IPPB3/4510-212/16-2/JBB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Ustalenie kosztów uzyskania przychodu w związku z uzyskaniem spłat wierzytelności pożyczkowych/lub sprzedaży wierzytelności otrzymanych w związku z likwidacją spółki jawnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz.643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26.02.2016r. (data wpływu 07.03.2016r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2016r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe/ stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od całości swoich dochodów. Wnioskodawca wraz z trzema innymi podmiotami (spółkami kapitałowymi) przystąpił do spółki jawnej, do której wniósł wkład pieniężny. Pozostali wspólnicy wnieśli również wkłady pieniężne, a dwaj z nich także wkłady niepieniężne w postaci pakietów przeterminowanych wierzytelności z tytułu udzielonych przez te podmioty pożyczek. Spółka jawna nabywała również wierzytelności pożyczkowe od pożyczkodawców na podstawie umów sprzedaży (cesji wierzytelności).

Wnioskodawca nabył odpłatnie ogół praw i obowiązków w spółce jawnej od dwóch wspólników, którzy wnieśli uprzednio zarówno wkłady pieniężne jak i niepieniężne. W spółce jawnej pozostało obecnie dwóch wspólników. Spółka prowadzi obecnie działania mające na celu windykację przynajmniej części wierzytelności na drodze sądowej i zdarza się, że faktycznie uzyskuje spłaty wierzytelności.

Wnioskodawca wraz z drugim wspólnikiem rozważają rozwiązanie spółki jawnej bez przeprowadzania procesu likwidacji. W wyniku tego, Wnioskodawca otrzymałby, stosowanie do swojego udziału w zyskach spółki, m.in. część wierzytelności uprzednio wniesionych do spółki przez innych wspólników. Wnioskodawca może windykować dalej te wierzytelności i otrzymywać spłaty od dłużników. Część otrzymanych wierzytelności Wnioskodawca zamierza jednak sprzedać innemu podmiotowi.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę wierzytelności, które otrzyma w wyniku rozwiązania spółki jawnej, kosztem uzyskania przychodów będzie kwota wydatków poniesionych na ich nabycie przez wnoszącego wkład do spółki jawnej lub wartość nominalna udzielonych przez niego pożyczek, niezaliczona dotychczas do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie...
  2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę spłat wierzytelności, które otrzyma w wyniku rozwiązania spółki jawnej, kosztem uzyskania przychodów będzie kwota wydatków poniesionych na ich nabycie przez wnoszącego wkład do spółki jawnej lub wartość nominalna udzielonych pożyczek, niezaliczonych dotychczas do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie...
  3. Czy w opisanym stanie faktycznym, w przypadku otrzymania przez spółkę jawną spłat wierzytelności, kosztem uzyskania przychodów u Wnioskodawcy będzie, do wysokości uzyskanego ze spłat przychodu, kwota wydatków poniesionych na ich nabycie przez wnoszącego wkład do spółki jawnej lub wartość nominalna udzielonych pożyczek, niezaliczonych dotychczas do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie...

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania pierwszego), w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę wierzytelności, które otrzyma w wyniku rozwiązania spółki jawnej, kosztem uzyskania przychodów będzie kwota wydatków poniesionych na ich nabycie przez wnoszącego wkład do spółki jawnej lub wartość nominalna udzielonych przez niego pożyczek, niezaliczona dotychczas do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

W odniesieniu do pytania nr 1, Wnioskodawca pragnie zauważyć, że w bardzo zbliżonym zdarzeniu przyszłym, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał w dniu 16 października 2015 r. interpretację indywidualną (sygn. ITPB3/4510-450/15-2/AD), w której stwierdził:

„Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć od dotychczasowego wspólnika spółki komandytowej lub spółki jawnej ogół praw i obowiązków spółki osobowej stając się wspólnikiem tej spółki, za środki pieniężne pozyskane w wyniku emisji obligacji. W skład majątku spółki osobowej wejdą min. wierzytelności z tytułu pożyczek, kredytów etc. wniesione do spółki osobowej przez poprzedniego wspólnika w formie wkładu niepieniężnego oraz środki pieniężne. W wyniku planowanych działań restrukturyzacyjnych spółka osobowa zostanie rozwiązana na mocy uchwały wszystkich wspólników bez przeprowadzenia procesu likwidacji. W konsekwencji, w przypadku rozwiązania majątek spółki osobowej w postaci wierzytelności oraz środków pieniężnych zostanie przekazany na rzecz wspólników tej spółki. Wnioskodawca przewiduje, że z uwagi na trudny do przewidzenia okres spłaty wierzytelności może się zdarzyć, że będzie on zmuszony do sprzedaży części lub wszystkich wierzytelności.

Mając zatem na uwadze zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę wierzytelności, które otrzyma w wyniku rozwiązania spółki osobowej, kosztem uzyskania przychodów będzie kwota wydatków poniesionych na ich nabycie przez wnoszącego wkład do spółki osobowej lub wartość nominalna udzielonych pożyczek, niezaliczonych dotychczas do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.”

Wnioskodawca podziela powyższy pogląd i zwraca się o potwierdzenie, że w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę wierzytelności, które otrzyma w wyniku rozwiązania spółki jawnej, kosztem uzyskania przychodów będzie kwota wydatków poniesionych na ich nabycie przez wnoszącego wkład do spółki osobowej lub wartość nominalna udzielonych pożyczek, niezaliczonych dotychczas do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania drugiego), w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę spłat wierzytelności, które otrzyma w wyniku rozwiązania spółki jawnej, kosztem uzyskania przychodów będzie kwota wydatków poniesionych na ich nabycie przez wnoszącego wkład do spółki jawnej lub wartość nominalna udzielonych pożyczek, niezaliczonych dotychczas do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

Zdaniem Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu należy określić w sposób analogiczny, jak w przypadku przychodów, o których mowa w pytaniu nr 1. Nie ma bowiem istotnej różnicy w tym, od kogo (nabywcy czy dłużnika) Wnioskodawca otrzymuje środki pieniężne.

Przy tym, ponieważ koszt uzyskania przychodu z tytułu spłat winien być rozpoznawany proporcjonalnie do uzyskiwanych spłat - również w tym przypadku Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszty uzyskania przychodu tylko do wysokości uzyskanego ze spłat przychodu.

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania trzeciego), w opisanym stanie faktycznym, w przypadku otrzymania przez spółkę jawną spłat wierzytelności, kosztem uzyskania przychodów u Wnioskodawcy będzie, do wysokości uzyskanego ze spłat przychodu, kwota wydatków poniesionych na ich nabycie przez wnoszącego wkład do spółki jawnej lub wartość nominalna udzielonych pożyczek, niezaliczonych dotychczas do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy updop nie regulują kwestii rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów uzyskiwanych przez wspólników spółki jawnej w przypadku uzyskania przez tych wspólników spółki jawnej przychodów z tytułu spłat wierzytelności. Zatem sposób ustalenia kosztu uzyskania przychodu przez wspólnika takiej spółki należy wywieść z art. 15 ust. 1 updop jako przepisu ogólnego. Nie jest bowiem dopuszczalna na gruncie updop sytuacja, aby nie było możliwe ustalenie kosztu uzyskania przychodu. W takim przypadku, zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 updop, nie byłoby możliwości ustalenia dochodu do opodatkowania i nie wystąpiłby obowiązek podatkowy. Przyjmując zatem, że spłata wierzytelności jest zdarzeniem podatkowym, generującym przychód podatkowy, na podstawie art. 15 ust. 1 updop, posługując się analogią (której stosowanie na korzyść podatnika jest dozwolone), należy dojść do wniosku, że koszt ten należy rozpoznać również w wysokości kwoty wydatków poniesionych na nabycie tych wierzytelności przez wnoszącego wkład do spółki jawnej lub wartości nominalnej udzielonych przez niego pożyczek, niezaliczonych dotychczas do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie, a więc analogicznie, jak w przypadku uzyskania takich przychodów po rozwiązaniu spółki jawnej. Ponieważ koszt uzyskania przychodu z tytułu spłat winien być rozpoznawany proporcjonalnie do uzyskiwanych spłat - również w tym przypadku Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszty uzyskania przychodu tylko do wysokości uzyskanego ze spłat przychodu.

Wnioskodawca pragnie, zauważyć, że jego stanowisko zyskuje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w szczególności w:

  • prawomocnym wyroku WSA w Warszawie z dnia 5 czerwca 2013 r., sygn. III SA/Wa 3029/12;
  • prawomocnym wyroku WSA w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r., sygn. III SA/Wa 3001/12;
  • wyroku NSA z dnia 21 stycznia 2016r., sygn. II FSK 2698/13;
  • wyroku NSA z dnia 21 stycznia 2016r., sygn. II FSK 2646/13
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego, uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.