IPPB3/4510-265/15-4/PK1 | Interpretacja indywidualna

Czy zakup samochodów i łódki stanowi zakup środków trwałych podatnika podlegających amortyzacji, stanowiącej koszt uzyskania przychodów czy raczej powinien być traktowany jako część inwestycji i rozliczany (stanowić koszt podatkowy) proporcjonalnie do wartości kolejnych przekazywanych etapów?
IPPB3/4510-265/15-4/PK1interpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. inwestycje w środkach trwałych
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. samochód osobowy
  5. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja środków trwałych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2015r. (data wpływu: 2 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 27 maja 2015 r. (data wpływu: 1 czerwca 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 21 maja 2015 r. nr IPPB3/4510-265/15-2/PK1 (data doręczenia: 25 maja 2015 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składników majątkowych w postaci samochodów osobowych określonych w art. 4a pkt . 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz łodzi motorowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składników majątkowych w postaci samochodów osobowych określonych w art. 4a pkt . 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz łodzi motorowej. W związku z brakami w zakresie opisu stanu faktycznego w dniu 21 maja 2015 r., pismem o nr IPPB3/4510-265/15-2/PK1 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku (data doręczenia wezwania: 25 maja 2015 r.). W dniu 27 maja 2015 r. (data wpływu: 1 czerwca 2015 r.) wniosek został uzupełniony.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka, jako Wykonawca, prowadzi roboty budowlane, na podstawie zawartej umowy z Zamawiającym. Przewidywany okres trwania umowy to około 20 miesięcy.

Poszczególne etapy umowy zostały wycenione i będą fakturowane.

Nadzór nad kontraktem ze strony Zamawiającego jest sprawowany przez Głównego Inżyniera wraz z zespołem.

Wymogi Zamawiającego zakładają, że Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na wyłączny użytek inżyniera oraz jego zespołu dwa, nowe w momencie rozpoczęcia budowy, samochody o określonym w kontrakcie standardzie, oraz, jeśli pojawi się taka konieczność, łódź motorową.

Samochody, w mysi art. 4a pkt 9a są samochodami osobowymi.

W myśl zapisów kontraktu, po zakończeniu inwestycji pojazdy przejdą na własność Zamawiającego.

W uzupełnieniu wskazano:

Spółka zawarła z Zamawiającym kontrakt - umowę o usługi budowlane. Jednym z załączników tej umowy jest Plan Płatności, który zawiera kwoty należne Wykonawcy za ukończenie poszczególnych kamieni milowych wraz z szacunkowymi wartościami. Jednym z punktów jest - „Zapewnienie pojazdów do użytku inżyniera i jego personelu” - nie jest to najem, dzierżawa, czy też umowa określona w art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym. Zgodnie z umową jest to przekazanie do wyłącznej dyspozycji Inżynierowi pojazdów do wykonywania prac na potrzeby zawartego kontraktu. Natomiast po zakończeniu kontraktu, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, środki te przechodzą na własność Zamawiającego.

Zawarty kontrakt między Zamawiającym a Wykonawcą jest umową o usługi budowlane i jest to usługa całkowicie odpłatna. Jednym z warunków Zamawiającego jest zapewnienie zaplecza materiałowego, jak również pojazdów, czy łodzi do dyspozycji inżyniera. Dlatego też Zamawiający w Harmonogramie Płatności podał szacunkową wartość składników majątkowych obejmującą zarówno wartość za korzystanie z nich w trakcie trwania projektu, jak i jego wartość po zakończeniu. Na podstawie przytoczonego zapisu z umowy, należy stwierdzić, że cena składników majątkowych przekazanych na rzecz Zamawiającego jest wliczona w koszt usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy zakup samochodów i łódki stanowi zakup środków trwałych podatnika podlegających amortyzacji, stanowiącej koszt uzyskania przychodów czy raczej powinien być traktowany jako część inwestycji i rozliczany (stanowić koszt podatkowy) proporcjonalnie do wartości kolejnych przekazywanych etapów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji podlegają środki trwałe, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1.

Według zapisów kontraktu, samochody i łódka nie są wykorzystywane przez podatnika, dlatego też w naszej ocenie, nie powinny być kwalifikowane jako środek trwały ani być amortyzowane.

Mając na uwadze powyższe nie mają zastosowania przepisy ograniczające koszt podatkowy odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, do wartości stanowiącej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Z uwagi na to, że dostarczenie pojazdów stanowi element umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a podatnikiem (wykonawcą), w naszej ocenie, wartość pojazdów powinna być zaliczana jako koszt podatkowy przez okres trwania kontraktu, w proporcji do zafakturowanej wartości kolejnych etapów względem całkowitej wartości kontraktu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.