IPPB3/423-722/14-2/GJ | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całą kwotę kosztów procesu sądowego związanego z prowadzoną przeciwko Spółce sprawą o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie urnowy o pracę za wypowiedzeniem (tj. kwotę zasądzoną tytułem zwrotu kosztów procesu na rzecz byłego Pracownika oraz koszty procesu poniesione przez Spółkę w związku z jej udziałem w postępowaniu)?
IPPB3/423-722/14-2/GJinterpretacja indywidualna
 1. koszty procesowe
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. odszkodowania
 4. umowa o pracę
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2014r. (data wpływu 16 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji i replikacji płyt w formacie DVD i BD, które następnie sprzedaje odbiorcom w kraju i za granicą. Spółka posiada też zarejestrowany oddział z siedzibą w Warszawie (dalej: „Oddział”) świadczący usługi rachunkowo- księgowe. W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca zatrudnia na podstawie umów o pracę licznych pracowników.

W kwietniu 2011 r. w stosunku do jednego z pracowników Oddziału zajmującego stanowisko menadżerskie - kierownika działu księgowości (dalej: Pracownik lub były Pracownik), Spółka wystąpiła z propozycją rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Propozycja ta została powtórzona i skonkretyzowana w dniu 19 maja 2011 r., jednakże Pracownik nie wyraził na nią zgody. Dlatego też w dniu 30 maja 2011 r. Wnioskodawca złożył Pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem 4-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazano redukcję zatrudnienia w grupie zawodowej Pracownika związaną ze zmianami organizacyjnymi u pracodawcy poprzez likwidację stanowiska pracy.

Pracownik nie zgodził się z decyzją Wnioskodawcy i wniósł odwołanie do Sądu Pracy I instancji. Sąd Rejonowy uwzględnił powództwo byłego Pracownika i zasądził od Spółki na jego rzecz odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę wraz z odsetkami ustawowymi oraz zwrot kosztów procesowych poniesionych przez byłego Pracownika (zwrot opłaty od pozwu i kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 15 321 zł).

Od wyroku Sądu Rejonowego Wnioskodawca wniósł apelację. Sąd II instancji oddalił jednak apelację Spółki i dodatkowo zasądził na rzecz byłego Pracownika obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w instancji odwoławczej (60 zł).

Spółka uiściła 14 maja 2014 r. na rzecz byłego Pracownika całą kwotę zasądzoną tytułem odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi oraz tytułem zwrotu kosztów procesu toczącego się przed I i II instancją.

Poza tym, Spółka poniosła liczne wydatki związane z jej udziałem w postępowaniu sądowym, przede wszystkim wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika oraz koszty sądowe (opłaty i wydatki).

W związku z powyższym, Spółka pragnie potwierdzić możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów procesu sądowego (zwrotu opłaty od pozwu i kosztów zastępstwa procesowego w I i II instancji na rzecz byłego Pracownika oraz koszty procesu poniesione przez Spółkę w związku z jej udziałem w postępowaniu).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całą kwotę kosztów procesu sądowego związanego z prowadzoną przeciwko Spółce sprawą o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie urnowy o pracę za wypowiedzeniem (tj. kwotę zasądzoną tytułem zwrotu kosztów procesu na rzecz byłego Pracownika oraz koszty procesu poniesione przez Spółkę w związku z jej udziałem w postępowaniu)...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całą kwotę kosztów procesu sądowego związanego z prowadzoną przeciwko Spółce sprawą o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (kwota zasądzona tytułem zwrotu kosztów procesu na rzecz byłego Pracownika oraz koszty procesu poniesione przez Spółkę w związku z jej udziałem w postępowaniu).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej: „ustawa o PDOP”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Z analizy przepisów podatkowych wynika, iż Spółka może zaliczyć określone wydatki do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że wydatki te:

 • zostały poniesione przez Spółkę,
 • są definitywne (bezzwrotne),
 • pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • poniesione zostały w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • zostały właściwie udokumentowane,
 • nie zostały wymienione w katalogu negatywnym, zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP (Tak m.in. J. Marciniuk (red), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2011, s.227).

W kontekście powyższego, nie ulega wątpliwości, iż poniesione przez Spółkę wydatki w związku z prowadzoną przeciwko niej sprawą o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę mają związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą oraz zostały poniesione w celu zachowania źródła przychodów.

Sprawy pracownicze należą do spraw ściśle związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Nie ulega wątpliwości, iż bez zatrudniania pracowników Spółka nie mogłaby funkcjonować. Ze względu na zakres i złożoność tych spraw nieuniknione są spory pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Stąd konieczność udziału w postępowaniach sądowych stanowi nieodłączny i nieunikniony wynik ryzyka związanego z prowadzoną działalnością.

Poza tym, należy podkreślić, iż koszty te zostały niewątpliwie poniesione w celu zachowania źródła przychodów. Wydatki związane ze wskazanym procesem sądowym służyły ochronie praw i interesów Spółki oraz jej majątku przed uszczupleniem. Wnioskodawca nie mógł mieć pewności co do zasadności roszczenia byłego Pracownika, stąd celowym było podjęcie obrony na drodze sądowej.

Jednocześnie należy podkreślić, iż w żadnym z punktów art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP wydatki ponoszone przez podatnika w związku z prowadzonymi przez niego postępowaniami sądowymi nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Gdyby intencją ustawodawcy było wprowadzenie jakiegokolwiek ograniczenia w omawianym zakresie, z pewnością znalazłoby to odzwierciedlenie w ustawie. W konsekwencji, brak takiego wyłączenia oznacza możliwość pełnego zaliczenia wydatków związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymogów wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

Powyższy pogląd prezentowany jest także w orzecznictwie sądów administracyjnych. Tytułem przykładu warto wskazać na wyrok WSA w Olsztynie z dnia 7 stycznia 2010 r. (sygn. akt: I SA/Ol 768/09). W analogicznej sprawie dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na wypłatę pracownikowi odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu z tytułu nieprawidłowego rozwiązania umowy o pracę oraz kosztów procesu z tym związanego, Sąd stwierdził, iż: „Rozważanie, czy wydatek ma związek z uzyskanym przychodem może dotyczyć ewentualnie odsetek i kosztów postępowania, chociaż i w tym względzie należy przyznać rację skarżącej, że związane to było z wątpliwościami odnośnie istnienia zobowiązania a w dalszej perspektywie poniesienie wydatku na rekompensatę z tytułu zwolnienia przyczyni się do zmniejszenia kosztów, a więc zachowania źródła przychodów”. Powyższe stanowisko zajęte przez WSA w Olsztynie zostało podtrzymane przez NSA w wyroku z dnia 17 listopada 2011 r, sygn. akt: II FSK 882/10.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają również organy podatkowe w licznych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 22 listopada 2012 r., sygn.: ILPB3/423-323/12-4/JG, zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, iż: „Z kolei, co do kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego, jakie Spółka ponosi w związku ze sprawami pracowniczymi prowadzonymi przeciwko Niej, uznać należy, że Wnioskodawca ponosi te wydatki na obronę swoich praw i w konsekwencji może zaliczyć je do kosztów podatkowych. Poniesienie kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego ma bowiem na celu uchronienie źródła przychodu - majątku wykorzystywanego do działalności gospodarczej, a udział w postępowaniu sądowym jest naturalnym ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy”.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 23 grudnia 2013 r., sygn.: ITPB3/423-473a/13/PS: „Odnosząc powyższe do przedstawionych przez Wnioskodawcę wydatków stanowiących koszty sądowe w sprawie o zapłatę odszkodowania, należy stwierdzić, że nie mogą być one powiązane z konkretnym przychodem uzyskanym przez Wnioskodawcę, wiążą się bowiem pośrednio z całokształtem prowadzonej przez Spółkę działalności, ponieważ zostały poniesione dla ochrony jej interesów. Koszty związane z wystąpieniem na drogę sądową mają na celu ochronę przedsiębiorcy przed uszczupleniem jego majątku, wykorzystywanego w działalności gospodarczej prowadzonej w celu osiągania przychodów.

Zatem, są to koszty związane z funkcjonowaniem Jednostki i jako takie stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów.

Z tych też względów wydatki z tego tytułu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - stanowią koszty pośrednie prowadzonej działalności, które są potrącane w dacie ich poniesienia”.

Wobec powyższego, zdaniem Spółki, za prawidłowe należy uznać stanowisko, zgodnie z którym Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całą kwotę poniesionych przez nią kosztów procesu sądowego związanego z prowadzoną przeciwko Spółce sprawą o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.