IPPB3/4510-1019/15-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

Czy spółka będzie mogła zaliczyć zwrot na rzecz Miasta nakładów pieniężnych poniesionych na budowę drogi bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów? Moment ujęcia kosztów.
IPPB3/4510-1019/15-2/EŻinterpretacja indywidualna
 1. drogi publiczne
 2. koszty pośrednie
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r,, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2015r. (data wpływu 16 listopada 2015r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zwróconych na rzecz Miasta nakładów pieniężnych poniesionych na budowę drogi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zwróconych na rzecz Miasta nakładów pieniężnych poniesionych na budowę drogi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu wyrobami hutniczymi i wyrobami stalowymi. Dla celów prowadzonej - działalności spółka nabywała nieruchomości gruntowe, na których w ramach inwestycji własnych budowała hale magazynowe wraz z towarzyszącymi budowlami.

Spółka zakupiła również m.in. działkę gruntu od Gminy Miasta M.. Na tej działce Spółka w dłuższej perspektywie planuje budowę hali magazynowej; niemniej jednak w przypadku złej koniunktury gospodarczej nie można wykluczyć również innego przeznaczenia ww. działki, w tym również sprzedaż.

Spółka jest w trakcie rozmów z władzami Gminy M. w zakresie współfinansowania wybudowania drogi gminnej o utwardzonej nawierzchni, która będzie komunikować tereny położone w bliskim sąsiedztwie tej drogi - dzięki tej drodze ww. działka zyska połączenie z drogą lokalną - ul. Z. w M. Na chwilę obecną korzystanie z nieruchomości jest utrudnione, natomiast dojazd w okresie opadów atmosferycznych wręcz niemożliwy, zwłaszcza w zakresie obrotu stalą, gdyż wymagany jest dobry dojazd do hal magazynowych przez samochody ciężarowe mogące przewozić odpowiedni tonaż stali. Dobre skomunikowanie terenu ma też niewątpliwie wpływ na atrakcyjność nieruchomości.

Planowane jest zawarcie umowy bądź porozumienia, na mocy którego spółka oraz właściciel sąsiedniej działki partycypowaliby w kosztach budowy tej drogi w ten sposób, że zwróciliby na rzecz Gminy określoną w umowie/porozumieniu część poniesionych przez Gminę nakładów pieniężnych - najprawdopodobniej odpowiednio w 1/3 części (spółka, właściciel sąsiedniej działki, Gmina Miasta M.).

Spółka oraz właściciel sąsiedniej działki byliby zobowiązani w określonym terminie dokonać wpłaty pieniężnej na poczet planowanej budowy drogi w częściach wynikających z kosztorysu bądź innego ustalonego w umowie/porozumieniu dokumentu. Po zakończeniu inwestycji Gmina Miasta M. dokonałaby rozliczenia wspomnianej inwestycji drogowej i ustaliła ostateczną kwotę zwrotu nakładów przez nią poniesionych.

Wszelka dokumentacja projektowa, rozliczenia z podwykonawcami, dokumentacja powykonawcza, dokumenty związane z rękojmią, gwarancją itd... będą w gestii Gminy Miasta M.. Spółka oraz właściciel sąsiedniej działki dokonają jedynie zwrotu na rzecz Miasta nakładów pieniężnych poniesionych w związku z realizacją inwestycji wykonania drogi.

Gmina po otrzymaniu ustalonej w umowie wpłaty - wystawi fakturę, która zdaniem Spółki powinna być traktowana jako faktura dokumentująca dokonanie przedpłaty. Po wykonaniu inwestycji i końcowym rozliczeniu - Gmina wystawi fakturę rozliczeniową, w której uwzględni uprzednio dokonaną wpłatę na poczet nakładów. Nie jest wykluczone, że po ostatecznym rozliczeniu Spółka uzyska częściowy zwrot wpłaconej uprzednio kwoty, jeśli okaże się, że poniesione przez Gminę nakłady inwestycyjne będą ostatecznie niższe niż wynikające z kosztorysu czy innego dokumentu przyjętego do rozliczeń wstępnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy spółka będzie mogła zaliczyć zwrot na rzecz Miasta nakładów pieniężnych poniesionych na budowę drogi bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów... Moment ujęcia kosztów.
 2. Czy spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach wystawionych przez Miasto za zwrot poniesionych wydatków na budowę drogi...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr 1). W zakresie pytania nr 2 dotyczącego podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Zatem dany wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów po spełnieniu warunków:

 • został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), a więc bezzwrotny, tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • jego poniesienie miało na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, tj. istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem kosztu, a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania; w momencie ponoszenia wydatku podatnik mógł, obiektywnie oceniając, oczekiwać skutku w postaci osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła,
 • nie został wyłączony z kategorii kosztów podatkowych mocą art. 16 ust. 1 updop,
 • został właściwie udokumentowany.

Zatem w celu uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu nie jest konieczne wykazanie bezpośredniego związku pomiędzy ponoszonym wydatkiem a konkretnym przychodem. Kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 przedmiotowej ustawy będą zatem także koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Zdaniem Spółki - omówione powyżej przesłanki uznania wydatków za koszty uzyskania przychodów zostaną spełnione.

Realizacja przedmiotowej infrastruktury drogowej jest obiektywnie konieczna w celu zabezpieczenia źródła przychodów tak, aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości, (w tym dla i zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Ww. wydatek nie został wymieniony w negatywnym katalogu kosztów, zawartym w art. 16 ust. 1 updop.

Spółka współfinansując odpowiednią infrastrukturę drogową dąży do zapewnienia sobie źródła przychodów. Swobodny dojazd do nieruchomości jest konieczny do uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej, w szczególności polegającej na handlu stalą - w przypadku budowy hali magazynowej, lub możliwości uzyskania wyższej ceny w przypadku decyzji o sprzedaży działki. Zatem wydatek w postaci zwrotu na rzecz Miasta nakładów pieniężnych poniesionych w związku z wykonaniem drogi gminnej jako wypełniający dyspozycję art. 15 ust. 1 updop, z uwzględnieniem unormowań art. 16 ust. 1 updop, będzie mógł być zaliczony w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Spółka uważa, że dokonanie wpłaty na podstawie wstępnych kalkulacji należy potraktować jako wpłatę zaliczki; natomiast zdaniem Spółki - koszt stanie się definitywny (rzeczywisty) dopiero po końcowym rozliczeniu i dopiero wówczas zwrot nakładów pieniężnych na rzecz Gminy poniesionych w związku z realizacją ww. inwestycji drogowej Spółka będzie mogła odnieść w koszty uzyskania przychodów - koszt zostanie ujęty w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury końcowej zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e updp.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

drogi publiczne
IPPP1/4512-1203/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

koszty pośrednie
IBPB-1-3/4510-40/16/AB | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
IPPB3/4510-1009/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IBPB-2-1/4514-575/15/DP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.