IPPB4/4511-1195/15-4/MS | Interpretacja indywidualna

Czy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, odsetek od spłacanego kredytu hipotecznego zaciągniętego na rzecz kupna lokalu mieszkalnego z garażem, przeznaczonych na wynajemjest właściwe?
IPPB4/4511-1195/15-4/MSinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. kredyt
 4. najem
 5. odsetki od kredytu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 3 listopada 2015 r. (data nadania 4 listopada 2015 r., data wpływu 6 listopada 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB4/4511-1195/15-2/MS z dnia 23 października 2015 r. (data nadania 23 października 2015 r., data doręczenia 29 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego wraz z garażem przeznaczonego na wynajem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego wraz z garażem przeznaczonego na wynajem.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-1195/15-2/MS z dnia 23 października 2015 r. (data nadania 23 października 2015 r., data doręczenia 29 października 2015 r.) tutejszy organ wezwał Wnioskodawcę o doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 3 listopada 2015 r. (data nadania 4 listopada 2015 r., data wpływu 6 listopada 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej i określenie możliwości obliczania podatku od uzyskanego dochodu z tytułu wynajmu mieszkania i garażu z odliczeniem odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego celem ich kupna. Wnioskodawca poinformował, że w dniu 22 maja 2015 r. przesłał wniosek do właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego (Urząd Skarbowy) o indywidualne określenie sposobu określenia podatku od dochodu z tytułu wynajmowanego lokalu mieszkalnego. W dniu 3 września 2015 r. Wnioskodawca otrzymał informację telefoniczną z ww. urzędu o tym, że przedmiotowy wniosek nie może zostać rozpatrzony przez ich organ, ze względu na brak odpowiednich pełnomocnictw. W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z analogiczną prośbą. Wnioskodawca jest żołnierzem zawodowym od 2002 r., służącym od 2007 r. w M., a od 2012 r. w W. W związku z długim czasem oczekiwania na przysługujące mieszkanie służbowe w 2009 r. Wnioskodawca wraz z małżonką powzięli decyzję o zakupie na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego z garażem. Lokal mieszkalny został zakupiony celem późniejszego wynajmu, z wykorzystaniem przez Wnioskodawcę i Jego żonę do momentu otrzymania należnego przydziału mieszkania służbowego. W momencie otrzymania decyzji z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o przyznaniu kwatery służbowej (Decyzja z dnia 25 lutego 2015 r.) niezwłocznie Wnioskodawca wraz z żoną opuścili zajmowane mieszkanie prywatne i przeznaczyli je, zgodnie z wcześniejszym zamiarem do wynajmu. Przychody z wynajmu osiągają od 7 kwietnia 2015 r., o czym 12 maja 2015 r. został pisemnie poinformowany macierzysty Urząd Skarbowy, wraz z informacją dotyczącą określenia formy opodatkowania (według skali podatkowej) oraz wskazania osoby Wnioskodawcy jako opodatkowanej całością przychodu. Umowa wynajmu mieszkania i garażu została zawarta na czas nieokreślony.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że nabycie lokalu mieszkalnego wraz z garażem miało miejsce w dniu 28 sierpnia 2009 r. Wnioskodawca podjął decyzję o amortyzacji lokalu mieszkalnego i garażu w wysokości 1,5% rocznie. Zapytanie Wnioskodawcy dotyczy wyłącznie odsetek od kredytu zapłaconych faktycznie po przekazaniu lokalu mieszkalnego i garażu na wynajem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, odsetek od spłacanego kredytu hipotecznego zaciągniętego na rzecz kupna lokalu mieszkalnego z garażem, przeznaczonych na wynajem jest właściwe...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Lokal mieszkalny z garażem został zakupiony wyłącznie z przeznaczeniem do wynajmu i z tego tytułu koszty odsetek kredytu hipotecznego powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. W związku z faktem, że Wnioskodawca jest żołnierzem zawodowym, posiada prawo do zakwaterowania w postaci kwatery służbowej (zgodnie z Rozdziałem 4 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej). Czekając na przydział mieszkania służbowego Wnioskodawca wraz z żoną dokonał zakupu lokalu mieszkalnego i wykorzystywali je do momentu wpłynięcia decyzji o przyznaniu kwatery służbowej. Po otrzymaniu decyzji lokal mieszkalny z garażem został niezwłocznie zwolniony i przeznaczony do pierwotnego celu jakim było wynajęcie lokatorom.

Wnioskodawca dodaje, że w przypadku, gdyby nie spodziewał się otrzymania mieszkania służbowego, nie podjąłby decyzji o zakupie lokalu mieszkalnego. Zakup był podyktowany chęcią przeznaczenia lokalu mieszkalnego do wynajmu. Dodatkowo Wnioskodawca chciałby zauważyć, że podobną interpretację indywidualną wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 11 lipca 2013 r., Nr IPTPB1/415-281/13-4/MD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) jednym ze źródeł przychodów jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z małżonką podjęli decyzję o zakupie lokalu mieszkalnego z garażem. Nabycie lokalu mieszkalnego wraz z garażem miało miejsce w dniu 28 sierpnia 2009 r. Mieszkanie zostało zakupione celem późniejszego wynajmu, z wykorzystaniem przez Wnioskodawcę i Jego żonę do momentu otrzymania należnego przydziału mieszkania służbowego. W momencie otrzymania decyzji z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o przyznaniu kwatery służbowej niezwłocznie Wnioskodawca wraz z żoną opuścili zajmowane mieszkanie prywatne i przeznaczyli je, zgodnie z wcześniejszym zamiarem do wynajmu. Wnioskodawca podjął decyzję o amortyzacji lokalu mieszkalnego i garażu w wysokości 1,5% rocznie.

Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

W przypadku opodatkowania dochodów z najmu według skali podatkowej, podatnik ma prawo do obniżania osiągniętego przychodu o koszty jego uzyskania.

W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas, gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty. Jednakże, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać jego związek z prowadzoną działalnością oraz to, że jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Ustawodawca wiąże bowiem koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodów, ewentualnie zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Należy przy tym podkreślić, że obowiązek jednoznacznego wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a przychodem, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła tego przychodu – każdorazowo spoczywa na podatniku.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, jeżeli:

 • pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) – w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu),
 • pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) – w wysokości różnicy
 • pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału – w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału.

Dla określenia zasad zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z najmu odsetek od kredytu znaczenie mają przepisy art. 23 ust. 1 pkt 32 i pkt 33 ustawy. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 32 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów), zaś w myśl art. 23 ust. 1 pkt 33 ustawy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji.

Z treści cytowanych przepisów wynika więc, że odsetki od kredytów, jeżeli zostały zapłacone i nie zwiększą kosztów inwestycji, mogą – co do zasady – stanowić koszt uzyskania przychodu.

Podkreślić jednak należy, że aby odsetki mogły stanowić koszty uzyskania przychodów, podatnik musi wskazać związek przyczynowo - skutkowy między poniesionymi wydatkami, a przychodami, co wynika z ogólnego przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów – art. 22 ust. 1 ww. ustawy. Istotne znaczenie dla zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów ma więc faktyczne przeznaczenie kredytu. Na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia faktu, że pobrane środki zostały przeznaczone na zakup lokalu mieszkalnego, z wynajmu którego uzyskuje dochody.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że poniesione (faktycznie zapłacone) po dniu przekazania lokalu wraz z garażem na wynajem wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego i garażu będącego przedmiotem najmu Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej wskazać należy, że rozstrzygnięcie w niej zawarte nie jest wiążące dla tutejszego organu. Wydane interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.