IPPB3/423-997/14-2/GJ | Interpretacja indywidualna

Czy wstępną opłatę leasingową w przypadku leasingu operacyjnego można zaliczyć jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów ?
IPPB3/423-997/14-2/GJinterpretacja indywidualna
  1. bilans
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. leasing operacyjny
  4. opłata leasingowa
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014r. (data wpływu 22 września 2014 r.), uzupełnione pismem z dnia 5 grudnia 2014r. ( data wpływu 5 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny

Zakład Produkcji Spółka z o. o. zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest oddanie korzystającemu do używania odpłatnego samochodu osobowego. Spółka zobowiązana była uiścić opłatę wstępną w związku z zawarciem umowy leasingu, co było warunkiem wydania pojazdu.

Dla celów podatkowych umowa zakwalifikowana została jako leasing operacyjny (Spółka dokonała kwalifikacji umowy z uwzględnieniem art. 17a-171 ustawy z dnia 19 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), natomiast do celów bilansowych jako leasing finansowy.

Dodatkowo Spółka wskazała, że umowę leasingu dla celów bilansowych jednostka ujęła zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości jako leasing finansowy. Roczne badanie finansowe Spółki podlega obowiązkowo badaniu przez Biegłego Rewidenta.

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w KSR, opłatę wstępną Spółka zaliczyła w całości jednorazowo na poczet spłaty kapitałowej .

Spółka ustaliła wartość początkową środka trwałego w cenie nabycia zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środek jest amortyzowany metodą liniową przez okres 5 lat.

Umowa leasingu operacyjnego została zawarta na okres 36 miesięcy z opcją zakupu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wstępną opłatę leasingową w przypadku leasingu operacyjnego można zaliczyć jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów ...

Zdaniem Wnioskodawcy

Analizując obowiązujące przepisy prawne oraz orzecznictwo sądowe z ostatnich lat dominuje pogląd, iż opłata wstępna zasadniczo podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w dniu jej poniesienia. Stanowisko takie podzielił m. in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 listopada 2011 r. (sygn. akt II FSK 864/10).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Dla celów podatkowych umowa zakwalifikowana została jako leasing operacyjny (Spółka dokonała kwalifikacji umowy z uwzględnieniem art. 17a-171 ustawy z dnia 19 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), natomiast do celów bilansowych jako leasing finansowy.

Moment zaliczenia poniesionych opłat dotyczących czynszu inicjalnego, opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, zgodnie z którymi koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Wstępna opłata leasingowa jest warunkiem wydania przedmiotu leasingu, bez niej strona nie mogłaby leasingować środka trwałego. Jest ona kosztem, którego nie można powiązać z określonymi przychodami osiąganymi przez przedsiębiorcę z uwagi na to, iż jest uiszczana jednorazowo przy podpisywaniu umowy leasingu, przed wydaniem przedmiotu leasingu, a jej zapłata jest warunkiem koniecznym do realizacji tej umowy.

Przepis art. 15 ust. 4e stanowi, iż „za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych, jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów”.

Opłaty leasingowe ponoszone na podstawie umowy leasingu operacyjnego są powiązane z całokształtem przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, a nie z konkretnym przychodem. W sytuacji, gdy wstępna opłata leasingowa ma charakter opłaty samoistnej, bezzwrotnej, niezależnej od pozostałych rat leasingowych uiszczanych w trakcie trwania umowy, zaś jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu, to powinna zostać zaliczona do kosztów jednorazowo, w dacie poniesienia kosztu bez konieczności rozliczania jej w czasie. Należy ją wiązać nie z całą umową rozumianą w wymiarze czasowym, lecz z momentem jej zawarcia. Dlatego, też powinna zostać zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów, w dacie jej poniesienia, bez konieczności rozliczania jej w czasie, zgodnie z art. 15 ust 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Departament Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów w piśmie nr DD6/033/87/ORK/11/PK-1299 (opublikowanym następnie w Biuletynie Skarbowym nr 1 z 2012 r.), wyjaśnił:

"Departament DD informuje, przychylając się do prezentowanej przez sądy administracyjne linii orzeczniczej, że wstępna oplata leasingowa powinna być zaliczana do kosztów podatkowych jednorazowo w momencie poniesienia, a nie proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu. Cechą charakterystyczną tych orzeczeń jest uznanie, że wstępna oplata leasingowa ma charakter opłaty samoistnej bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, natomiast jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu. Opłata ta jest wydatkiem jednorazowym związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Sądy administracyjne podkreślają przy tym, że w sytuacji, w której dojdzie do wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu, zniszczenia przedmiotu leasingu, zaprzestania działalności przez korzystającego bądź leasingodawcę (finansującego), koncepcja organów, iż opłatę tę należy rozliczyć proporcjonalnie do czasu trwania umowy, nie znajduje poparcia. (...) w przypadku, gdy w umowie leasingu nie znajduje się zapis, zgodnie, z którym opłata inicjalna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, to należy ją uznać za koszt jednorazowy, w momencie poniesienia. Nie ma wówczas podstaw, by traktować ją jako koszt, który dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy. Taka kwalifikacja oznaczałaby, że nie ma żadnej różnicy między opłatą wstępną a jednorazową płatnością z tytułu świadczenia usługi leasingu za cały okres trwania tej umowy uiszczoną z góry (...). Mając na uwadze powyższe, Departament DD uważa, że wskazane jest uwzględnienie przy rozstrzyganiu wyżej wymienionej sprawy linii orzecznictwa potwierdzonej wyrokami NSA."

Z przywołanych przepisów wynika, że wstępna opłata leasingowa jest kosztem pośrednim, który Spółka może zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia kosztu bez konieczności rozliczania jej w czasie. W przypadku kosztów pośrednich, uzasadnienie ma odnoszenie wydatków w koszty podatkowe w momencie ich poniesienia. Takie bowiem koszty, związane są z osiąganymi przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Nie jest możliwe ustalenie, w którym okresie podatkowym (roku) wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów. Dlatego Podatnik powinien zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

Opłata wstępna dotyczyła okresu od dnia podpisania umowy do dnia wydania przedmiotu leasingu do używania, stanowiła więc wynagrodzenie za czynności przygotowawcze do wydania przedmiotu leasingu. W związku z tym powinna zostać zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w opisanym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.