IPPB3/4510-476/15-2/DP | Interpretacja indywidualna

Konsekwencje podatkowe zbycia przez spółkę osobową wniesionych do niej udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
IPPB3/4510-476/15-2/DPinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. nabycie
 3. przedmiot
 4. przychód
 5. spółka osobowa
 6. wkłady niepieniężne
 7. wydatek
 8. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodów podatkowych i kosztów ich uzyskania w sytuacji zbycia przez spółkę jawną udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wniesionych do niej jako wkład niepieniężny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodów podatkowych i kosztów ich uzyskania w sytuacji zbycia przez spółkę jawną udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wniesionych do nie jako wkład niepieniężny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi działalność gospodarczą i podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych (podatek CIT) na terytorium Polski od całości osiąganych dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W związku z planowanym podjęciem działalności obejmującej nabywanie i sprzedaż udziałów/akcji/wkładów w innych spółkach, Wnioskodawca zostanie wspólnikiem spółki osobowej prowadzącej działalność w zakresie obrotu udziałami/akcjami, w tym zakresie albo dokonana wniesienia wkładu pieniężnego albo nabędzie ogół praw i obowiązków od obecnego wspólnika ww. Sp. j. w zamian za wynagrodzenie pieniężne.

W związku z zainteresowaniem działalnością Sp. j. w zakresie obrotu udziałami/akcjami także ze strony innego podmiotu - partnera biznesowego Wnioskodawcy (dalej: „Wspólnik”), do ww. Sp. j. przystąpi także ww. Wspólnik. Wspólnik ten wniesie do ww. Sp. j. w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) posiadane przez siebie udziały w innej spółce prawa handlowego. Podział praw do udziału w zyskach Sp. j. zostanie ustalony z uwzględnieniem wartości rynkowej wkładu każdego ze wspólników uczestniczących w Sp. j.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia krótki opis spółki (dalej: Spółka), której udziały będą przedmiotem aportu do Sp. j. przez Wspólnika:

Spółka ta obecnie stanowi spółkę komandytową (SK), w której Wspólnik jest komandytariuszem. Wartość wkładów, które pierwotnie objął Wspólnik, wyniosła określoną kwotę X zł (był to wkład pieniężny, jego wysokość widoczna jest w KRS Spółki). Objęcie ww. wkładu było neutralne podatkowo, w szczególności wydatki na objęcie ww. wkładu nie zostały rozpoznane jako KUP dla celów podatku CIT.

W międzyczasie dokonane zostało podwyższenie wkładu posiadanego przez Wspólnika w SK o określoną kwotę Y (kwoty podwyższenia wkładów są widoczne w KRS Spółki). Środki pieniężne, którymi został pokryty ww. wkład pieniężny, zostały przeznaczone na sfinansowanie strat, które powstały w trakcie działalności prowadzonej przez ww. spółkę, (tj. na pokrycie strat z lat ubiegłych);

Łącznie zatem wkłady wniesione przez Wspólnika do ww. Spółki (jako komandytariusza) wyniosły łącznie kwotę X + Y. W efekcie, należy podkreślić, iż Wspólnik wydatkował na objęcie / podwyższenie wkładów w SK kwotę w wysokości X + Y.

Wydatki poniesione przez Wspólnika na podwyższenie wkładów w ww. SK w żadnym momencie nie zostały rozpoznane dla celów podatku CIT jako KUP.

Obecnie planowane jest przekształcenie ww. SK w spółkę z o.o. (dalej zwana Sp. o.o.);

Na potrzeby przekształcenia wycena majątku (aktywów netto) ww. SK nastąpi według metody bilansowej. Wskutek dokonanych podwyższeń wkładu Wspólnika wartość bilansowa majątku SK (czyli aktywów netto) będzie na tyle wysoka, iż zostanie wyodrębniony kapitał zakładowy + kapitał zapasowy. W bilansie przekształcenia wartość majątku netto przypadająca na poszczególnego wspólnika zostanie zaprezentowana w kwocie netto, tj. brak będzie pozycji w zakresie ujemnych zysków z lat ubiegłych (tj. wartość bilansowa kapitałów SK (aktywów netto) będzie wynikiem pomniejszenia wartości wkładów wspólników wniesionych do SK (podwyższonych w przypadku Wspólnika) proporcjonalnie o straty z lat ubiegłych); sposób prezentacji kapitałów w bilansie spółki przekształconej (Sp. o.o.) nie zmienia faktu, iż Wspólnik wydatkował na objęcie / podwyższenie wkładów kwotę X + Y zł.

Możliwe, iż w trakcie przekształcenia drugi wspólnik SK nie przystąpi do przekształconej Sp. z o.o. i zostanie spłacony, zaś Wspólnik zostanie jedynym udziałowcem przekształconej Sp. z o.o. (de facto dojdzie do zbycia w celu umorzenia udziału w Sp. z o.o., jaki przypadłby na drugiego wspólnika). W efekcie, Wspólnik zostanie jedynym udziałowcem spółki przekształconej - zaś majątek Sp. z o.o. (aktywa netto) będzie obejmować majątek SK (aktywa netto SK wg wyceny bilansowej) przypadający na Wspólnika.

W związku z charakterem prowadzonej działalności, Sp. j. może nabywać (obejmować) kolejne udziały (akcje) w innych spółkach kapitałowych, jak również może zbyć na rzecz podmiotu trzeciego udziały (akcje) otrzymane uprzednio w formie wkładu niepieniężnego, w szczególności udziały w SP. o.o. (przekształconej z SK). W przypadku sprzedaży ww. udziałów w SP. z o.o. cena sprzedaży udziałów stanowiących przedmiot wkładu do Sp. j. będzie odpowiadała ich wartości rynkowej.

Wnioskodawca podkreśla, iż wydatki na nabycie będących przedmiotem wkładu Wspólnika do Sp. j. zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT nie zostaną rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów do czasu zbycia udziałów przez Sp. j. Ponadto, wydatki na nabycie (objęcie) udziału spełniają wszystkie warunki wynikające z ogólnych zasad traktowania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT). W szczególności wydatki na nabycie (objęcie) udziałów będących przedmiotem sprzedaży: (i) zostały faktycznie poniesione przez Wspólnika, (ii) ich poniesienie było skierowane na osiągnięcie przychodów z tytułu transakcji sprzedaży udziałów, (iii) nie zostały dotychczas zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wspólnika.

W związku z powyższym Wnioskodawca pragnie potwierdzić, w jaki sposób na gruncie przepisów ustawy o CIT powinien ustalić wysokość przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z transakcją sprzedaży przez Sp. j. udziałów wniesionych do niej w formie wkładu niepieniężnego przez Wspólnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku sprzedaży przez Sp. j. udziałów w Sp. o.o. wniesionych do niej w formie wkładu niepieniężnego przez Wspólnika, przychodem dla Wnioskodawcy będzie - w proporcji ustalonej na podstawie przyjętego podziału praw do udziału w zysku Sp. j. - cena należna Sp. j. z tytułu sprzedaży udziałów będących przedmiotem wkładu niepieniężnego do Sp. j...
 2. Czy w przypadku sprzedaży przez Sp. j. udziałów wniesionych do niej w formie wkładu niepieniężnego, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie - w proporcji ustalonej na podstawie przyjętego podziału praw do udziału w zysku Sp. j. - wartość wydatków poniesionych na nabycie przedmiotu wkładu, niezaliczonych dotychczas do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - tj. w opisanej sytuacji zasadniczo kwota wydatków historycznie poniesionych przez Wspólnika na objęcie / podwyższenie wkładu (w łącznej wysokości X + Y zł) w SK, przekształconej następnie w Sp. o.o....

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku sprzedaży przez Sp. j. udziałów wniesionych do niej w formie wkładu niepieniężnego, przychodem dla Wnioskodawcy będzie - w proporcji ustalonej na podstawie przyjętego podziału praw do udziału w zysku Sp. j. - cena należna Sp. j. z tytułu sprzedaży udziałów będących przedmiotem wkładu (tj. z tytułu sprzedaży udziałów w Sp. o.o.).

Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży przez Sp. j. udziałów wniesionych do niej przez Wspólnika w formie wkładu niepieniężnego, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie - w proporcji ustalonej na podstawie przyjętego podziału praw do udziału w zysku Sp. j. - wartość wydatków poniesionych na nabycie przedmiotu wkładu, niezaliczonych dotychczas do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - tj. w opisanej sytuacji będzie to kwota wydatków historycznie poniesionych przez Wspólnika na objęcie / podwyższenie wkładu do SK, przekształconej następnie w Sp. o.o. (w łącznej wysokości X + Y zł).

Uzasadnienie w zakresie pytania nr 1

 1. Status prawno-podatkowy spółki jawnej - przepisy KSH i ustawy o CIT

Stosownie do regulacji ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. Nr 1030 ze zm., dalej: KSH), spółka jawna jest spółką osobową, która może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywana (art. 8 § 1 oraz art. 22 § 1 KSH). Wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką (art. 22 § 2 KSH). Z analizy przepisów KSH wynika, że spółka jawna jest podmiotem, któremu ustawodawca nie przyznał osobowości prawnej.

Status spółki jawnej w świetle przepisów KSH ma istotne implikacje na gruncie podatku dochodowego; zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 ustawy o CIT, przepisów ustawy nie stosuje się do spółek niemających osobowości prawnej (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, która z dniem 1 stycznia 2014 r. - na mocy art. 1 ust. 3 ustawy - stała się podatnikiem CIT). Konsekwencją braku włączenia spółek osobowych w zakres podmiotowy ustawy o CIT jest obowiązek rozliczenia dochodu podatkowego, który został wypracowany przez spółkę osobową bezpośrednio przez jej wspólników. Spółki osobowe mają zatem na gruncie podatku dochodowego charakter obojętny, określany niekiedy mianem „transparencji podatkowej”.

Zasady rozliczenia przychodów oraz kosztów podatkowych wypracowanych przez spółkę osobową zawiera art. 5 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału), przy czym w przypadku braku dowodu przeciwnego przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów (art. 5 ust. 2 ustawy o CIT).

 1. Odpłatne zbycie przez spółkę jawną udziałów będących przedmiotem wkładu do spółki - zasady ustalania przychodu na gruncie ustawy o CIT

Zdaniem Wnioskodawcy, wobec braku uregulowań szczególnych, w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem wniosku zastosowanie znajdą ogólne zasady dotyczące sposobu ustalania wartości przychodu z tytułu sprzedaży majątku, zamieszczone w przepisach art. 12 i art. 14 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice, kursowe. Natomiast w świetle art. 14 ustawy o CIT, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie pod warunkiem, że cena ta nie odbiega w sposób znaczny od wartości rynkowej zbywanych rzeczy lub praw. W sytuacji, gdy cena odbiega od wartości rynkowej rzeczy lub praw, przychód określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki, w przypadku sprzedaży przez Sp. j. udziałów wniesionych do niej w formie wkładu niepieniężnego (przez Wspólnika), przychodem będzie cena należna Sp. j. z tytułu sprzedaży udziałów będących przedmiotem wkładu. Na mocy art. 5 ust. 1 ustawy o CIT, przychód ten należy przypisać Wnioskodawcy w proporcji wynikającej z przyjętego podziału praw do udziału w zysku Sp. j. Powyższa wartość będzie stanowić przychód Wnioskodawcy pod warunkiem, że cena sprzedaży udziałów nie będzie odbiegać w sposób znaczny od ich wartości rynkowej, który to warunek w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku powinien zostać spełniony.

Uzasadnienie w zakresie pytania nr 2

 1. Status prawno-podatkowy spółki jawnej - przepisy KSH i ustawy o CIT

W ocenie Spółki, odpowiednie zastosowanie znajduje argumentacja przedstawiona przez Wnioskodawcę w pkt . 1 uzasadnienia stanowiska dotyczącego pytania 1 - „Status prawno-podatkowy spółki jawnej - przepisy KSH i ustawy o CIT”.

 1. Odpłatne zbycie przez spółkę jawną udziałów będących przedmiotem wkładu do Sp. j. – zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o CIT

Sposób rozliczenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę osobową wniesionych do niej w formie aportu składników majątku niezaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych reguluje art. 15 ust. 1t pkt 2 ustawy o CIT. Zgodnie z powołanym przepisem, w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę osobową przedmiotu wkładu do tej spółki, który nie został zaliczony do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych, za koszt uzyskania przychodów uważa się wartość poniesionych wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie. Koszt ten należy przypisać każdemu ze wspólników spółki osobowej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy o CIT - tj. w proporcji wynikającej z przyjętego podziału praw do udziału w zysku spółki.

W ocenie Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem wniosku, powyższe przepisy znajdują bezpośrednie zastosowanie. W rezultacie, w przypadku sprzedaży przez Sp. j. udziałów wniesionych do niej w formie wkładu niepieniężnego kosztem uzyskania przychodów będzie wartość wydatków poniesionych przez Wspólnika na objęcie / podwyższenie wkładu w SK (tutaj w łącznej wysokości X + Y zł), która to SK została następnie przekształcona w spółkę Sp. o.o., zaś udziały której zostaną wniesione do Sp. j. w formie wkładu niepieniężnego przez ww. Wspólnika.

Koszt ten zostanie rozliczony w rachunku podatkowym Wnioskodawcy w proporcji wynikającej z przyjętego podziału praw do udziału w zysku Sp. j.

 1. Podsumowanie

Reasumując, w świetle przytoczonych wyżej argumentów, w przypadku sprzedaży przez Sp. j. udziałów będących przedmiotem wkładu Wspólnika, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie kwota wydatków poniesionych na nabycie przedmiotu wkładu (udziałów) wniesionych do Sp. j. - tj. w analizowanej sytuacji będzie to kwota historycznie wydatkowana na objęcie / podwyższenie przez Wspólnika wkładu w SK, która to SK następnie zostanie przekształcona w Sp. o.o.

Punkt widzenia tożsamy ze stanowiskiem Wnioskodawcy został potwierdzony w wielu indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydanych przez MF, m.in. w:

 1. interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie:
 2. interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach:
 3. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.