartość, a co za tym idzie cenę sprzedaży. W akcie notarialnym sprzedaży wymieniono dokładnie jakie wyposażenie lokalu jest sprzedawane z lokalem. Lokal ten ostatecznie został sprzedany za kwotę 106.000 zł. Zgodnie z treścią aktu notarialnego dokumentującego ową sprzedaż, część sumy sprzedaży została przekazana do banku z tytułu spłaty kredytu hipotecznego finansującego zakup i remont sprzedawanego lokalu. Pozostałą część sumy sprzedaży w ciągu 2 lat od sprzedaży przeznaczona została na zakup działki pod budowę domu jednorodzinnego. W odpowiednim czasie zostało złożone rozliczenie PIT-39.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w związku z tym, że lokal mieszkalny został sprzedany wraz z wyposażeniem dokładnie wymienionego w akcie notarialnym sprzedaży (co umownie podwyższało cenę sprzedawanego lokalu) za koszty uzyskania przychodu pomniejszające wysokość należnego podatku można uznać koszty zakupu lodówki, okapu kuchennego, kuchenki gazowo-elektrycznej, wyposażenia łazienki wraz z meblami i oświetlenia, stałej zabudowy kuchni i szaf wnękowych w kuchni i przedpokoju...
 2. Czy do kosztów uzyskania przychodów pomniejszających wysokość należnego podatku można zaliczyć:
  1. koszty aktu notarialnego nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z zapłaconym podatkiem od czynności cywilnoprawnych,
  2. koszty aktu notarialnego przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność (przeniesienie własności)...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Ad. 1)

Zgodnie z artykułem art. 22 ust. 6 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) stanowią udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie jej posiadania. Wymienione wyposażenie stanowi udokumentowane fakturami VAT nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, dlatego można uznać je za koszty uzyskania przychodu, które pomniejszają wartość należnego podatku dochodowego. Ponadto fakt ten potwierdzony jest zapisem w akcie notarialnym sprzedaży (akt notarialny z zaznaczonym fragmentem, w którym jest mowa o wyposażeniu lokalu).

Ad. 2)

Koszty obydwu aktów notarialnych można potraktować jako koszty uzyskania przychodu pomniejszające wysokość należnego podatku, ponieważ są to udokumentowane koszty nabycia (art. 22 ust. 6 pkt 6c) i koszty zwiększające wartość nieruchomości (akt notarialny przekształcenia prawa do lokalu w odrębna własność).

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, sprzedaż ta nie jest źródłem przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec tego, w przypadku sprzedaży nieruchomości bądź udziału w niej decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z treści wniosku wynika, że w 2009 r. aktem notarialnym Wnioskodawczyni wraz z narzeczonym nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Tego samego roku aktem dokonano przekształcenia własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność (umowa przeniesienia prawa własności). W 2011 r. lokal wraz z wyposażeniem został sprzedany.

Moment przeniesienia prawa własności w prawie podatkowym określony jest zgodnie z normami prawa cywilnego. Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr z 2012 r., poz. 121, z późn. zm.) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zgodnie z art. 244 i 245 § 1 ww. ustawy stanowi ograniczone prawo rzeczowe, do ustanowienia którego stosuje się przepisy o przeniesieniu prawa własności.

Analizując powyższe wyjaśnić należy, że w sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.), za datę nabycia nieruchomości, od której upływa 5 letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można uznać dnia ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu. Nabycie, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, następuje bowiem w momencie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy Kodeks cywilny – „Własność i inne prawa rzeczowe”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości.

Wobec powyższego, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a więc z 2009 r.

W związku z powyższym, dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2009 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do jego nabycia do momentu sprzedaży nie upłynęło 5 lat.

Do oceny skutków podatkowych jego sprzedaży zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przy czym, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Do wydatków takich można zaliczyć przykładowo koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, koszty i opłaty sądowe, koszt uzyskania wypisu z ksiąg wieczystych itp. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy.

Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód.

W myśl art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy jego obliczenia.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Na mocy art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39) wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30 ust. 5 ww. ustawy).

Stosownie do art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość ww. nakładów, stosownie do art. 22 ust. 6e tej ustawy, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Natomiast w myśl art. 22 ust. 6f ww. ustawy, koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Wątpliwość Wnioskodawczyni wzbudziła kwestia zaliczenia do koszów uzyskaniu przychodu kosztów zakupu lodówki, okapu kuchennego, kuchenki gazowo-elektrycznej, wyposażenia łazienki wraz z meblami i oświetlenia, stałej zabudowy kuchni i szaf wnękowych w kuchni i przedpokoju (wyposażenia) oraz kosztów aktu notarialnego nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z zapłaconym podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz kosztów aktu notarialnego przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność (przeniesienie własności).

W świetle powyższego, definicję kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych ustawodawca precyzuje poprzez bezpośrednie wskazanie, że koszty takie stanowią m.in. udokumentowane koszty nabycia tej nieruchomości lub prawa majątkowego oraz udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Koszt nabycia, co do zasady określa umowa notarialna sprzedaży, na podstawie której podatnik staje się właścicielem nieruchomości. Kosztem nabycia bez wątpienia będzie zatem cena jaka została zapłacona zbywcy za lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży niezależnie od tego, czy zakup ten jest sfinansowany kredytem bankowym, czy też środki na zakup lokalu pochodzą z oszczędności nabywcy. Takim kosztem będą także koszty tegoż aktu notarialnego.

Zatem, Wnioskodawczyni do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć koszty aktu notarialnego nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z zapłaconym podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz koszty aktu notarialnego przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność (przeniesienie własności).

Ponadto, do katalogu kosztów uzyskania przychodu w świetle art. 22 ust. 6c ww. ustawy, należy również zaliczyć udokumentowane koszty wytworzenia oraz udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, poczynione w czasie jej posiadania.

Podkreślenia wymaga, że nie stanowią nakładów zwiększających wartość lokalu wydatki poniesione na jego umeblowanie, wyposażenie. Tego rodzaju wydatki nie mogą zatem zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa przyjmuje się, że wyposażenie lokalu mieszkalnego w komplet mebli stanowiących stałą zabudowę, nie jest wydatkiem związanym z remontem (czy modernizacją) lokalu mieszkalnego – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 lutego 1999 r. sygn. akt I SA/Gd 250/97. Umeblowanie (nawet to w trwałej zabudowie) i zakup sprzętów AGD nie może być podstawą do zastosowania ulgi w odniesieniu do tych wydatków, bowiem jest to jedynie element wyposażenia mieszkania, zatem nie ma charakteru prac budowlanych. Stanowisko takie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 kwietnia 2006 r. sygn. akt II FSK 639/05.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny należy więc stwierdzić, że do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przedmiotowego lokalu Wnioskodawczyni może zaliczyć koszty aktu notarialnego nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z zapłaconym podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz koszty aktu notarialnego przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność (przeniesienie własności). Nie stanowią natomiast kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na zakupu lodówki, okapu kuchennego, kuchenki gazowo-elektrycznej, wyposażenia łazienki wraz z meblami i oświetlenia, stałej zabudowy kuchni i szaf wnękowych w kuchni i przedpokoju. Wydatki te nie stanowią nakładów poczynionych na przedmiotowy lokal mieszkalny w trakcie jego posiadania, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te w żaden sposób nie wpłynęły bowiem na podwyższenie wartości tego lokalu.

Końcowo należy zauważyć, że we własnym stanowisku Wnioskodawczyni powołała się na „ art. 22 ust. 6 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych nie przewiduje takiego przepisu, zatem organ uznał to za omyłkę pisarską i przyjął, że intencją Wnioskodawczyni był „ art. 22 ust. 6c ww. ustawy”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

II FSK 639/05 | Wyrok zwykłego składu NSA

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.