IPPB4/415-904/14-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1) Czy dopłata wpłacona przez Wnioskodawczynię na rzecz byłego małżonka w kwocie 72.212 zł jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?W przypadku odpowiedzi pozytywnej na 1 pytanie:2) Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 20 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 11 kwietnia 2001 r., pomiędzy Wnioskodawczynią i Jej byłym mężem oraz Spółdzielnią Mieszkaniową doszło do przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w L., na spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu. Wnioskodawczyni wraz z byłym mężem nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego na zasadzie współwłasności majątkowej małżeńskiej, tj. do majątku wspólnego.

W dniu 17 listopada 2006 r. Sąd Okręgowy orzekł rozwód, a w dniu 26 marca 2012 r. Sąd Rejonowy sprawie wydał wyrok o podziale majątku wspólnego (uprawomocnił się w dniu 6 listopada 2013 r.).

W skład majątku wspólnego wchodziło ww. spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz ruchomości (wyposażenie ww. mieszkania). W wyniku dokonanego podziału Wnioskodawczyni otrzymała na wyłączną własność ww. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz została zobowiązana do zapłaty byłemu mężowi tytułem dopłaty kwotę 100.762 zł, płatną w ratach, natomiast były mąż otrzymał na wyłączną własność ww. ruchomości. Wartość majątku wspólnego sąd ustalił na kwotę 203.256 zł, przy czym wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu biegły wycenił na kwotę 202.390 zł, wartość zaś ruchomości - na kwotę 866 zł.

Ponadto Sąd nakazał wstrzymanie wykonania opróżnienia ww. lokalu przez byłego małżonka, zamieszkującego w tym lokalu, do czasu otrzymania od gminy L. oferty najmu lokalu socjalnego.

Wnioskodawczyni od 2006 r. mieszka za granicą, a w ww. lokalu mieszka wyłącznie były mąż, który zadłużył je w ww. Spółdzielni na kwotę 39.245,39 zł (od grudnia 2006 r. do listopada 2013 r.). Ponadto przez ostatnie kilka lat były mąż tak bardzo zdewastował mieszkanie, że konieczny byłby generalny remont, aby mieszkanie mogło zostać sprzedane po cenie wskazanej przez biegłego.

Od kilku lat Wnioskodawczyni jest osobą bezrobotną, pozostającą na utrzymaniu obecnego męża wraz z dwójką dzieci pochodzących z małżeństwa z byłym mężem. Dlatego konieczność spłaty ww. zadłużenia do Spółdzielni, bieżącego regulowania czynszu do Spółdzielni oraz spłaty byłego męża było powodem decyzji o natychmiastowej sprzedaży ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Z uwagi jednak na wskazany powyższej stan mieszkania, wymagający generalnego remontu oraz sądowe wstrzymanie eksmisji z ww. lokalu byłego męża do czasu otrzymania oferty o najmie lokalu socjalnego ze strony gminy L. (do dnia sprzedaży lokalu żadnej takiej oferty nie otrzymał) oraz istnienie zadłużenia mieszkania, cena sprzedaży ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu musiała zostać obniżona do kwoty 140.000 zł, ponieważ nikt nie był zainteresowany zakupem zadłużonego, zdewastowanego mieszkania, a nadto z lokatorem, którego eksmisja może potrwać kilka dobrych lat. W dniu 10 grudnia 2013 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę przedwstępną sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu za łączną cena 140.000 zł, a w dniu 9 lipca 2014 r. została zawarta ostateczna umowa sprzedaży ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu za ww. cenę, pomimo tego, że nabywczyni nie chciała wykonać umowy przedwstępnej i Wnioskodawczyni musiała wynająć pełnomocnika do wykonania umowy przedwstępnej, gdyż nabywca chciał się uchylić od jej wykonania.

Wnioskodawczyni w okresie od grudnia 2013 r. do dnia 21 października 2014 r. wpłaciła łącznie na poczet ww. dopłaty na rzecz byłego męża kwotę 72.212,28 zł.

Nadto Wnioskodawczyni oświadcza, że zbycie przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dopłata wpłacona przez Wnioskodawczynię na rzecz byłego małżonka w kwocie 72.212 zł jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu...

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na 1 pytanie:

 1. Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zapłacona na rzecz byłego małżonka kwota 72.212 zł tytułem dopłaty jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży ww. prawa.

W świetle art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm. - zwaną dalej: „Ustawą”) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a, 52c oraz dochodów, od, których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W przypadku odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment jego nabycia. Tak więc niezbędne jest ustalenie momentu nabycia przez Wnioskodawczynię spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Wnioskodawczyni wskazała, że nabycie przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nastąpiło pierwotnie do majątku wspólnego małżonków, Wnioskodawczyni i jej byłego męża.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały zaś uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U, z 2012r., poz. 788, z późn. zm. - zwany dalej: „K.r.o.”).

W świetle zaś przepisu art. 31 § 1 K.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty te stanowią majątek wspólny małżonków. Natomiast przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Należy zauważyć, że ustawodawca ukształtował ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, jako wspólność łączna (wspólność bezudziałowa). Jak podkreśla się w doktrynie i judykaturze wspólność łączna charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym. Oznacza to, że małżonkowie nie mogą zatem rozporządzać tymi udziałami, jak również nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością - art. 35 K.r.o. Wspólność ta ulega przekształceniu dopiero z chwilą ustania wspólności ustawowej, co ma miejsce m.in. z chwilą ustania małżeństwa. Z tą też chwilą (chwilą ustania wspólności ustawowej) małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym stanowiącym ich dorobek (art. 501 K.r.o.).

Wnioskodawczyni podkreśliła, że zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, za datę nabycia nieruchomości lub prawa - w przypadku ich zbycia, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego), ale tylko wówczas jeżeli podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty lub dopłaty albo wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku podziału majątku mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Natomiast gdy podział odbył się w naturze, lecz w sposób, który był nieekwiwalentny i towarzyszyły mu spłaty lub dopłaty albo gdy wartość otrzymanej przez danego małżonka nieruchomości lub prawa przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tego udziału w nieruchomości lub prawie, który przekracza udział danego małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego.

Tak więc w każdej sytuacji, gdy w wyniku podziału majątku jeden z małżonków został zobowiązany do dopłaty (spłaty), mamy do czynienia z nieekwiwatentnym podziałem majątku. Po stronie małżonka zobowiązanego do dopłaty (spłaty) następuje bowiem nabycie majątku przekraczające pierwotnie posiadany przez niego udział w majątku wspólnym. Wynika to stąd, że część, w której przyznane na wyłączną własność składniki majątkowe przekraczają wartość udziału w majątku wspólnym, małżonek musi zapłacić odpowiednią kwotę ustaloną przez sąd. W tym zakresie niewątpliwie podatnik nabywa prawo własności nieruchomości i praw w rozumieniu analizowanego przepisu. Jak podkreśla się w doktrynie przez pojęcie nabycie użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy należy rozumieć każde zwiększenie aktywów majątku podatnika.

Analizując stan faktyczny objęty niniejszym wnioskiem na tle powyżej wskazanych regulacji prawnych stwierdzić należy, że dokonany podział majątku dorobkowego małżonków nie był ekwiwalentny, albowiem w jego wyniku Wnioskodawczyni otrzymała na wyłączną własność spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego za dopłata (spłatą) na rzecz byłego męża Wnioskodawczyni w wyniku ustania wspólności ustawowej. Na skutek ustania małżeństwa Wnioskodawczyni przysługiwał wyłącznie udział 1/2 w ww. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego (art. 501 k.r.o.). Udział tej samej wielkości należał do byłego męża. Jeżeli więc na skutek sądowego podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni otrzymała na wyłączną własność spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego podlegające podziałowi, to jest rzeczą oczywistą, że otrzymała więcej niż posiadał w chwili ustania wspólności majątkowej. To oznacza, że podział majątku stanowił dla Wnioskodawczyni nabycie udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, który to udział uprzednio należał do byłego męża.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni nabyła przedmiotowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w różnym czasie i w różny sposób:

 1. udział 1/2 odpowiadający udziałowi w majątku wspólnym nabyła w 2001 r.,
 2. udział przekraczający jej udział w majątku wspólnym (1/2) nabyła w wyniku podziału majątku dorobkowego w 2013 r. (data uprawomocnienia się orzeczenia o podziale majątku wspólnego) podział ten był bowiem w sposób oczywisty nieekwiwalentny i przekraczał udział w majątku dorobkowym małżeńskim do jakiego prawo miała Wnioskodawczyni.

Dlatego też nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło odpowiednio w udziale 1/2 w 2001 r. oraz w udziale 1/2 w 2013 r., pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy należy oddzielnie liczyć w stosunku do każdego udziału jaki Wnioskodawczyni nabyła.

Z uwagi na to, że od końca roku, w którym nastąpiło nabycie udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na prawach wspólności ustawowej, tj. od końca 2001 r. minęło pięć lat, zatem ta część przychodu uzyskanego z dokonanego w lipcu 2014 r. odpłatnego zbycia (1/2 całego przychodu ze sprzedaży) nie będzie stanowić przychodu ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy, a tym samym nie będzie podlegała w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie odpłatne zbycie udziału nabytego w wyniku podziału majątku dorobkowego w 2013 r. Dokonując oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia w lipcu 2014 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2013 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego (1/2) należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn, zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 łit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zatem w myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Zgodnie z art. 30e ust. 2 ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 ustawy, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d ustawy, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 1 ustawy).

W tym miejscu należy dodać, że brak jest legalnej definicji pojęcia kosztów odpłatnego zbycia, stąd też należy stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez zbywającego, które są konieczne, aby transakcja zbycia mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością, np, koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem odpłatnego zbycia nieruchomości itp.).

Należy dodatkowo zaznaczyć, że w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni poniosła tego rodzaju koszty, to koszty te dotyczyły całego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które w udziale 1/2 nabyła w 2001 r. oraz w udziale 1/2 w 2013 r. Jak powyżej stwierdzono, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega wyłącznie zbycie udziału nabytego w 2013 r. W związku z tym 1/2 przychodu podlegająca opodatkowaniu będzie mogła zostać obniżona wyłącznie o 1/2 poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów odpłatnego zbycia. Połowa kosztów odpłatnego zbycia przypada bowiem na udział 1/2 nabyty w 2001 r. Jeżeli więc przychód przypadający na ten udział nie podlega opodatkowaniu, to rozliczeniu nie będą też podlegały koszty odpłatnego zbycia przypadające na ten udział.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 6c ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Wysokość tych nakładów, ustała się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Przepis art. 22 ust. 6c ustawy, w sposób jednoznaczny stanowi, co może być uznane za koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Przepis ten posługuje się pojęciem kosztu nabycia oraz udokumentowanych nakładów.

Biorąc pod uwagę powyższe, jeśli chodzi o odpłatne zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego ponad udział w majątku dorobkowym małżonków, kosztem uzyskania przychodu może być m.in. udokumentowana kwota faktycznej dopłaty (spłaty) na rzecz byłego męża, ponieważ mieści się ona w kategorii kosztów nabycia, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy. Dopłata (spłata) stanowi bowiem wydatek na nabycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, który na skutek ustania wspólnoty majątkowej należał do męża Wnioskodawczyni.

Zatem kwota spłaty na rzecz męża dotycząca tego udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, który należał do niego może stanowić koszt nabycia zbywanego udziału, o który Wnioskodawczyni może pomniejszyć uzyskany z odpłatnego zbycia przychód.

Podkreślić należy, że przywołany przepis zezwala na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udokumentowanych kosztów nabycia lub wytworzenia, powiększonych o udokumentowane nakłady, poczynionych w czasie posiadania nieruchomości lub prawa.

Należy podkreślić, że użycie czasu dokonanego przy określeniu kosztów uzyskania przychodu oznacza, że wydatki muszą być przez podatnika faktycznie poniesione, czyli zapłacone. Stąd też brak zapłaty jest równoznaczny z brakiem możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania o należną, lecz nie dokonaną faktycznie na rzecz męża dopłatę (spłatę).

W świetle przepisu art. 30e ust. 4 ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody,o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Reasumując, Wnioskodawczyni nabyła udziały w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w dwu datach: w 2001 r. nabyła 1/2 udziału na zasadzie wspólności ustawowej oraz w 2013r. nabyła kolejny udział 1/2 w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego.

Z uwagi na to, że od końca roku, w którym nabyto udział na zasadzie wspólności ustawowej, a więc od końca 2001 r. minęło pięć lat, odpłatne zbycie spółdzielczego prawa do lokalu nastąpiło w lipcu 2014 r., zatem odpłatne zbycie tego udziału nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy, tak więc uzyskany przychód z odpłatnego zbycia tego udziału nie będzie podlegał w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Natomiast opodatkowaniu podlegać będzie pozostała 1/2 część przychodu z odpłatnego zbycia udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2014 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego. Opodatkowanie nastąpi na zasadzie art. 30e ust. 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. Podatek wynosi 19%, przy czym przychód z odpłatnego zbycia stanowi 1/2 ceny zbytego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (1/2 x 14 000 zł = 70.000 zł) pomniejszona o połowę kosztów odpłatnego zbycia (o ile były poniesione). Natomiast dochodem jest różnica pomiędzy kwotą tak ustalonego przychodu (70.000 zł) a kosztami jego uzyskania określonymi w art. 22 ust. 6c ustawy, do których Wnioskodawczyni może zaliczyć faktycznie zapłaconą dopłatę (spłatę) na rzecz byłego męża (72.212 zł).

Uznać zatem należy, że skoro przychód ze sprzedaży ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu był mniejszy od kosztów jego uzyskania, czyli wysokości spłaty uiszczonej na rzecz byłego męża z tytułu przyznania na wyłączną własność Wnioskodawczyni spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, to oznacza to, że nie wystąpił dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu należy dodać, że cena sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest niższa od ceny wskazanej w 2012 r. przez biegłego sądowego (202.390 zł). Obniżenie ceny lokalu wynikało z kilku czynników.

Po pierwsze, od dnia sporządzenia opinii przez biegłego sądowego lokal został przez byłego męża doprowadzony do tak złego stanu, że wymagał on przed sprzedażą generalnego remontu (koszty koniecznego remontu wynoszącego kilkanaście tysięcy złotych), aby móc uzyskać na wolnym rynku cenę wskazaną przez biegłego kilka lat wcześniej.

Po drugie, w lokalu wciąż zamieszkuje były mąż Wnioskodawczyni, którego eksmisja została w 2012 r. sądownie wstrzymana do czasu otrzymania od gminy L. oferty najmu lokalu socjalnego, to zaś może potrwać kilka dobrych lat (do dnia sprzedaży były mąż żadnej takiej oferty nie otrzymał).

Po trzecie, Wnioskodawczyni od czasu, kiedy wyprowadziła się z przedmiotowego lokalu w 2006 r. i wyjechała zagranicę musi opłacać koszty związane z mieszkaniem, czynsz plus media, pomimo tego, że sama jest osobą bezrobotną, pozostającą na utrzymaniu swojego obecnego męża i wychowującą dwójkę dzieci, na których utrzymanie były mąż nie kwapi się łożyć. Wnioskodawczyni przed sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie miała możliwości zrobienia remontu zdewastowanego lokalu, a także nie mogła pozwolić sobie na dalsze ponoszenie dużych wydatków na lokal (w którym nie mieszka) do czasu eksmisji jej byłego męża do lokalu socjalnego. Zatem cena sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest niższa niż wskazana w 2012 r. przez biegłego rzeczoznawcę, co wynika z ww. uzasadnionych przyczyn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

W odniesieniu do przedstawionych kwot podanych we wniosku, organ informuje, że ewentualne przeliczenia, jakich należałoby dokonać nie należą do kompetencji tut. organu. Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy. W związku z powyższym tut. organ nie może odnieść się do kwot wskazanych przez Wnioskodawczynię.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.