IPPB3/4510-1034/15-2/MS | Interpretacja indywidualna

W przypadku zbycia Nieruchomości nabytych uprzednio w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa kosztem uzyskania przychodów będzie wartość początkowa tych składników, określona w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki wnoszącej wkład – Wspólnika Wnioskodawcy – pomniejszona o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.
IPPB3/4510-1034/15-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. aport
 3. koszt
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. wartość nominalna
 6. wkłady niepieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Zasady szczegółowe dokonywania odpisów amortyzacyjnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione przez Spółkę we wniosku z dnia 26 listopada 2015r. (data wpływu 4 grudnia 2015r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży Nieruchomości w wysokości wartości nominalnej akcji wydanych w zamian za aport obejmujący Nieruchomości, w części przypadającej na wartość Nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży Nieruchomości w wysokości wartości nominalnej akcji wydanych w zamian za aport obejmujący Nieruchomości, w części przypadającej na wartość Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka S.A. (dalej jako Wnioskodawca) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych prowadzącym działalność deweloperską w zakresie nieruchomości mieszkalnych, jak i komercyjnych, a także działalność w zakresie obrotu nieruchomościami.

W 2012 roku do portfolio Wnioskodawcy weszły nieruchomości (dalej jako Nieruchomości) w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntów (dalej jako PUW), dla których założone są odrębne księgi wieczyste. Przedmiotowe nieruchomości Wnioskodawca otrzymał w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej jako ZCP), za który Wnioskodawca wydał wspólnikowi (dalej jako Wspólnik Wnioskodawcy) akcje o wartości nominalnej odpowiadającej ówczesnej wartości rynkowej wkładu niepieniężnego. Wnioskodawca potraktował Nieruchomości jako inwestycyjne i zakwalifikował je:

 • do celów rachunkowych -jako amortyzowany majątek trwały;
 • do celów podatkowych - jako środki trwałe niepodlegające amortyzacji.

Wspólnik Wnioskodawcy utworzył ZCP w 2011 r. Wspólnik Wnioskodawcy był użytkownikiem wieczystym Nieruchomości jako następca jego poprzedników prawnych. Nieruchomości były w użytkowaniu (zarządzie) poprzedników prawnych Wspólnika Wnioskodawcy co najmniej od 1977 r. (a niektóre z działek wchodzących w skład Nieruchomości od 1965 r.).

W 1994 r., na podstawie art. 2 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. (Dz. U. Nr 79, poz. 464 z późn. zm.; dalej jako Ustawa zmieniająca UGGiWN), art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 3 oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 z późn. zm., art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. (Dz. U. Nr 91, poz. 455; dalej jako Ustawa zmieniająca Ustawę zmieniającą UGGiWN) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.; dalej jako KPA) stwierdzono nabycie części Nieruchomości z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. przez poprzednika prawnego Wspólnika Wnioskodawcy.

W 2000 r. na podstawie art. 200 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 67, art. 71 ust. 4, art. 72 ust. 1 i 3 pkt 5 oraz art. 77 ust. 1 i 3 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2015 r. poz. 782; dalej jako UGN), § 4 ust. 1 pkt 1 i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 roku w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz. U. z 1998 r. Nr 23 poz. 120 z późn. zm.; dalej jako Rozporządzenie RM) oraz art. 104 § 1 KPA, stwierdzono nabycie pozostałej części Nieruchomości z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. przez Wspólnika Wnioskodawcy, a także prawa własności budynków, budowli i innych urządzeń znajdujących się na tym gruncie.

Powyższe decyzje uwłaszczeniowe (dalej jako Decyzje Uwłaszczeniowe) miały charakter deklaratoryjny i stwierdzały stan na 5 grudnia 1990 r., z wyjątkiem określenia warunków korzystania z Nieruchomości - w tym zakresie decyzje uwłaszczeniowe miały charakter konstytutywny. W konsekwencji, nabycie Nieruchomości przez Wspólnika Wnioskodawcy (i jej poprzedników prawnych) nie nastąpiło za wynagrodzeniem oraz nie podlegało opodatkowaniu VAT.

W dacie wydania Decyzji Uwłaszczeniowych Nieruchomość była zabudowana. Wspólnik Wnioskodawcy ponosił nakłady na Nieruchomość. Część Nieruchomości (niektóre działki wchodzące w skład Nieruchomości) została przez Wnioskodawcę sprzedana za wynagrodzeniem, które Wnioskodawca rozpoznał jako podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej jako pdop). Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości sprzeda również inne działki lub ich części wchodzące w skład Nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jest i będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży Nieruchomości w wysokości wartości nominalnej akcji wydanych w zamian za aport obejmujący Nieruchomości, w części przypadającej na wartość Nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca jest i będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży Nieruchomości w wysokości wartości nominalnej akcji wydanych w zamian za aport obejmujący Nieruchomości, w części przypadającej na wartość Nieruchomości.

Do celów ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży aktywów, w tym PUW, zastosowanie znajdują zasady ogólne rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów określone w Updop, w szczególności w art. 15 ust. 1 Updop.

Zgodnie z powołanym przepisem, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Updop.

Powołana definicja kosztów uzyskania przychodów sformułowana przez ustawodawcę podatkowego ma charakter ogólny. Stąd, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnopodatkowej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa (Updop) wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem a powstaniem przychodu lub zabezpieczeniem źródła uzyskiwania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów są przy tym zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia.

W konsekwencji, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów jest, aby ten wydatek łącznie spełniał następujące przesłanki:

 1. został poniesiony przez podatnika;
 2. jest definitywny (rzeczywisty);
 3. jest poniesiony w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia jego źródła;
 4. został właściwie udokumentowany;
 5. nie został wymieniony w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 Updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższa zasada ogólna jest modyfikowana przez ewentualne przepisy szczególne.

W stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego wniosku zastosowanie znajduje w szczególności art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) Updop. Zgodnie z tym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

W myśl art. 16h ust. 1 pkt 1 Updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powołany art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) nie wyłącza zatem wydatków poniesionych na nabycie gruntów lub PUW (takiego jak Nieruchomości) z kosztów uzyskania przychodów do celów pdop, ale odracza moment zaliczenia takich wydatków do kosztów podatkowych do momentu odpłatnego zbycia gruntu lub PUW. Jednocześnie, w świetle tego przepisu, koszty uzyskania przychodów związane z nabyciem gruntów lub PUW (takich jak Nieruchomości) należy ustalić na poziomie wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie lub wytworzenie gruntów lub PUW, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

Powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, nie zmienia art. 15 ust. 1s ani art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 Updop.

W myśl powołanego art. 15 ust. 1s Updop, przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego m. in. przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się:

 1. w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 2. w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników.

Z kolei stosownie do art. 16g ust. 9 Updop, w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.

Według ust. 10a art. 16g Updop, przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie m. in. nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego.

Przytoczone powyżej regulacje zawarte w art. 15 ust. 1s oraz art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 Updop odnoszą się do ustalania wartości początkowej aktywów wchodzących w skład wniesionego tytułem wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a nie wydatków na nabycie aktywów stanowiących koszty uzyskania przychodów w przypadku ich zbycia.

Przedmiotowe regulacje w żadnym miejscu nie odwołują się do pojęcia wydatku (wydatków), którym posługuje się art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) Updop, ale do wartości początkowej.

Taki sposób sformułowania art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) Updop a z drugiej strony art. 15 ust. 1s oraz art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 Updop świadczy zatem o tym, że ustawodawca podatkowy nie utożsamia wydatków na nabycie z wartością początkową.

Użycie przez ustawodawcę podatkowego odmiennych pojęć (wartości początkowej oraz wydatków na nabycie) należy odczytywać jako intencję odmiennego ich rozumienia. Ustawodawca (w tym podatkowy) jest bowiem zobowiązany do konsekwentnego używania danego pojęcia w ramach jednego aktu prawnego a pojęcia inne nie powinny być interpretowane tak samo.

O odmienności zakresów znaczeniowych pojęć wydatki na nabycie oraz wartość początkowa świadczy brzmienie innych przepisów Updop, np. art. 16g ust. 4a Updop dotyczącego ustalania wartości początkowej ŚT oraz WNiP w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną, który nakazuje uwzględniać w tym zakresie:

 1. wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,
 2. wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,
 3. wartość określoną zgodnie z art. 14 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie.

Skoro zatem w ramach art. 16g ust. 1 pkt 4a Updop ustawodawca podatkowy posługuje się odmiennymi terminami - wartości początkowej i wydatków na nabycie - należy je rozumieć różnie, również w zakresie innym niż dotyczącym spółki niebędącej osobą prawną. Nie jest zatem uprawnione bezpośrednie odwoływanie się przy ustalaniu kosztów z tytułu zbycia PUW do jego wartości początkowej, skoro właściwy dla tego celu przepis odwołuje się do wydatków na nabycie PUW i jednocześnie przepis ten dla odmiennych kategorii składników majątkowych posługuje się (innym) pojęciem wartości początkowej.

Powyższe pozostaje w zgodzie z cechą kosztów uzyskania przychodów w Updop, jaką jest ich zobowiązaniowy (niekasowy) charakter. Chodzi bowiem o zobowiązanie do zapłaty (w jakiejkolwiek formie), a nie faktyczny rozchód pieniądza (jedynie w niektórych sytuacjach Updop wymaga rzeczywistej zapłaty). Rozważając pojęcie wydatków na nabycie lub objęcie przedmiotu wkładu, należy zatem przez nie rozumieć nie tylko wydatkowane kwoty, ale także każdy faktycznie dokonany odpis niebędący wydatkiem (tj. rozchodem pieniężnym w znaczeniu kasowym), powodującym zmianę w strukturze aktywów lub pasywów. Innymi słowy, wydatek należy rozpatrywać jako rozdysponowanie majątkiem (częścią majątku) w taki sposób, że przestał on być częścią (całego) majątku podatnika. Pojęcie „wydatku” nie może być w szczególności ograniczane jedynie do pieniędzy, bowiem obok pieniędzy funkcjonują też inne rodzaje środków płatniczych. W konsekwencji, uznać należy, że wydanie akcji w zamian za aport stanowi szczególną formę wydatku Wnioskodawcy na nabycie Nieruchomości.

Oczywiście trudno przypisać klasyczną funkcję środka płatniczego akcjom, jako że inkorporują one nie tylko uprawnienia majątkowe, ale także organizacyjne. Jednak przedstawiają one pewną wartość, która jest wyrażona w jednostkach pieniężnych. Jest to wydatek określony w sposób jednoznaczny, ponieważ wartość nominalna akcji jest zawsze wielkością stałą i wynika wprost ze statutu danej spółki, w związku z czym nie ulega zmianie i nie podlega mechanizmom rynkowym.

Tak też wynika z orzecznictwa m. in. sądów administracyjnych, z Naczelnym Sądem Administracyjnym (dalej: NSA) na czele. Przykładowo, takie stanowisko zostało wyrażone w wyrokach NSA z dnia 23 maja 2007 r. (sygn. akt II FSK 1558/06) oraz z dnia 4 stycznia 2005 r. (sygn. akt I FSK 834/04), a także w wyroku WSA w Białymstoku z dnia 16 lipca 2008 r. (sygn. akt I SA/Bk 155/08). Pomimo że wskazane orzeczenia zapadły w indywidualnych sprawach, ze względu na konieczność zachowania jednolitej wykładni przepisów prawa podatkowego, w ocenie Wnioskodawcy, zawarte w nich tezy powinny znajdować zastosowanie również w analogicznych sprawach innych podatników, np. Wnioskodawcy.

Co więcej, Wnioskodawca uzyskał uprzednio indywidualną interpretację prawa podatkowego, w której Minister Finansów uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę PUW, otrzymanego w ramach aportu ZCP, za pośrednictwem spółki osobowej niebędącej podatnikiem pdop, do której PUW zostało wniesione przez Wnioskodawcę tytułem wkładu w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, jest i będzie on uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, proporcjonalnie do przysługującego Wnioskodawcy prawa do udziału w zyskach tej spółki osobowej, w wysokości wartości nominalnej akcji wydanych w zamian za aport ZCP obejmujący PUW w części tej wartości nominalnej akcji, która przypadała na PUW (nr IPPB3/4510-672/15-2/MS). W świetle zasady jednolitości stosowania i pewności prawa, konkluzje wynikające z powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, szczególnie wobec faktu, że Wnioskodawca w myśl art. 5 Updop pozostaje podatnikiem w stosunku do dochodów realizowanych za pośrednictwem spółki osobowej niebędącej podatnikiem pdop, powinny pozostawać aktualne do celów pytania zadanego w ramach niniejszego wniosku.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, uzasadnione jest stanowisko, zgodnie z którym Wnioskodawca jest i będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży Nieruchomości w wysokości wartości nominalnej akcji wydanych w zamian za aport obejmujący Nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, iż podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy oraz że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania lub zabezpieczenia przychodów). Przepis ten konstytuuje więc ogólną zasadę, stosownie do której kosztami podatkowymi są koszty poniesione przez podatnika i pomiędzy nimi a przychodami podatnika musi wystąpić związek przyczynowo - skutkowy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera także, w odniesieniu do pewnych zdarzeń (sytuacji, transakcji), przepisy szczególne w zakresie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów. Ma to miejsce w sytuacji opisanej we wniosku, w której dochodzi do zbycia składników majątku nabytych uprzednio w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W myśl art. 15 ust. 1u ustawy o pdop, w przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1s, koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.

Stosownie natomiast do art. 15 ust. 1s ustawy o pdop, w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się:

 1. w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład – w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 2. w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników.

Powyższy przepis zakłada tzw. zasadę kontynuacji tzn. podmiot otrzymujący aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części powinien przyjąć składniki majątkowe w wartości podatkowej w jakiej występowały u podmiotu wnoszącego wkład.

Jak już zauważono, powołany przepis art. 15 ust. 1u ustawy o pdop odnosi się wprost do sytuacji opisanej we wniosku. Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Spółka – nie uwzględniając jego brzmienia – doszła do wniosku, że będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży Nieruchomości w wysokości wartości nominalnej akcji wydanych w zamian za aport obejmujący Nieruchomości, którą to wartość należy uznać za wydatek na nabycie środków trwałych jakimi są Nieruchomości. Stanowisko to jest błędne z powodów wyżej wskazanych. Tym samym jakkolwiek słuszne uwagi Wnioskodawcy odnoszące się do odmienności pojęć: „wydatki na nabycie” oraz „wartość początkowa” środka trwałego nie mają znaczenia dla przedmiotowej sprawy.

Odnosząc się do uzyskanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej (IPPB3/4510-672/15-2/MS), w której organ interpretujący uznał stanowisko Spółki za prawidłowe, podkreślić należy, że została ona wydana w innym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym. Przedmiotem powołanej interpretacji było bowiem ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę – jako wspólnika spółki osobowej – Nieruchomości otrzymanych w ramach aportu ZCP. Do tej sytuacji zastosowanie znalazły inne przepisy ustawy o pdop niż w przedmiotowej sprawie.

Reasumując, w przypadku zbycia Nieruchomości nabytych uprzednio w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa kosztem uzyskania przychodów będzie wartość początkowa tych składników, określona w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki wnoszącej wkład – Wspólnika Wnioskodawcy – pomniejszona o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.