IPPB3/423-885/14-2/JBB | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziałów w PL Sp. z o.o. nabytych w wyniku przejęcia majątku likwidacyjnego spółki P, kosztem uzyskania przychodów z tego tytułu będzie ich wartość rynkowa z dnia ich nabycia?
IPPB3/423-885/14-2/JBBinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. likwidacja
 3. majątek
 4. odpłatne zbycie
 5. udział
 6. wartość rynkowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów
 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Powiązania gospodarcze, rodzinne, kapitałowe
 6. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 7. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2014r. (data wpływu 29 sierpnia 2014r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziałów w Pekao Leasing Sp. z o.o. nabytych w wyniku przejęcia majątku likwidacyjnego spółki P, kosztem uzyskania przychodów z tego tytułu będzie ich wartość rynkowa z dnia ich nabycia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziałów w Sp. z o.o. nabytych w wyniku przejęcia majątku likwidacyjnego spółki P, kosztem uzyskania przychodów z tego tytułu będzie ich wartość rynkowa z dnia ich nabycia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także: Bank) jest jedynym akcjonariuszem spółki P S.A. (dalej: P). P posiada natomiast 63,51% udziałów w spółce PL Sp. z o.o. (dalej: PL), prowadzącej działalność leasingową. Obecnie P nie prowadzi działalności operacyjnej. Wnioskodawca uznał zatem jej istnienie za zbędne i nieuzasadnione biznesowe, w związku z czym zamierza podjąć kroki zmierzające do jej likwidacji.

Planowana restrukturyzacja uprości strukturę właścicielską i decyzyjną w grupie kapitałowej, zmniejszy koszty jej funkcjonowania (księgowość, audyt, wynagrodzenia członków organów decyzyjnych).

Majątek pozostały po likwidacji P zostanie przekazany jedynemu na moment likwidacji akcjonariuszowi - tj. Wnioskodawcy. Składnikiem tego majątku będą m.in. udziały w PL, które mogą być następnie przedmiotem odpłatnego zbycia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziałów w PL Sp. z o.o. nabytych w wyniku przejęcia majątku likwidacyjnego spółki P, kosztem uzyskania przychodów z tego tytułu będzie ich wartość rynkowa z dnia ich nabycia...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów nabytych w wyniku likwidacji spółki kapitałowej, w której Wnioskodawca był akcjonariuszem, należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej tych udziałów z dnia ich nabycia.

Zasada opodatkowania dochodu, rozumianego jako nadwyżka przychodu nad kosztami jego uzyskania, stanowiąca istotę podatku dochodowego od osób prawnych, wyrażona została w art. 7 ust.1 i 2 u.p.d.o.p. Zgodnie z tymi przepisami, przedmiotem opodatkowania w tym podatku jest dochód, którym jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 u.p.d.o.p., nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jednocześnie zastrzega się, że w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 u.p.d.o.p., przedmiotem opodatkowania jest przychód. Oznacza to, że jeśli tylko przepis szczególny nie stanowi inaczej (tak jest np. w przypadku dochodów i przychodów z udziału w zyskach osób prawnych) osiągnięte przychody podlegają pomniejszeniu o koszty ich uzyskania.

Zasady ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów określone zostały w art. 15 i 16 u.p.d.o.p. Przyjęta przez ustawodawcę metoda regulacji opiera się na sformułowaniu generalnej definicji kosztów uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.) oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości kosztów w poszczególnych przypadkach (w odniesieniu do konkretnych kategorii przychodów). Jednocześnie należy zauważyć, że moment potrącenia kosztów nabycia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przesunięty został na dzień ich odpłatnego zbycia zgodnie z ogólną formułą wyrażoną w art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. W myśl tego przepisu nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji); wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Techniczne zasady kalkulacji kosztów ze zbycia udziałów (akcji) w spółce podlegającej opodatkowaniu poi laikiem dochodowym (dla uproszczenia w dalszej czyści wniosku posłużono się pojęciem spółki kapitałowej) określone zostały w art., 15 ust. 1k u.p.d.o.p. Przepis ten określa zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport). Art. 15 ust. 1m u.p.d.o.p. precyzuje zaś metodę ustalania wysokości kosztów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p.

W u.p.d.o.p. brak jest natomiast regulacji precyzujących zasady ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce nabytych w wyniku przejęcia majątku likwidowanej spółki zależnej. W tym wypadku konieczne jest zastosowanie normy ogólnej wynikającej z art. 15 ust. 1 w zw, z art. 16 ust.1 pkt 8 u.p.d.o.p. Wynika z niej reguła, zgodnie z którą w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej uzyskany z tego tytułu przychód należy pomniejszyć o wydatki na objęcie łub nabycie tych udziałów (akcji). W ocenie Wnioskodawcy na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego przez wydatki na nabycie udziałów (akcji) w PL należy rozumieć ich wartość rynkową z chwili ich nabycia (tj. przejęcia majątku likwidowanej spółki). Należy bowiem zauważyć, że w wyniku likwidacji P Wnioskodawca utraci aktywa majątkowe w postaci akcji w tej spółce w zamian za składniki majątku likwidacyjnego. Z ekonomicznego punktu widzenia majątek ten nabyty zostanie za unicestwiane w P akcje. Oznacza to, że w celu nabycia tego majątku (udziałów w PL) konieczne było poniesienie wydatków w wysokości jego wartości rynkowej. Z woli ustawodawcy wyrażonej w art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. wydatki te nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów w momencie likwidacji P, będą natomiast pomniejszać przychód z odpłatnego zbycia udziałów w PL. Warto przy tym zauważyć, że ekonomiczny wymiar zdarzenia polegającego na przejęciu w wyniku likwidacji udziałów w PL oraz następnie dokonanie ich odpłatnego zbycia odpowiadałby sytuacji, w której Wnioskodawca uzyskałby w wyniku likwidacji środki pieniężne, za które dokonałby nabycia udziałów będących następnie przedmiotem odpłatnego zbycia. W konsekwencji trudno byłoby zaakceptować różne skutki podatkowe obu tych kategorii transakcji. Zwraca na to uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 25 marca 2009 r. (IPPB3/423-25/09-2/ER), w której stwierdza, że „Spółka będzie jednak miała prawo do wykazania kosztu podatkowego w momencie sprzedaży akcji/udziałów. Kosztem tym będzie wartość rynkowa akcji/udziałów z dnia ich otrzymania. Uzasadnieniem dla takiego uznania jest ekonomiczny efekt uzyskany przez Spółkę, który będzie identyczny jak w przypadku, gdyby Spółka otrzymała w wyniku likwidacji spółki zależnej środki pieniężne, za które nabyłaby akcje/udziały spółek. W tym przypadku miałaby prawo do ustalenia kosztu podatkowego w wysokości wydatków na ich nabycie tj. ich wartości rynkowej. Nieuzasadnione byłoby więc różnicowanie sytuacji prawnopodatkowej podatników, osiągających w końcowym rezultacie ten sam efekt ekonomiczny” (podobny pogląd wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 18 października 2013 r., IPTPB3/423-261/13-5/IR).

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza ugruntowana linia interpretacyjna organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji z 11 sierpnia 2010 r. (ILPB3/423-416/10-3/EK) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, który na gruncie analogicznego problemu prawnego stwierdził, że wydatkiem na nabycie udziałów (akcji) w spółce jest wartość rynkowa tych udziałów (akcji) stanowiących majątek likwidacyjny innej spółki z dnia ich otrzymania przez wnioskodawcę, określona dla potrzeb wydania wnioskodawcy tego majątku.

Pogląd ten potwierdzają również interpretacje:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 sierpnia 2012 r. (IBPBI/2/423-479/12/JD) oraz z 23 marca 2009 r. (IBPBI/2/423-335/09/PP - w odniesieniu do zasad ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia rzeczowych składników majątkowych nabytych w wyniku likwidacji spółki kapitałowej),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 16 listopada 2010 r. (IPPB3/423-555/10-2/JG), w której również potwierdzono konieczność ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia składników majątku nabytych w wyniku likwidacji powołując się na argument, zgodnie z którym skoro na gruncie art. 16g ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p. w razie otrzymania w związku z likwidacją spółki kapitałowej środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych wartością początkową dla celów amortyzacji jest ustalona przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej, to zbycie innych składników majątku nabytych w ten sposób nie powinno podlegać innym zasadom określania wysokości kosztów uzyskania przychodów; w tym zakresie zob. również interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 stycznia 2010 r. (IPPB3/423-747/09-2/PD) oraz z 6 czerwca 2011 r. (IPPB5/423-249/11-4/PS),
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.