IPPB3/4510-437/16-5/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zastosowanie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2016 r. (data wpływu 21 kwietnia 2016 r.) uzupełnionionym pismem z dnia 22 kwietnia 2016 r. (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.) , pismem z dnia 6 czerwca 2016 r. (data wpływu 8 czerwca 2016 r.) oraz pismem 16 czerwca 2016 r. (data wpływu 16 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Polski; polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest 100% udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski, będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Organizator”). Organizator i Wnioskodawca są zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. Organizator jest właścicielem i prowadzi platformę sprzedaży internetowej (dalej: „Platforma”), w której podmioty rejestrować mogą się jako sprzedający (dalej: „Sprzedawcy”) oraz nabywcy (dalej: „Kupujący”). Jeden podmiot może występować w ramach Platformy w obu rolach: Sprzedającego i Kupującego. Dalej obie grupy osób będą zwane łącznie „Uczestnikami”. Obecnie pomiędzy Wnioskodawcą, a Organizatorem została zawarta umowa (dalej: „Umowa”), dotycząca zarządzania i prowadzenia przez Wnioskodawcę zorganizowanego przez Organizatora programu lojalnościowego (dalej: „Program lojalnościowy”). Program Lojalnościowy funkcjonuje w ramach prowadzonej Platformy, dla jej Uczestników. Funkcjonowanie Programu lojalnościowego zostało szczegółowo uregulowane w regulaminie Programu lojalnościowego (dalej: „Regulamin”), który jest udostępniony uczestnikom Programu lojalnościowego. Celem funkcjonowania Programu lojalnościowego jest zachęcanie Sprzedawców do wystawiania w Platformie do kupienia jak największej ilości towarów i usług, a Kupujących do dokonywania jak największych zakupów oraz zainteresowanie ich określonymi produktami oraz zwiększenie lojalności Uczestników, a w rezultacie osiągnięcie wzrostu sprzedaży - a tym samym zwiększenie przychodów Organizatora, jakie uzyskuje w formie marży od obrotu Sprzedawców osiąganego w ramach Platformy. Program polega na zbieraniu punktów przez Uczestników, w ściśle określonym czasie; punkty są przyznawane za określone rodzaje aktywności, np. za dokonywane zakupy w ramach Platformy czy za przekroczenie określonych progów sprzedaży wystawianych towarów i usług w ramach Platformy. Punkty mogą być wymienia na nagrody. Alternatywnie na koniec okresu trwania Programu lojalnościowego, zgromadzone punkty można, przy zastosowaniu właściwej procedury przewidzianej w regulaminie (dalej: „Regulamin programu akcji”), wymienić na akcje Wnioskodawcy. Regulamin programu akcji wskazuje na tryb zaoferowania wymiany punktów na poczet zapisu na akcje, wzór obliczenia na jaką liczbę akcji zostanie przyznane prawo do spisu oraz procedurę postępowania, w szczególności sposób przydziału akcji. Zgodnie z zawartą Umową, Wnioskodawca będzie wykonywać na rzecz Organizatora następujące usługi: 1) doprowadzenie dostępnymi środkami do utworzenia programu akcji oraz jego realizacja, zgodnie z Regulaminem programu akcji; 2) zarządzanie bieżące działalnością Programu lojalnościowego, w tym m.in. prowadzenie indywidualnych kont Uczestników oraz stosownej dokumentacji punktów w celu ustalenia liczby zgromadzonych punktów oraz wydanych nagród, a dalej także uczestnictwa w programie akcji, zgodnie z Regulaminem; 3) stworzenie i realizacja strategii marketingowej Organizatora, zarówno w zakresie Programu lojalnościowego, jak i w pozostałym zakresie jego działalności, w tym pośrednictwo w nabywaniu przez Organizatora odpowiednich usług i materiałów reklamowych; 4) zapewnienie nagród rzeczowych w ramach prowadzonego Programu lojalnościowego, w tym przez nabywanie i wydawanie takich nagród Uczestnikom. Zgodnie z zawartą Umową Wnioskodawca otrzymuje od Organizatora stosowne wynagrodzenie określone kwotowo, które będzie obejmowało całość wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy z tytułu usług świadczonych na rzecz Organizatora.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, biorąc pod uwagę istnienie w obrocie prawnym Umowy, wydatki Wnioskodawcy poniesione w celu świadczenia usług określonych w Umowie (w tym ewentualne wydatki na nabywanie towarów i usług), poza bezwzględnie związanymi z podnoszeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy - w związku z realizacją programu opisanego w Regulaminie programu akcji, stanowić będą dla niego koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej także: Ustawa CIT)...
  2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, biorąc pod uwagę istnienie w obrocie prawnym Umowy, prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, iż przekazywanie nagród Uczestnikom w ramach Programu lojalnościowego jest jednym z elementów podstawy opodatkowania świadczonej przez Wnioskodawcę kompleksowej usługi obsługi Programu lojalnościowego, opodatkowanym w ramach tej usługi na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 Ustawy VAT, a tym samym nie stanowi odrębnego przedmiotu opodatkowania tym podatkiem...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, tj. pytanie oznaczone Nr 1wniosku.

W kwestiach poruszanych w pytaniu oznaczonym Nr 2 a dotyczącym podatku od towarów i usług zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, biorąc pod uwagę istnienie w obrocie prawnym Umowy, wydatki Wnioskodawcy poniesione w celu świadczenia usług określonych w Umowie (w tym ewentualne wydatki na nabywanie towarów i usług), poza bezwzględnie związanymi z podnoszeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy - w związku z realizacją programu opisanego w Regulaminie programu akcji, stanowić będą dla niego koszty uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Kluczowym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanym w ustawie, wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania podmiotu. Oceny celowości poniesienia danego kosztu w działalności gospodarczej dokonuje podmiot prowadzący tę działalność, lecz nie każdy wydatek ponoszony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowić może koszt uzyskania przychodu i jako taki podlegać odliczeniu od postawy opodatkowania. Takimi kosztami bowiem nie mogą być wydatki enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT. Wnioskodawca wskazuje, że w świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: a) został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik), b) jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona, c) pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, d) poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów, e) został właściwie udokumentowany, f) nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, na podstawie zawartej z Organizatorem Umowy, będzie zobowiązany świadczyć szczegółowo w niej wymienione usługi, które jako całokształt składać się będą na prowadzenie Programu lojalnościowego na rzecz Organizatora. Za świadczoną usługę w tym zakresie Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie. Aby możliwa była realizacja celów zawartych w Umowie, tj. funkcjonowanie, zarządzanie Programem lojalnościowym Wnioskodawca ponosił będzie wydatki związane m.in. z nabywaniem określonych dóbr i usług, takich jak nagrody dla Uczestników Programu lojalnościowego oraz inne koszty związane z realizacją Programu lojalnościowego. W związku z tym, że wydatki te będą ponoszone w celu odpowiedniego świadczenia usług na rzecz Organizatora będą one stanowiły koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy. Ponadto Wnioskodawca ponosić będzie szereg wydatków związanych z realizowanym w ramach Umowy programem akcji, który stanowi jeden z elementów Programu lojalnościowego. Zgodnie z opisanym scenariuszem Programu lojalnościowego, w ramach programu akcji uprawnieni Uczestnicy będą mieli prawo do objęcia akcji Wnioskodawcy.

W związku z tym zostanie przeprowadzana operacja podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy, co będzie się wiązało z poniesieniem stosownych wydatków przez Wnioskodawcę. W tym zakresie Wnioskodawca zauważa, że zgodnie z ugruntowanym poglądem judykatury (w szczególności uchwałą 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 stycznia 2011 r., sygn. akt II FPS 6/10, jak również licznymi wyrokami sądów administracyjnych, w tym m.in. wyroki NSA z 7 maja 2013 r., sygn. akt II FSK 2306/11, z 10 stycznia 2014 r., sygn. akt II FSK 210/12, z 20 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 2816/12) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki niezbędne do podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z prezentowaną argumentacją, nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów, gdyż pozostają wydatkami związanymi z przychodem niestanowiącym przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (tzn. środkami otrzymanymi na podwyższenie kapitału zakładowego spółki). Analiza dorobku orzecznictwa pozwala na wyodrębnienie pewnego katalogu wydatków, które nie są uznawane za koszty uzyskania przychodu jako poniesione w celu podwyższenia kapitału zakładowego, czyli w celu osiągnięcia przychodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Są to, uwzględniając specyfikę rozpatrywanego przypadku Wnioskodawcy: opłaty notarialne poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy, opłaty sądowe związane z rejestracją zmian w statucie Wnioskodawcy związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy, podatek od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Pozostałe wydatki poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego będą stanowiły koszt podatkowy dla Wnioskodawcy. Wynika to z tego, że wydatki te nie są bezpośrednio związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy (nie są niezbędne do przeprowadzenia takiego podwyższenia) i jednocześnie wydatki te są ponoszone przez Wnioskodawcę w związku ze świadczoną na rzecz Organizatora usługą prowadzenia Programu promocyjnego, którego elementem jest program akcji. W efekcie są to wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w celu wykonania usługi na rzecz Organizatora i uzyskania przychodu z tego tytułu. Do wydatków takich należy zaliczyć przede wszystkim usługi doradcze i inwestycyjne związane z realizacją programu akcji oraz wszelkie usługi marketingowe z nim związane.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż biorąc pod uwagę istnienie Umowy, koszty związane z organizacją i funkcjonowaniem opisanego we wniosku Programu lojalnościowego, tj. wydatki Wnioskodawcy poniesione w celu finansowania nagród dla Uczestników oraz inne wydatki związane z Programem lojalnościowym, poza bezwzględnie związanymi z podniesieniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy stanowić będą koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W związku z uiszczeniem przez Spółkę opłaty wyższej (200 zł) od należnej (80 zł), kwota 120,00 zł zostanie zwrócona na numer rachunku bankowego wskazany we wniosku, zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.