IPPB3/423-875/14-2/GJ | Interpretacja indywidualna

W zakresie kosztów uzyskania przychodów
IPPB3/423-875/14-2/GJinterpretacja indywidualna
 1. jednostka uczestnictwa
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. księgi rachunkowe
 4. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

Spółka S. Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest podmiotem należącym do międzynarodowej grupy S. (dalej: Grupa), prowadzącym działalność na terenie Polski. Spółka zamierza wprowadzić program motywacyjny(dalej: Program), w ramach którego wybranym pracownikom związanym ze Spółką stosunkiem prawnym (umowami o pracę), przydzielane będą jednostki uczestnictwa będące pochodnymi instrumentami finansowymi (dalej: Jednostki uczestnictwa).

Programem będą objęci następujący pracownicy Spółki:

 • Dyrektor Narządzający,
 • Dyrektor finansowy,
 • Dyrektor ds. Handlowych (dalej łącznie: Uprawnieni).

Celem Programu jest zapewnienie rozwoju firmy, wzrostu jej wyników oraz wzrostu efektywności wykorzystania posiadanych przez nią zasobów poprzez odpowiednie zmotywowanie osób decyzyjnych w Spółce (Uprawnionych). Ma się to odbywać poprzez uzależnienie wartości Jednostek uczestnictwa przydzielanych Uprawnionym od osiągnięcia przez Spółkę określonego poziomu wyników finansowych.

Wartość wypłat wynikająca z rozliczenia Jednostek uczestnictwa ma być uzależniona od stopnia realizacji kluczowego miernika efektywności ustalonego na rok obliczeniowy, którym jest osiągnięcie przez Spółkę określonych wyników finansowych związanych z poziomem zysku operacyjnego przed odliczeniem podatków, odsetek i amortyzacji - EBITA.

Funkcjonowanie Programu ma na celu pozytywne wpływanie na aktywność Uprawnionych prowadzące do realizacji / przekraczania założonych planów finansowych Spółki.

Zasady funkcjonowania Programu zostaną ujęte w Planie Kompensacyjnym dla S.. Natomiast udział Uprawnionego w Programie zostanie potwierdzony certyfikatem Financial instrument - target sheet przekazywanym Uprawnionemu przez Spółkę.

Realizacja Jednostek uczestnictwa będzie następować raz w roku, nie wcześniej niż po oficjalnym zatwierdzeniu wyników rocznych Grupy (po przeprowadzeniu audytu finansowego Grupy). Osiągnięcie przez Spółkę określonych wyników finansowych oraz ich oficjalne zatwierdzenie są warunkami, których spełnienie będzie umożliwiać realizację Jednostek uczestnictwa i uzyskanie wypłat z tego tytułu przez Uprawnionych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wydatki związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem Programu (w tym wypłaty środków z tytułu realizacji Jednostek uczestnictwa) stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu pośrednio związane z przychodami, potrącalne dla celów podatkowych w dacie zaksięgowania w księgach rachunkowych kosztu w korespondencji ze zobowiązaniem wobec Uprawnionych...

Zdaniem Wnioskodawcy: wydatki związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem Programu (w tym wypłaty środków z tytułu realizacji Jednostek uczestnictwa) stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów pośrednio związane z przychodami, potrącalne dla celów podatkowych w dacie zaksięgowania w księgach rachunkowych kosztu w korespondencji ze zobowiązaniem wobec Uprawnionych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 UPDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jednocześnie, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki wymienione w art. 16 ust. 1 UPDOP.

Podatnik może zatem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione wydatki, pod warunkiem, że:

(i) nie zostały one enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 UPDOP oraz

(ii) istnieje związek pomiędzy ich poniesieniem a możliwością uzyskania przychodu podatkowego lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

W konsekwencji, wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeśli związany jest z osiąganymi przychodami lub przychodami, które dzięki tym działaniom mogą zostać potencjalnie osiągnięte lub zabezpieczone.

W przedmiotowej sytuacji bez wątpienia istnieje związek między poniesionymi przez Spółkę wydatkami na funkcjonowanie Programu a przychodami Spółki. Motywacyjny charakter Programu może przyczynić się m.in. do zwiększenia efektywności Uprawnionych co przełoży się na generowanie przez Spółkę dodatkowych przychodów / zabezpieczenia jej przychodów.

Innymi słowy, przyznanie Jednostek uczestnictwa wpłynie na zwiększenie motywacji pracowników Spółki (Uprawnionych) do działania zgodnie z celami biznesowymi Spółki.

W przedmiotowej sytuacji istniej zatem związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkami poniesionymi przez Spółkę w związku wdrożeniem i funkcjonowaniem Programu a potencjalnym przychodem lub zachowaniem oraz zabezpieczeniem źródła przychodów Spółki. Związek ten, zdaniem Wnioskodawcy, ma charakter pośredni.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d UPDOP, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W myśl art. 15 ust. 4e ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Z powyższych przepisów wynika, iż koszty pośrednie powinny być uznane za koszty uzyskania przychodów w roku ich poniesienia. Dla celów podatkowych momentem poniesienia takich kosztów, będzie moment ujęcia przedmiotowych wydatków w księgach jako koszt na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego.

Tym samym, ujęcie (zaksięgowanie) kosztu w księgach rachunkowych (z wyjątkiem ujęcia jako rezerwa lub rozliczenia międzyokresowe bierne) określa datę powstania kosztu podatkowego. Przepisy o rachunkowości decydują, na który dzień ujmuje się w księgach rachunkowych koszt, a tym samym przesądzają o dacie poniesienia kosztu podatkowego, z zastrzeżeniem rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszt podatkowy powstaje zatem w dniu faktycznego zaksięgowania w księgach rachunkowych kosztu w korespondencji z innym kontem niż rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne czyli w korespondencji z zobowiązaniem.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem Programu (w tym wypłaty środków z tytułu realizacji Jednostek uczestnictwa) stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu pośrednio związane z przychodami, potrącalne dla celów podatkowych w dacie zaksięgowania w księgach rachunkowych kosztu w korespondencji z zobowiązaniem wobec Uprawnionych.

Wnioskodawca wskazuje, iż podejście Spółki znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, m. in. w:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2014 r. (sygn. ILPB3/423-132/14-2/JG),
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r., (sygn. ILPB3/423-60/14-2/JG),
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r. (sygn. ILPB3/423-97/14-2/JG),
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 października 2013 r. (sygn. IPPB3/423-659/13-2/MC).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.