IPPB3/4510-451/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Czy odsetki od wyemitowanych przez Spółkę obligacji lub pożyczek stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie zapłaty
IPPB3/4510-451/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. kapitalizacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. odsetki od pożyczki
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy odsetki od wyemitowanych przez Spółkę obligacji lub pożyczek stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie zapłaty - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy odsetki od wyemitowanych przez Spółkę obligacji lub pożyczek stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie zapłaty.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka” jest polską spółką oraz rezydentem podatkowym w Polsce. Spółka nabyła udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz nie wyklucza nabycia dodatkowych udziałów w tej spółce. W celu dokonania zakupu udziałów, Spółka wyemitowała oprocentowane obligacje (w EUR) płatne w okresach zdefiniowanych odpowiednio w dokumentacji obligacji. W przypadku dokupienia udziałów Spółka również sfinansuje takie nabycie ze środków z emisji obligacji lub z uzyskanej pożyczki. W tym przypadku odsetki również będą płatne w odpowiednich okresach płatności odsetek. Dokumentacja obligacji nie przewiduje kapitalizacji odsetek.

W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie, że odsetki zapłacone od pożyczki lub w związku z emisją obligacji, z których uzyskane środki zostały lub zostaną wykorzystane na nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w momencie dokonania ich zapłaty. Wniosek dotyczy stanu faktycznego w zakresie odsetek, które zostały lub zostaną zapłacone od już wyemitowanych przez Spółkę obligacji przed dniem uzyskania przez Spółkę interpretacji przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie (w tym zakresie wniosek obejmuje tzw. stan faktyczny) oraz w ramach tzw. zdarzenia przyszłego w zakresie odsetek, które zostaną zapłacone przez Spółkę po otrzymaniu Interpretacji Podatkowej od już wyemitowanych przez Spółkę obligacji (w tym zakresie wniosek obejmuje tzw. zdarzenie przyszłe 1) lub też od nowo wyemitowanych obligacji / nowo otrzymanej pożyczki lub pożyczek, środki uzyskane z których byłyby wydatkowane na nabycie kolejnych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ale możliwe jest też ich przeznaczenie na inne cele takie jak udzielenie pożyczki, czy działalność operacyjna (w tym zakresie wniosek obejmuje tzw. Zdarzenie Przyszłe 2).

Spółka nie wyklucza, że w przyszłości mogłoby dojść do połączenia Spółki ze spółką, której udziały zostały lub zostaną nabyte. W takim przypadku odsetki byłyby płacone przez spółkę przejmującą / spółkę powstałą w wyniku połączenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odsetki zapłacone od wyemitowanych przez Spółkę obligacji, z których uzyskane środki zostały wykorzystane przez Spółkę na zakup udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub odsetki od obligacji lub pożyczek, z których uzyskane środki zostaną wykorzystane przez Spółkę na zakup udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą stanowić koszty uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych i powinny być uznane za takie koszty w momencie zapłaty...

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki zapłacone od wyemitowanych przez Spółkę obligacji, z których uzyskane środki zostały wykorzystane przez Spółkę na zakup udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub odsetki od obligacji lub pożyczek, z których uzyskane środki zostaną wykorzystane przez Spółkę na zakup udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą stanowić koszty uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych i powinny być uznane za takie koszty w momencie zapłaty.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 UPDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 UPDOP. Oznacza to, że Spółka ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkiego rodzaju koszty, po wyłączeniu tych, których zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów jest wprost wyłączone w art. 16 UPDOP. Kosztami uzyskania przychodów mogą być zarówno koszty bezpośrednio jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, jeśli poniesienie kosztów ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika, może mieć wpływ (nawet potencjalny) na wielkość osiągniętego przychodu, lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. W istocie więc koszty takie obejmują wszelkie wydatki mające uzasadnienie ekonomiczne z punktu widzenia prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W tym zakresie, w przekonaniu Spółki, nie ulega wątpliwości, że wydatki na nabycie udziałów, czy też akcji w podmiocie trzecim należy w ten sposób traktować.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) UPDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 11 UPDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Zgodnie z powyższymi regulacjami, odsetki od pożyczek i (obligacji) lub kredytów stanowią koszty uzyskania przychodów podatnika w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji o ile ta nastąpiła wcześniej. Konkluzja ta ma zastosowanie do odsetek od pożyczek lub obligacji zaciągniętych na nabycie udziałów w innej spółce (z ograniczoną odpowiedzialnością), w tym w sytuacji objętej niniejszym wnioskiem.

Należy podkreślić, że odsetki od pożyczki (obligacji) nie stanowią tzw. „wydatków na nabycie akcji lub udziałów”, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP. Zgodnie z przywołanym przepisem, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów w spółce; wydatki takie stanowią jednak koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych (nabytych) udziałów. Zgodnie z konsekwentną linią interpretacyjną w Polsce, przez wydatki na nabycie (udziałów lub akcji) należy rozumieć wszelkie koszty, które bezpośrednio warunkują nabycie udziałów lub akcji, bez których poniesienia nie byłoby możliwe czy tez nie doszłoby do skutecznego nabycia akcji lub udziałów. Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów lub akcji zalicza się uiszczoną cenę, opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych, prowizje związane z nabyciem.

W ocenie Spółki, w sprawie objętej niniejszym wnioskiem odsetki od obligacji lub pożyczki nie będą stanowiły wydatku warunkującego nabycie udziałów. Jak wskazano wyżej, wydatkami takimi są cena nabycia oraz opłaty notarialne. Wydatek w postaci spłaty odsetek od pożyczki lub obligacji jest związany jedynie ze sposobem sfinansowania zapłaty ceny nabycia, nie zaś z samym nabyciem udziałów. W związku z powyższym w ocenie Spółki, odsetki od spłaty obligacji lub pożyczki nie będą stanowiły wydatków na nabycie udziałów, w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP.

Zaznaczyć należy, że kwestia dotycząca odsetek związanych ze źródłami finansowania nabycia udziałów była wielokrotnie poruszana i rozstrzygana przez Ministra Finansów, organy podatkowe oraz sądownictwo administracyjne. Ukształtowana, bogata linia orzecznicza i interpretacyjna wyraźnie potwierdza, iż odsetki od pożyczki lub obligacji nie stanowią wydatku na nabycie udziałów, w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP. Przykładowo, pogląd taki wyrażono w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 października 2014 r. (ILPB3/423-335/14-3/PR),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach z 4 września 2014 r. (IBPBI/2/423-726/14/BG),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 lipca 2014 r. (IPPB3/423-400/14-2/MC),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 czerwca 2014 r. (IPPB3/423-322/14-4/AG),
 • interpretacji | indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 czerwca 2014 r. (IBPB1/2/423-272/14/MO),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 czerwca 2014 r. (IPPB3/423-315/14-2/MC),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 września 2013 r. (ITPB3/423-254/13/PST).

W jednym z pism (z 4 września 2013 r.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził co następuje: „Użycie przez ustawodawcę określenia - „wydatki na nabycie” - oznacza, że do kosztów - ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji - zalicza się wszelkie i koszty bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji, bez których poniesienia nie byłoby możliwe skuteczne nabycie udziałów lub akcji. Zauważyć należy, iż takiego charakteru nie można przypisać wydatkom związanym z zaciągniętym kredytem/pożyczką. Wydatki takie nie warunkują skutecznego nabycia udziałów/akcji. Rozróżnić bowiem należy wydatki na nabycie udziałów/akcji od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków”.

Za przedstawionym przez Spółkę sposobem kwalifikacji odsetek od pożyczek lub obligacji na nabycie udziałów przemawia również treść wielu innych pism organów skarbowych, np.

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 listopada 2014 r. (ITPB3/423-442b/14/KK),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 listopada 2014 r. (ITPB3/423-442a/14/KK),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 listopada 2014 r. (IBPB1/2/423-962/14/MS),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 października 2014 r. (PTPB3/423-320b/14/DK),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 października 2014 r. (ILPB3/423-335/14-2/PR),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 września 2014 r. (IPPB3/423-682/14-2/MC).

W interpretacji indywidualnej z 19 grudnia 2014 r. (IBPBI/2/423-1206/14/AP) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził: „Podkreślić należy, że stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji w spółce; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów i lub akcji. Wskazany przepis zawiera katalog wydatków, których ustawodawca nie uważa za koszty uzyskania przychodów, dlatego przy ustaleniu znaczenia zastosowanych w nim pojęć preferować należy wykładnię gramatyczną, to jest znaczenie jakie danemu wyrazowi nadaje się w języku potocznym. W „Słowniku języka polskiego” pod redakcją prof. dr M. Szymczaka (PWN Warszawa, wyd. VIII 1993 r., t. III, str. 793) podaje się, że wydatek to „suma, która ma być wydana albo suma wydana na coś”. W zakresie znaczeniowym tego wyrazu zawiera się zatem element bezpośredniości poniesienia wydatku „na coś”.

Natomiast odsetki od kredytu lub pożyczki zaciągnięte w celu finansowania nabycia udziałów w spółce nie zalicza się do wydatków bezpośrednio związanych z nabyciem tych udziałów. Należy bowiem rozróżnić wydatki na nabycie udziałów od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków”. W interpretacji indywidualnej z 12 listopada 2014 r. (ITPB3/423-438/14/KK) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że: „W świetle powyższych przepisów, naliczone a niezapłacone odsetki nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. A contrario - zapłacone odsetki są uznawane za koszt uzyskania przychodów. Ponadto, z powyższych przepisów wynika, że za koszty uzyskania przychodów uważa się również odsetki skapitalizowane”.

Zaprezentowane powyżej stanowisko zostało utrwalone w bogatej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: „NSA”). Przykładowo: wyrok NSA z dnia 8 listopada 2004 r. sygn. FSK 325/04; wyrok NSA z dnia 7 września 2004 r. sygn. FSK 324/04). W wyroku NSA z dnia 7 kwietnia 2006 r. (sygn. II FSK 508/05), NSA stwierdził: „w wypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu bądź pożyczki na wydatki związane z objęciem lub nabyciem udziałów, wkładów, akcji i innych papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki od kredytu bądź pożyczki oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu powołanego przepisu i stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.” Analogiczne stanowisko zaprezentował NSA w wyroku z dnia 8 listopada 2004 r. (sygn. FSK 325/04): „Przechodząc zatem na grunt przepisów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako wydatki należy rozumieć nakłady podatnika bezpośrednio związane z nabyciem akcji, a więc w szczególności ich cenę, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Do wydatków tych nie mogą więc być zaliczone odsetki od kredytu zaciągniętego przez podatnika na nabycie akcji. Nie pozostają one bowiem w bezpośrednim związku z ich nabyciem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.