IPPB3/4510-1009/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
IPPB3/4510-1009/15-2/PSinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. wkłady niepieniężne
  4. zbycie udziału
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polską spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka należny do międzynarodowej grupy kapitałowej (dalej: „Grupa”), która jest światowym liderem w sektorze energii odnawialnej. Wnioskodawca realizuje w Polsce szereg inwestycji długookresowych związanych z produkcją energii elektrycznej, w szczególności tworząc i zarządzając farmami wiatrowymi w Polsce.

Spółka realizuje projekty inwestycyjne związane z kompleksowym zarządzaniem procesem wytwarzania energii odnawialnej za pośrednictwem polskich spółek celowych (dalej określanych łącznie jako: „Spółki Projektowe”), w których jest jedynym lub większościowym udziałowcem. Wskazane wyżej Spółki Projektowe są także podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W większości przypadków udziały w Spółkach Projektowych zostały nabyte w zamian za gotówkę albo objęte przez Spółkę w zamian za wkład pieniężny w ramach objęcia nowoutworzonych udziałów w istniejących już spółkach kapitałowych i/lub w ramach objęcia udziałów w nowozałożonych podmiotach zależnych albo w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Spółka w przyszłości będzie obejmować lub nabywać udziały w istniejących lub nowo zawiązanych Spółkach Projektowych na analogicznych zasadach.

Część wkładu pieniężnego wnoszonego przez Spółkę, w związku z objęciem udziałów w Spółkach Projektowych, została alokowana na kapitał zapasowy Spółek Projektowych, tj. nadwyżka kwoty faktycznie wpłaconej przez Spółkę do Spółek Projektowych ponad wartość nominalną objętych udziałów - tzw. agio emisyjne - która zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych została przekazana na kapitał zapasowy Spółek Projektowych).

W bliskiej przyszłości Wnioskodawca planuje odpłatne zbycie części lub wszystkich udziałów w jednej lub więcej Spółkach Projektowych. Odpłatne zbycie udziałów nastąpi w formie sprzedaży albo aportu do innej spółki, który nie będzie spełniał przesłanek określonych w art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.; dalej jako: ustawa o CIT) (tj. nie będzie stanowił neutralnej podatkowo wymiany udziałów).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku odpłatnego zbycia (w formie sprzedaży lub aportu) przez Spółkę udziałów w Spółkach Projektowych, objętych w zamian za wkład pieniężny, kosztem uzyskania przychodu Spółki dotyczącym tej transakcji będzie kwota łącznych wydatków, jakie Wnioskodawca poniósł na objęcie tych udziałów w Spółkach Projektowych obejmująca m.in. wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółek Projektowych, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio...

Zdaniem Wnioskodawcy,w przypadku odpłatnego zbycia (w formie sprzedaży lub aportu) przez Spółkę udziałów w Spółkach Projektowych, które zostały objęte w zamian za wkład pieniężny, kosztem uzyskania przychodu Spółki dotyczącym tej transakcji będzie kwota łącznych wydatków, jakie Wnioskodawca poniósł na objęcie tych udziałów w Spółkach Projektowych obejmująca m.in. wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółek Projektowych, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio przelanej na kapitał zapasowy Spółek Projektowych.

Zgodnie z art. 15 Ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Z powyższego wynika zatem, iż nie można uznać za koszty uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów w spółce, jednak takie wydatki można uznać za koszty uzyskania przychów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów.

Użycie przez ustawodawcę określenia „wydatki na nabycie” oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów - ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji - zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie lub objęcie tych udziałów lub akcji, tj. koszty bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów lub akcji nie byłoby możliwe. Do takich wydatków zaliczyć można całą wartość wkładu wniesionego, do danej spółki, ale także np. opłaty notarialne, prowizję biura maklerskiego.

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży udziałów w Spółkach Projektowych, które zostały objęte w zamian za wkład pieniężny, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będzie kwota łącznych wydatków, jakie Wnioskodawca poniósł na objęcie w ten sposób udziałów w Spółkach Projektowych. Kwota łącznych wydatków obejmowała będzie m.in. wartość kwoty faktycznie wpłaconej do danej Spółki Projektowej w związku z objęciem przez Wnioskodawcę udziałów w tej spółce, w tym również kwotę stanowiącą tzw. agio, przelaną na kapitał zapasowy danej Spółki Projektowej.

Natomiast w przypadku wniesienia udziałów w Spółkach Projektowych jako wkładu niepieniężnego (niestanowiącego tzw. wymiany udziałów uregulowanej w art. 12 ust. 4d Ustawy o CIT) do innej spółki kapitałowej, w kwestii ustalenia kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 i 7a ustawy o CIT, wskazać należy na art. 15 ust. lj pkt 2 lit. b) Ustawy o CIT, który nakazuje dla takiej czynności określać koszt uzyskania przychodu na podstawie wyżej powołanego art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT. Zatem również w przypadku wniesienia udziałów w jednej lub więcej Spółkach Projektowych, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do innej spółki kapitałowej, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będzie, w odniesieniu do udziałów objętych w zamian za wkład pieniężny, w danym przypadku kwota łącznych wydatków, jakie Wnioskodawca poniósł na objęcie w ten sposób udziałów w określonej Spółce Projektowej, obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do tej spółki w związku z objęciem przez Wnioskodawcę udziałów w w/w podmiocie, w tym również kwotę stanowiącą tzw. agio emisyjne, przelana na kapitał zapasowy danej Spółki Projektowej.

Powyżej zaprezentowana wykładania przepisów została zaakceptowana w licznych indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, przykładowo w:

  • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2014 r. (sygn. ILPB3/423- 235/14-2/KS), w której organ zgodził się w całości ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od uzasadnienia, który argumentował, że: „w przypadku odpłatnego zbycia w przyszłości udziałów w Spółce zależnej, kosztem uzyskania przychodów dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z omawianej transakcji będzie odpowiednia część łącznych wydatków poniesionych przez Spółkę na objęcie/nabycie udziałów w Spółce zależnej, obejmująca kwotę faktycznie wpłaconą do Spółki zależnej w związku z planowanym objęciem przez Spółkę nowych udziałów w Spółce zależnej. w tym również kwotę stanowiąca tzw. agio, przelana na kapitał zapasowy Spółki zależnej”.
  • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2013 r. (sygn. IPPB3/423- 65/13-2/AG), w której organ zgodził się w całości ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od uzasadnienia, który argumentował, że: „w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie kwota łącznych wydatków, jakie Spółka poniosła (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce zależnej, obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki zależnej w związku z planowanym objęciem przez Spółkę nowych udziałów w Spółce zależnej. w tvm również kwoty stanowiącej tzw. agio przelanej na kapitał zapasowy Spółki zależnej. (...) Wnioskodawca chciałby podkreślić, iż zaprezentowane we wniosku jego stanowisko dotyczące konsekwencji podatkowych, jakie powstaną w przypadku zrealizowania się opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów będą identyczne, zarówno w przypadku sprzedaży, jak i wniesienia udziałów w Spółce zależnej jako wkładu niepieniężnego, tzn. Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty łącznych wydatków, jakie Spółka poniosła (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce zależnej, obejmujące m. in. wartość kwoty faktycznie wpłacone j do Spółki zależne j w związku z opisanym w stanie faktycznym planowanym objęciem przez Spółkę nowych udziałów w Spółce zależnej, w tym również, kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy Spółki zależnej”.
  • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 października 2013 r. (sygn. ILPB3/423-352/13-2/PR), w której organ wskazał, że: „(...) w przypadku sprzedaży udziałów w spółce zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie kwota łącznych wydatków, jakie Spółka poniosła na objęcie udziałów w spółce zależnej, obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do spółki zależnej w związku z objęciem przez Spółkę udziałów w spółce zależnej. w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy spółki zależnej”.

Podsumowując, w przypadku odpłatnego zbycia (w formie sprzedaży lub aportu) przez Spółkę udziałów w Spółkach Projektowych, które zostały objęte w zamian za wkład pieniężny, kosztem uzyskania przychodu Spółki będzie kwota łącznych wydatków, jakie Wnioskodawca poniósł na objęcie tych udziałów w Spółkach Projektowych obejmująca m.in. wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółek Projektowych, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio przelanej na kapitał zapasowy Spółek Projektowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.