IPPB3/423-785/11-4/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy przychodami Wspólnoty są otrzymane pieniądze zarówno od właścicieli lokali mieszkalnych jaki usługowych - zasada kasowa ? Czy w okolicznościach jeżeli dochody z ww. lokali użytkowych podlegają opodatkowaniu ewentualna nadwyżka kosztów nad przychodami (strata) wynikająca z rozliczenia rocznego w odniesieniu do tych lokali, będzie mogła być rozliczona z dochodami podatkowymi w latach przyszłych? Czy do kosztów uzyskania przychodu danego roku podatkowego ujmujemy wszystkie poniesione koszty dotyczące danego roku podatkowego (z wyłączeniem kosztów które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów) mimo braku przychodów odpowiadających wysokości poniesionych kosztów? Czy odsetki uzyskane od środków na rachunku bieżącym w całości podlegają zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 44. Jeżeli jest inaczej, to jaką proporcję stosujemy do podziału przychodów związanych z działalnością opodatkowaną i zwolnioną? Czy odsetki uzyskane od lokat bankowych podlegają opodatkowaniu 6. Czy w przypadku gdy odsetki z lokat bankowych podlegałyby opodatkowaniu dochód do opodatkowania z tego tytułu może być pomniejszony o stratę wynikającą z rozliczenia rocznego lokali użytkowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty, przedstawione we wniosku z dnia 12.09.2011 r. (data wpływu 21.09.2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14.11.2011r. (data wpływu 16.11.2011r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 03.11.2011r. nr IPPB3/423-785/11-2/MC o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • momentu uzyskania przychodu z wpłat od właścicieli lokali – jest prawidłowe,
 • możliwości rozliczania straty z dochodami podatkowymi w latach przyszłych – jest prawidłowe,
 • sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe,
 • zwolnienia z opodatkowania dochodu z odsetek od środków na rachunku bieżącym – jest nieprawidłowe,
 • zwolnienia z opodatkowania dochodu z odsetek od lokat bankowych – jest prawidłowe,
 • ustalenia czy dochód z odsetek od lokat bankowych może być pomniejszony o stratę podatkową wynikająca z rozliczenia rocznego lokali użytkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.09.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania i sposobu rozliczania Wspólnoty Mieszkaniowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Wspólnota ponosi koszty na utrzymanie części wspólnych dostawy mediów do poszczególnych lokali oraz koszty funduszu remontowego. Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych W skład Wspólnoty Mieszkaniowej wchodzą właściciele lokali mieszkalnych i użytkowych. Właściciele lokali wnoszą zaliczki na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej, media oraz fundusz remontowy. Wspólnota dodatkowo uzyskuje przychody od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z lokat bankowych. Wspólnota osiągnęła przychody w postaci wpłat od właścicieli lokali mieszkalnych jak i użytkowych.

Wpłaty dokonane przez właścicieli lokali mieszkalnych były wyższe niż poniesione koszty dotyczące tych lokali co spowodowało dochód podatkowy podlegający zwolnieniu. Wpłaty dokonane przez właścicieli lokali użytkowych były niższe niż poniesione koszty dotyczące tych lokali, co spowodowało stratę na działalności opodatkowanej

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy przychodami Wspólnoty są otrzymane pieniądze zarówno od właścicieli lokali mieszkalnych jaki usługowych - zasada kasowa ...
 2. Czy w okolicznościach jeżeli dochody z ww. lokali użytkowych podlegają opodatkowaniu ewentualna nadwyżka kosztów nad przychodami (strata) wynikająca z rozliczenia rocznego w odniesieniu do tych lokali, będzie mogła być rozliczona z dochodami podatkowymi w latach przyszłych...
 3. Czy do kosztów uzyskania przychodu danego roku podatkowego ujmujemy wszystkie poniesione koszty dotyczące danego roku podatkowego (z wyłączeniem kosztów które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów) mimo braku przychodów odpowiadających wysokości poniesionych kosztów...
 4. Czy odsetki uzyskane od środków na rachunku bieżącym w całości podlegają zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 44. Jeżeli jest inaczej, to jaką proporcję stosujemy do podziału przychodów związanych z działalnością opodatkowaną i zwolnioną...
 5. Czy odsetki uzyskane od lokat bankowych podlegają opodatkowaniu 6. Czy w przypadku gdy odsetki z lokat bankowych podlegałyby opodatkowaniu dochód do opodatkowania z tego tytułu może być pomniejszony o stratę wynikającą z rozliczenia rocznego lokali użytkowych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1. Przychodem podatkowym danego roku podatkowego są faktycznie dokonane wpłaty w dacie otrzymania. Mając na uwadze, iż istotą funkcjonowania Wspólnoty, jak wynika z przepisów ustawy o własności lokali, nie jest świadczenie usług na rzecz właścicieli lokali, a jedynie gromadzenie środków pieniężnych w celu dokonywania stosownych opłat, niezbędnych dla utrzymania lokali w należytym stanie w ujęciu podatkowym otrzymane od właścicieli lokali zaliczki na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, a także mediów nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przychody z wpłat właścicieli powinny być przez Wspólnotę rozpoznawane zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w momencie ich wpływu na rachunek Wspólnoty

Ad 2. Powstała strata w danym roku podatkowym będzie mogła być rozliczona z dochodami podatkowymi w latach przyszłych. Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 44 wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Art. 7 ust 2 ustawy podatkowej stanowi, że dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, to różnica jest stratą. Zgodnie z art. 7 ust 5 ustawy podatkowej, o wysokości straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

 1. Kosztami uzyskania przychodu danego roku podatkowego będą wszystkie koszty poniesione w danym roku podatkowym (z wyłączeniem kosztów, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów). W przypadku nadwyżki kosztów nad przychodami wynikającymi z rozliczenia rocznego, właściciele zobowiązani są do ich uzupełnienia w kolejnym roku obrachunkowym. Zgodnie z Art. 15 ust 4e za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
 2. Odsetki uzyskane od środków na rachunku bieżącym w całości podlegają zwolnieniu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44.
 3. Odsetki uzyskane od lokat bankowych nie korzystają ze zwolnienia zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 44 i podlegają opodatkowaniu.
 4. Dochód do opodatkowania z tytułu otrzymanych odsetek z lokat bankowych może być pomniejszony o stratę podatkową powstałą w wyniku rozliczenia rocznego lokali użytkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe w części dotyczącej sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów i zwolnienia z opodatkowania dochodu z odsetek od środków na rachunku bieżącym, oraz za prawidłowe w części dotyczącej momentu uzyskania przychodu z wpłat od właścicieli lokali, możliwości rozliczania straty z dochodami podatkowymi w latach przyszłych, zwolnienia z opodatkowania dochodu z odsetek od lokat bankowych, ustalenia czy dochód z odsetek od lokat bankowych może być pomniejszony o stratę podatkową wynikająca z rozliczenia rocznego lokali użytkowych.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), która określa zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu.

Zasadniczym źródłem przychodów wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z art. 15 cytowanej ustawy, są zaliczki wnoszone przez jej członków w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu.

Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm.), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 powyższej ustawy, przychodami (...) są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne (pkt 1), jak również inne, nie wymienione szczegółowo w ustawie zdarzenia, których skutkiem jest przyrost majątku podatnika. Bez znaczenia jest źródło pochodzenia tych środków, tzn. czy zostały one wypracowane wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskane jako pożytki zrealizowane przez wspólnotę z nieruchomości wspólnej czy też otrzymane w inny przewidziany tą ustawą sposób.

Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na konto Wspólnoty Mieszkaniowej (bądź są wpłacane do kasy), bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią w rozumieniu ustawy podatkowej przychód.

Natomiast wszelkie koszty ponoszone przez Wspólnotę, mające związek z uzyskanym przychodem są kosztami uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 pdop, który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Dochodem Wspólnoty, zgodnie z art. 7 ust. 2 pdop, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, która – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Aby prawidłowo zastosować powyższe przepisy w odniesieniu do Wspólnoty Mieszkaniowej i jej działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, należy przywołać także art. 17 ust. 1 pkt 44 pdop.

W myśl tego przepisu, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z treści powyższej regulacji, aby dochód podmiotów, o których w tym przepisie mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego, muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

 1. dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 2. dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć:

 1. znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże,
 2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno – remontowe,
 3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki – doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia).

Związane z wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami (np. opłaty, zaliczki) stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy).

Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 pdop, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Zgodnie z tym przepisem, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegać będzie jedynie dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkalnymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odnośnie momentu uzyskania przychodu przez Wspólnotę to zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 pdop przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (...). Zatem uiszczane zaliczki przez członków wspólnoty, na pokrycie kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej oraz kosztów związanych z utrzymaniem pojedynczego lokalu stanowią dla wspólnoty przychód w dacie ich otrzymania.

Odpowiedź na pytanie nr 2

W zakresie sposobu rozliczenia straty w roku podatkowym i w latach następnych stanowisko Wspólnoty jest prawidłowe. Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi zarówno działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej (wolnej od podatku, przy spełnieniu warunku określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 pdop), jak i inną działalność (podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym), obowiązana jest podzielić przychody oraz koszty ich uzyskania na związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, jak i związane z pozostałą działalnością. Treść art. 9 ust. 1 pdop nakazuje, że podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a – 16m.

Wnioskodawca uzyskuje dochody z lokali użytkowych, które zgodnie z art. 7 ust. 1 pdop podlegają opodatkowaniu. Jeśli nastąpi nadwyżka kosztów nad przychodami to powstaje strata zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy. Przedmiotowa strata może obniżyć dochód w najbliższych kolejno następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty (art. 7 ust. 5 pdop).

W konsekwencji, Wspólnota Mieszkaniowa może rozliczać stratę podatkową poniesioną na działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, dochodami uzyskanymi z działalności opodatkowanej, z zachowaniem warunków wskazanych w art. 7 ust. 5 ustawy.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 pdop kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Interpretacja pojęcia "koszty uzyskania przychodów" zawartego w art. 15 ust. 1 pdop, prowadzi do wniosku, że podatnik ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków, pod warunkiem że:

 • są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów,
 • są to koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • nie są kosztami wymienionymi w art. 16 ust. 1 pdop.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów.

Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

Oprócz rozstrzygnięcia czy dany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów istotna pod względem podatkowym pozostaje jeszcze kwestia, w jakim momencie podatnik może zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Uregulowania w tym zakresie zawarto w przepisach art. 15 ust. 4, 4a-4h updop. Analiza tych przepisów prowadzi do wniosku, że moment potrącalności kosztów podatkowych jest ściśle związany z tym, jaki charakter mają ponoszone przez podatnika wydatki, a dokładniej, czy można je zaliczyć do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskiwanym przychodem (art. 15 ust. 4,4b-4c ww. ustawy) czy do kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami (art. 15 ust. 4d i 4e ustawy).

Koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanym przychodem to wydatki, których poniesienie przyczynia się wprost do osiągnięcia konkretnych przychodów składających się na całość przychodów osiąganych przez podatnika w roku podatkowym. Należą do nich koszty określonego rodzaju działalności prowadzonej przez podatnika także koszty związane z konkretnymi transakcjami składającymi się na tę działalność.

Kwestia związana z momentem potrącalności kosztów uzyskania przychodów została uregulowana w przepisach art. 15 ust. 4 ustawy oraz art. 15 ust. 4a-4h ustawy.

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody ( art. 15 ust. 4 ustawy).

Zgodnie z art. 15 ust 4b ww. Ustawy koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

 1. sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo
 2. złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

W myśl art. 15 ust. 4c koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Natomiast w odniesieniu do kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami zastosowanie znajdują:

Przepis art. 15 ust. 4d updop, który stanowi, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Jednocześnie w odniesieniu do tej kategorii kosztów ustawodawca wyjaśnił jak należy rozumieć dzień poniesienia kosztu, a mianowicie jest to dzień, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów art. 15 ust. 4e updop).

Zatem do kosztów uzyskania przychodu danego roku podatkowego należy zaliczyć wszelkie koszty, które mają związek z uzyskanym przychodem i w zależności czy są to koszty bezpośrednio związane z przychodem czy inne niż bezpośrednio związane z przychodem rozliczać je w momencie poniesienia lub przyporządkowując do danego przychodu.

Odpowiedź na pytanie nr 4 i 5

Wnioskodawca uważa, że dochód od odsetek z rachunku bieżącego podlegają zwolnieniu przedmiotowemu. Jednak powyższy dochód nie zostanie objęty zwolnieniem przedmiotowym określonym w art. 17 ust. 1 pkt 44 cytowanej ustawy, bowiem nie można uznać, iż dochód ten został przeznaczony na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. Zwolnieniu przedmiotowemu podlegają tylko takie odsetki od środków na rachunku bieżącym, które zostaną przeznaczone na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. Stosownie więc do postanowień art. 7 ust. 1 dochód z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w takiej części w jakiej nie został przeznaczony na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.

Jednocześnie prawidłowo Wnioskodawca stwierdził, iż odsetki od otrzymanych odsetek z lokat bankowych nie skorzystają ze zwolnienia ponieważ także nie spełniają dyspozycji przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 pdop i nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Dochód z odsetek z lokat bankowych nie podlega zwolnieniu przedmiotowemu, zatem będzie stanowił dochód z działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Dochód z lokali użytkowych także nie podlega zwolnieniu przedmiotowemu zatem można dochód z odsetek z lokat bankowych pomniejszyć o stratę podatkowa powstała w wyniku rozliczenia rocznego lokali użytkowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.