IPPB3/4510-167/16-2/PS | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie art. 4a pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
IPPB3/4510-167/16-2/PSinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. dochód
 3. know-how
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. patenty
 6. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku rozpoznania przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) po stronie Instytutu z tytułu aportu Technologii (patentów oraz know-how)– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku rozpoznania przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) po stronie Instytutu z tytułu aportu Technologii (patentów oraz know-how).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Instytut („Wnioskodawca” lub „Instytut”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce (tj. posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce) oraz jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Instytut powstał na mocy międzynarodowej umowy między A. a B. Formalną podstawą funkcjonowania Instytutu jest ustawa zgodnie z którą do zadań Instytutu należy w szczególności:

 1. przyczynianie się, poprzez badania i szkolenie, do postępu wiedzy w biologii molekularnej i komórkowej, jak również w dziedzinach pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów medycznych, weterynaryjnych i środowiska naturalnego
 2. wspieranie i utrzymywanie międzynarodowej współpracy naukowej, wymiany i kontaktów,
 3. stymulowanie wdrażania rezultatów badań do zastosowań praktycznych,
 4. popularyzowanie osiągnięć naukowych.

Instytut realizuje swoje zadania m.in. przez:

 1. prowadzenie badań eksperymentalnych i teoretycznych,
 2. kształcenie kadry naukowej,
 3. prowadzenie kursów specjalistycznych,
 4. współpracowanie z instytucjami medycznymi i przemysłowymi w celu wykorzystania w praktyce wyników badań naukowych.

Od początku swojego istnienia Instytut poza działalnością badawczą angażuje się w komercjalizację otrzymywanych wyników badań naukowych. Jest właścicielem praw własności intelektualnej dla wynalazków dla których przyznano patenty zarówno w Polsce jak i za granicą jak również wynalazków dla których procedura ochronna jest na etapie zgłoszeń patentowych.

Instytut swoje zadania wychodzące poza badania naukowe, takie jak współpraca z instytucjami medycznymi i przemysłowymi w celu wykorzystania w praktyce wyników badań naukowych realizuje na podstawie przytoczonej wcześniej ustawy oraz statutu Instytutu. Paragraf 6 pkt 3 statutu zobowiązuje Instytut do podejmowania działań mających na celu stymulowanie wdrażania rezultatów badań do zastosowań praktycznych.

W 2015 r. Instytut utworzył, na mocy art. 83 ustawy, spółkę celową w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), w której Instytut objął 100% udziałów. W zamierzeniach Instytutu działalność Spółki ma uzupełniać dotychczasową działalność Instytutu poprzez realizację dalszych etapów transferu technologii takich jak tworzenie i obejmowanie udziałów w nowych podmiotach dedykowanych komercjalizacji poszczególnych wynalazków opracowywanych przez kadrę naukową Instytutu (spółki spin-off). Ponadto do zakresu działań Spółki będzie należało licencjonowanie innowacyjnych rozwiązań partnerom przemysłowym, wsparcie firm spin-off tworzonych przez naukowców oraz współpracę z instytucjami takimi jak aniołowie biznesu i fundusze seed/venture wspierającymi kapitałowo młode firmy oparte na wysokich technologiach.

Obecnie planowane jest podwyższenie kapitału Spółki poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci praw do 4 technologii opracowanych w Instytucie (wszystkie cztery łącznie dla celów niniejszego wniosku o interpretację podatkową określane jako „Technologia”).

Technologia nr 1 - Nowe narzędzia...:

Opracowywana technologia restrykcyjnego cięcia nici RNA jest innowacyjnym rozwiązaniem niemającym swoich odpowiedników na świecie. Ma ona zastosowanie w syntezie i uzyskiwaniu fragmentów RNA o zdefiniowanych końcach poprzez „przycinanie” łańcuchów RNA w ściśle sprecyzowanych miejscach. Technologia opracowana przez Instytut polegająca na precyzyjnym „cięciu” łańcuchów RNA w określonych miejscach ma szanse komercjalizacji ze względu na niskie koszty produkcji umożliwiające wielkoskalową produkcję molekuł. W chwili obecnej istnieje duże zainteresowanie zastosowaniem narzędzi do specyficznego cięcia RNA przy tworzeniu leków, metod diagnostycznych czy rozwoju nowych metod w biologii molekularnej. Technologia specyficznego cięcia RNA może znaleźć zastosowanie m.in. w diagnostyce chorób wirusowych opartych o RNA, przygotowaniu nowych antywirusowych i antybakteryjnych terapeutyków opartych o technologię RNA, nowych lekach onkologicznych wykorzystujących różnicowanie na poziomie RNA pomiędzy komórkami zdrowymi i nowotworem.

W ramach technologii „Nowe narzędzia...:

 • wynalazek pt.: „E.”, oznaczony numerem Urzędowym zgłoszony dnia 8 czerwca 2011. W dniu 20 października 2015r Urząd Patentowy RP wydał decyzję warunkową o udzieleniu patentu. Zgłoszenie międzynarodowe zostało zgłoszone pod nr. a europejskie - ... Patent europejski został udzielony i opublikowany w dniu 28 października 2015r, zwalidowany w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Danii, Szwajcarii, Hiszpanii i na terenie Włoch. Uzyskano patent również na terenie Australii i Kanady. Postępowania o ochronę na terenie Chin, Indii, Japonii, Korei oraz Stanów Zjednoczonych są nadal w toku;
 • wynalazek pt.: „E.”, oznaczony numerem Urzędowym zgłoszony dnia 8 czerwca 2011. W dniu 20 października 2015r. Urząd Patentowy RP wydał decyzję warunkową o udzieleniu patentu. Zgłoszenie międzynarodowe zostało zgłoszone pod nr, europejskie ... Patent europejski udzielony i opublikowany w dniu 9 grudnia 2015r., zwalidowany w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Danii, Szwajcarii, Hiszpanii i na terenie Woch. Uzyskano patent również na terenie Australii. Postępowania o ochronę na terenie Chin, Indii, Japonii, Korei, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych są nadal w toku;
 • wynalazek pt.: „Sposób ustalania...”, oznaczony numerem Urzędowym... zgłoszony dnia 8 czerwca 2011. W dniu 12 października 2015r. Urząd Patentowy RP wydał decyzję warunkową o udzieleniu patentu.
 • wynalazek pt.: „R.” oznaczone numerem Urzędowym, zgłoszony dnia 22 stycznia 2016.

Rozwój wynalazków został sfinansowany z dotacji przyznanych na projekt badawczo-rozwojowy przez polskie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (w latach 2007-2010), a następnie częściowo przez granty Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych. Ochrona patentowa pokryta częściowo z funduszy programu 1.3.2 POIG, "Wsparcie procesu komercjalizacji oraz uzyskanie ochrony patentowej w Polsce i za granicą na grupę wynalazków związanych z restrykcyjnym cięciem RNA". Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 Ustawy CIT dotacje były wolne od podatku, a wydatki na sfinansowanie technologii jak również odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowiły kosztu uzyskania przychodów na podstawie przepisów Ustawy CIT. W zakresie podatku VAT Instytut nie dokonywał odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na nabycie towarów i usług związanych z technologią, gdyż zgodnie z założeniem projektu podatek VAT był wydatkiem kwalifikowanym.

Technologia nr 2 - Biotechnologiczne zastosowania...:

Wynalazek opiera się na zastosowaniu enzymu LytM w celu opracowania skutecznych metod eliminacji bakterii gronkowca (Staphylococcus aureus) ze środowiska poprzez nowatorskie podejścia lizowania komórek bakteryjnych z wykorzystaniem enzymów litycznych. Od kilku lat naukowcy z Instytutu pracują nad białkiem Lyt M podobnym do lizostafyny, która potrzebuje zaledwie kilku minut do zabicia komórek gronkowca.

W ramach technologii „Biotechnologiczne zastosowania...:

 • Zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym RP, zgłoszenie międzynarodowe w trybie PCT nr: , europejskie nr: , w Australii nr: , w Kanadzie nr:, w Indiach nr:, w Japonii nr:, w USA nr. Patent europejski udzielony i opublikowany w dniu 26 marca 2015 r. zwalidowany w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Danii, Szwajcarii, Hiszpanii na terenie Włoch oraz Polski. 21 maja 2015r uzyskano patent na terenie Australii. Postępowania o ochronę na terenie Indii, Japonii, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych są nadal w toku.

Technologia sfinansowana w ramach 5-go Programu Ramowego UE. Udoskonalanie technologii w ramach Programu Badań Stosowanych NCBiR "Biotechnologiczne aplikacje...”.

Ochrona patentowa pokryta z programu 1.3.2 POIG, "Wsparcie ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji wynalazku mającego zastosowanie do ochrony żywności i ludzi przed bakteriami S. aureus". Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 Ustawy CIT dotacje były wolne od podatku, a wydatki na sfinansowanie technologii jak również odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowiły kosztu uzyskania przychodów na podstawie przepisów Ustawy CIT. W zakresie podatku VAT Instytut nie dokonywał odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na nabycie towarów i usług związanych z technologią, gdyż zgodnie z założeniem projektu podatek VAT był wydatkiem kwalifikowanym.

Technologia nr 3 – Inhibitory...

Wynalazek będący grupą małocząsteczkowych związków chemicznych wykazujących wysoką specyficzność jako inhibitory kompleksu polimerazy RNA wirusa grypy. Pierwszy etap badań został ukończony w 2013 r. i Instytut jest obecnie na etapie konstruowania zgłoszenia patentowego oraz poszukiwania wsparcia grantowego na kontynuacje badań (faza rozwojowa). W związku z pojawiającymi się licznymi zachorowaniami na świńską i ptasią grypę opracowane rozwiązanie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów branżowych i finansowych.

W ramach technologii „Inhibitory...” do Spółki zostanie przeniesiony know how utrwalony w postaci dokumentacji: wyników badań oraz raportu z wykonania merytorycznego grantu utrwalonych na nośniku elektronicznym. Planowane zgłoszenie do ochrony patentowej ma nastąpić w pierwszym kwartale 2016 r.

Opracowanie wynalazku zostało sfinansowane z dotacji udzielonej przez Ministerstwo Nauki oraz grantu I. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 Ustawy CIT dotacje były wolne od podatku, a wydatki na sfinansowanie technologii jak również odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowiły kosztu uzyskania przychodów na podstawie przepisów Ustawy CIT. W zakresie podatku VAT Instytut nie dokonywał odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na nabycie towarów i usług związanych z technologią, gdyż zgodnie z założeniem projektu podatek VAT był wydatkiem kwalifikowanym.

Technologia nr 4 – Markery...

Wynalazek będący grupą markerów transkrypcyjnych izolowanych z krwi pacjenta służy do wczesnego wykrycia pacjentów z chorobą Alzheimera. Współwłaścicielem rozwiązania (50%) jest Instytut N., jednakże na podstawie umowy współwłasności Instytut odpowiedzialny jest za komercjalizację technologii. Instytut jest obecnie na etapie konstruowania zgłoszenia patentowego oraz poszukiwania wsparcia grantowego na kontynuacje badań (faza rozwojowa).

W ramach technologii „Markery...” do Spółki zostanie przeniesiony know - how utrwalony w postaci dokumentacji: wyników badań oraz raportu z wykonania merytorycznego grantu utrwalonych na nośniku elektronicznym. Planowane zgłoszenie do ochrony patentowej ma nastąpić w pierwszym kwartale 2016 r.

Opracowanie wynalazku zostało sfinansowane w ramach 7-go Programu Ramowego UE - EU Joint Programming for Neurodegenerative Diseases/NCBiR. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 Ustawy CIT dotacje były wolne od podatku, a wydatki na sfinansowanie technologii jak również odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowiły kosztu uzyskania przychodów na podstawie przepisów Ustawy CIT. W zakresie podatku VAT Instytut nie dokonywał odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na nabycie towarów i usług związanych z technologią, gdyż zgodnie z założeniem projektu podatek VAT był wydatkiem kwalifikowanym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy planowany aport opisanych w stanie faktycznym Technologii (patentów oraz know-how) będzie powodował obowiązek rozpoznania przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) po stronie Instytutu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych...
 2. Czy planowany aport w postaci Technologii (patentów oraz know-how) będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: „Ustawa VAT)...
 3. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 2 będzie pozytywna, w jaki sposób powinna zostać określona podstawa opodatkowania dla celów podatku VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, tj. pytanie oznaczone Nr 1 wniosku.

W kwestiach poruszanych w pytaniach oznaczonym Nr 2 i 3 a dotyczących podatku od towarów i usług zostanie wydana odrębna interpretacja.

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy planowany aport opisanych w stanie faktycznym Technologii (patentów oraz know-how) będzie neutralny na gruncie podatku dochodowego, tj. nie będzie powodował obowiązku rozpoznania przez Instytut przychodów, kosztów uzyskania przychodów i (ewentualnego) dochodu/straty podatkowej.

W analizowanym przypadku, kluczowe znaczenie w zakresie określenia konsekwencji na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych będą miały przepisy ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1767). Zgodnie z art. 13 ust. 2 tejże ustawy w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie ustala się przychodu i kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, wniesiony przez podmiot komercjalizujący, jeżeli wkład został wniesiony w 2016 r. albo w 2017 r. Do przychodów tych nie stosuje się przepisów art. 12 ust 1 pkt 7 i ust. 1 b pkt 5 ustawy o CIT. Powyższego wyłączenia nie stosuje się, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej jest autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego (art. 13 ust. 4 powołanej ustawy).

Przepis ten przewiduje, że jeżeli aport komercjalizowanej własności intelektualnej zostanie dokonany w 2016 lub 2017 roku wówczas przepisy dotyczące rozpoznania przychodu (w tym też jego odroczenia) nie będą miały zastosowania i w konsekwencji aport taki będzie neutralny dla celów podatku dochodowego. Dla zastosowania tego przepisu kluczowe jest spełnienie pięciu przesłanek, tj. (a) aport musi zostać wniesiony do spółki kapitałowej; (b) aport musi zostać wniesiony przez podmiot komercjalizujący; (c) przedmiotem aportu musi być komercjalizowana własność intelektualna; (d) aport musi zostać dokonany w 2016 lub 2017 r. oraz (e) przedmiotem aportu nie będzie autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego.

W analizowanym stanie faktycznym wszystkie przesłanki są spełnione.

Aport zostanie dokonany do Spółki zorganizowanej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest spółką kapitałową. Zgodnie z założeniem Instytutu aport zostanie dokonany w 2016 lub 2017 r. Przedmiotem aportu nie będzie autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego.

Przedmiotem aportu będą Technologie (opisane w stanie faktycznym) stanowiące komercjalizowaną własność intelektualną gdyż składać się będą z patentów oraz know - how.

Zgodnie z art. 4a pkt 23 Ustawy CIT przez komercjalizowaną własność intelektualną należy rozumieć:

 1. patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu scalonego oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub prawo z pierwszeństwa - określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410),
 2. autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego,
 3. równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how),
 4. prawa do korzystania z praw lub wartości wymienionych w lit. a-c na podstawie umowy licencyjnej.

Odnośnie elementów technologii w postaci patentów (czy to polskich czy też międzynarodowych) na wynalazki nie ulega wątpliwości, że stanowią one komercjalizowaną własność intelektualną w rozumieniu pkt a) powyżej. W przypadku wynalazków, które są przedmiotem zgłoszenia patentowego (złożonego lub planowanego) zastosowanie znajdzie pkt c) dotyczący know-how.

Pojęcie wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how) nie zostało uregulowane w przepisach podatkowych. Jednakże, istnieje dość rozbudowane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowisk organów podatkowych jak należy rozumieć pojęcie know-how dla celów przepisów Ustawy CIT (przykładowo pojęcie to zostało wykorzystane przez ustawodawcę również w art. 21 Ustawy CIT dotyczącym zryczałtowanego podatku dochodowego od płatności na rzecz podmiotów zagranicznych). Najpełniejsze rozumienie pojęcia „know-how” zostało zaprezentowane w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 marca 2012 r. (sygn. I FSK 973/11) w którym sąd uznał, że przez know-how rozumie się zespół technicznych informacji, które są poufne, istotne i zidentyfikowane we właściwej formie. Termin "poufny" oznacza, że pakiet know-how jako taki lub jako ściśle określona konfiguracja i usytuowanie danych elementów nie jest powszechnie znany lub łatwo dostępny.

Część jego wartości wyraża się w wyprzedzeniu konkurentów, które licencjobiorca (a w przypadku sprzedaży - kupujący) uzyskuje, gdy zostanie mu ono udostępnione. Know-how nie jest rozumiane wąsko; nie każdy jego pojedynczy element musi być całkowicie nieznany i niedostępny poza firmą licencjodawcy. Termin "istotny" oznacza, że know-how zawiera informacje, które są ważne dla całości lub zasadniczej części: a) sposobu wytwarzania, lub b) produktu i usługi, albo c) dla rozwoju powyższych i nie zawiera informacji banalnych. Know-how musi więc być użyteczne, tzn. w dacie zawierania umowy można oczekiwać, że daje ono możliwość polepszenia konkurencyjnej pozycji licencjobiorcy, np. poprzez umożliwienie mu wejścia na nowy rynek lub zapewnienie przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych wytwórców lub usługodawców, którzy nie mają dostępu do licencyjnego know-how lub innego porównywalnego know-how.

Termin "zidentyfikowany" oznacza, że know-how jest opisane lub utrwalone w taki sposób, aby możliwe było sprawdzenie, że spełnia ono kryterium poufności i istotności, oraz aby zapewnić, że licencjobiorca nie jest nadmiernie ograniczony w korzystaniu ze swojej własnej technologii. Aby know-how mogło być zidentyfikowane, musi być ustalone w umowie licencyjnej albo w odrębnym dokumencie, bądź też . zarejestrowane w jakiejkolwiek innej stosownej formie najpóźniej w chwili, kiedy know-how będzie przekazywane lub wkrótce potem, pod warunkiem że odrębny dokument lub inne miejsce zarejestrowania będą dostępne w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Na kwestię poufności, istotności oraz identyfikowalności zwracają uwagę również organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 15 maja 2014 r. (sygn. ILPB4/423-111/14-4/MC).

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 29 maja 2015 r. (sygn. IPTPB3/4510-52/15-8/IR) wskazał, że „know-how techniczne jest pojęciem zbliżonym do projektów wynalazczych. Należą tu wszelkie kategorie rozwiązań technicznych, łącznie z wynalazkami, którym przysługuje zdolność patentowa.” Warto zauważyć, że organ podatkowy w tej interpretacji zwrócił uwagę na „zdolność patentową” a nie uzyskanie patentu.

W analizowanym stanie faktycznym nie ulega wątpliwości, że wszelkie informacje przekazywane w ramach Technologii będą stanowić know-how gdyż są:

 1. poufne - informacje posiadane przez Instytut nie są powszechnie znane, czy też łatwo dostępne gdyż były i są przedmiotem badań wybitnych naukowców współpracujących z Instytutem;
 2. istotne - informacje ważne dla całości lub zasadniczej części sposobu wytwarzania produktu i potencjalnie mają służyć do produkcji leków oraz innych wyrobów medycznych niezwykle istotnych w swojej kategorii;
 3. identyfikowalne - wszystkie informacje wchodzące w skład Technologii zostały opisane i utrwalone tak aby i Spółka (jako nabywca Technologii) mogła je wykorzystywać w procesie komercjalizacji.

Aport zostanie również dokonany przez podmiot komercjalizujący w rozumieniu przepisów Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 4a pkt 24 lit. h Ustawy CIT przez podmiot komercjalizujący rozumie się międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną. Biorąc pod uwagę, że przedmiotem aportu jest Technologia w skład której wchodzą patenty oraz know-how, jak również Instytut jest międzynarodowym instytutem działającym na podstawie przepisów ustawy, również i ta przesłanka została spełniona.

Mając powyższe na uwadze, należy dojść do wniosku, że aport Technologii składających się z patentów oraz know-how będzie neutralny na gruncie podatku dochodowego, tj. nie będzie powodował obowiązku rozpoznania przez Instytut przychodów, kosztów uzyskania przychodów i (ewentualnego) dochodu/straty podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.