IPPB3/4510-844/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Możliwość zaliczenia odsetek od kredytu oraz pożyczki, przeznaczonych na nabycie udziałów, do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.
IPPB3/4510-844/15-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. kapitalizacja
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. kredyt
  4. nabycie
  5. odsetki
  6. pożyczka
  7. udział
  8. zapłata
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2015 r. (data wpływu 9 października 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy zapłacone albo skapitalizowane odsetki od kredytu udzielonego Wnioskodawcy na podstawie Umowy Kredytu przez Bank w celu sfinansowania zapłaty ceny za kupione udziały Spółki, zapłacone albo skapitalizowane po dniu nabycia tych udziałów, będą stanowiły dla Wnioskodawcy w całości koszty uzyskania przychodów w podatku CIT w momencie ich zapłaty albo kapitalizacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy zapłacone albo skapitalizowane odsetki od kredytu udzielonego Wnioskodawcy na podstawie Umowy Kredytu przez Bank w celu sfinansowania zapłaty ceny za kupione udziały Spółki, zapłacone albo skapitalizowane po dniu nabycia tych udziałów, będą stanowiły dla Wnioskodawcy w całości koszty uzyskania przychodów w podatku CIT w momencie ich zapłaty albo kapitalizacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku CIT w Polsce („Wnioskodawca”). W dniu 2 września 2015 r. Wnioskodawca nabył łącznie 100 % udziałów w spółce z o.o. z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („Spółka”). Transakcja nabycia udziałów Spółki została przez Wnioskodawcę sfinansowana: (i) kredytem K, .inwestycyjnym (ok. 9/10 zapłaconej ceny za udziały) oraz (ii) środkami własnymi Wnioskodawcy (ok. 1/10 zapłaconej ceny za udziały).

Na zakup udziałów Spółki Wnioskodawca zaciągnął w złotych polskich oprocentowany kredyt inwestycyjny udzielony Wnioskodawcy przez bank z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („Bank”) na podstawie umowy kredytowej („Umowa Kredytu”). Bank nie jest powiązany w żaden sposób ze Spółką lub z Wnioskodawcą. Na podstawie Umowy Kredytu, Spółka zobowiązała się do płatności odsetek od tego kredytu na rzecz Banku; płatność odsetek będzie miała miejsce po dniu nabycia udziałów Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, w świetle art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) i pkt 11 oraz w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, zapłacone albo skapitalizowane odsetki od kredytu udzielonego Wnioskodawcy na podstawie Umowy Kredytu przez Bank w celu sfinansowania zapłaty ceny za kupione udziały Spółki, , zapłacone albo skapitalizowane po dniu nabycia tych udziałów, będą stanowiły dla Wnioskodawcy w całości koszty uzyskania przychodów w podatku CIT w momencie ich zapłaty albo kapitalizacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) i pkt 11 oraz w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, zapłacone albo skapitalizowane odsetki od kredytu udzielonego Wnioskodawcy na podstawie Umowy Kredytu przez Bank w celu sfinansowania zapłaty ceny za kupione udziały Spółki, zapłacone albo skapitalizowane po dniu nabycia tych udziałów, będą stanowiły dla Wnioskodawcy w całości koszty uzyskania przychodów w podatku CIT w momencie ich zapłaty albo kapitalizacji.

W świetle art . 15 ust. 1 ustawy o CIT ..kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust 1 <ustawy o CIT>.” Zgodnie z art . 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o CIT ..nie uważa się za koszty uzyskania przychodu: wydatków: a) na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), z tym że (...).”Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT „nie uważa się za koszty uzyskania przychodu naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)”. Z kolei w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT wskazano, iż „nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych”.

Na gruncie ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie bądź zachowanie źródła przychodów i które nie zostały wyłączone z kosz­tów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Określony wydatek nie wymieniony w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów podatkowych, może zatem stanowić koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu zachodzi związek przyczynowo skutkowy tego typu, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu albo zachowanie (zabezpieczenie) źródła przychodu. Ustawodawca przewiduje możliwość zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów w ustawie o CIT, dopiero w momencie ich zapłaty. Z tego można więc wnioskować, iż z punktu wiedzenia ustawodawcy odsetki na gruncie podatku CIT należy kwalifikować w ciężar kosztów uzyskania przychodu w momencie zapłaty - a nie w momencie zawarcia umowy, z której takie odsetki będą wynikać, czy nawet w momencie kiedy są naliczone, lecz nie zapłacone.

W tym świetle, zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od kredytu udzielonego na podstawie Umowy Kredytu w celu sfinansowania zapłaty ceny za kupione udziały Spółki, zapłacone po dniu nabycia tych udziałów, będą stanowiły dla Wnioskodawcy w całości koszty uzyskania przychodów w podatku CIT - w momencie ich zapłaty bądź kapitalizacji.

Zdaniem Wnioskodawcy, do odsetek od kredytów zaciągniętych na sfinansowanie nabycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej nie ma jednocześnie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. Przepis ten stanowi wprost, iż ..nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (...) wydatków na (...) nabycie (...) udziałów (...) wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (...).” Użycie przez ustawodawcę, w tym artykule, sformułowania ‘wydatki na nabycie oznacza, Ze do kosztów uzyskania przychodów - dopiero z chwilą sprzedaży udziałów - zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów, bez których poniesienia nie byłoby możliwe skuteczne nabycie udziałów. Typowymi kosztami warunkującymi nabycie udziałów są niewątpliwie zapłacona cena udziałów i inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem.

Natomiast odsetki od kredytów związane są ze źródłem finansowania, a więc nie są wydatkami na nabycie udziałów. Odsetki od takich kredytów nie stanowią wydatków na nabycie udziałów, albowiem odsetki te niewątpliwie pozostają w związku z przychodami podatnika, a więc stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty (kapitalizacji).

Powyższe stanowisko Spółki zostało wielokrotnie potwierdzone przez Ministra Finansów w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydawanych w zbliżonych stanach faktycznych (zdarzeniach przyszłych). W interpretacji indywidualnej z dnia 23 kwietnia 2014 r. (nr IPPB3/423-128/14-2/MC) Minister Finansów uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, iż „art . 16 ust 1 pkt 8 <ustawy o CIT> nie będzie miał zastosowania do stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego opisanego powyżej. Odsetki od zaciągniętego kredytu/ pożyczki nie są bowiem wydatkami na nabycie udziałów i Nabywanej Spółki lecz zapłata za finansowanie, wobec czego będą one kosztem uzyskania przychodu w dacie ich zapłaty łub kapitalizacji”. Identyczne z powyższym stanowisko przedstawił Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 4 września 2013 r. (nr ITPB3/423-254/13/PST), wskazując, iż „odsetki od kredytu /pożyczki zaciągniętej na nabycie udziałów /akcji mogą stanowić koszty uzyskania przychodów dla Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 <ustawy o CIT> - pod warunkiem prawidłowego udokumentowania, w momencie zapłaty - stosownie do art . 16 ust 1 pkt 11 <ustawy o CIT>. Natomiast skapitalizowane odsetki od kredytu / pożyczki będą mogły stanowić dla kredytobiorcy pożyczkobiorcy koszty uzyskania przychodów, zgodnie z dyspozycją art . 16 ust. 1 pkt 10 lit. a <ustawy o CIT>, w dacie ich kapitalizacji”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.