IPPB3/4510-863/15-2/JBB | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż udziałów lub ich zbycie w celu umorzenia, tj. zastosowanie art.7 ust.2, art.12 ust.4 pkt 3 i art. 15 ust.1i updop.
IPPB3/4510-863/15-2/JBBinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. przychód
  3. sprzedaż udziałów
  4. umorzenie udziałów
  5. wierzytelność
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz.643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13.10.2015r. (data wpływu 15 października 2015r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie konsekwencji podatkowych związanych ze sprzedażą udziałów lub ich zbyciem w celu umorzenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych związanych ze sprzedażą udziałów lub ich zbyciem w celu umorzenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada siedzibę w Polsce, jest rezydentem podatkowym Polski, w przyszłości ma pełnić funkcję spółki holdingowej (dalej SPV, Spółka albo Wnioskodawca).W przyszłości może nastąpić transakcja polegająca na nabyciu przez SPV udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego więcej niż jednej sp. z o.o. (dalej Udziały Sp. z o.o.). Udziały Sp. z o.o. zostaną nabyte przez SPV jako wynagrodzenie w formie niepieniężnej przy zastosowaniu instytucji datio in solutum, która w prawie polskim jest opisana w art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; dalej: „KC”). Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa.

Zobowiązanie, z którego zwalniać się będzie dłużnik przenosząc własność Udziałów sp. z o.o., będzie wynikała z objęcia przez dłużnika (dalej Dłużnik) obligacji wyemitowanych przez SPV i obowiązku ich opłacenia. Wartość rynkowa Udziałów sp. z o.o. otrzymanych jako wynagrodzenie w formie niepieniężnej na dzień zawarcia umowy datio in solutum, będzie równa wartości zobowiązania, które ulegnie wygaśnięciu w skutek zawarcia tej umowy czyli wartości zobowiązania z tytułu objęcia przez Dłużnika obligacji wyemitowanych przez SPV czyli będzie równa wartości emisyjnej tych obligacji.

W przyszłości nie można wykluczyć, że SPV sprzeda całość albo cześć Udziałów sp. z o.o.; zbędzie część albo całość Udziałów sp. z o.o. na rzecz sp. z o.o. w celu dokonania ich umorzenia w ramach procedury dobrowolnego umorzenia.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwości co do podatkowych konsekwencji planowanych działań.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Jaki będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży Udziałów w Sp. z o.o. przez SPV ...
  2. Jaki obliczyć przychód, który powstanie po stronie SPV w przypadku zbycia przez SPV Udziałów Sp. z o.o. na rzecz Sp. z o.o. w celu umorzenia (procedura umorzenia dobrowolnego) ...

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania pierwszego), zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.) <dalej: updop>, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Stosownie do treści art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami SPV dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie.

Mając na uwadze, że Udziały w sp. z o.o. zostaną nabyte przez SPV w wyniku umowy datio in solutum czyli przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze) o którym mowa w art. 14a updop to należy uznać, że w przypadku ich sprzedaży dla obliczenie wysokości kosztu uzyskania przychodu z tej transakcji zastosowanie znajdzie art. 15 ust. 1i updop i tym sam wysokość kup będzie równa wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze). Mając na uwadze, że transakcje dotyczące udziałów w sp. z o.o. nie są opodatkowane VAT to nie będzie trzeba dokonywać pomniejszenia o naliczonych podatek VAT. Ponadto, skoro udziały w sp. z o.o. nie podlegają amortyzacji dla celów podatkowych to nie będzie także konieczne dokonania korekty o sumę odpisów amortyzacyjnych.

Reasumując, zgodnie z art. 15 ust. li ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych SPV będzie uprawniona w przypadku sprzedaży Udziałów w sp. z o.o. do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości równej wartości zobowiązania, które ulegnie wygaśnięciu w skutek zawarcia umowy datio in solutum z Dłużnikiem czyli wartości zobowiązania z tytułu objęcia przez Dłużnika obligacji wyemitowanych przez SPV czyli będzie równa wartości emisyjnej tych obligacji.

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania drugiego), stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 3 updop do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia.

Mając na uwadze, że Udziały w sp. z o.o. zostaną nabyte przez SPV w wyniku umowy datio in solutum czyli przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze) o którym mowa w art. 14a updop to należy uznać, że w przypadku ich sprzedaży dla obliczenie wysokości kosztu uzyskania przychodu z tej transakcji zastosowanie znajdzie art. 15 ust. li updop i tym sam wysokość kup będzie równa wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze). Mając na uwadze, że transakcje dotyczące udziałów w sp. z o.o. nie są opodatkowane VAT to nie będzie trzeba dokonywać pomniejszenia o naliczonych podatek VAT. Ponadto, skoro udziały w sp. z o.o. nie podlegają,amortyzacji dla celów podatkowych to nie będzie także konieczne dokonania korekty o sumę odpisów amortyzacyjnych.

Reasumując, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 15 ust. li ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych SPV w przypadku zbycia przez SPV Udziałów sp. z o.o. na rzecz sp. z o.o. w celu umorzenia przychód SPV z tego tytułu należy obliczyć poprzez pomniejszenie wartości wynagrodzenia uzyskanego przez SPV od sp. z o.o. z tytułu zbycia Udziałów w sp. z o.o. celem umorzenia o wartość zobowiązania, które ulegnie wygaśnięciu w skutek zawarcia umowy datio in solutum z Dłużnikiem czyli wartości zobowiązania z tytułu objęcia przez Dłużnika obligacji wyemitowanych przez SPV czyli będzie równa wartości emisyjnej tych obligacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.