IPPB3/4510-267/15-3/GJ | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki ponoszone na udział w konkursach branżowych (w tym m. in. za możliwość przedstawienia pracy konkursowej, udział w gali, koszty statuetki oraz jej kopii) stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu?
IPPB3/4510-267/15-3/GJinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia wydatków poniesionych na udział w konkursach branżowych do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia wydatków poniesionych na udział w konkursach branżowych do kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

"O.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) prowadzi działalność w branży reklamowej. Przygotowuje kampanie promocyjne, nadzoruje ich emisję w mediach, prowadzi badania marketingowe. Aby zwiększać rozpoznawalność marki wśród potencjalnych klientów i umacniać swoją pozycję na rynku Spółka bierze udział w różnego rodzaju konkursach i wydarzeniach branżowych.

Zajmując wysokie miejsce w rankingu oraz otrzymując różnego rodzaju nagrody, przyznawane przez inne podmioty z branży reklamowej, Spółka uzyskuje potwierdzenie jej profesjonalizmu oraz jakości świadczonych usług. Dzięki temu sporządzając ofertę dla nowego klienta, Spółka może przekonywać go do współpracy odwołując się m. in. do przyznanych nagród potwierdzających wysoki poziom jej usług. Natomiast w odniesieniu do stałych, dotychczasowych klientów, nagroda pozwała Spółce na utwierdzenie klientów, że dokonali najlepszego wyboru, zaś Spółka jest wiodącym dostawcą usług w swej branży.

Spółka widzi duży potencjał marketingowy w przedmiotowych nagrodach. Informacje o nagrodach mogą być zamieszczane na stronach internetowych Spółki. Na przyznane nagrody Spółka może powoływać się w postępowaniach ofertowych, wykorzystywać do pozyskania nowych klientów. Zdaniem Spółki nagrody, jakie otrzymuje potwierdzają profesjonalizm i pewność, że świadczone przez nią usługi są najwyższej jakości.

Ponadto udział w konkursach jest formą reklamy. Informacje o Spółce jako uczestniku, a często i nagrodzonym, pojawiają się w różnego rodzaju informacjach mediowych. Zapewniają Spółce wzrost rozpoznawalności jej marki, przez co mogą wpływać na większą ilość zamówień i zleceń.

Spółka bierze udział w konkursach najczęściej wspólnie z klientem (czy podmiotem, którego towary lub usługi są reklamowane w pracy konkursowej) oraz agencją kreatywną.

Udział w konkursach jest odpłatny. W zależności od regulaminu konkursu, czasem za udział organizatorowi płaci zarówno Spółka jak i agencja kreatywna a czasem opłata jest za zgłoszoną pracę konkursową, i wówczas podmiot, który poniósł opłatę obciąża jej częścią pozostałych uczestników konkursu.

Odpłatność dotyczy zarówno udziału w konkursie (czyli możliwości przedstawienia pracy konkursowej) jak i np. udziału w gali - uroczystości, podczas której nagrody są przyznawane.

Odpłatność dotyczy także np. kopii/repliki statuetki stanowiącej nagrodę. Odpłatność za dodatkową statuetkę wynika z tego faktu, że zasadniczo najczęściej organizator przyznaje w ramach konkursu dwa egzemplarze nagrody. Jedna jest przekazywana klientowi (czyli podmiotowi, którego produkty/usługi są reklamowane w pracy konkursowej) a drugą otrzymuje agencja kreatywna lub Spółka (w zależności od ustaleń między nimi).

Aby każdy z podmiotów biorących udział w konkursie otrzymał statuetkę to Spółka lub agencja kreatywna zamawiają : u organizatora kopię/replikę statuetki, ponosząc koszty wytworzenia kopii w równych częściach (w drodze refaktury).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wydatki ponoszone na udział w konkursach branżowych (w tym m. in. za możliwość przedstawienia pracy konkursowej, udział w gali, koszty statuetki oraz jej kopii) stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy: wszystkie ww. wydatki stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U, z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „Ustawa o CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 powołanej ustawy.

Powszechnie uznaje się, iż kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 cyt. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W analizowanym przypadku wszystkie ww. warunki zostały spełnione.

Spółka ponosi wydatki z własnych środków, tj. dokonuje wszystkich koniecznych opłat, które nie są jej w żaden sposób zwracane.

Wydatki mają związek z prowadzoną działalnością. Nie są to wydatki na wydarzenia inne, niż branża w której Spółka prowadzi działalność.

Poza koniecznymi (opisanymi w stanie faktycznym wydatkami) Spółka nie ponosi innych wydatków na udział w przedmiotowych imprezach.

Tak jak wyżej wspomniano, w ocenie Spółki spełnione są wszystkie warunki do uznania przedmiotowych wydatków za koszty uzyskania przychodu.

Celem udziału w konkursie jest nie tylko chęć otrzymania nagrody, ale i reklama Spółki. Z uwagi na to, że w wielu konkursach uczestniczą nie tylko domy mediowe oraz agencje reklamowe ale także ich klienci to uczestnictwo w konkursie daje możliwość zaprezentowania swoich prac i osiągnięć potencjalnym klientom. Podczas trwania gali konkursowej istnieje możliwość nawiązania kontaktów z potencjalnymi klientami. Ewentualne zwycięstwo z kolei pozwala na zacieśnienie współpracy i przywiązanie klienta, którego produktów dotyczyła nagrodzona praca.

Z punktu widzenia promocyjno - reklamowego w ocenie Spółki nie sposób przecenić pozytywnych skutków udziału w konkursach branżowych.

W ocenie Spółki opłaty za udział w gali konkursowej nie mają charakteru wydatków na reprezentację. Na gali - podczas przyznawania nagród - nagrodzonym robione są zdjęcia zamieszczane następnie w różnego rodzaju mediach. Zdaniem Spółki brak uczestnictwa w takiej gali niweczyłby całość udziału w konkursie. To wówczas bowiem istnieje największa szansa na nawiązanie kontaktów z potencjalnymi klientami. Ponadto udział w gali i odebranie nagrody jest także swego rodzaju formą nagrody dla delegowanego pracownika. W aspekcie pracowniczym ma zatem motywujący charakter (tylko najlepszym pracownikom takie prawo przysługuje).

Statuetka (lub w zależności od okoliczności jej kopia/replika) także mają dla Spółki znaczenie. Spółka ma możliwość eksponowania jej w swoich pomieszczeniach. Dzięki temu przybywający do siedziby Spółki na spotkania klienci mają możliwość naocznego przekonania się o tym, że profesjonalizm Spółki potwierdzają liczne nagrody.

Eksponowanie statuetki (repliki) ma także walory motywujące dla pracowników. Przedmioty te mają bowiem za zadanie przypominać pracownikom o wysokiej pozycji jaką Spółka zajmuje w branży i w ten sposób motywować ich do lepszej pracy, uzasadniając jednocześnie wysokie wymagania stawiane przez Spółkę jej pracownikom.

Podsumowując Spółka stoi na stanowisku, że przedmiotowe wydatki na udział w konkursach (ewentualnie także na kopię/ replikę statuetki) stanowią koszty uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.