IPPB3/4510-1072/15-3/AG | Interpretacja indywidualna

Czy po przekształceniu Spółki A Połączonej w SK, przy zbyciu przez Wnioskodawcę praw i obowiązków wspólnika SK (w szczególności uprawnienia komandytariusza do udziału w zyskach SK w wysokości ok. 40%), na potrzeby obliczenia podstawy opodatkowania dla Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu będą faktycznie poniesione łączne koszty nabycia udziałów w Spółce A, Spółce B i Spółce C ?
IPPB3/4510-1072/15-3/AGinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. nabycie udziałów
 4. obowiązek
 5. podstawa opodatkowania
 6. przekształcenie spółki
 7. spółka komandytowa
 8. zbycie praw
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 17 grudnia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

T. GMBH (dalej: Wnioskodawca) jest osobą prawną, spółką prawa austriackiego działającą w formie Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), posiadającą w Austrii nieograniczony obowiązek podatkowy oraz będącą austriackim rezydentem podatkowym w rozumieniu Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r. (dalej: UPO). Forma GmbH odpowiada formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znaną z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.; dalej: KSH).

Wnioskodawca jest udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski, podlegającą obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) w Polsce (dalej: Spółka A). Udziały te zostały nabyte za wkład pieniężny.

Planowane jest połączenie Spółki A z dwoma innymi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością posiadających w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy (dalej: Spółka B i Spółka C) i będącymi polskimi rezydentami podatkowymi w rozumieniu UPO.

Planowane jest, że połączenie nastąpi w trybie wskazanym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, czyli jako połączenie przez przejęcie. Spółką przejmującą będzie Spółka A (po połączeniu zwana dalej: Spółka A Połączona), a spółkami przejmowanymi będą: Spółka B i Spółka C.

Wnioskodawca zamierza w 2016 roku nabyć za około 1,2-1,5 mln EUR udziały w Spółce B i Spółce C - przed planowanym połączeniem ich ze Spółką A. Po połączeniu Wnioskodawca będzie posiadał ok. 40% udziałów w Spółce A Połączonej.

Po zarejestrowaniu połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym i przejęciu majątku Spółki B i Spółki C w 2016 roku, planowane jest przekształcenie Spółki A Połączonej w spółkę komandytową (dalej: SK), w ten sposób, że Wnioskodawca po przekształceniu zostanie komandytariuszem w SK z prawem do udziału w zyskach w wysokości ok. 40%.

W przyszłości możliwe jest również, że Wnioskodawca dokona zbycia praw i obowiązków w SK.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po przekształceniu Spółki A Połączonej w SK, przy zbyciu przez Wnioskodawcę praw i obowiązków wspólnika SK (w szczególności uprawnienia komandytariusza do udziału w zyskach SK w wysokości ok. 40%), na potrzeby obliczenia podstawy opodatkowania dla Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu będą faktycznie poniesione łączne koszty nabycia udziałów w Spółce A, Spółce B i Spółce C (w szczególności wydatki w wysokości około 1,2-1,5 mln EUR)...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, po przekształceniu Spółki A Połączonej w SK, przy zbyciu przez Wnioskodawcę praw i obowiązków wspólnika SK (w szczególności uprawnienia komandytariusza do udziału w zyskach SK w wysokości ok. 40%) , na potrzeby obliczanie podstawy opodatkowania dla Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu będą faktycznie poniesione łączne koszty nabycia udziałów w Spółce A, Spółce B i Spółce C (w szczególności wydatki w wysokości około 1,2-1,5 min EUR.

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH połączenie spółek prawa handlowego poprzez przejęcie dokonywane jest przez przeniesienie całego majątku spółek za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej. Spółka przejmowana z dniem wpisania przejęcia do rejestru spółki przejmującej traci byt prawny, a w konsekwencji, na podstawie art. 494 KSH, spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej - sukcesja cywilnoprawna.

Jednocześnie zgodnie z art. 93 § 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (dalej: OP) osoba prawna powstała w wyniku łączenia się osób prawnych, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innych osób prawnych (art. 93 § 2 pkt 1 OP) - sukcesja podatkowa

Z uwagi na powyższe, w wyniku dokonanego połączenia, Spółka A Połączona wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki cywilnoprawne, jak i podatkowe Spółki A oraz przejmowanych: Spółki B i Spółki C.

Na kanwie prawa prywatnego (handlowego i cywilnego) istnieje ugruntowany pogląd, iż w wyniku przekształcenia następuje kontynuacja działalności danej jednostki, a nie następstwo prawne, bowiem istnieje ten sam podmiot ale w innej formie prawnej. Normatywnie zasada ta została wyrażona w szczególności w art. 553 § 1 KSH.

Ogólne zasady sukcesji podatkowej przy przekształceniu spółki kapitałowej w osobową określa art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w zw. z art. 93a § 1 OP. Przepis ten stanowi, iż osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

Jednocześnie podkreślić należy, że zarówno w rozumieniu podatkowym jak i cywilnoprawnym skutki kontynuacji działalności po przekształceniu, jak i następstwa prawnego są jednak tożsame - wstąpienie we wszystkie prawa i obowiązki.

Tym samym SK, która powstała z przekształcenia Spółki A Połączonej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki swojej poprzedniczki.

Ustawa o PDOP nie przewiduje szczególnych regulacji w stosunku do określenia wysokości kosztu uzyskania przychodu z tytułu zbycia praw i obowiązków w spółce osobowej, która powstała z przekształcenia spółki kapitałowej.

Zgodnie z zasadą ogólną rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów, wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

W świetle tego przepisu należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów ze zbycia praw i obowiązków w SK, w szczególności uprawnienia komandytariusza do udziału w w zyskach SK w wysokości ok. 40%, będą wszelkie koszty poniesione uprzednio na nabycie prawa do czerpania zysku w tej spółce. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nabędzie te prawa w wyniku przekształcenia Spółki A Połączonej. Na etapie przekształcenia nie są ponoszone żądne wydatki, jednakże mając na względzie zasady następstwa prawnego i kontynuacji praw, zdaniem Wnioskodawcy, w kosztem zbycia praw i obowiązków w SK, w szczególności uprawnienia komandytariusza do udziału w zyskach SK w wysokości ok. 40%, będą koszty poniesione na nabycie udziałów w podmiocie przekształcanym (koszty „historyczne”), a więc:

 • koszty objęcia udziałów w Spółce A oraz
 • koszty nabycia udziałów w Spółce B i Spółce C (w wysokości około 1,2-1,5 mln EUR) przed połączeniem ich ze Spółką A.

Jak wskazano powyżej, ustawa o PDOP nie przewiduje szczególnych regulacji w stosunku do określenia wysokości kosztu uzyskania przychodu z tytułu zbycia praw i udziałów w spółce osobowej, która powstała z przekształcenia spółki kapitałowej. Niemniej, w ocenie Wnioskodawcy do takiej transakcji uzasadnione jest zastosowanie analogi do art. 16 ust. 1 pkt 8) ustawy o PDOP, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) (...) wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Tym samym, gdyby Wnioskodawca dokonał zbycia udziałów w Spółce A Połączonej przed jej przekształceniem w SK, nie ulegałoby wątpliwości, że wydatki faktycznie poniesione na objęcie lub nabycie tych udziałów (czy to w Spółce A i Spółkach B i C przed połączeniem, czy to w Spółce A Połączonej), stanowiłyby dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu.

Z tego względu, mając na uwadze wyrażoną wyżej zasadę następstwa prawnego i kontynuacji praw i obowiązków prawnych, oraz fakt tożsamości podmiotowej SK i Spółki A Połączonej, zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodów w momencie zbycia praw i obowiązków w SK, w szczególności uprawnienia komandytariusza do udziału w zyskach SK w wysokości ok. 40%, będą wszystkie wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce A Połączonej, tj.:

 • koszty objęcie udziałów w Spółce A oraz
 • koszty nabycia udziałów w Spółce B i Spółce C (w wysokości około 1,2-1,5 mln EUR) przed połączeniem ich ze Spółką A.

Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie Spółki A Połączonej w SK oraz fakt, iż udziały zostaną przekształcone z praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w SK, nie powinny wpłynąć na możliwość rozpoznania kosztu podatkowego poniesionego na objęcie i nabycie udziałów przed przekształceniem, w szczególności w wysokości około 1,2-1,5 mln EUR.

Zachowana zostanie bowiem tożsamość przedmiotu transakcji, gdyż wszelkie prawa i obowiązki wynikające z nabytych przez Wnioskodawcą udziałów w Spółce A Połączonej (bądź wcześniej osobno w Spółce A, Spółce B oraz Spółce C) bądą odpowiadać prawom i obowiązkom z tytułu uczestnictwa w SK. Zmianie ulegnie jedynie forma przedmiotu transakcji (przekształcenie udziałów w spółce mającej osobowość prawną - spółki z o.o.- w prawa i obowiązki w spółce osobowej - spółki komandytowej).

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy po przekształceniu Spółki A Połączonej w SK, przy zbyciu przez Wnioskodawcę praw i obowiązków wspólnika SK, kosztem uzyskania przychodu będą dla Wnioskodawcy koszty faktycznie poniesione na:

 • objęcie udziałów w Spółce A oraz
 • nabycie udziałów w Spółce B i Spółce C (w wysokości około 1,2-1,5 mln EUR) przed połączeniem ich ze Spółką A.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.