IPPB3/423-916/14-2/KK | Interpretacja indywidualna

W zakresie kosztów uzyskania przychodów
IPPB3/423-916/14-2/KKinterpretacja indywidualna
  1. banki
  2. koszt
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. kredyt
  5. księgi
  6. usługi notarialne
  7. usługi prawnicze
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W miesiącu kwietniu 2004 roku spółka zawarła z P. Sp. z o.o. umowę leasingu operacyjnego, którego przedmiotem są nieruchomości. Zawarta przez Spółkę umowa leasingu spełnia warunki określone w art. 17b ustawy o pdop. z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Nieruchomości stanowiące przedmiot leasingu są wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z umową, prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości przedmiotów leasingu przysługuje leasingodawcy (P. Sp. z o.o.).

Umowa została zawarta na 15 lat, a płatność za używanie przedmiotu leasingu następuje w miesięcznych ratach.

Umowa leasingu zawiera również zapis, że "oprócz rat leasingowych leasingobiorca (D. Sp. z o.o.) jest zobowiązany zapłacić z tytułu leasingu ...zmienne opłaty leasingowe, w tym: wszelkie opłaty związane z finansowaniem przedmiotu leasingu (w szczególności prowizja zaangażowania, "up-front-fee" itp. wynikające z umów refinansowania) oraz wszelkie wynikające z różnic kursowych podatki, opłaty, składki, płatności oraz inne obciążenia i zobowiązania wszelkiego rodzaju dotyczące przedmiotu leasingu, w szczególności konieczne podatki gruntowe, opłaty za użytkowanie wieczyste, wywóz śmieci i oczyszczanie ulic, opłaty za oczyszczanie kanałów i kominów oraz wszelkie koszty zagospodarowania i zarządzania przedmiotem leasingu, również jeśli zostaną one wprowadzone dopiero w okresie leasingu lub wówczas, gdy zmieniona zostanie podstawa ich naliczania..."( § 5 umowy leasingu).

Zmienne opłaty leasingowe są płatne w momencie ich poniesienia.

W trakcie trwania umowy leasingu leasingodawca zmienił bank finansujący. Oplata z tytułu podpisania nowej umowy kredytowej przez leasingodawcę będzie zawarta w miesięcznych ratach w taki sposób, że każda z rat leasingowych będzie zawierać część kapitałową i odsetkową, przy czym leasingodawca nie będzie miał informacji jaka część opłaty z tytułu podpisania nowej umowy kredytowej przez leasingodawcę zawarta jest w każdej racie. Opłata za zmianę banku kredytującego zawarta będzie w ratach leasingowych uiszczanych przez Spółkę w okresie od maja 2014 do końca umowy leasingu w 2019 r. Spółka otrzymała informację od leasingodawcy, że oplata za zmianę banku kredytującego będzie przypisana do poszczególnych rat leasingowych. Z tym, że Spółka nie otrzymała informacji jaka część opłaty zawarta będzie w każdej z rat leasingowych.

Za raty miesięczne Spółka otrzymuje faktury VAT na początku każdego miesiąca.

Raty miesięczne od początku umowy leasingu są zaliczane przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w datach ich poniesienia. Sytuacja ta nie uległa zmianie po zmianie banku finansującego tj. od miesiąca maja 2014 r.

W związku ze zmianą banku finansującego Spółka otrzymała w lipcu 2014r. (na podstawie § 5 umowy leasingu) faktury za koszty usług prawnych i notarialnych poniesionych przez Leasingodawcę. Wartość netto tych faktur Spółka rozlicza w czasie poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne w ten sposób, że ich wartość jest podzielona przez liczbę miesięcy których dotyczą tj. od 05/2014-04/2019, a uzyskana w ten sposób kwota jest w każdym miesiącu zaliczana do kosztów bilansowych i kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych - zgodnie z art. 15 ust 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka nadmienia, że nie korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym, o których mowa w art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka prawidłowo zalicza opłaty za: zmianę banku kredytującego, koszty usług prawnych i notarialnych do kosztów uzyskania przychodów z działalności Spółki, w momencie ich poniesienia tj. ujęcia w księgach...

Zdaniem Wnioskodawcy opłaty za:

  • zmianę banku kredytującego
  • koszty usług prawnych i notarialnych

są dla Spółki kosztem pośrednio związanym z przychodami i zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są kosztem uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia tj, ujęcia w księgach przez cały okres od zmiany banku kredytującego tj. od maja 2014, do końca umowy leasingu tj. do kwietnia 2019 r.

Podsumowując:

Zdaniem Spółki opłaty opisane powyżej dotyczą umowy leasingu od miesiąca maja 2014 do kwietnia 2019 i powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia tj. ujęcia w księgach od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana banku finansującego do końca umowy leasingu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.