IPPB3/4510-223/16-4/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w świetle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, w przypadku odpłatnego zbycia akcji/udziałów w Spółce kapitałowej, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcowi, w zamian za aport akcji/udziałów Spółki kapitałowej ew. w wysokości nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcowi w zamian za aport akcji/udziałów Spółki kapitałowej, powiększonej o zapłatę w gotówce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2016 r. (data wpływu 11 marca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 5 maja 2016 r. (data wpływu 6 maja 2016 r.) na wezwanie z dnia 25 kwietnia 2016 r. Nr IPPB3/4510-223/16-2/KK wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania przez Spółkę kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji/udziałów w Spółce kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania przez Spółkę kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji/udziałów w Spółce kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jestem podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Wnioskodawca”). W przyszłości Wnioskodawca zostanie wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie posiadała siedzibę oraz zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie będzie podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Spółka”). Siedziba Spółki będzie się znajdowała w miejscowości Przasnysz.

Niewykluczone, że w przyszłości w drodze aportu dokonanego przez udziałowca, osobę fizyczną będącą polski rezydentem podatkowym (zwany dalej: „Udziałowiec”), Spółka otrzyma akcje w innej spółce akcyjnej lub udziały w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: „Spółka kapitałowa”), również będącej polskim rezydentem podatkowym.

Akcje/udziały Spółki kapitałowej zostaną wniesione przez Udziałowca do Spółki po ich wartości rynkowej w ramach tzw. transakcji wymiany udziałów, tj. w zamian za nabyte przez Spółkę akcje/udziały w Spółce kapitałowej, Spółka wyda Udziałowcowi udziały własne o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej otrzymanych akcji/udziałów w Spółce kapitałowej lub ewentualnie udziały własne o wartości niższej od wartości rynkowej otrzymanych akcji w Spółce kapitałowej wraz z zapłatą w gotówce w wysokości jednak nieprzekraczającej 10% wartości nominalnej własnych udziałów (tj. będą miały miejsce tzw. dopłaty w gotówce).

W wyniku wymiany udziałów cała wartość rynkowa akcji/udziałów w Spółce kapitałowej zostanie wniesiona na kapitał zakładowy Spółki. W rezultacie wymiany udziałów Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce kapitałowej.

Opisana powyżej transakcja będzie stanowiła zatem wymianę udziałów w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 4d Ustawy CIT, w ramach której Spółka otrzyma akcje/udziały Spółki kapitałowej w zamian za wydanie własnych udziałów, wyemitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego. W opisanym bowiem przypadku dojdzie do spełnienia warunków, tj.

  1. podmioty, które będą brały udział w wymianie udziałów, tj. Spółka, Udziałowiec oraz Spółka kapitałowa, podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
  2. w wyniku dokonanej transakcji Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce kapitałowej;
  3. w wyniku dokonanej transakcji Spółka wyda Udziałowcowi własne udziały wyemitowane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego (i ew. dokona ponadto dopłat w gotówce na rzecz Udziałowca).

Niewykluczonym jest, że Spółka w przyszłości dokona zbycia na rzecz podmiotu trzeciego akcji/udziałów nabytych w Spółce kapitałowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, w przypadku odpłatnego zbycia akcji/udziałów w Spółce kapitałowej, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcowi, w zamian za aport akcji/udziałów Spółki kapitałowej ew. w wysokości nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcowi w zamian za aport akcji/udziałów Spółki kapitałowej, powiększonej o zapłatę w gotówce...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia akcji/udziałów w Spółce kapitałowej nabytych przez Spółkę w ramach transakcji „wymiany udziałów”, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcowi w zamian za aport akcji/udziałów Spółki kapitałowej, ew. w wysokości nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcowi w zamian za aport akcji/udziałów Spółki kapitałowej powiększonej o zapłatę w gotówce.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w przepisie art, 16 ust. 1 ustawy CIT.

W świetle powyższych regulacji podatnik dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te jednak - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w przepisie art. 12 ust. 4d. tj. zapłatę w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów - są jednak kosztem uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

W tym miejscu Wnioskodawca podkreśla, iż jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, planowane nabycie przez Spółkę akcji/udziałów w Spółce kapitałowej dokonane zostanie w ramach transakcji (wymiany), o której mowa w przepisie art. 12 ust. 4d Ustawy CIT. Zaznaczyć również należy, iż ewentualna zapłata w gotówce, która może potencjalnie zostać dokonana przez Spółkę na rzecz Udziałowca celem wyrównania różnicy pomiędzy wartością rynkową akcji/udziałów w Spółce kapitałowej a udziałami wydanymi przez Spółkę, nie przekroczy 10% wartości nominalnej własnych udziałów, wydanych przez Spółkę.

Zestawienie powyższej regulacji z opisanym zdarzeniem przyszłym prowadzi zatem do wniosku, iż w momencie odpłatnego zbycia przez Spółkę akcji/udziałów Spółki kapitałowej, koszt uzyskania przychodu Spółki powinien zostać ustalony w wysokości wartości nominalnej udziałów wyemitowanych na rzecz Udziałowca w związku z nabyciem akcji/udziałów Spółki kapitałowej w ramach transakcji wymiany udziałów lub ewentualnie w wysokości wartości nominalnej udziałów wyemitowanych na rzecz Udziałowca w związku z nabyciem akcji/udziałów Spółki kapitałowej w ramach transakcji wymiany udziałów powiększonej/skorygowanej o zapłatę w gotówce, o której mowa w przepisie art. 12 ust. 4d Ustawy CIT.

Niezależnie od literalnej wykładni powyższych przepisów na takie ich rozumienie wskazuje również wykładnia autentyczna przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy CIT. Przedmiotowy przepis wprowadzony został ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478) i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. W odniesieniu do przedmiotowego przepisu, w treści Założeń Ministerstwa Finansów z dnia 19 maja 2010 r, do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, iż nalezy zatem wprowadzić przepis określający wysokość kosztów uzyskania przychodu u spółki nabywającej udziały (akcje), w drodze wymiany udziałów, na poziomie wartości nominalnej wydanych przez nią udziałów (akcji) skorygowanej o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce. Koszty te będą uwzględnianie przy obliczaniu podstawy opodatkowania dopiero w przypadku odpłatnego zbycia nabytych za nie udziałów (akcji). Dokonując zmiany redakcji przepisów należy uwzględnić terminologię, która zostanie wprowadzona w zakresie definicji wymiany udziałów,”

Mając na uwadze, iż zarówno wykładnia literalna jak i autentyczna przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT prowadzą do wniosku, że w przypadku odpłatnego zbycia akcji/udziałów w Spółce kapitałowej, nabytych przez Spółkę w ramach transakcji „wymiany udziałów”, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia akcji/udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcowi w zamian za aport w postaci akcji/udziałów w Spółce kapitałowej (ewentualnie skorygowanej/powiększonej o zapłatę w gotówce w wysokości jednak nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów).

Poprawność stanowiska Wnioskodawcy znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych. Tytułem przykładu, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 19 sierpnia 2014 r. (sygn. ILPB3/423-255/14-2/KS) stwierdził, iż: „ (...) w przypadku odpłatnego zbycia udziałów łub akcji spółki kapitałowej nabytych w ramach wymiany udziałów, Spółka winna ustalić wartość kosztu uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych udziałowcowi w zamian za aport udziałów lub akcji (powiększoną o ewentualną dodatkową zapłatę w gotówce”.

Powyżej przedstawione stanowisko znajduje również potwierdzenie w takich pismach organów podatkowych jak m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach: z dnia 10 grudnia 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-1103/14/JD), z dnia 29 października 2014 r. (sygn. IBPB1/2/423-928/14/SD) oraz z dnia 9 czerwca 2011 r. (znak: IBPBI/2/423-324/11/JD), interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 31 lipca 2014 r. (sygn. ILPB3/423- 203/14-4/EK) oraz z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. ILPB3/423-412/13-3/PR), interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn.IPPB3/423-427/14- 2/MS1) oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 marca 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-452/12-2/IR).

Reasumując, w sytuacji sprzedaży akcji/udziałów w Spółce kapitałowej nabytych przez Spółkę w ramach transakcji „wymiany udziałów”, Spółka będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcowi w zamian za aport akcji/udziałów Spółki kapitałowej, ew. w wysokości nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcowi w zamian za aport akcji/udziałów Spółki kapitałowej powiększonej o zapłatę w gotówce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.