IPPB3/4510-864/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

1) Jaki będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży Udziałów w Sp. z o.o. przez SPV ?2) Jaki będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia Udziałów Sp. z o.o. jako wynagrodzenia w ramach umowy datio in solutum celem spłaty wierzytelności SPV wynikającej z nabycia przez SPV obligacji wyemitowanych przez spółkę kapitałową z siedzibą w RP ?
IPPB3/4510-864/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. obligacje
 3. spłata
 4. wartość nominalna
 5. wierzytelność
 6. wymiana udziałów
 7. zbycie udziału
 8. świadczenie w miejsce wypełnienia (Datio in solutum)
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2015 r. (data wpływu 15 października 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada siedzibę w Polsce, w przyszłości ma pełnić funkcję spółki holdingowej <dalej SPV, Spółka albo Wnioskodawca>. W przyszłości nastąpi wniesienie aportem do SPV udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego więcej niż jednej sp. z o.o. z siedzibą na terytorium RP <dalej Udziały Sp. z o.o.> przez ich dotychczasowego udziałowca będącego spółka kapitałową z siedzibą w jednym z państw UE <dalej Udziałowiec>, W zamian za nabyte 100% udziałów sp. z o.o. dających 100% głosów na zgromadzeniu wspólników sp. z o.o. SPV wyda Udziałowcowi udziały we własnym podwyższonym kapitale zakładowym <dalej Transakcja Aportu>. Przy okazji aportu nie zostaną dokonane jakiekolwiek dopłaty pieniężne ani przez SPV ani przez Udziałowca.

W przyszłości nie można wykluczyć, że SPV

 • sprzeda całość albo cześć Udziałów Sp. z o.o.;
 • zbędzie Udziały Sp. z o.o. jako wynagrodzenie w ramach umowy datio in solutum celem spłaty zobowiązania SPV wynikającego z nabycia przez SPV obligacji wyemitowanych przez spółkę kapitałową z siedzibą w RP.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwości co do podatkowych konsekwencji planowanych działań.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Jaki będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży Udziałów w Sp. z o.o. przez SPV ...
 2. Jaki będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia Udziałów Sp. z o.o. jako wynagrodzenia w ramach umowy datio in solutum celem spłaty wierzytelności SPV wynikającej z nabycia przez SPV obligacji wyemitowanych przez spółkę kapitałową z siedzibą w RP ...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „updop”), dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami SPV dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Z powyższego przepisu wynika, że jeżeli SPV, która nabyła jako aport Udziały w Sp. z o.o. dające jej bezwzględną większość głosów na zgromadzeniu wspólników Sp. z o.o. i będzie zbywać udziały w Sp. z o.o., to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia Udziałów w Sp. z o.o. zaliczyć będzie mogła równowartość nominalnej wartości udziałów wydanych w Udziałowcowi w zamian za wniesione aportem Udziały w sp. z o.o.

Reasumując, zgodnie z art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych SPV będzie uprawniona w przypadku sprzedaży Udziałów w sp. z o.o. do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów wydanych Udziałowcowi w zamian za wniesione przez niego do SPV jako aport Udziały w sp. z o.o. w ramach Transakcji Aportu.

Reasumując, zgodnie z art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych SPV będzie uprawniona w przypadku zbycia Udziałów Sp. z o.o. jako wynagrodzenia w ramach umowy datio in solutum celem spłaty wierzytelności SPV wynikającej z nabycia przez SPV obligacji wyemitowanych przez spółkę kapitałową z siedzibą w RP do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów wydanych Udziałowcowi w zamian za wniesione przez niego do SPV jako aport Udziały w sp. z o.o. w ramach Transakcji Aportu.

Takie stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2011r. (sygn. akt IBPBI/2/423-122/11/SD),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 maja 2011 r. (sygn. akt IPPB3/423-189/11-5/AG),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r. (sygn. akt IPPB3/423-801/11-2/AG),
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 kwietna 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-122/11/SD;
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 czerwca 2011 r., sygn. IBPB1/2/423-324/11/JD;
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 maja 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-190/12/AP.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.